MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 29/11/2023, 18:03
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 29/11 So với tuần trước
(-)
HAG 10434 11.25 38113500 20.19 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAG
C47 244.8 7.41 404900 11.96 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến khối lượng của mã C47
VAF 482.1 12.80 400 8.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
CIG 217.9 6.91 106200 8.14 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
CCI 404.6 22.80 300 7.04 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCI
TV2 2690.9 39.85 1235200 6.98 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV2
SSC 455 30.35 0 6.87 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSC
DVP 2560 64.00 36200 6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến khối lượng của mã DVP
HU1 74.6 7.46 400 6.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HU1
LM8 134.3 14.30 30000 6.32 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM8
ABT 534.5 37.15 100 6.14 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABT
SRF 290.9 8.18 4700 5.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến khối lượng của mã SRF
VHM 179399.9 41.20 4209300 5.64 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHM
NTL 1838 28.90 907800 5.47 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến khối lượng của mã NTL
SRC 813.9 29.00 0 5.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
MIG 3025.9 18.40 112800 5.14 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến khối lượng của mã MIG
PLX 46320.8 35.80 3135500 5.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLX
DTT 169.6 20.80 0 5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã DTT Biểu đồ biến khối lượng của mã DTT
LGC 10491.3 54.40 100 5.02 % Biểu đồ biến động giá của mã LGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGC
TDW 447.1 52.60 2400 4.99 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến khối lượng của mã TDW
LAF 181.9 12.35 1200 4.66 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAF
VSI 258.7 19.60 100 4.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến khối lượng của mã VSI
SMA 193.4 9.50 300 4.51 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMA
SBA 1566.6 25.90 0 4.44 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến khối lượng của mã SBA
NVL 35296.9 18.10 35230700 4.32 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVL
SAB 42452.8 66.20 770200 4.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
BKG 313.7 4.60 32800 4.07 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BKG
ST8 511.8 19.90 339000 3.92 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
PPC 4469.4 13.70 78500 3.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
YEG 1300.6 17.05 625800 3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã YEG Biểu đồ biến khối lượng của mã YEG
PTC 184.2 5.70 55200 3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
GMC 256.4 7.77 36800 3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến khối lượng của mã GMC
BTT 423.6 30.00 0 3.45 % Biểu đồ biến động giá của mã BTT Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTT
RAL 2480.6 108.10 61300 3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã RAL Biểu đồ biến khối lượng của mã RAL
BTP 810.5 13.40 147000 3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BTP
PVD 15882.2 28.55 10971600 3.07 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến khối lượng của mã PVD
AAT 322.8 5.06 209300 3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAT
CTR 10374.8 90.70 578400 2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
HNG 4323.4 3.90 1562100 2.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNG
TMP 4242 60.60 100 2.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến khối lượng của mã TMP
PGD 3375 37.50 4100 2.74 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGD
DAH 351.1 4.17 483800 2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến khối lượng của mã DAH
BBC 1012.6 54.00 0 2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBC
PTL 426 4.26 941400 2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến khối lượng của mã PTL
HTG 933.1 31.10 16100 2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTG
HAH 2539.4 36.10 2612600 2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến khối lượng của mã HAH
STK 2294.7 27.20 19800 2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến động khối lượng của mã STK
HVN 25133.4 11.35 181200 2.25 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến khối lượng của mã HVN
VPS 237.3 9.70 200 2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPS
ITD 214.7 10.00 11900 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã ITD Biểu đồ biến khối lượng của mã ITD
TLH 816.9 8.00 1624600 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLH
SAM 2465.9 6.49 236900 2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến khối lượng của mã SAM
VRE 54028.6 23.20 4081300 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRE
BFC 1340.6 23.45 221900 1.74 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến khối lượng của mã BFC
HTV 121.9 9.30 0 1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTV
BID 198800 39.30 811800 1.58 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến khối lượng của mã BID
PVT 8414.9 26.00 6180700 1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVT
UIC 260 32.50 1000 1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã UIC Biểu đồ biến khối lượng của mã UIC
DQC 522.3 15.20 10000 1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DQC
VIC 162283 42.55 2051700 1.31 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến khối lượng của mã VIC
TRC 942 31.40 3200 1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
SGT 1776 12.00 6000 1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến khối lượng của mã SGT
C32 253.3 16.85 3700 1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
TLG 3959.7 50.90 24300 1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến khối lượng của mã TLG
ACL 642 12.80 58700 1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACL
TMS 5046.5 41.45 36600 1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến khối lượng của mã TMS
CLC 930.4 35.50 2100 1.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
TVT 330.8 15.75 7700 0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến khối lượng của mã TVT
MSH 2948.1 39.30 129700 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã MSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSH
ICT 363.7 11.30 11900 0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến khối lượng của mã ICT
NKG 6029.1 22.90 16683000 0.88 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NKG
DBC 5856.4 24.20 6411900 0.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến khối lượng của mã DBC
BIC 3049.2 26.00 81400 0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BIC
TNA 283.6 5.72 23300 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến khối lượng của mã TNA
PGV 25221.9 22.45 56700 0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGV
TN1 665.1 15.40 200 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TN1
KDC 17763.6 63.50 740100 0.63 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDC
S4A 1413.7 33.50 6100 0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến khối lượng của mã S4A
VOS 1533 10.95 1572100 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
SCS 6200.7 65.70 10300 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến khối lượng của mã SCS
HAS 52.2 6.52 4700 0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAS
VSH 10489.1 44.40 13400 0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến khối lượng của mã VSH
GSP 630.5 11.30 139100 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSP
HAP 511 4.60 163700 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến khối lượng của mã HAP
OPC 1466.8 22.90 4000 0.44 % Biểu đồ biến động giá của mã OPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OPC
DRC 2750 23.15 122900 0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
PAC 1161.8 25.00 20500 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAC
TEG 652 9.94 6700 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến khối lượng của mã TEG
PC1 7288.2 26.95 3094300 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã PC1
BHN 9550.2 41.20 4300 0.37 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến khối lượng của mã BHN
GTA 156.5 15.05 0 0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã GTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTA
LBM 950 47.50 8100 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
DRL 627 66.00 500 0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRL
SMB 1104.3 37.00 7300 0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến khối lượng của mã SMB
SGR 1227 20.45 38400 0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
SVI 719.9 56.10 4000 0.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến khối lượng của mã SVI
BCE 198.4 5.67 42300 0.18 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCE
REE 23599.5 57.60 180100 0.17 % Biểu đồ biến động giá của mã REE Biểu đồ biến khối lượng của mã REE
NSC 1248.7 71.00 100 0.14 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSC
HSL 333 9.41 287700 0.11 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến khối lượng của mã HSL
NO1 223.2 9.30 90900 0.07 % Biểu đồ biến động giá của mã NO1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NO1
VFG 1501.8 36.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến khối lượng của mã VFG
FMC 3014.4 46.10 4100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FMC
ADP 437.8 19.00 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến khối lượng của mã ADP
HMC 275.7 10.10 5700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMC
FUC 280.8 14.00 100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCTVGF4 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUCTVGF4
PIT 112.5 7.40 6200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
MCP 527.5 35.00 500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến khối lượng của mã MCP
CTF 2234.9 29.40 194200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTF
CSM 1243.5 12.00 16100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến khối lượng của mã CSM
DCL 1665.3 22.80 99300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCL
SHI 2246.1 13.85 144500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến khối lượng của mã SHI
THG 798.6 40.00 18400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến động khối lượng của mã THG
SGN 2213 65.90 3500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến khối lượng của mã SGN
VNG 778.2 8.00 6200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
DTL 964.5 15.70 7500 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến khối lượng của mã DTL
TCR 34.2 3.30 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCR
PMG 375.2 8.90 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
NNC 425.2 19.40 4200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNC
VTB 117.9 9.84 0 -0.10 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến khối lượng của mã VTB
YBM 121.7 8.51 5100 -0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã YBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBM
SFG 406.6 8.49 0 -0.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến khối lượng của mã SFG
NVT 686.9 7.59 1400 -0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVT
KOS 8074.8 37.30 305500 -0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến khối lượng của mã KOS
VID 206.2 5.05 1500 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến động khối lượng của mã VID
SSB 47028.9 23.05 1618500 -0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến khối lượng của mã SSB
CDC 444.2 20.20 721600 -0.25 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDC
VDP 514.2 38.00 0 -0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến khối lượng của mã VDP
HVX 117.5 3.05 22700 -0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVX
DAT 577.7 9.18 600 -0.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến khối lượng của mã DAT
NAF 743.3 14.70 158100 -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAF
CMX 831.4 8.49 300500 -0.35 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến khối lượng của mã CMX
HAX 992.8 13.80 195200 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAX
VPI 13358.4 55.20 1054600 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến khối lượng của mã VPI
PVP 1296.3 13.75 348200 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
IMP 3675.5 55.10 3100 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến khối lượng của mã IMP
GEG 4249.6 13.20 385800 -0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEG
DBT 193 12.35 4500 -0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến khối lượng của mã DBT
SBV 270.9 9.90 3300 -0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBV
DGC 34524 95.80 2153100 -0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến khối lượng của mã DGC
ADG 492.8 23.05 1200 -0.43 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADG
VIP 763.5 11.15 153200 -0.45 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến khối lượng của mã VIP
NCT 2284.4 87.30 5200 -0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCT
BVH 29470.2 39.70 269200 -0.46 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến khối lượng của mã BVH
L10 210.2 21.25 900 -0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã L10 Biểu đồ biến động khối lượng của mã L10
COM 425.7 30.15 100 -0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến khối lượng của mã COM
TYA 61.3 10.00 1000 -0.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TYA
ACG 5162.2 38.00 8200 -0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
TCL 1103.8 36.60 9800 -0.54 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCL
DSN 658.5 54.50 18600 -0.55 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
GMD 21096.5 70.00 704200 -0.57 % Biểu đồ biến động giá của mã GMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMD
GMH 163.8 9.93 700 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến khối lượng của mã GMH
FUE 235.2 16.56 4400 -0.60 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
HUB 372.8 16.30 14200 -0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến khối lượng của mã HUB
CHP 3547.9 24.15 2500 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHP
KHP 540.8 9.17 20700 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã KHP Biểu đồ biến khối lượng của mã KHP
VTO 730 9.14 94400 -0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTO
DHG 13571.4 103.80 14100 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến khối lượng của mã DHG
PTB 3953 58.10 30600 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTB
SHP 2935 29.00 2500 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến khối lượng của mã SHP
CTG 141289.1 29.40 2549800 -0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
HPG 156999.2 27.00 22503000 -0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến khối lượng của mã HPG
PHR 6341.4 46.80 114500 -0.74 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHR
AST 2254.5 50.10 5400 -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến khối lượng của mã AST
HCD 239.5 7.58 322800 -0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCD
VCA 131.8 8.68 600 -0.80 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến khối lượng của mã VCA
VMD 257.1 16.65 19700 -0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VMD
CAV 3853.4 66.90 18900 -0.89 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến khối lượng của mã CAV
TMT 629.9 16.20 1400 -0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
BMI 2335 21.30 45900 -0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến khối lượng của mã BMI
VGC 23672.9 52.80 608000 -0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
HHP 638.8 10.30 163100 -0.96 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
ASP 191.6 5.13 21100 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
PSH 1262 10.00 851900 -0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
PET 2485.8 25.00 601500 -0.99 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
CMG 7371.7 48.95 644100 -1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến khối lượng của mã CMG
TDG 71 3.85 37100 -1.03 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDG
SAV 225.9 14.10 49600 -1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
SZL 750 37.50 4700 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZL
ABS 161.3 5.60 460200 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến khối lượng của mã ABS
FUE 0 14.84 45900 -1.07 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEVN100
OCB 18630.4 13.60 974000 -1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã OCB Biểu đồ biến khối lượng của mã OCB
MBB 80931.7 17.85 5445800 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
STG 5109.2 52.00 0 -1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
HSG 12040.8 21.75 11684700 -1.14 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSG
SJS 7764.2 67.60 154800 -1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến khối lượng của mã SJS
BSI 8554.3 45.55 692700 -1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSI
EVF 5792.6 16.50 7624700 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
E1V 7429.4 18.89 117700 -1.20 % Biểu đồ biến động giá của mã E1VFVN30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E1VFVN30
CRC 170.7 5.69 16400 -1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến khối lượng của mã CRC
TTA 1259.7 8.00 663500 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTA
SVD 64.3 2.33 9800 -1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến khối lượng của mã SVD
BWE 8228 42.65 56700 -1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWE
BRC 142.9 11.55 100 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến khối lượng của mã BRC
VJC 57844.1 106.80 830200 -1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VJC
IDI 2549.6 11.20 1254400 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã IDI Biểu đồ biến khối lượng của mã IDI
SJD 1021.2 14.80 56600 -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJD
BAF 3666.9 25.55 2894500 -1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến khối lượng của mã BAF
TPC 141 5.77 16800 -1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
AGG 3146.7 25.15 414800 -1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến khối lượng của mã AGG
FUE 149.3 12.98 2800 -1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEMAV30
SZC 4285 42.85 1680100 -1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến khối lượng của mã SZC
PGC 850.8 14.10 8900 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGC
FUC 35.2 7.04 0 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FUCVREIT
FPT 101267.2 91.70 801500 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
VNL 132.9 14.10 1400 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
HRC 1474.1 48.80 0 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRC
CNG 756 28.00 78300 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
HHV 4432.4 14.40 4474000 -1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HHV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHV
FUE 64.8 10.28 200 -1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIVFS Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIVFS
VNM 142953 68.40 1262500 -1.44 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
FCM 215.1 4.77 41700 -1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
TPB 26652.6 16.85 2466900 -1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPB
PLP 284.2 4.06 53400 -1.46 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến khối lượng của mã PLP
GVR 156832.1 19.85 1369700 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
SHA 154.2 4.61 3900 -1.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến khối lượng của mã SHA
BCM 60237 58.20 229500 -1.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCM
TCO 182.4 9.75 16300 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến khối lượng của mã TCO
GAS 147431 77.80 596100 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã GAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã GAS
DPG 2438.1 38.70 493100 -1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến khối lượng của mã DPG
TCM 3544.9 41.30 701000 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCM
VDS 3307.5 15.75 500600 -1.56 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến khối lượng của mã VDS
PNJ 26226.8 79.90 571100 -1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
DHA 697 46.10 33300 -1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến khối lượng của mã DHA
LPB 26282.4 15.20 5192000 -1.62 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã LPB
QBS 167.1 2.41 648800 -1.63 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến khối lượng của mã QBS
FUE 51.1 7.20 200 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIV30
TNH 1406.1 20.85 118100 -1.65 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến khối lượng của mã TNH
HT1 4521.8 11.85 197100 -1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HT1
KMR 200.8 3.53 26900 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến khối lượng của mã KMR
VRC 408 8.16 6500 -1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRC
TDM 4050 40.50 5400 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến khối lượng của mã TDM
FUE 0 24.87 1556000 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEVFVND
LIX 1592.5 49.15 2400 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến khối lượng của mã LIX
ITA 5405.6 5.76 2950000 -1.71 % Biểu đồ biến động giá của mã ITA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITA
TCT 283.3 22.15 2100 -1.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến khối lượng của mã TCT
PAN 4110.8 19.00 685900 -1.81 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAN
VCB 402737.2 85.10 733100 -1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến khối lượng của mã VCB
FRT 11823.6 99.80 221300 -1.87 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FRT
AGR 3360.1 15.60 1593400 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến khối lượng của mã AGR
SFI 740.7 31.10 4000 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFI
MSB 25600 12.80 1785200 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến khối lượng của mã MSB
VNE 596.9 6.60 745000 -1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNE
AAM 118.5 9.60 1600 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến khối lượng của mã AAM
ASM 3065.8 9.11 1067400 -1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASM
HDG 6763.4 27.65 601200 -1.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến khối lượng của mã HDG
VPD 2403.6 22.55 3700 -1.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPD
VPB 129810.9 19.25 5477900 -2.04 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến khối lượng của mã VPB
VIB 30645 18.80 1756500 -2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIB
GIL 1767.5 25.25 397100 -2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến khối lượng của mã GIL
DHC 3127.2 38.85 105300 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHC
ABR 274 13.70 1800 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến khối lượng của mã ABR
HID 244.9 3.19 66400 -2.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến động khối lượng của mã HID
ASG 1702.2 22.50 3500 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến khối lượng của mã ASG
TVS 2216.3 20.30 20600 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVS
FUE 62.3 10.38 13900 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEDCMID Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEDCMID
DXV 35.6 3.60 100 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXV
FUE 41.7 8.02 1300 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEIP100
CMV 159.8 8.80 0 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMV
KHG 2768.5 6.16 3326200 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến khối lượng của mã KHG
CKG 2095.7 22.00 16200 -2.22 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKG
NLG 14326.2 37.30 1510600 -2.23 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến khối lượng của mã NLG
TLD 408 5.60 947600 -2.27 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLD
FTS 8368.1 42.90 1750800 -2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến khối lượng của mã FTS
TDH 529.5 4.70 129200 -2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDH
DMC 2048.9 59.00 21800 -2.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến khối lượng của mã DMC
KDH 22616 31.55 747800 -2.32 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDH
D2D 757.6 25.00 9900 -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến khối lượng của mã D2D
GDT 487.9 22.50 9000 -2.39 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDT
APG 1428 9.76 287400 -2.40 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến khối lượng của mã APG
HII 386.7 5.25 94700 -2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến động khối lượng của mã HII
KPF 316.5 5.20 198200 -2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã KPF Biểu đồ biến khối lượng của mã KPF
FUE 3640.9 17.90 597100 -2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSVFL
FUE 0 13.45 2600 -2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV30
DPR 1285.9 29.60 91600 -2.47 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPR
MWG 56779 38.80 8518200 -2.51 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến khối lượng của mã MWG
TBC 2413 38.00 2000 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBC
SC5 284.7 19.00 2000 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SC5
DC4 508.2 9.68 12800 -2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC4
APH 1804.7 7.40 347700 -2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến khối lượng của mã APH
APC 185.1 9.20 1400 -2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến động khối lượng của mã APC
ACC 935 11.00 11500 -2.65 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến khối lượng của mã ACC
HQC 1711 3.59 5433300 -2.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HQC
TRA 3225.1 77.80 1900 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến khối lượng của mã TRA
DCM 16702.6 31.55 2259600 -2.77 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCM
CLL 1190 35.00 2000 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
OGC 2091 6.97 379700 -2.79 % Biểu đồ biến động giá của mã OGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OGC
NAV 124 15.50 800 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến khối lượng của mã NAV
DPM 12759.6 32.60 1001400 -2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPM
DGW 8406.3 51.50 1105600 -2.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến khối lượng của mã DGW
TVB 520.2 5.13 43700 -2.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVB
ACB 74472.4 22.05 4828800 -2.86 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến khối lượng của mã ACB
PHC 343 6.77 44900 -2.87 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHC
BMC 184.7 14.90 16500 -2.93 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến khối lượng của mã BMC
TNI 139.1 2.65 26300 -2.93 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNI
ADS 670.3 13.20 218900 -2.94 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến khối lượng của mã ADS
EVE 619.2 14.75 33100 -2.96 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVE
HDB 45672.7 18.05 6975600 -2.96 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến khối lượng của mã HDB
JVC 541.2 3.25 187600 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã JVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã JVC
VNS 882.2 13.00 30500 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến khối lượng của mã VNS
POW 26463.1 11.30 3554900 -3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến động khối lượng của mã POW
LSS 842.4 11.30 259800 -3.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến khối lượng của mã LSS
HAR 385.1 3.80 175500 -3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAR
LHG 1500.4 30.00 43500 -3.07 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến khối lượng của mã LHG
MSN 89552.3 62.90 1595200 -3.08 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSN
TIP 1605.7 24.70 172700 -3.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
BCG 4338.5 8.62 4211500 -3.15 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCG
HVH 121.4 5.53 105800 -3.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến khối lượng của mã HVH
RDP 460.8 9.39 188100 -3.20 % Biểu đồ biến động giá của mã RDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã RDP
VPG 1178.5 16.35 823700 -3.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
NBB 2089.9 20.80 62200 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBB
SCD 125 14.70 0 -3.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến khối lượng của mã SCD
FIR 919.1 20.60 1136100 -3.29 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIR
LDG 979.1 3.81 999300 -3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến khối lượng của mã LDG
AAA 3474.9 9.09 1302800 -3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAA
HCM 13420.9 29.30 3956800 -3.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến khối lượng của mã HCM
TDP 1962.4 29.10 122400 -3.32 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
SIP 4813.6 58.00 52500 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến khối lượng của mã SIP
PNC 95.5 8.65 0 -3.35 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
CSV 1703.9 38.55 133500 -3.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
TCB 105165.4 29.90 1779600 -3.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCB
TTF 1566.3 3.98 602800 -3.40 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến khối lượng của mã TTF
NT2 6937.8 24.10 243100 -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NT2
CLW 516.1 39.70 2000 -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến khối lượng của mã CLW
HHS 1993 6.20 1333800 -3.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHS
PDN 1824.4 98.50 1300 -3.43 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
IJC 3387.1 13.45 747300 -3.58 % Biểu đồ biến động giá của mã IJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IJC
LCG 2299.7 12.00 2549600 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến khối lượng của mã LCG
CTS 4060.6 27.30 1349700 -3.70 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
HBC 1993.1 8.00 894200 -3.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến khối lượng của mã HBC
SMC 751.5 10.20 374900 -3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMC
SKG 886.6 14.00 148900 -3.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
VHC 12524.6 68.30 301100 -3.80 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHC
ILB 710.6 29.00 5100 -3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ILB Biểu đồ biến khối lượng của mã ILB
DBD 4126.1 55.10 48500 -3.84 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBD
NHT 269.1 11.20 2600 -3.86 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến khối lượng của mã NHT
VND 25635.6 21.05 17480500 -3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến động khối lượng của mã VND
CVT 1174.1 32.00 500 -3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
CII 5444 17.10 6146600 -3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến động khối lượng của mã CII
SSI 47119.7 31.60 12215700 -3.95 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến khối lượng của mã SSI
POM 1283.7 4.59 295700 -3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến động khối lượng của mã POM
SHB 33281.1 10.85 7753300 -3.98 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
CTI 910.3 14.45 414100 -3.99 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
VCI 18225.7 41.85 6363000 -4.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
PGI 2550.6 23.00 1300 -4.17 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
TSC 716.6 3.64 519100 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
TCD 1445 6.90 574300 -4.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCD
KBC 23795.7 31.00 5768100 -4.32 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến khối lượng của mã KBC
SBT 8919.7 13.25 1453900 -4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBT
DLG 661.5 2.21 1267600 -4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến khối lượng của mã DLG
VIX 11012.4 16.45 24052300 -4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIX
VCG 11150.9 22.95 4184500 -4.38 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến khối lượng của mã VCG
STB 52409 27.80 12029500 -4.47 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
DXS 3176.4 7.01 2364900 -4.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến khối lượng của mã DXS
PDR 18335.9 27.30 8671600 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
SPM 159.6 11.40 0 -4.60 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến khối lượng của mã SPM
ORS 3310 16.55 1566600 -4.61 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ORS
ANV 3946.1 29.55 945700 -4.68 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến khối lượng của mã ANV
DTA 100.8 5.58 33400 -4.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTA
FCN 2106.4 13.90 1253800 -4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến khối lượng của mã FCN
SCR 2722.2 6.88 1180200 -4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCR
EVG 1132.2 5.26 1050800 -4.88 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến khối lượng của mã EVG
HTI 412.9 16.55 5000 -4.89 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTI
DRH 600.6 4.83 734700 -4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến khối lượng của mã DRH
MHC 378.9 9.15 242800 -4.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã MHC
DHM 239.9 7.64 16100 -4.98 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến khối lượng của mã DHM
EIB 26813.4 18.10 8689400 -5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIB
CCL 354.8 6.67 60700 -5.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến khối lượng của mã CCL
DAG 188.2 3.16 90600 -5.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAG
GEX 18647.8 21.90 12976400 -5.40 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến khối lượng của mã GEX
FIT 1468.5 4.32 889000 -5.47 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIT
BMP 7154.6 87.40 104500 -5.51 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến khối lượng của mã BMP
PJT 230.4 10.00 0 -5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJT
TCH 8185.6 12.25 5394800 -5.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
DIG 15276.8 25.05 15253700 -5.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
TIX 960 32.00 0 -5.88 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến khối lượng của mã TIX
KSB 1931.1 25.20 768700 -5.97 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSB
ELC 1523.1 25.65 644800 -6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến khối lượng của mã ELC
DXG 12074.8 19.90 10912100 -6.13 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXG
CTD 4905.9 61.90 1054000 -6.21 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
TDC 960 9.60 181100 -6.34 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDC
CRE 3477.6 7.50 542500 -6.37 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến khối lượng của mã CRE
VSC 3377.4 27.85 663400 -6.39 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSC
NHA 731.7 17.35 199900 -6.72 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến khối lượng của mã NHA
LGL 214.6 4.05 127800 -6.90 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGL
VPH 764.8 8.02 301100 -7.28 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến khối lượng của mã VPH
TNT 238.7 4.68 129700 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNT
LEC 162.9 6.24 700 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã LEC Biểu đồ biến khối lượng của mã LEC
MDG 139.4 12.80 100 -7.91 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDG
SVT 231.6 10.00 900 -8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
HTN 1461.5 16.40 892700 -8.38 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTN
QCG 3095.2 11.25 511800 -8.54 % Biểu đồ biến động giá của mã QCG Biểu đồ biến khối lượng của mã QCG
NHH 1413.9 19.40 1251400 -8.71 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHH
SVC 2045.6 30.70 6000 -8.77 % Biểu đồ biến động giá của mã SVC Biểu đồ biến khối lượng của mã SVC
HDC 3588.4 33.20 2457000 -8.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
ITC 973.4 10.10 215900 -9.42 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến khối lượng của mã ITC
HTL 151.2 12.60 9600 -10.64 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTL
CVP 11.2 0.56 10400 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CVPB2314 Biểu đồ biến khối lượng của mã CVPB2314
CST 9.9 1.65 206600 -27.31 % Biểu đồ biến động giá của mã CSTB2306 Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSTB2306
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.