TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HPG 1,834,870  29,209,789,000  857,910  13,792,290,500  976,960  15,417,498,500  339,752,349  36.69% 
E1VFVN30 429,070  4,372,025,400  152,900  1,544,173,400  276,170  2,827,852,000  31,805,060  87.10% 
FLC 204,260  543,331,600  204,260  543,331,600  329,620,347  2.57% 
VNM 620,480  56,592,892,000  425,740  38,767,497,000  194,740  17,825,395,000  717,340,143  58.81% 
HHS 168,630  517,512,900  90  273,600  168,540  517,239,300  124,061,528  3.84% 
POW 2,486,890  17,720,794,100  2,319,510  16,546,829,800  167,380  1,173,964,300  859,834,409  61.50% 
VRE 461,990  8,781,235,000  306,440  5,826,784,500  155,550  2,954,450,500  396,075,440  31.99% 
PPC 128,850  2,709,676,500  8,470  177,797,500  120,380  2,531,879,000  106,145,369  16.46% 
ROS 116,530  410,392,100  116,530  410,392,100  269,275,965  1.56% 
TDH 109,350  659,961,500  2,650  15,582,000  106,700  644,379,500  17,724,162  30.12% 
HBC 108,130  679,136,100  3,000  18,570,000  105,130  660,566,100  61,260,821  25.19% 
VND 114,760  1,290,739,500  10,840  117,041,000  103,920  1,173,698,500  22,012,734  39.01% 
HAI 100,000  277,000,000  100,000  277,000,000  88,215,232  0.71% 
VIC 337,820  27,316,966,000  256,850  20,774,178,000  80,970  6,542,788,000  748,047,748  14.56% 
KBC 54,380  595,740,000  10,200  111,710,000  44,180  484,030,000  118,997,759  23.99% 
CTS 41,400  214,342,000  41,400  214,342,000  40,053,068  11.37% 
ASM 29,880  110,187,600  29,880  110,187,600  121,725,248  1.98% 
BMI 30,100  465,968,500  800  12,080,000  29,300  453,888,500  10,561,460  37.44% 
SCR 39,800  155,410,000  11,050  43,075,600  28,750  112,334,400  174,208,278  1.45% 
GTN 20,000  280,000,000  260  3,744,000  19,740  276,256,000  249,627,610  0.15% 
ITA 30,100  55,289,000  10,560  19,335,300  19,540  35,953,700  391,346,915  2.07% 
PVD 17,300  124,911,000  260  1,877,200  17,040  123,033,800  140,289,820  15.72% 
VPI 14,600  597,497,000  14,600  597,497,000  70,079,270  5.20% 
VNS 14,600  117,384,000  14,600  117,384,000  19,455,174  20.33% 
NKG 32,380  151,649,100  18,420  87,180,300  13,960  64,468,800  124,286,826  37.97% 
BMP 32,590  1,110,266,000  18,810  641,069,000  13,780  469,197,000  16,558,257  79.77% 
NBB 13,250  259,566,000  500  9,683,000  12,750  249,883,000  31,029,337  10.12% 
VCI 15,000  223,250,000  2,350  35,370,000  12,650  187,880,000  106,001,735  35.52% 
HAH 13,960  119,904,800  2,000  16,822,000  11,960  103,082,800  13,471,405  21.38% 
BFC 11,500  117,300,000  11,500  117,300,000  19,968,698  14.07% 
KSB 16,000  184,100,000  5,010  57,364,500  10,990  126,735,500  20,625,487  10.65% 
BMC 13,010  127,630,200  2,080  19,741,300  10,930  107,888,900  3,362,051  21.87% 
FMC 10,110  163,286,000  90  1,485,000  10,020  161,801,000  20,218,732  7.77% 
PC1 10,000  105,000,000  10,000  105,000,000  21,897,683  35.26% 
TIP 10,000  138,700,000  10,000  138,700,000  9,157,783  13.78% 
SFG 9,590  44,371,700  9,590  44,371,700  22,589,482  1.84% 
HDG 8,730  143,152,500  8,730  143,152,500  37,929,667  17.04% 
TNI 10,170  101,102,100  1,510  15,085,400  8,660  86,016,700  25,555,000  0.32% 
TLG 8,480  228,787,000  8,480  228,787,000  54,563,885  32.85% 
TDM 8,230  130,600,500  8,230  130,600,500  37,101,990  10.23% 
DHG 16,440  1,323,275,000  8,250  653,978,000  8,190  669,297,000  59,776,381  54.28% 
FRT 14,230  151,000,000  6,500  69,000,000  7,730  82,000,000  4,296,122  43.56% 
HAG 7,050  17,625,000  7,050  17,625,000  380,415,126  1.56% 
APG 7,000  58,370,000  510  4,208,300  6,490  54,161,700  32,221,430  5.31% 
CSV 6,400  116,380,000  6,400  116,380,000  15,220,196  14.57% 
TCH 20,280  335,818,000  14,060  233,401,000  6,220  102,417,000  151,590,264  7.24% 
HPX 6,050  169,100,000  6,050  169,100,000  70,359,095  13.82% 
CNG 5,930  117,967,000  5,930  117,967,000  7,487,557  21.27% 
NVL 8,580  445,302,000  2,830  145,434,000  5,750  299,868,000  308,008,168  6.53% 
NNC 5,700  236,400,000  5,700  236,400,000  6,780,803  18.07% 
VTO 6,000  35,700,000  330  1,963,500  5,670  33,736,500  37,093,286  2.56% 
HCM 10,640  125,492,000  5,010  57,615,000  5,630  67,877,000  140,642,973  54.02% 
GAB 5,400  681,263,000  5,400  681,263,000  6,651,460  0.80% 
PDR 4,180  104,500,000  4,180  104,500,000  146,303,628  4.35% 
TDW 3,500  80,500,000  3,500  80,500,000  3,949,730  2.53% 
SAB 9,210  1,130,704,000  5,770  700,386,000  3,440  430,318,000  234,827,869  63.38% 
DPG 3,000  64,500,000  3,000  64,500,000  21,995,258  0.12% 
HDC 2,910  43,389,500  2,910  43,389,500  19,814,917  16.99% 
FCN 10,000  67,000,000  7,230  49,161,500  2,770  17,838,500  29,998,885  49.90% 
MSH 4,520  113,196,000  1,820  45,225,000  2,700  67,971,000  21,113,126  6.78% 
IJC 2,830  23,473,500  280  2,293,200  2,550  21,180,300  65,155,505  1.47% 
SMB 2,520  72,820,000  2,520  72,820,000  11,216,526  11.42% 
CCL 2,260  8,949,600  2,260  8,949,600  20,871,272  5.06% 
BIC 5,000  124,097,000  2,780  69,500,000  2,220  54,597,000  1,624,429  47.61% 
VNG 2,200  27,600,500  2,200  27,600,500  47,538,314  0.13% 
PMG 2,000  25,600,000  2,000  25,600,000  20,171,122  1.24% 
NAF 2,000  46,000,000  2,000  46,000,000  41,171,798  35.16% 
NT2 5,000  82,500,000  3,000  49,425,000  2,000  33,075,000  90,731,896  17.48% 
SGN 1,900  113,880,000  1,900  113,880,000  9,247,989  2.46% 
TCT 1,510  44,696,000  1,510  44,696,000  3,662,180  20.36% 
STK 1,030  13,658,000  1,030  13,658,000  31,699,382  4.18% 
AGG 1,000  26,600,000  1,000  26,600,000  16,228,611  27.36% 
CMG 3,020  66,990,000  2,020  44,480,000  1,000  22,510,000  11,827,815  37.17% 
SJS 4,280  65,125,500  3,290  49,843,500  990  15,282,000  53,495,647  2.42% 
TPB 850  15,640,000  850  15,640,000  30.00% 
DVP 710  20,429,000  710  20,429,000  14,118,600  13.70% 
D2D 510  21,520,000  510  21,520,000  9,094,412  6.41% 
PXS 500  1,330,000  500  1,330,000  22,761,032  11.06% 
RIC 500  2,175,000  500  2,175,000  5,008,661  31.55% 
PME 500  25,650,000  500  25,650,000  28,441,449  62.08% 
LDG 490  2,185,400  490  2,185,400  114,656,793  1.27% 
DSN 490  19,960,000  490  19,960,000  3,382,201  21.01% 
DIG 380  3,913,000  380  3,913,000  45,234,179  34.64% 
FTS 350  3,535,000  350  3,535,000  94,593,056  21.33% 
SFI 450  8,707,500  110  1,853,500  340  6,854,000  2,734,596  32.40% 
UIC 310  10,772,500  310  10,772,500  2,047,590  23.41% 
PET 600  3,900,000  330  2,128,500  270  1,771,500  27,506,985  17.24% 
VOS 200  266,000  200  266,000  66,345,180  1.61% 
DBC 180  3,384,000  180  3,384,000  27,338,276  18.99% 
NSC 150  11,850,000  150  11,850,000  6,724,467  10.76% 
IDI 910  2,784,600  800  2,452,000  110  332,600  110,264,449  0.56% 
SVC 100  4,629,000  100  4,629,000  5,365,042  27.54% 
CTI 90  1,818,000  90  1,818,000  19,041,855  18.77% 
DPR 220  7,876,000  130  4,504,500  90  3,371,500  14,826,130  14.52% 
AAM 50  570,000  50  570,000  5,924,347  1.02% 
GDT 50  1,094,500  50  1,094,500  4,857,183  20.66% 
CCI 50  550,000  50  550,000  8,235,713  2.59% 
EVE 30  234,900  30  234,900  14,971,167  64.34% 
ACC 20  382,000  20  382,000  2,875,940  20.24% 
CRE 20  295,000  20  295,000  16,975,970  27.78% 
APC 10  136,500  10  136,500  6,544,854  16.47% 
EIB 10  150,000  10  150,000  132,367  29.99% 
KHP 10  89,400  10  89,400  11,653,946  20.95% 
TYA 10  112,500  10  112,500  3,511,925  42.75% 
CAV 10  545,000  10  545,000  28,078,572  0.25% 
LBM 10  250,000  10  250,000  4,334,889  5.65% 
NAV 10  203,500  10  203,500  3,726,560  2.42% 
TGG 13,106,935  0.99% 
NVT 73,255,190  19.06% 
TVB 23,773,541  0.07% 
TEG 15,589,183  0.86% 
TDG 7,627,764  3.52% 
TNC 8,986,390  2.32% 
TN1 6,506,830  0.08% 
PGI 25,139,263  20.66% 
PIT 7,337,295  0.73% 
PHC 12,594,785  0.08% 
TDC 46,573,950  2.43% 
OGC 145,398,974  0.53% 
OPC 11,664,898  5.11% 
TCO 8,734,994  2.32% 
TCR 21  49.00% 
LSS 33,171,788  1.61% 
LMH 25,629,295  0.00% 
TMT 17,336,137  2.40% 
MCG 25,461,746  4.73% 
MBB   23.61% 
LGC 7,674,986  45.02% 
LEC 12,788,638  0.00% 
UDC 17,137,370  0.04% 
LM8 4,434,730  1.77% 
TVT 10,265,850  0.12% 
MCP 7,356,005  0.19% 
MWG 27,803  64.26% 
TVS 19,249,440  24.98% 
THI 23,874,790  0.08% 
NHH 16,847,790  0.08% 
THG 6,413,803  0.41% 
MHC 19,455,648  2.01% 
MDG 5,335,625   
TLD 8,911,804  1.39% 
TIX 14,674,666  0.08% 
TMP 34,090,970  0.30% 
PJT 7,090,321  2.84% 
RDP 18,119,053  0.47% 
SJD 15,824,344  26.07% 
REE 49.00% 
SHP 41,235,564  5.00% 
SII 21,890  48.97% 
SJF 38,146,016  0.84% 
QBS   49.00% 
PXT 9,603,180  0.98% 
QCG 133,429,357  0.50% 
TPC 11,559,576  1.68% 
RAL 5,302,016  2.90% 
S4A 20,661,100  0.04% 
SC5 6,669,655  4.49% 
SBV 8,450,241  18.12% 
SCD 3,420,300  8.76% 
SFC 5,445,006  0.78% 
TRA 2,082,664  43.98% 
SBA 29,615,715  0.04% 
SHA 14,555,274  1.02% 
SHI 42,050,638  0.71% 
TS4 7,621,515  1.84% 
SGR 22,311,988  0.01% 
SAV 7,795  48.94% 
SMA 9,280,738  0.21% 
PNC 5,329,841  0.72% 
SVI 5,585,144  5.48% 
STG 48,061,670  0.08% 
ST8   49.00% 
TNT 12,464,340  0.12% 
SVT 5,153,589  0.04% 
TCB   22.50% 
TCD 14,449,359  14.84% 
PLP 9,775,216  9.90% 
TBC 30,793,426  0.51% 
TTF 138,223,203  6.65% 
TTE 14,529,584  0.00% 
SPM 6,415,260  3.18% 
PTL 48,747,576  0.25% 
SMC 9,699,004  33.10% 
PXI 14,581,090  0.40% 
TSC 71,678,616  0.45% 
PTC 8,769,855  0.28% 
POM 115,014,805  7.88% 
SSC 7,189,678  1.04% 
SRF 713,480  46.80% 
TTB 22,652,514  0.63% 
SRC 13,720,047  0.11% 
DCM 249,675,043  1.84% 
DCL 16,806,877  3.00% 
DBD 25,664,260  0.00% 
VPD 52,172,791  0.05% 
DHM 15,326,389  0.18% 
VPB 48,909  23.45% 
DHA 5,961,069  9.57% 
DAT 22,539,577  0.01% 
CRC 7,348,000  0.01% 
COM 6,856,258  0.45% 
CMX 6,171,027  2.32% 
CSM 48,466,978  2.23% 
VPG 12,944,832  0.06% 
DAG 19,843,500  2.53% 
VPH 33,849,897  13.50% 
EVG 28,561,720  1.40% 
EMC 7,490,343  0.03% 
ELC 14,667,929  19.96% 
FCM 19,023,125  2.60% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
FTM 24,498,710  0.00% 
FDC 18,907,920  0.05% 
DXV 4,809,080  0.42% 
DRL 4,588,550  0.70% 
DRH 28,811,827  1.77% 
DIC 11,261,490  6.64% 
DTA 8,408,710  2.56% 
VNL 3,574,490  9.28% 
DTT 3,974,575  0.24% 
DTL 30,084,584  0.03% 
CMV 5,906,554  0.20% 
BBC 314,169  46.96% 
ASP 49.00% 
YBM 6,880,750  0.88% 
BCE 13,055,010  5.48% 
VSI 6,400,790  0.51% 
VTB 4,883,730  8.24% 
BCG 16,892,997  20.14% 
AMD 78,382,266  1.06% 
ABT 6,549,495  2.57% 
ABS 14,100,000  0.04% 
LGL 22,424,701  4.15% 
ACL 8,353,773  2.90% 
AGR 99,588,307  2.02% 
AGM 7,429,000  8.18% 
ADS 12,482,531  0.08% 
CKG 24,035,000  0.93% 
CIG 15,452,344  0.01% 
CHP 63,141,729  3.44% 
CLC 12,058,174  2.99% 
CLW 5,739,440  4.85% 
CLL 14,190,789  7.26% 
CLG 10,311,340  0.25% 
CEE 20,215,720  0.29% 
BTP 23,894,484  9.50% 
BSI 49,349,166  8.57% 
BRC 6,009,098  0.44% 
BTT 6,604,657  0.07% 
CDC 7,643,612  0.33% 
C47 8,298,083  0.25% 
VPS 11,818,430  0.68% 
HT1 162,388,901  6.44% 
VDP 6,223,809  0.46% 
JVC 2,844,014  31.39% 
ITD 6,648,668  16.83% 
HTL 298,601  46.51% 
HTI 7,927,128  17.23% 
HRC 13,647,049  3.82% 
VDS 48,652,135  0.40% 
KPF 8,825,793  0.02% 
HOT 3,918,180  0.02% 
VAF 18,455,885  0.00% 
KMR 21,248,546  62.64% 
KOS 50,763,190  0.07% 
HTN 14,282,236  5.80% 
ITC 33,520,828  0.48% 
HVX 19,240,481  0.88% 
VCF 12,877,638  0.55% 
IMP 49.00% 
ILB   49.00% 
ICT 32,150,230  0.11% 
HVH 9,748,130  0.26% 
HU1 4,531,770  3.68% 
HTV 4,546,027  14.31% 
HTT 9,571,510  1.14% 
TMS 980  49.00% 
HUB 7,470,540   
HU3 4,330,123  5.70% 
HNG 539,700,238  0.31% 
GSP 13,108,432  12.59% 
LAF 6,865,927  2.38% 
GMC 10,150,078  11.12% 
HAP 23,267,798  7.17% 
VID 13,544,232  0.76% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
VIS 19,104,369  74.12% 
VNE 39,126,046  5.73% 
LCG 18,569,297  38.67% 
LCM 9,955,298  8.59% 
VMD 7,298,300  1.73% 
GEG 24,841,589  36.82% 
FUESSVFL 20,699,820  20.99% 
HAR 49,375,428  0.28% 
HMC 10,026,020  1.26% 
HCD 13,166,470  0.24% 
VFG 14,842,391  2.75% 
HII 13,599,619  0.17% 
GTA 5,069,317  0.26% 
L10 4,752,753  0.94% 
HID 27,939,007  1.46% 
HAS 2,355,672  19.55% 
ATG 10  5,600  -10  -5,600  7,207,110  1.65% 
PHR 980  33,810,000  1,000  34,375,500  -20  -565,500  55,448,760  8.08% 
FUCVREIT 20  125,200  -20  -125,200  2,389,500  1.21% 
SZL 120  3,312,000  -120  -3,312,000  8,143,310  8.28% 
BWE 120  2,061,000  -120  -2,061,000  59,578,950  9.28% 
TRC 160  3,664,000  -160  -3,664,000  12,201,670  8.33% 
TAC 190  3,724,000  -190  -3,724,000  16,184,473  1.23% 
SGT 200  726,000  -200  -726,000  25,990,931  13.88% 
PGC 10  116,500  230  2,679,500  -220  -2,563,000  24,993,043  7.58% 
DQC 10  159,000  230  3,714,500  -220  -3,555,500  15,881,941  2.78% 
PAC 10  172,000  300  5,250,000  -290  -5,078,000  11,149,230  25.01% 
TV2 300  14,700,000  -300  -14,700,000  206,106  14.14% 
PAN 380  7,059,000  -380  -7,059,000  8,203,389  45.21% 
IBC 390  8,476,500  -390  -8,476,500  19,764,260  7.23% 
HVG 400  2,104,000  -400  -2,104,000  90,152,686  0.78% 
PDN 400  24,361,000  -400  -24,361,000  9,022,043  0.29% 
CTF 490  10,697,000  -490  -10,697,000  22,222,381  0.20% 
DMC 260  11,615,000  790  34,090,000  -530  -22,475,000  12,792,194  63.16% 
VIP 550  2,191,300  -550  -2,191,300  29,541,983  5.85% 
FPT 690  27,738,000  -690  -27,738,000  3,590  53.90% 
NCT 2,700  124,000,000  3,410  156,360,000  -710  -32,360,000  9,604,287  12.30% 
NTL 420  6,552,000  1,330  20,273,000  -910  -13,721,000  28,041,800  4.91% 
CVT 1,080  15,898,000  -1,080  -15,898,000  31,351,368  14.55% 
CTD 3,220  155,102,500  4,350  208,475,500  -1,130  -53,373,000  1,779,906  46.75% 
FIR 1,150  33,465,000  -1,150  -33,465,000  10,134,614  0.28% 
YEG 50  2,560,000  1,300  66,560,000  -1,250  -64,000,000  21,501,287  31.26% 
SCS 1,000  91,100,000  2,340  215,702,000  -1,340  -124,602,000  13,916,675  28.89% 
ANV 1,030  13,872,500  2,920  39,296,500  -1,890  -25,424,000  60,661,565  1.44% 
BHN 2,200  106,260,000  -2,200  -106,260,000  72,751,910  17.61% 
GMD 2,390  36,029,000  -2,390  -36,029,000  9,949  49.00% 
PNJ 3,000  144,900,000  -3,000  -144,900,000    49.00% 
TCL 10  156,000  3,110  45,717,000  -3,100  -45,561,000  10,495,402  14.20% 
LHG 2,720  30,736,000  6,000  69,360,000  -3,280  -38,624,000  19,862,077  9.29% 
C32 3,320  66,140,000  -3,320  -66,140,000  2,915,059  29.61% 
SZC 3,480  45,007,500  -3,480  -45,007,500  48,917,830  0.08% 
TNA 3,820  50,991,500  -3,820  -50,991,500  14,939,960  5.81% 
PLX 8,600  309,289,000  12,740  459,934,500  -4,140  -150,645,500  87,082,530  13.27% 
VSH 90  1,683,000  5,170  93,578,000  -5,080  -91,895,000  74,984,625  12.64% 
AAA 10,200  99,930,000  16,280  157,657,200  -6,080  -57,727,200  63,488,130  2.47% 
VJC 7,870  748,687,000  15,000  1,406,463,000  -7,130  -657,776,000  60,545,141  18.82% 
DLG 10,100  14,951,000  17,760  27,441,000  -7,660  -12,490,000  140,293,385  2.13% 
TLH 7,950  20,219,700  -7,950  -20,219,700  49,004,878  1.01% 
DAH 8,700  75,893,900  -8,700  -75,893,900  16,487,870  0.79% 
PTB 15,500  504,700,000  24,300  792,527,000  -8,800  -287,827,000  13,566,953  21.08% 
VSC 100  2,015,000  9,270  187,373,000  -9,170  -185,358,000  7,001,978  36.30% 
HSG 53,220  247,574,000  62,750  293,047,200  -9,530  -45,473,200  132,255,488  17.77% 
GIL 1,930  30,880,000  11,660  178,923,000  -9,730  -148,043,000  10,705,850  4.39% 
SSI 95,290  1,105,523,000  108,520  1,264,169,500  -13,230  -158,646,500  249,793,861  51.97% 
PGD 13,390  308,220,500  -13,390  -308,220,500  1,768,015  47.04% 
VRC 15,830  73,822,600  -15,830  -73,822,600  23,570,174  1.86% 
GEX 10,820  138,155,000  26,760  346,856,000  -15,940  -208,701,000  164,557,671  15.30% 
AST 330  13,798,500  16,280  682,775,500  -15,950  -668,977,000  1,387,966  45.92% 
PVT 206,560  1,577,174,200  222,810  1,687,692,500  -16,250  -110,518,300  56,500,197  28.92% 
SAM 16,740  148,480,000  -16,740  -148,480,000  121,502,879  1.63% 
DGW 200  3,440,000  18,940  327,454,000  -18,740  -324,014,000  11,145,971  22.43% 
FUESSV50 16,000  145,600,000  37,220  332,416,400  -21,220  -186,816,400  4,665,850  67.14% 
KDC 1,400  20,650,000  26,410  400,123,000  -25,010  -379,473,000  206,667,545  19.48% 
VGC 28,340  392,343,000  -28,340  -392,343,000  160,888,308  13.12% 
VCB 572,980  34,785,920,000  608,000  36,888,260,000  -35,020  -2,102,340,000  231,399,036  23.76% 
KDH 44,970  847,446,000  -44,970  -847,446,000  26,033,104  44.22% 
FIT 11,480  57,688,800  58,370  290,758,100  -46,890  -233,069,300  120,996,380  1.50% 
VHC 5,490  116,158,500  54,780  1,153,692,000  -49,290  -1,037,533,500  121,860,804  33.55% 
DRC 50  775,000  63,120  977,463,500  -63,070  -976,688,500  31,658,240  22.35% 
VHM 81,010  4,557,940,000  147,240  8,217,868,000  -66,230  -3,659,928,000  1,147,674,611  14.74% 
TCM 2,060  23,690,000  70,000  820,716,500  -67,940  -797,026,500  187,260  45.69% 
GAS 13,890  762,836,000  94,530  5,192,130,000  -80,640  -4,429,294,000  871,715,932  3.49% 
HQC 500  480,000  85,960  82,521,600  -85,460  -82,041,600  214,452,571  4.00% 
LIX 990  41,184,000  86,470  3,589,115,500  -85,480  -3,547,931,500  11,994,759  11.98% 
DHC 12,330  380,727,000  100,000  3,086,622,000  -87,670  -2,705,895,000  7,473,105  35.22% 
DXG 14,420  122,122,600  111,800  933,284,000  -97,380  -811,161,400  34,185,371  42.43% 
HAX 107,430  1,064,053,000  -107,430  -1,064,053,000  15,230,644  7.55% 
SBT 42,420  543,197,000  154,370  1,983,149,500  -111,950  -1,439,952,500  551,793,857  9.64% 
HSL 4,580  16,645,900  117,290  425,802,700  -112,710  -409,156,800  13,351,731  15.23% 
CII 4,800  86,987,000  125,300  2,255,098,000  -120,500  -2,168,111,000  64,282,942  47.30% 
NLG 200  3,780,000  138,850  2,649,033,000  -138,650  -2,645,253,000  1,836,440  48.29% 
DPM 6,500  74,425,000  148,330  1,702,864,000  -141,830  -1,628,439,000  120,704,449  18.16% 
CTG 77,730  1,376,381,000  283,830  5,037,530,500  -206,100  -3,661,149,500  9,644,284  99.74% 
BVH 9,030  321,732,000  245,200  8,767,157,500  -236,170  -8,445,425,500  149,004,634  28.93% 
BID 92,730  2,868,483,000  440,890  13,621,186,000  -348,160  -10,752,703,000  485,793,389  17.92% 
HDB 99,530  1,704,712,000  450,880  7,691,454,500  -351,350  -5,986,742,500  70,679,088  22.80% 
SKG 200  1,398,000  441,000  3,086,032,000  -440,800  -3,084,634,000  2,320,309  45.34% 
HVN 61,170  1,106,115,500  504,210  9,124,551,500  -443,040  -8,018,436,000  287,620,093  9.72% 
MSN 27,760  1,359,875,500  745,000  36,548,387,000  -717,240  -35,188,511,500  145,891,774  36.52% 
GVR 800,000  6,645,556,000  -800,000  -6,645,556,000  495,643,317  0.61% 
STB 803,790  6,164,160,900  2,282,140  17,492,570,900  -1,478,350  -11,328,410,000  226,950,042  11.60% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung