TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 9,877,222 3.08% 236,223,520,000 3.80%
Tổng bán 16,008,652 4.99% 499,259,040,000 8.03%
Chênh lệch mua bán -6,131,430   -263,035,520,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
FUEVFVND 2,715,380  36,113,828,700  1,591,000  21,153,936,000  1,124,380  14,959,892,700     
HSG 768,650  11,946,894,500  26,020  397,607,000  742,630  11,549,287,500  169,478,215  10.88% 
STB 911,530  12,207,983,000  198,200  2,689,570,000  713,330  9,518,413,000  273,145,376  9.15% 
SSI 390,360  6,554,241,000  68,540  1,146,493,000  321,820  5,407,748,000  301,278,275  58.01% 
ASM 287,200  2,414,255,900  2,580  22,520,400  284,620  2,391,735,500  122,263,062  1.77% 
OGC 233,720  1,439,754,700  27,080  164,105,200  206,640  1,275,649,500  144,802,002  0.73% 
HDB 266,700  8,363,262,000  71,020  2,217,597,500  195,680  6,145,664,500  94,176,778  20.40% 
NKG 146,460  1,225,703,400  146,460  1,225,703,400  147,639,509  18.88% 
HAG 130,600  592,055,500  870  3,947,200  129,730  588,108,300  383,742,689  1.20% 
TTF 146,390  798,907,900  29,100  156,112,600  117,290  642,795,300  150,854,578  0.76% 
ITA 104,560  477,294,700  104,560  477,294,700  397,015,785  1.47% 
HDG 143,810  3,542,194,000  40,970  1,011,522,500  102,840  2,530,671,500  62,745,924  8.33% 
GEX 103,040  2,428,387,500  2,500  58,500,000  100,540  2,369,887,500  171,341,162  13.91% 
MSH 100,000  3,285,060,000  2,220  72,561,500  97,780  3,212,498,500  22,438,866  4.13% 
HBC 76,080  822,063,000  500  5,350,000  75,580  816,713,000  76,071,116  18.00% 
SBT 75,550  1,111,837,000  75,550  1,111,837,000  554,205,008  9.23% 
LDG 65,570  441,690,700  65,570  441,690,700  115,002,230  1.12% 
TLG 68,000  2,377,313,500  3,550  124,026,000  64,450  2,253,287,500  57,426,928  26.18% 
DIG 63,500  974,705,500  7,880  120,160,000  55,620  854,545,500  48,604,756  34.12% 
HAP 50,090  276,551,200  50,090  276,551,200  24,289,546  5.33% 
MSN 68,380  3,703,793,000  19,940  1,075,186,000  48,440  2,628,607,000  125,007,194  38.36% 
VHC 62,570  2,725,762,000  15,870  697,065,500  46,700  2,028,696,500  124,682,874  32.01% 
ACL 61,170  857,443,000  21,200  299,980,000  39,970  557,463,000  8,273,173  23.05% 
TIP 40,720  1,084,126,500  1,000  26,700,000  39,720  1,057,426,500  9,747,053  11.52% 
EVG 42,150  200,586,000  3,590  16,947,200  38,560  183,638,800  28,258,120  1.90% 
DBC 37,180  1,760,721,000  37,180  1,760,721,000  48,900,084  2.32% 
SJF 49,170  112,007,000  12,430  27,843,200  36,740  84,163,800  38,050,306  0.96% 
KSB 33,430  1,016,857,000  33,430  1,016,857,000  18,607,098  14.40% 
VCB 347,730  29,234,299,000  315,450  26,533,864,000  32,280  2,700,435,000  235,416,546  23.65% 
TDH 47,270  364,017,600  16,410  125,904,800  30,860  238,112,800  36,800,303  16.33% 
HDC 87,320  1,970,153,500  58,210  1,316,777,500  29,110  653,376,000  30,932,070  2.50% 
BVH 35,030  1,703,204,000  9,050  435,396,000  25,980  1,267,808,000  154,374,943  28.20% 
IDI 33,050  169,006,200  7,690  38,526,900  25,360  130,479,300  110,589,479  0.42% 
SKG 24,650  235,650,600  24,650  235,650,600  3,117,274  44.08% 
CMX 24,190  394,333,500  200  3,230,000  23,990  391,103,500  9,717,393  19.60% 
DRH 26,490  182,875,000  4,070  27,787,200  22,420  155,087,800  28,821,175  1.75% 
BMP 21,820  1,300,095,000  200  11,940,000  21,620  1,288,155,000  14,491,812  82.30% 
DVP 21,200  873,052,000  21,200  873,052,000  13,937,900  14.16% 
PET 25,890  251,692,400  5,310  51,287,000  20,580  200,405,400  29,758,469  14.64% 
VPG 20,730  249,896,500  520  6,006,000  20,210  243,890,500  17,013,110  6.27% 
TVB 20,080  163,760,100  20,080  163,760,100  25,040,763  1.13% 
HHS 34,860  171,843,800  14,860  72,665,400  20,000  99,178,400  125,385,540  3.36% 
DHC 18,700  848,469,500  18,700  848,469,500  11,128,373  28.77% 
SCR 27,240  168,125,300  8,910  55,242,000  18,330  112,883,300  174,038,527  1.49% 
LGL 18,000  85,680,000  18,000  85,680,000  24,077,831  2.18% 
NVL 28,620  1,811,668,000  11,700  743,550,000  16,920  1,068,118,000  316,912,737  5.66% 
C32 16,420  427,540,500  16,420  427,540,500  5,510,016  12.34% 
DSN 14,200  638,149,000  14,200  638,149,000  3,661,531  18.70% 
NTL 16,140  286,555,500  3,320  57,768,000  12,820  228,787,500  28,692,170  3.89% 
EVE 12,490  127,667,000  12,490  127,667,000  14,011,657  66.62% 
DPG 12,100  327,980,000  12,100  327,980,000  21,981,513  0.15% 
SCS 11,430  1,383,041,000  70  8,476,000  11,360  1,374,565,000  13,656,245  29.56% 
IJC 13,890  169,000,500  3,290  40,138,000  10,600  128,862,500  65,320,340  1.35% 
GIL 10,130  258,263,000  10,130  258,263,000  16,107,118  4.26% 
HT1 9,890  154,808,000  9,890  154,808,000  163,832,839  6.07% 
TDG 10,000  24,033,300  200  458,000  9,800  23,575,300  7,832,004  2.30% 
TBC 9,640  233,993,000  9,640  233,993,000  30,771,856  0.54% 
SHI 14,450  130,554,600  5,000  45,300,000  9,450  85,254,600  42,453,613  0.25% 
HAH 8,400  109,880,000  8,400  109,880,000  13,829,175  20.65% 
BMI 19,140  541,117,000  10,910  310,409,500  8,230  230,707,500  13,226,101  34.52% 
PTB 7,390  398,571,000  7,390  398,571,000  15,208,872  17.71% 
DGW 6,810  369,167,000  6,810  369,167,000  9,417,491  27.18% 
ANV 7,590  143,928,500  860  15,953,000  6,730  127,975,500  60,924,225  1.23% 
CRE 6,670  144,027,000  6,670  144,027,000  26,816,020  15.48% 
DMC 6,850  406,583,000  230  13,846,000  6,620  392,737,000  15,242,620  56.11% 
LCG 9,370  83,310,900  2,930  25,001,700  6,440  58,309,200  18,723,088  31.15% 
NCT 6,810  456,689,000  380  25,518,000  6,430  431,171,000  9,924,127  11.07% 
HVN 6,830  181,972,500  500  13,400,000  6,330  168,572,500  295,273,428  9.18% 
VSC 6,290  223,659,500  6,290  223,659,500  11,051,226  28.95% 
PVT 6,280  83,537,500  6,280  83,537,500  81,805,589  19.93% 
SMB 6,300  216,090,000  1,080  37,041,500  5,220  179,048,500  10,523,136  13.74% 
AAA 5,040  61,234,500  5,040  61,234,500  206,578,696  2.19% 
PAN 4,920  99,238,000  4,920  99,238,000  13,037,207  42.97% 
NSC 4,800  349,920,000  4,800  349,920,000  7,206,723  8.02% 
BTP 4,480  63,616,000  4,480  63,616,000  23,790,824  9.67% 
FUESSV30 100,510  1,066,421,800  96,090  1,019,514,900  4,420  46,906,900  4,985,650   
CVT 4,400  84,801,000  170  3,298,000  4,230  81,503,000  32,562,570  11.25% 
EIB 4,970  84,458,000  800  13,557,500  4,170  70,900,500  1,424,880  29.88% 
LHG 3,940  108,101,500  3,940  108,101,500  21,792,479  5.43% 
AST 4,510  227,481,000  1,190  59,776,000  3,320  167,705,000  3,419,618  41.40% 
DHG 3,010  318,759,000  250  26,401,000  2,760  292,358,000  59,125,976  54.78% 
GDT 2,670  96,652,000  2,670  96,652,000  4,869,193  20.59% 
STK 2,520  37,956,000  2,520  37,956,000  29,828,842  6.83% 
LIX 2,500  145,109,000  2,500  145,109,000  11,941,040  12.14% 
CMG 2,410  82,572,000  2,410  82,572,000  11,005,362  37.99% 
PGC 12,400  234,666,000  10,060  186,262,000  2,340  48,404,000  26,266,458  5.47% 
CTD 6,220  421,624,000  3,900  264,450,000  2,320  157,174,000  1,821,574  46.70% 
HTV 2,210  27,625,000  2,210  27,625,000  4,524,097  14.48% 
SFI 2,090  41,568,500  2,090  41,568,500  5,835,533  10.32% 
TGG 2,000  2,240,000  2,000  2,240,000  12,997,995  1.39% 
AGR 1,450  7,366,000  1,450  7,366,000  99,623,981  2.01% 
FMC 4,620  157,372,500  3,330  111,556,500  1,290  45,816,000  19,655,535  8.92% 
SGN 2,790  189,332,000  1,500  101,800,000  1,290  87,532,000  9,419,741  1.95% 
CCL 1,150  9,493,000  1,150  9,493,000  22,088,787  2.50% 
HTI 1,010  12,120,000  1,010  12,120,000  7,965,988  17.07% 
DRL 950  50,635,000  950  50,635,000  4,575,410  0.84% 
OPC 800  44,000,000  800  44,000,000  11,666,278  5.10% 
SJS 2,630  60,530,500  2,070  47,955,000  560  12,575,500  53,797,217  2.16% 
TMP 550  23,100,000  550  23,100,000  33,943,020  0.51% 
ICT 550  11,659,000  550  11,659,000  32,050,410  0.42% 
PGD 490  13,113,000  490  13,113,000  1,943,988  46.84% 
D2D 1,920  140,028,000  1,440  104,829,000  480  35,199,000  9,297,582  5.46% 
TVS 480  5,160,000  480  5,160,000  21,270,719  25.40% 
PLX 1,800  90,818,000  1,330  66,766,000  470  24,052,000  50,410,390  16.10% 
TVT 400  8,590,000  400  8,590,000  10,257,940  0.15% 
TMS 400  12,720,000  10  314,000  390  12,406,000  719  49.00% 
HSL 300  1,530,000  300  1,530,000  14,406,641  8.53% 
CII 2,500  45,075,000  2,200  39,605,000  300  5,470,000  100,564,757  34.49% 
LSS 300  1,936,300  300  1,936,300  33,050,988  1.78% 
BCM 250  9,960,000  250  9,960,000  485,827,320  2.06% 
VOS 200  296,000  200  296,000  64,988,220  2.58% 
TYA 200  2,650,000  200  2,650,000  4,523,502  26.26% 
UIC 200  7,940,000  30  1,195,500  170  6,744,500  2,188,470  21.64% 
MBB 1,129,632  22,423,167,200  1,129,492  22,420,416,200  140  2,751,000  177,040  22.98% 
LBM 130  4,407,000  130  4,407,000  4,306,801  5.93% 
SAV 120  1,473,000  10  125,000  110  1,348,000  207,095  47.58% 
DQC 110  1,877,000  110  1,877,000  15,917,193  2.67% 
HPX 100  2,630,000  100  2,630,000  81,005,569  13.78% 
FUESSV50 100  1,260,000  100  1,260,000  3,956,890  67.21% 
CLL 100  2,800,000  100  2,800,000  14,189,339  7.27% 
TRA 80  4,544,000  80  4,544,000  2,420,204  43.16% 
DAG 40  268,600  40  268,600  21,027,036  0.24% 
SVI 40  2,825,000  40  2,825,000  12,768,679  0.50% 
YEG 20  958,000  20  958,000  21,695,367  30.64% 
LGC 10  559,000  10  559,000  7,735,115  44.99% 
SAM 121,915,824  1.47% 
VNL 3,571,250  9.32% 
VPD 52,187,558  0.04% 
VNS 19,790,722  19.84% 
SBA 29,617,407  0.04% 
RIC 4,728,828  32.53% 
VPS 11,812,490  0.71% 
VRC 23,518,544  1.96% 
S4A 20,665,620  0.03% 
ABS 14,103,240  0.03% 
VPH 35,393,545  11.88% 
SC5 6,677,017  4.44% 
SGT 26,066,325  13.78% 
SGR 22,312,938  0.00% 
VMD 7,293,530  1.76% 
SHP 41,244,164  4.99% 
BBC 361,087  46.66% 
SHA 14,553,764  1.03% 
BCE 13,619,976  3.60% 
VNG 47,178,234  0.50% 
SCD 3,516,480  7.63% 
VNE 39,296,933  5.55% 
SFG 23,162,692  0.64% 
SFC 5,447,753  0.75% 
VTB 5,169,720  5.85% 
PJT 7,155,341  2.42% 
PIT 7,337,224  0.73% 
PMG 20,294,473  5.72% 
PME 28,450,799  62.07% 
VSI 6,395,500  0.55% 
YBM 6,901,084  0.74% 
DBD 52,370,280  0.02% 
TCD 14,443,109  14.86% 
PHC 12,589,505  0.11% 
PGI 25,067,843  20.74% 
VTO 37,664,903  1.84% 
PNC 5,321,560  0.80% 
QBS   49.00% 
PXT 9,619,920  0.90% 
PXI 14,587,140  0.38% 
REE 20,297  48.99% 
RDP 18,119,919  0.47% 
RAL 5,287,064  3.03% 
POM 115,017,551  7.87% 
AAM 5,927,475  0.99% 
PNJ 22,310  48.99% 
PTL 48,820,406  0.18% 
PTC 8,767,055  0.29% 
PSH 61,837,722   
TDW 3,942,260  2.62% 
APC 6,675,764  15.82% 
TTA 1,000  17,900,000  1,000  17,950,000  -50,000  66,147,900  0.00% 
TRC 14,390,880  1.03% 
TS4 7,633,232  1.77% 
TEG 15,745,263  0.38% 
TCL 10,915,216  12.81% 
TTE 14,529,634  0.00% 
TCB 38,460  22.49% 
TDC 47,028,960  1.97% 
TCR 49.00% 
TCO 8,734,918  2.32% 
THG 6,994,825  0.82% 
TMT 17,353,807  2.36% 
TNT 12,352,620  0.56% 
TPB 30.00% 
TNI 25,378,260  0.66% 
TNC 9,001,540  2.24% 
TN1 6,489,500  12.04% 
TIX 14,673,126  0.09% 
TPC 11,571,466  1.64% 
THI 23,880,650  0.06% 
TLH 48,585,576  1.42% 
AGM 7,751,400  6.41% 
TLD 8,553,114  3.31% 
SPM 6,427,300  3.09% 
SMC 9,638,220  33.20% 
ASP 49.00% 
SSC 7,187,905  1.06% 
SRF 705,370  46.83% 
SRC 13,722,455  0.11% 
VIS 19,203,369  73.99% 
ATG 7,095,870  2.38% 
SII 33,843  48.95% 
ABT 6,557,518  2.52% 
SMA 9,311,618  0.05% 
VID 13,646,451  0.39% 
ASG 18,452,989  0.73% 
SVC 11,607,502  2.56% 
ACC 3,112,704  17.87% 
STG 48,075,710  0.07% 
SVT 5,157,939  0.00% 
UDC 16,129,160  2.92% 
VAF 18,455,885  0.00% 
APH 79,847,449  50.41% 
ST8   49.00% 
VFG 14,841,361  2.75% 
VCF 12,872,678  0.57% 
VDP 6,216,170  0.55% 
VDS 48,683,925  0.36% 
PDN 9,021,713  0.29% 
HOT 3,918,780  0.02% 
HMC 10,082,330  0.99% 
DCL 16,910,597  2.82% 
HU1 4,531,270  3.69% 
HTL 341,891  46.15% 
HRC 14,572,961  0.76% 
CLW 5,739,610  4.85% 
HCD 13,013,050  0.80% 
HAS 2,370,413  19.37% 
HID 28,258,464  0.91% 
CLC 12,297,899  2.08% 
CLG 10,311,120  0.25% 
IMP 3,114  49.00% 
ILB   49.00% 
CEE 20,241,520  0.23% 
ITD 7,212,068  13.31% 
ITC 35,194,896  0.47% 
CDC 7,643,676  0.33% 
CIG 15,452,574  0.01% 
HVH 10,548,172  0.94% 
HUB 7,469,040  0.01% 
CHP 63,109,229  6.04% 
IBC 24,845,030  0.55% 
HVX 19,241,401  0.88% 
HAR 49,581,258  0.08% 
DXV 4,821,650  0.30% 
DTT 3,979,004  0.19% 
DTL 30,095,714  0.01% 
FCM 19,228,925  2.10% 
EMC 7,490,373  0.03% 
ELC 15,918,939  17.54% 
DHM 15,313,389  0.23% 
DHA 5,443,926  13.00% 
DAT 22,542,467  0.00% 
DTA 8,810,661  0.21% 
CTI 24,343,545  10.36% 
CTS 41,488,214  10.02% 
GSP 14,576,520  8.51% 
GMD 5,494  49.00% 
GMC 10,350,549  14.50% 
CMV 5,906,054  0.21% 
COM 6,862,558  0.40% 
GTA 5,064,235  0.31% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
FPT 47,497  48.99% 
FDC 18,913,330  0.04% 
CRC 7,311,090  0.26% 
CSM 49,336,209  1.39% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
MCG 25,455,846  4.74% 
MCP 7,355,965  0.19% 
MDG 5,335,625   
LM8 4,434,729  1.77% 
CAV 28,057,148  0.29% 
LEC 12,788,638  0.00% 
HII 13,584,359  0.22% 
PC1 54,496,795  14.79% 
BRC 6,008,758  0.44% 
NBB 46,281,132  2.94% 
NHH 16,774,140  51.29% 
MWG 36,633  64.25% 
BTT 6,602,947  0.09% 
PAC 14,990,288  16.74% 
NVT 73,256,100  19.05% 
KHP 12,333,833  27.58% 
KPF 8,825,793  0.02% 
LAF 6,889,813  2.22% 
L10 4,752,753  0.94% 
KMR 21,182,446  62.76% 
LCM 9,960,290  8.57% 
NAV 3,841,220  0.98% 
CCI 8,260,573  2.45% 
BHN 20  1,426,000  -20  -1,426,000  73,103,680  17.46% 
SBV 60  666,000  -60  -666,000  9,204,404  15.37% 
C47 80  776,000  -80  -776,000  8,331,353  0.05% 
FUCVREIT 90  477,000  -90  -477,000  2,401,510  0.97% 
CKG 100  1,115,000  -100  -1,115,000  25,180,610  1.04% 
SZL 70  3,332,000  170  8,321,500  -100  -4,989,500  7,091,330  13.54% 
BMC 400  4,324,000  500  5,435,000  -100  -1,111,000  3,500,127  20.76% 
DGC 4,800  200,160,000  4,910  204,342,500  -110  -4,182,500  70,715,305  1.69% 
ADS 150  1,351,500  -150  -1,351,500  12,481,821  0.09% 
CNG 350  7,210,000  -350  -7,210,000  8,309,060  18.23% 
KDH 2,130  51,475,000  2,480  60,016,000  -350  -8,541,000  38,103,454  42.42% 
CTG 250  6,625,000  640  17,057,000  -390  -10,432,000  374,580  99.99% 
NT2 500  11,575,000  -500  -11,575,000  86,435,658  18.97% 
PXS 500  2,760,000  -500  -2,760,000  22,884,452  10.86% 
TCM 450  10,192,500  1,000  23,100,000  -550  -12,907,500  18,776  46.15% 
GEG 1,360  21,776,500  2,230  36,349,000  -870  -14,572,500  26,088,759  36.20% 
FIR 880  26,704,000  -880  -26,704,000  10,071,864  0.58% 
FRT 4,170  99,220,500  5,060  119,919,000  -890  -20,698,500  10,538,992  35.66% 
GAB 1,020  164,028,000  -1,020  -164,028,000  6,671,770  0.65% 
SAB 89,490  16,476,573,000  90,920  16,728,272,000  -1,430  -251,699,000  236,102,539  63.18% 
PLP 200  1,602,000  1,900  14,869,200  -1,700  -13,267,200  11,930,236  30.68% 
CSV 1,890  51,435,500  -1,890  -51,435,500  16,618,656  11.40% 
FUEVN100 400  4,446,000  2,310  25,653,600  -1,910  -21,207,600  2,891,370   
HU3 2,000  15,030,000  -2,000  -15,030,000  4,351,903  5.48% 
FUESSVFL 710  7,290,300  3,490  35,795,000  -2,780  -28,504,700    306.87% 
NNC 2,990  139,362,000  -2,990  -139,362,000  6,969,993  17.20% 
PPC 3,330  78,958,500  7,060  167,035,000  -3,730  -88,076,500  107,683,359  15.99% 
HAX 3,850  50,751,500  -3,850  -50,751,500  15,680,296  6.33% 
QCG 2,090  12,916,200  6,300  38,891,000  -4,210  -25,974,800  133,426,307  0.50% 
FTS 4,580  61,430,000  -4,580  -61,430,000  103,775,749  21.54% 
BWE 5,180  136,512,000  -5,180  -136,512,000  61,202,820  8.20% 
BCG 4,480  35,501,600  9,730  76,833,700  -5,250  -41,332,100  19,081,927  27.39% 
MHC 9,270  60,495,900  14,720  94,690,200  -5,450  -34,194,300  19,197,497  2.64% 
TAC 20  785,000  5,790  228,566,000  -5,770  -227,781,000  15,943,963  1.94% 
DAH 6,940  34,612,200  12,960  64,320,200  -6,020  -29,708,000  16,511,770  0.72% 
TSC 14,030  39,012,300  21,100  58,322,500  -7,070  -19,310,200  71,439,216  0.62% 
BSI 7,250  63,124,400  -7,250  -63,124,400  50,013,436  8.03% 
KOS 7,260  221,676,000  -7,260  -221,676,000  50,310,960  0.51% 
TV2 8,860  420,296,000  -8,860  -420,296,000  274,458  14.24% 
SZC 8,930  228,751,500  -8,930  -228,751,500  48,314,170  0.69% 
BIC 9,000  171,509,000  -9,000  -171,509,000  2,477,853  46.89% 
VIP 9,000  60,363,400  -9,000  -60,363,400  30,401,455  4.60% 
BID 2,180  88,581,000  11,190  454,847,000  -9,010  -366,266,000  503,169,912  17.49% 
CTF 60  1,257,000  9,850  205,350,500  -9,790  -204,093,500  22,225,521  0.20% 
TTB 10,230  57,186,100  -10,230  -57,186,100  22,792,174  0.33% 
HTN 10,290  257,483,500  -10,290  -257,483,500  15,439,926  2.30% 
JVC 24,090  121,022,200  34,970  177,052,400  -10,880  -56,030,200  39,903,305  9.14% 
VGC 2,300  51,766,000  15,070  342,586,000  -12,770  -290,820,000  183,626,308  8.04% 
VSH 13,650  295,117,500  -13,650  -295,117,500  75,975,968  12.16% 
VPI 15,400  631,960,000  -15,400  -631,960,000  73,727,280  2.92% 
SJD 20,000  370,000,000  -20,000  -370,000,000  16,256,952  25.44% 
TCT 20,160  571,125,000  -20,160  -571,125,000  4,364,600  14.87% 
VCI 6,970  200,060,000  28,670  814,901,500  -21,700  -614,841,500  117,320,081  29.15% 
PVD 110,480  1,270,237,000  132,980  1,528,301,000  -22,500  -258,064,000  157,038,092  11.75% 
KBC 57,040  806,913,500  80,500  1,127,000,000  -23,460  -320,086,500  143,130,704  18.91% 
DCM 5,770  66,643,000  31,070  363,292,500  -25,300  -296,649,500  248,151,143  2.13% 
AMD 28,190  73,294,000  -28,190  -73,294,000  78,631,713  0.91% 
TNA 29,830  442,309,000  -29,830  -442,309,000  14,535,674  12.41% 
AGG 30,000  880,000,000  -30,000  -880,000,000  23,030,415  21.08% 
KDC 30,410  1,112,428,000  -30,410  -1,112,428,000  194,804,058  24.10% 
APG 35,170  352,235,100  -35,170  -352,235,100  33,390,400  1.88% 
PDR 40,590  1,563,685,000  -40,590  -1,563,685,000  178,679,522  0.74% 
TDM 41,150  972,407,500  -41,150  -972,407,500  39,046,420  9.95% 
GTN 50  1,322,500  45,400  1,203,442,000  -45,350  -1,202,119,500  248,399,940  0.64% 
ROS 2,410  5,253,800  48,800  106,384,000  -46,390  -101,130,200  264,409,851  2.42% 
FLC 204,650  697,997,800  259,420  891,513,200  -54,770  -193,515,400  326,043,408  3.08% 
VJC 1,710  179,550,000  57,880  6,044,318,000  -56,170  -5,864,768,000  66,866,816  17.65% 
HNG 56,850  670,563,000  -56,850  -670,563,000  540,652,428  0.23% 
POW 48,770  500,288,500  111,500  1,148,300,000  -62,730  -648,011,500  901,470,549  10.51% 
BFC 10,290  171,631,000  77,000  1,308,650,000  -66,710  -1,137,019,000  26,080,682  3.38% 
HAI 76,910  206,815,600  -76,910  -206,815,600  87,026,964  1.36% 
VND 404,410  5,442,035,000  493,620  6,663,770,000  -89,210  -1,221,735,000  34,550,316  33.33% 
TCH 36,130  764,001,000  131,450  2,847,704,000  -95,320  -2,083,703,000  162,518,523  4.23% 
NLG 1,180  30,260,000  102,980  2,637,566,000  -101,800  -2,607,306,000  3,113,684  47.80% 
GVR 2,710  33,330,000  110,370  1,356,173,000  -107,660  -1,322,843,000  499,279,097  0.52% 
PHR 109,250  6,281,501,000  -109,250  -6,281,501,000  48,943,569  12.88% 
DPM 133,420  2,364,268,000  243,750  4,282,186,000  -110,330  -1,917,918,000  143,883,379  12.24% 
DPR 113,160  4,766,283,000  -113,160  -4,766,283,000  15,351,230  13.30% 
E1VFVN30 295,250  4,233,500,300  425,140  6,095,473,400  -129,890  -1,861,973,100  7,352,240  85.22% 
NAF 133,990  2,744,861,500  -133,990  -2,744,861,500  43,336,932  34.88% 
DLG 159,480  221,677,200  -159,480  -221,677,200  140,687,675  2.00% 
HQC 36,720  62,056,800  271,250  459,510,200  -234,530  -397,453,400  222,713,383  2.27% 
HCM 72,190  1,513,578,500  354,670  7,431,729,500  -282,480  -5,918,151,000  151,410,841  50.50% 
VIC 31,370  2,882,719,000  342,400  31,414,208,000  -311,030  -28,531,489,000  774,049,760  13.79% 
VNM 57,010  6,230,002,000  545,200  59,488,394,000  -488,190  -53,258,392,000  726,654,801  58.28% 
VHM 133,040  10,023,644,000  631,990  47,603,129,000  -498,950  -37,579,485,000  899,529,856  22.14% 
VRE 579,930  15,927,268,960  1,230,430  33,808,184,960  -650,500  -17,880,916,000  422,276,065  30.87% 
DRC 3,440  67,816,000  716,220  14,931,873,000  -712,780  -14,864,057,000  36,585,329  18.20% 
DXG 13,080  132,209,500  1,005,500  10,159,316,000  -992,420  -10,027,106,500  74,756,740  34.62% 
VPB 1,035,970  24,526,308,000  -1,035,970  -24,526,308,000  1,210,480  23.40% 
HPG 786,660  20,720,712,500  4,106,990  108,157,176,000  -3,320,330  -87,436,463,500  491,418,666  34.17% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung