TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 29,943,800 4.09% 1,808,597,670,000 8.21%
Tổng bán 38,321,406 5.24% 1,798,640,730,000 8.17%
Chênh lệch mua bán -8,377,606   +9,956,940,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
FUEVFVND 3,809,500  94,735,424,000  50,500  1,260,184,000  3,759,000  93,475,240,000  2,700,185   
HPG 4,312,300  224,116,970,000  1,981,500  102,626,410,000  2,330,800  121,490,560,000  745,966,843  31.33% 
HDB 1,751,100  59,926,190,000  447,000  15,153,320,000  1,304,100  44,772,870,000  63,585,102  17.55% 
VCB 872,800  93,988,320,000  206,300  22,182,780,000  666,500  71,805,540,000  243,481,910  23.44% 
GMD 627,000  27,398,935,000  24,300  1,062,020,000  602,700  26,336,915,000  23,868,001  41.08% 
GAS 456,000  43,250,270,000  38,500  3,617,640,000  417,500  39,632,630,000  888,893,012  2.58% 
HCM 415,000  18,440,490,000  50,000  2,211,495,000  365,000  16,228,995,000  1,200,170  48.61% 
PLX 418,700  24,623,290,000  75,100  4,416,970,000  343,600  20,206,320,000  36,137,235  17.21% 
KBC 355,300  13,637,915,000  15,300  593,420,000  340,000  13,044,495,000  143,066,612  18.93% 
VHC 325,100  14,929,760,000  15,100  688,655,000  310,000  14,241,105,000  141,815,440  22.66% 
DXG 755,900  18,250,540,000  487,600  11,707,135,000  268,300  6,543,405,000  121,910,713  25.56% 
VCI 1,153,700  60,570,160,000  920,500  48,481,970,000  233,200  12,088,190,000  131,221,505  21.19% 
KDH 318,500  11,921,860,000  131,300  4,909,080,000  187,200  7,012,780,000  99,283,945  31.84% 
SSI 714,500  35,387,439,800  551,400  27,329,729,800  163,100  8,057,710,000  344,728,645  60.10% 
VHM 675,000  75,411,030,000  512,000  57,185,780,000  163,000  18,225,250,000  879,550,246  22.74% 
VOS 174,100  1,148,729,000  12,100  76,833,000  162,000  1,071,896,000  67,112,450  1.06% 
AAA 205,300  4,052,735,000  46,800  929,230,000  158,500  3,123,505,000  289,517,206  2.53% 
TLG 150,800  5,892,970,000  3,200  124,060,000  147,600  5,768,910,000  58,809,461  24.40% 
BWE 163,700  5,846,400,000  16,600  592,505,000  147,100  5,253,895,000  59,473,680  21.60% 
HNG 246,900  2,888,410,000  115,700  1,351,300,000  131,200  1,537,110,000  525,779,128  1.57% 
AMD 110,700  604,306,000  110,700  604,306,000  77,866,893  1.38% 
GVR 151,100  5,253,670,000  40,500  1,405,870,000  110,600  3,847,800,000  496,073,590  0.60% 
VIC 588,300  69,398,620,000  514,800  60,663,520,000  73,500  8,735,100,000  764,013,124  14.09% 
NT2 93,500  2,000,690,000  33,100  703,450,000  60,400  1,297,240,000  98,175,208  14.90% 
HAI 62,400  286,812,000  3,200  14,578,000  59,200  272,234,000  86,932,421  1.41% 
TSC 52,700  621,375,000  52,700  621,375,000  69,360,470  2.02% 
DGC 87,400  7,159,160,000  36,000  2,941,780,000  51,400  4,217,380,000  74,333,414  6.26% 
VSH 50,500  1,092,925,000  50,500  1,092,925,000  87,727,619  11.87% 
TDG 41,200  179,754,000  41,200  179,754,000  7,891,431  1.94% 
PTB 42,600  3,769,130,000  2,100  184,310,000  40,500  3,584,820,000  14,928,826  18.28% 
VNM 1,260,200  114,664,321,000  1,230,600  111,909,351,000  29,600  2,754,970,000  943,559,106  54.85% 
IDI 32,900  231,772,000  3,300  23,347,000  29,600  208,425,000  109,987,713  0.68% 
CRE 27,100  1,200,355,000  27,100  1,200,355,000  43,480,727  3.71% 
NAF 24,900  722,475,000  24,900  722,475,000  44,181,292  33.10% 
PNJ 664,300  65,608,100,000  640,200  63,222,160,000  24,100  2,385,940,000    49.02% 
DHC 29,700  3,187,560,000  5,800  621,720,000  23,900  2,565,840,000  8,776,073  32.92% 
PPC 25,800  645,945,000  2,700  68,000,000  23,100  577,945,000  112,061,599  14.65% 
TVS 27,900  669,600,000  5,900  142,675,000  22,000  526,925,000  20,182,231  28.46% 
FTM 22,800  72,170,000  1,600  5,040,000  21,200  67,130,000  24,217,870  0.56% 
HVH 20,000  223,205,000  20,000  223,205,000  17,818,512  1.31% 
NTL 42,700  1,150,480,000  23,200  625,185,000  19,500  525,295,000  26,329,835  5.59% 
STK 19,300  754,650,000  100  3,915,000  19,200  750,735,000  26,930,966  10.92% 
TIP 18,400  838,670,000  18,400  838,670,000  8,040,993  18.08% 
HCD 21,400  111,799,000  5,200  27,040,000  16,200  84,759,000  12,922,650  1.14% 
TDH 20,800  167,573,000  4,700  37,130,000  16,100  130,443,000  46,644,105  7.59% 
MSH 19,500  1,245,990,000  4,000  256,260,000  15,500  989,730,000  21,069,016  6.87% 
HID 14,200  69,708,000  14,200  69,708,000  28,246,989  0.93% 
DCL 13,900  627,225,000  500  22,475,000  13,400  604,750,000  17,112,747  2.46% 
RAL 13,700  2,693,390,000  400  78,800,000  13,300  2,614,590,000  5,597,084  2.65% 
JVC 13,200  59,682,000  13,200  59,682,000  40,293,518  8.91% 
PHC 12,900  237,165,000  12,900  237,165,000  12,156,679  1.79% 
SCS 14,000  1,995,180,000  1,400  198,930,000  12,600  1,796,250,000  13,277,184  30.32% 
EVE 12,300  171,365,000  12,300  171,365,000  13,781,212  67.17% 
KMR 11,600  103,020,000  11,600  103,020,000  21,047,880  63.00% 
SZC 16,700  689,030,000  5,200  211,110,000  11,500  477,920,000  45,145,000  3.86% 
SGT 12,000  230,330,000  500  9,400,000  11,500  220,930,000  27,293,888  12.12% 
TTA 11,000  172,825,000  11,000  172,825,000  65,432,230  0.53% 
VIP 11,000  97,386,000  11,000  97,386,000  31,229,137  3.39% 
CRC 15,000  155,945,000  4,000  40,200,000  11,000  115,745,000  7,216,930  0.89% 
HQC 10,000  41,500,000  10,000  41,500,000  229,541,171  0.84% 
RIC 9,500  174,025,000  9,500  174,025,000  4,963,721  31.71% 
CMX 9,600  152,865,000  100  1,595,000  9,500  151,270,000  8,881,246  22.76% 
ACC 9,500  148,185,000  100  1,565,000  9,400  146,620,000  11,069,573  36.30% 
DAH 10,600  114,705,000  1,500  16,800,000  9,100  97,905,000  16,557,950  0.58% 
DBC 61,100  3,772,830,000  52,100  3,224,740,000  9,000  548,090,000  47,466,672  3.69% 
LPB 36,900  1,081,635,000  28,200  809,575,000  8,700  272,060,000  13,379,521  3.75% 
BCM 11,400  620,550,000  3,000  159,250,000  8,400  461,300,000  486,247,140  2.02% 
VIX 10,000  300,785,000  1,700  51,850,000  8,300  248,935,000  57,554,339  3.94% 
DHG 11,500  1,097,900,000  3,300  313,500,000  8,200  784,400,000  59,352,901  54.60% 
FMC 7,100  266,730,000  100  3,720,000  7,000  263,010,000  24,440,211  7.47% 
FUESSVFL 12,600  277,416,000  6,300  138,734,000  6,300  138,682,000  3,579,100  478.71% 
EVG 5,800  70,760,000  5,800  70,760,000  50,832,180  0.59% 
DHM 5,700  60,165,000  5,700  60,165,000  14,907,129  1.52% 
C47 5,100  60,595,000  5,100  60,595,000  9,073,129  0.59% 
SVD 5,000  47,150,000  5,000  47,150,000  6,239,500  0.63% 
TCM 4,500  415,760,000  4,500  415,760,000  2,912,885  42.65% 
BMP 4,430  2,691,780,000  20  12,180,000  4,410  2,679,600,000  13,924,903  82.99% 
YEG 4,300  91,885,000  4,300  91,885,000  23,056,367  26.29% 
VNE 5,640  445,770,000  1,600  125,760,000  4,040  320,010,000  38,486,992  6.44% 
AGR 20,300  270,975,000  16,300  216,715,000  4,000  54,260,000  102,531,421  0.64% 
FRT 4,210  1,182,850,000  250  69,980,000  3,960  1,112,870,000  27,206,720  14.55% 
PXS 10,800  77,457,000  6,900  49,071,000  3,900  28,386,000  22,667,212  11.22% 
STG 3,900  72,540,000  3,900  72,540,000  48,077,160  0.07% 
HSG 429,900  18,178,940,000  426,100  17,892,615,000  3,800  286,325,000  176,037,964  9.41% 
SJF 4,540  191,900,000  930  38,600,000  3,610  153,300,000  37,132,186  2.12% 
TDM 3,500  100,605,000  3,500  100,605,000  43,728,950  5.27% 
TLD 5,600  36,120,000  2,800  17,892,000  2,800  18,228,000  18,864,350  1.88% 
SAV 2,800  78,460,000  2,800  78,460,000  897,449  43.40% 
HDG 3,460  1,495,020,000  680  293,190,000  2,780  1,201,830,000  59,334,853  10.54% 
PGC 2,500  44,000,000  2,500  44,000,000  27,491,556  3.44% 
OGC 2,270  141,630,000  2,270  141,630,000  146,257,042  0.25% 
ICT 4,100  82,000,000  2,000  39,380,000  2,100  42,620,000  32,033,040  0.47% 
CTF 2,700  54,810,000  600  12,240,000  2,100  42,570,000  33,327,032  0.20% 
GDT 1,740  1,009,260,000  120  69,800,000  1,620  939,460,000  5,722,343  15.61% 
SBV 1,600  23,070,000  1,600  23,070,000  9,262,434  15.15% 
SZL 1,200  63,620,000  1,200  63,620,000  6,195,300  18.02% 
SJS 2,500  150,080,000  1,300  79,220,000  1,200  70,860,000  54,842,271  1.25% 
DPR 1,150  705,090,000  1,150  705,090,000  16,438,570  10.77% 
TYA 1,060  163,370,000  10  1,540,000  1,050  161,830,000  3,675,674  40.08% 
DVP 900  47,150,000  900  47,150,000  14,379,590  13.05% 
TBC 900  24,570,000  900  24,570,000  30,786,816  0.52% 
HAR 8,100  46,745,000  7,300  42,035,000  800  4,710,000  49,321,367  0.34% 
VNG 800  10,200,000  800  10,200,000  47,394,394  0.28% 
QCG 710  54,230,000  710  54,230,000  133,390,068  0.52% 
TCB 489,500  26,381,880,000  488,800  26,346,320,000  700  35,560,000  86,080  22.49% 
FIR 1,300  45,230,000  600  20,700,000  700  24,530,000  12,980,175  1.00% 
LHG 600  26,060,000  600  26,060,000  19,107,881  10.79% 
TNA 2,200  27,500,000  1,600  20,000,000  600  7,500,000  17,932,264  3.87% 
PDN 800  67,690,000  300  25,500,000  500  42,190,000  8,960,643  0.62% 
SGN 500  34,500,000  500  34,500,000  9,375,417  2.08% 
VSI 500  9,100,000  500  9,100,000  6,379,140  0.67% 
FCM 500  3,440,000  500  3,440,000  19,230,485  2.10% 
UIC 1,400  65,530,000  900  42,300,000  500  23,230,000  2,080,390  23.00% 
PLP 530  56,150,000  50  5,250,000  480  50,900,000  18,604,325  2.49% 
LBM 400  23,500,000  400  23,500,000  3,919,001  9.81% 
SRC 300  6,030,000  300  6,030,000  13,727,734  0.09% 
HVX 300  1,518,000  300  1,518,000  19,235,201  0.90% 
CLC 200  6,800,000  200  6,800,000  12,324,149  1.97% 
ITA 12,300  95,652,000  12,100  95,217,000  200  435,000  400,098,364  1.14% 
FUESSV30 1,200  22,316,000  1,000  18,645,000  200  3,671,000  2,926,080   
TNC 200  6,200,000  200  6,200,000  9,021,090  2.14% 
HBC 160  25,600,000  10  1,600,000  150  24,000,000  80,538,089  14.12% 
MIG 120  25,360,000  120  25,360,000  61,301,999  1.84% 
FUCVREIT 100  1,160,000  100  1,160,000  2,423,610  0.53% 
VPI 100  3,530,000  100  3,530,000  97,343,981  0.33% 
AAT 100  1,950,000  100  1,950,000  17,034,900  0.05% 
VPH 100  550,000  100  550,000  35,438,084  11.84% 
VMD 100  2,755,000  100  2,755,000  7,329,550  1.53% 
MSB 100  2,800,000  100  2,800,000  100  30.00% 
TMT 50  4,330,000  20  1,780,000  30  2,550,000  17,357,473  2.45% 
THG 20  16,380,000  20  16,380,000  6,729,034  2.66% 
BTP 23,787,224  9.67% 
PTC 8,765,785  0.30% 
PNC 5,321,377  0.80% 
PME 7,813,723  89.58% 
PSH 61,837,722   
BTT 6,020,757  4.40% 
PGD 1,991,337  46.79% 
BRC 6,005,828  0.47% 
PJT 7,179,211  2.26% 
PIT 7,335,618  0.74% 
KOS 80,460,551  0.25% 
KHP 23,687,598  7.85% 
CHPG2020 999,750  0.03% 
KPF 26,647,362  3.03% 
LEC 12,788,563   
LCM 9,342,860  11.07% 
L10 4,754,553  0.93% 
IMP 35  49.00% 
ILB   49.00% 
CHPG2103 3,983,000  0.43% 
ITC 38,692,783  0.47% 
CHPG2101 1,968,600  1.57% 
CHPG2102 3,992,700  0.18% 
ITD 9,150,975  1.19% 
LGC 7,736,435  44.99% 
NAV 3,848,410  0.89% 
CDC 10,682,149  0.42% 
MWG 1,940,000  302,640,000,000  1,940,000  302,640,000,000    67.42% 
NHA 11,748,672  0.34% 
OPC 11,684,678  5.04% 
NVT 90,397,580  0.11% 
CCI 8,262,743  2.43% 
MCG 25,437,546  4.77% 
CFPT2101 2,000,000   
LM8 4,429,009  1.83% 
MCP 7,355,956  0.19% 
CEE 20,332,650  0.01% 
CHPG2104 2,000,000   
MDG 5,335,625   
APC 6,745,454  15.48% 
TS4 7,779,697  0.86% 
TRC 14,371,240  1.10% 
TTE 14,527,634  0.01% 
VAF 18,455,885  0.00% 
TVT 10,256,490  0.16% 
TV2 1,020  596,760,000  1,020  589,600,000  7,160,000  3,266,406  5.93% 
TMS 20  49.00% 
TMP 34,006,540  0.42% 
TIX 14,660,796  0.13% 
TN1 10,470,581  4.13% 
TPC 11,569,586  1.64% 
TPB   30.00% 
TNH   49.00% 
VCA 7,350,801  0.60% 
VPD 52,185,213  0.04% 
VNS 19,770,663  19.87% 
ABS 14,103,410  0.03% 
VPG 18,413,150   
HU3 4,432,233  4.68% 
YBM 6,989,714  0.12% 
VTB 5,669,870  1.68% 
VID 15,010,231  0.39% 
VDP 7,828,099  0.41% 
VCF 12,857,158  0.63% 
ACL 18,301,524  3.05% 
VNL 3,721,990  7.64% 
ACB 182,500  6,779,875,000  182,500  6,779,875,000    30.00% 
VIS 19,140,289  74.08% 
TGG 12,946,955  1.58% 
SFI 6,215,264  9.55% 
SFG 23,110,222  0.51% 
SFC 5,432,643  0.89% 
SHA 15,467,453  0.44% 
SJD 18,484,837  22.21% 
SII 29,183  48.95% 
SHP 41,046,704  5.20% 
RDP 23,116,677  0.48% 
PXI 14,416,690  0.94% 
PTL 48,907,956  0.09% 
S4A 20,651,120  0.06% 
SCD 3,511,140  7.69% 
SC5 6,707,577  4.24% 
SBA 29,486,335  0.25% 
SMA 9,964,906  0.04% 
TCR 3,811  48.96% 
TCO 8,734,818  2.32% 
SVT 5,673,225  0.01% 
TCT 4,490,590  13.88% 
TEG 15,811,967  0.17% 
TDW 3,945,420  2.58% 
ASP 66  49.00% 
SSB   30.00% 
SRF 677,906  46.91% 
SPM 6,480,950  2.71% 
ST8   49.00% 
SVI 672,632  94.76% 
SVC 15,675,923  1.95% 
BHN 73,186,230  17.43% 
DC4 15,646,206  0.11% 
CMWG2104 1,994,700  150.27% 
DBD 52,327,370  0.10% 
DBT 5,580,515  9.71% 
CMWG2101 4,999,400  0.01% 
CMWG2013 1,000,000   
CMWG2103 1,993,200  0.34% 
CMWG2102 1,500,000  66.67% 
CVRE2101 2,000,000   
CVRE2102 4,994,000  0.12% 
CVPB2104 2,000,000   
CVRE2013 3,838,700  23.23% 
DAT 22,541,167   
CMWG2105 2,500,000   
CVRE2103 4,996,500  0.07% 
CVRE2104 2,495,900  0.16% 
COM 6,861,888  0.41% 
CMSN2101 1,974,500   
FPT 1,415,000  129,472,500,000  1,415,000  129,472,500,000  29,186  49.00% 
CMSN2102 1,976,600  1.17% 
FDC 18,914,530  0.04% 
CMBB2101 4,000,000   
CLW 5,747,710  4.79% 
FUCTVGF2 8,084,178  1.45% 
FUESSV50 3,986,250  67.00% 
DTL 30,101,724  0.00% 
DTT 3,979,992  0.18% 
DRL 4,552,230  1.08% 
DTA 8,835,251  0.08% 
EMC 7,490,073  0.04% 
CMSN2103 2,499,800  0.01% 
CMV 5,905,254  0.21% 
DXV 4,803,750  0.48% 
CVPB2103 5,000,000   
CSTB2103 4,999,000  0.02% 
CSTB2104 2,500,000   
CSM 49,827,980  0.92% 
CSTB2101 1,999,800  0.01% 
CTCB2102 5,000,000   
CTCB2103 5,000,000   
CTCB2012 4,995,900   
CTCB2101 2,000,000   
CPNJ2101 4,998,000  0.04% 
CPNJ2102 1,500,000  66.67% 
CPDR2101 2,663,000  46.74% 
CPDR2102 1,304,500  73.91% 
CREE2101 3,998,000  0.05% 
CSBT2101 1,999,700  0.02% 
CNVL2102 1,264,500  57.85% 
CNVL2101 2,000,000   
CTCB2104 2,000,000   
CVNM2101 1,998,600  0.07% 
CVNM2102 3,995,000  0.13% 
CVIC2101 1,977,600  1.12% 
CVIC2103 2,459,500  18.02% 
CVPB2015 2,500,000   
CVPB2101 3,000,000   
CVNM2104 1,948,600  2.57% 
CVNM2105 4,339,500  13.21% 
CTCH2103 4,376,700  12.47% 
CVHM2101 1,981,200  0.94% 
CTCH2003 5,999,800  0.00% 
CTCH2102 2,000,000   
CVHM2105 2,000,000   
CVHM2106 1,958,200  34.73% 
CVHM2102 5,000,000   
CVHM2104 5,000,000   
CKDH2102 1,999,500  0.03% 
CHPG2107 3,096,600  22.59% 
HOT 3,918,780  0.02% 
CLL 14,146,139  7.39% 
HTL 533,051  44.56% 
HRC 14,602,111  0.66% 
CHPG2108 2,323,600  53.53% 
CKDH2101 1,999,100  0.05% 
GMC 12,185,436  8.39% 
HAS 2,535,436  17.31% 
GTA 5,046,105  0.48% 
CIG 15,451,024  0.01% 
CKDH2002 2,999,940  0.00% 
HTV 4,461,285  14.95% 
CHPG2105 4,963,300  0.73% 
HUB 8,462,234  5.74% 
CHPG2106 2,984,200  0.53% 
HU1 4,530,370  3.70% 
AAM 10  1,110,000  -10  -1,110,000  5,931,713  0.96% 
GAB 10  19,460,000  -10  -19,460,000  6,682,480  0.58% 
VPS 20  3,240,000  -20  -3,240,000  11,820,010  0.68% 
TDP 100  2,700,000  -100  -2,700,000  26,317,028  0.05% 
SAM 100  1,075,000  -100  -1,075,000  168,658,563  0.81% 
CHP 100  1,875,000  -100  -1,875,000  66,375,292  3.82% 
CVT 120  49,050,000  -120  -49,050,000  36,432,410  0.70% 
DIG 2,200  59,140,000  2,500  66,890,000  -300  -7,750,000  163,797,669  2.25% 
AGM 300  8,850,000  -300  -8,850,000  7,768,430  6.32% 
APH 100  6,000,000  400  24,790,000  -300  -18,790,000  127,636,634  34.58% 
SMB 400  16,560,000  -400  -16,560,000  10,908,986  12.45% 
FUEVN100 32,000  598,520,000  32,400  606,402,000  -400  -7,882,000  2,003,270   
DPG 400  17,440,000  -400  -17,440,000  21,756,023  0.65% 
IBC 500  108,750,000  -500  -108,750,000  25,108,040  0.23% 
VRC 550  48,090,000  -550  -48,090,000  23,372,084  2.26% 
POM 560  93,580,000  -560  -93,580,000  114,806,391  7.95% 
HMC 1,500  38,085,000  2,100  52,700,000  -600  -14,615,000  10,037,420  1.20% 
TNT 600  4,521,000  -600  -4,521,000  12,471,110  0.09% 
TCL 100  37,510,000  760  283,720,000  -660  -246,210,000  13,664,625  3.69% 
NBB 700  24,060,000  -700  -24,060,000  48,429,011  0.80% 
SHI 7,700  199,840,000  8,500  214,200,000  -800  -14,360,000  44,077,028  0.79% 
TTB 800  5,128,000  -800  -5,128,000  24,838,222  0.78% 
TDC 5,600  113,400,000  6,600  135,405,000  -1,000  -22,005,000  47,800,710  1.20% 
LGL 1,000  6,530,000  -1,000  -6,530,000  24,076,221  2.19% 
DQC 1,000  21,690,000  -1,000  -21,690,000  16,465,792  1.08% 
VTO 1,000  8,810,000  -1,000  -8,810,000  37,402,138  2.17% 
HII 3,900  85,690,000  5,000  108,110,000  -1,100  -22,420,000  15,459,338  0.73% 
VSC 1,200  71,050,000  -1,200  -71,050,000  16,309,198  19.41% 
HAX 21,000  516,725,000  22,300  551,455,000  -1,300  -34,730,000  10,734,150  26.53% 
OCB 200  59,000,000  1,530  447,330,000  -1,330  -388,330,000  60  22.00% 
SKG 100  1,185,000  1,500  17,900,000  -1,400  -16,715,000  3,181,719  43.98% 
BKG 100  1,110,000  1,500  17,160,000  -1,400  -16,050,000  15,648,100  0.10% 
PGI 1,500  30,945,000  -1,500  -30,945,000  25,095,733  20.71% 
CSV 1,500  45,075,000  -1,500  -45,075,000  15,581,836  13.75% 
PAC 1,500  540,000,000  -1,500  -540,000,000  16,547,806  13.39% 
VJC 38,300  4,400,110,000  39,900  4,589,210,000  -1,600  -189,100,000  63,195,689  18.33% 
ASM 3,300  49,470,000  5,000  74,250,000  -1,700  -24,780,000  123,861,221  1.15% 
HSL 100  674,000  2,000  13,414,000  -1,900  -12,740,000  15,589,605  9.19% 
GTN 200  3,830,000  2,100  40,320,000  -1,900  -36,490,000  249,531,781  0.19% 
SGR 2,000  52,845,000  -2,000  -52,845,000  29,391,525  0.01% 
TLH 50  8,980,000  2,080  370,390,000  -2,030  -361,410,000  48,899,590  1.11% 
LIX 2,000  115,000,000  4,100  232,100,000  -2,100  -117,100,000  12,345,615  10.90% 
BCE 2,300  28,755,000  -2,300  -28,755,000  16,447,286  2.01% 
D2D 2,400  137,010,000  -2,400  -137,010,000  14,172,203  2.23% 
CTD 4,600  289,800,000  7,000  440,320,000  -2,400  -150,520,000  3,891,209  44.09% 
TAC 2,600  158,190,000  5,000  301,610,000  -2,400  -143,420,000  15,395,010  3.56% 
DHA 2,500  112,750,000  -2,500  -112,750,000  5,612,221  11.88% 
TRA 3,000  214,060,000  -3,000  -214,060,000  2,350,985  43.33% 
HTN 1,100  45,885,000  4,100  170,415,000  -3,000  -124,530,000  24,087,716  0.35% 
BMI 21,400  816,910,000  24,800  942,600,000  -3,400  -125,690,000  14,406,120  33.23% 
HVN 870  242,140,000  4,630  1,287,110,000  -3,760  -1,044,970,000  295,738,339  9.15% 
FIT 630  90,730,000  4,940  719,320,000  -4,310  -628,590,000  121,574,472  1.27% 
FUEMAV30 47,300  822,339,000  51,700  899,530,000  -4,400  -77,191,000  2,255,520  284.73% 
DAG 4,500  27,382,000  -4,500  -27,382,000  20,746,461  0.79% 
PMG 4,600  86,130,000  -4,600  -86,130,000  11,035,170  27.68% 
NCT 1,200  85,260,000  6,000  426,540,000  -4,800  -341,280,000  10,363,592  9.39% 
DSN 900  38,290,000  7,000  297,800,000  -6,100  -259,510,000  3,503,141  20.01% 
ADS 600  15,240,000  6,800  170,500,000  -6,200  -155,260,000  13,527,223  0.81% 
LSS 8,900  107,220,000  15,100  180,690,000  -6,200  -73,470,000  32,828,803  2.10% 
BMC 6,300  109,235,000  -6,300  -109,235,000  4,851,167  9.85% 
EIB 6,600  193,835,000  -6,600  -193,835,000  2,112,042  29.83% 
DCM 2,100  42,570,000  8,900  178,295,000  -6,800  -135,725,000  247,959,643  2.16% 
HAH 10,800  329,730,000  17,800  543,870,000  -7,000  -214,140,000  18,445,723  11.19% 
UDC 7,600  48,189,000  -7,600  -48,189,000  15,635,540  4.33% 
ADG 7,800  374,730,000  -7,800  -374,730,000  4,170,371  41.83% 
CTI 1,000  16,350,000  9,200  152,115,000  -8,200  -135,765,000  30,177,495  1.10% 
REE 8,200  479,840,000  -8,200  -479,840,000    49.00% 
AST 4,300  225,050,000  12,600  656,870,000  -8,300  -431,820,000  2,757,978  42.87% 
NHH 8,400  508,030,000  -8,400  -508,030,000  36,385,595  0.15% 
DGW 23,500  2,918,100,000  32,500  4,040,880,000  -9,000  -1,122,780,000  9,647,362  26.64% 
HTI 1,000  18,000,000  10,000  182,250,000  -9,000  -164,250,000  8,459,678  15.09% 
CMG 10,200  360,090,000  20,000  702,110,000  -9,800  -342,020,000  10,795,884  38.20% 
GIL 200  12,020,000  10,100  614,110,000  -9,900  -602,090,000  15,395,469  6.23% 
VCG 33,400  1,685,460,000  43,500  2,187,110,000  -10,100  -501,650,000  212,252,602  0.95% 
CKG 10,100  172,690,000  -10,100  -172,690,000  38,944,172  1.79% 
CCL 4,400  59,570,000  14,500  199,310,000  -10,100  -139,740,000  22,641,407  1.33% 
KSB 11,000  339,665,000  -11,000  -339,665,000  31,280,706  2.29% 
HT1 12,100  206,910,000  23,100  393,160,000  -11,000  -186,250,000  176,338,571  2.79% 
FTS 2,900  105,065,000  15,600  569,455,000  -12,700  -464,390,000  103,357,804  21.86% 
HHP 14,500  179,030,000  27,700  341,815,000  -13,200  -162,785,000  9,691,706  0.79% 
MSN 223,900  24,340,930,000  237,200  25,780,370,000  -13,300  -1,439,440,000  786,480,296  33.38% 
SMC 1,400  54,225,000  15,700  606,275,000  -14,300  -552,050,000  15,730,803  23.21% 
TNI 15,000  60,179,000  -15,000  -60,179,000  25,168,330  1.06% 
GSP 2,000  24,290,000  17,000  205,800,000  -15,000  -181,510,000  14,975,940  7.40% 
ROS 41,100  279,919,000  56,300  383,194,000  -15,200  -103,275,000  268,663,825  1.67% 
PC1 4,500  127,890,000  20,000  569,340,000  -15,500  -441,450,000  74,221,740  10.18% 
PDR 1,460  1,308,060,000  17,650  15,751,520,000  -16,190  -14,443,460,000  218,703,754  4.07% 
PHR 7,600  442,010,000  24,600  1,427,760,000  -17,000  -985,750,000  50,197,493  11.95% 
BFC 21,500  596,960,000  -21,500  -596,960,000  25,858,976  3.77% 
DMC 500  26,350,000  24,100  1,263,530,000  -23,600  -1,237,180,000  15,059,460  56.64% 
BIC 2,100  49,925,000  26,200  617,485,000  -24,100  -567,560,000  3,149,461  46.31% 
SAB 128,900  22,002,767,200  154,100  26,294,047,200  -25,200  -4,291,280,000  238,125,579  62.87% 
DRH 2,100  23,535,000  27,400  306,645,000  -25,300  -283,110,000  28,652,073  2.03% 
DLG 16,070  628,080,000  44,380  1,735,840,000  -28,310  -1,107,760,000  138,329,389  2.78% 
KDC 400  23,860,000  31,800  1,902,930,000  -31,400  -1,879,070,000  216,846,234  22.48% 
ANV 32,800  1,002,870,000  -32,800  -1,002,870,000  60,763,065  1.36% 
CNG 33,000  793,310,000  -33,000  -793,310,000  11,885,639  4.98% 
NNC 900  25,315,000  34,900  980,840,000  -34,000  -955,525,000  8,694,190  9.34% 
HPX 34,400  1,290,190,000  -34,400  -1,290,190,000  92,745,716  16.02% 
C32 34,900  881,680,000  -34,900  -881,680,000  5,384,702  13.17% 
MHC 10,400  143,520,000  56,500  785,990,000  -46,100  -642,470,000  18,992,679  3.13% 
LCG 30,100  416,350,000  76,400  1,055,365,000  -46,300  -639,015,000  53,636,480  3.92% 
IJC 600  20,640,000  50,400  1,712,095,000  -49,800  -1,691,455,000  104,540,477  0.85% 
ELC 56,300  893,335,000  106,200  1,684,260,000  -49,900  -790,925,000  20,423,095  8.79% 
CTS 8,300  182,600,000  59,800  1,313,055,000  -51,500  -1,130,455,000  50,193,248  1.84% 
TCH 370,000  8,490,645,000  426,000  9,784,490,000  -56,000  -1,293,845,000  148,623,713  13.77% 
LDG 900  6,691,000  57,200  431,266,000  -56,300  -424,575,000  115,812,728  0.79% 
HAG 1,000  6,150,000  58,700  362,408,000  -57,700  -356,258,000  385,034,157  1.07% 
VDS 600  15,000,000  58,900  1,463,745,000  -58,300  -1,448,745,000  48,215,503  0.83% 
NLG 600  23,865,000  61,000  2,422,305,000  -60,400  -2,398,440,000  10,459,992  45.33% 
GEG 7,900  143,130,000  70,100  1,266,940,000  -62,200  -1,123,810,000  32,397,302  37.05% 
HHS 57,800  421,724,000  127,000  932,244,000  -69,200  -510,520,000  127,577,822  2.56% 
VGC 2,400  72,280,000  73,400  2,216,825,000  -71,000  -2,144,545,000  193,708,968  5.80% 
VIB 200  10,120,000  79,800  4,032,840,000  -79,600  -4,022,720,000  648,293  20.44% 
HDC 4,000  257,230,000  85,600  5,518,660,000  -81,600  -5,261,430,000  29,556,763  4.56% 
APG 59,200  655,210,000  143,700  1,552,415,000  -84,500  -897,205,000  33,781,750  0.73% 
PET 5,400  121,810,000  92,900  2,103,575,000  -87,500  -1,981,765,000  39,083,914  3.87% 
TTF 2,000  14,500,000  94,200  683,391,000  -92,200  -668,891,000  151,981,819  0.16% 
FCN 14,100  175,575,000  106,700  1,323,360,000  -92,600  -1,147,785,000  58,780,656  29.53% 
E1VFVN30 476,000  11,890,657,000  572,700  14,322,762,000  -96,700  -2,432,105,000  7,063,880  79.56% 
CTG 303,700  15,686,210,000  408,200  20,911,080,000  -104,500  -5,224,870,000  180,455,174  95.15% 
POW 40,400  512,130,000  149,900  1,886,270,000  -109,500  -1,374,140,000  1,077,463,427  2.99% 
NKG 111,300  3,677,025,000  -111,300  -3,677,025,000  153,984,195  15.39% 
CII 50,100  1,003,130,000  173,200  3,495,160,000  -123,100  -2,492,030,000  132,561,618  23.19% 
NVL 82,100  9,331,080,000  212,900  24,123,830,000  -130,800  -14,792,750,000  335,157,555  7.33% 
DRC 35,500  1,076,265,000  172,700  5,193,335,000  -137,200  -4,117,070,000  50,010,163  6.90% 
SBT 36,100  809,075,000  179,400  4,074,900,000  -143,300  -3,265,825,000  565,012,247  11.95% 
AGG 1,000  50,000,000  150,000  7,474,905,000  -149,000  -7,424,905,000  36,325,746  5.10% 
STB 1,364,000  41,244,585,000  1,517,500  45,732,565,000  -153,500  -4,487,980,000  333,318,608  12.32% 
DPM 4,000  91,535,000  202,700  4,633,675,000  -198,700  -4,542,140,000  135,092,529  14.48% 
SCR 2,000  23,100,000  203,200  2,303,240,000  -201,200  -2,280,140,000  174,669,842  1.32% 
BVH 5,000  302,800,000  260,400  15,743,600,000  -255,400  -15,440,800,000  162,309,160  27.13% 
PVD 2,200  53,535,000  297,500  7,172,735,000  -295,300  -7,119,200,000  175,520,091  7.36% 
MBB 2,466,500  103,451,131,700  2,773,700  116,561,181,700  -307,200  -13,110,050,000  46,897,809  21.56% 
FLC 106,800  1,483,225,000  426,600  5,877,385,000  -319,800  -4,394,160,000  329,784,777  2.55% 
PVT 31,300  675,925,000  375,600  8,074,940,000  -344,300  -7,399,015,000  118,804,575  12.29% 
BID 23,300  1,055,825,000  502,000  22,677,775,000  -478,700  -21,621,950,000  538,692,290  16.61% 
VRE 107,500  3,418,995,000  1,541,700  48,978,750,000  -1,434,200  -45,559,755,000  425,886,022  30.71% 
VPB 1,434,700  95,008,740,000  -1,434,700  -95,008,740,000  42,724,864  13.71% 
GEX 848,400  19,293,350,000  2,591,000  58,651,660,000  -1,742,600  -39,358,310,000  197,123,062  8.63% 
TCD 2,312,418  32,632,842,816  -2,312,418  -32,632,842,816  40,215,837  0.23% 
BCG 44,000  629,700,000  5,422,588  75,466,812,808  -5,378,588  -74,837,112,808  62,196,887  9.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung