TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
LPB 2,393,800  34,227,585,000  79,400  1,151,075,000  2,314,400  33,076,510,000  18,248,662  3.30% 
VRE 2,386,500  84,778,995,000  352,300  12,488,990,000  2,034,200  72,290,005,000  408,684,773  31.45% 
DXG 1,664,900  28,691,025,000  62,100  1,061,930,000  1,602,800  27,629,095,000  73,841,848  34.80% 
ROS 1,395,900  5,211,688,000  601,100  2,284,028,000  794,800  2,927,660,000  260,441,595  3.12% 
VHM 923,400  88,188,690,000  180,500  17,226,130,000  742,900  70,962,560,000  899,957,202  22.13% 
HCM 838,900  26,837,805,000  191,400  6,158,080,000  647,500  20,679,725,000  159,508,325  47.85% 
KBC 1,321,300  46,212,225,000  683,900  25,029,875,000  637,400  21,182,350,000  141,498,024  19.26% 
FUEVFVND 652,500  11,990,116,000  112,400  2,073,571,000  540,100  9,916,545,000  1,228,585   
SBT 523,100  12,790,245,000  2,000  48,405,000  521,100  12,741,840,000  540,541,987  15.92% 
NLG 595,900  18,986,590,000  90,900  2,984,625,000  505,000  16,001,965,000  3,861,086  47.65% 
FRT 344,500  11,111,540,000  47,400  1,527,255,000  297,100  9,584,285,000  24,630,415  17.82% 
HHS 273,300  2,034,186,000  22,000  154,117,000  251,300  1,880,069,000  122,466,015  4.43% 
VJC 288,900  37,805,900,000  48,300  6,245,760,000  240,600  31,560,140,000  60,341,311  18.86% 
DLG 397,700  933,189,000  167,300  382,687,000  230,400  550,502,000  141,674,955  1.67% 
VOS 241,700  1,029,715,000  12,000  51,420,000  229,700  978,295,000  65,020,340  2.56% 
MSN 315,500  28,872,010,000  95,400  8,733,210,000  220,100  20,138,800,000  200,038,630  31.97% 
VCI 268,300  16,361,690,000  79,200  4,802,360,000  189,100  11,559,330,000  122,042,566  26.30% 
SSI 1,187,000  41,691,945,000  1,009,600  34,828,820,000  177,400  6,863,125,000  332,752,365  51.95% 
AST 178,900  10,614,890,000  8,500  505,530,000  170,400  10,109,360,000  2,205,878  44.10% 
FLC 389,100  2,161,090,000  221,600  1,219,844,000  167,500  941,246,000  328,942,579  2.67% 
APG 170,300  2,003,930,000  2,900  32,780,000  167,400  1,971,150,000  32,758,900  3.73% 
CMX 157,200  2,826,035,000  10,000  174,000,000  147,200  2,652,035,000  9,206,233  21.53% 
BCG 115,100  1,595,265,000  1,400  19,175,000  113,700  1,576,090,000  29,139,787  18.08% 
PC1 322,200  7,220,095,000  211,300  4,704,070,000  110,900  2,516,025,000  68,159,511  13.35% 
NKG 227,400  3,623,665,000  130,200  2,094,355,000  97,200  1,529,310,000  156,955,041  13.76% 
NVL 121,300  8,504,810,000  36,700  2,562,190,000  84,600  5,942,620,000  313,891,401  6.48% 
BWE 88,100  2,617,125,000  8,200  241,080,000  79,900  2,376,045,000  61,949,990  19.95% 
CSV 85,100  2,551,110,000  5,400  163,620,000  79,700  2,387,490,000  16,306,626  12.11% 
VCB 358,900  35,219,650,000  286,100  28,169,540,000  72,800  7,050,110,000  232,574,326  23.73% 
DVP 63,700  3,077,900,000  63,700  3,077,900,000  14,891,810  11.77% 
VIC 289,000  30,864,110,000  225,900  23,690,890,000  63,100  7,173,220,000  767,051,411  14.00% 
CII 209,400  4,737,575,000  149,400  3,372,950,000  60,000  1,364,625,000  114,339,017  29.62% 
BMP 67,100  4,099,350,000  12,400  751,800,000  54,700  3,347,550,000  15,120,585  81.53% 
DMC 47,600  2,822,570,000  47,600  2,822,570,000  14,541,306  58.13% 
FIT 47,400  1,034,585,000  47,400  1,034,585,000  119,091,492  2.25% 
GTN 59,100  1,670,950,000  12,200  348,920,000  46,900  1,322,030,000  248,508,991  0.60% 
E1VFVN30 89,600  1,688,562,000  44,100  824,770,000  45,500  863,792,000  5,108,730  89.67% 
VPG 45,300  853,735,000  1,000  18,650,000  44,300  835,085,000  18,206,558  2.86% 
DHA 42,900  2,026,465,000  42,900  2,026,465,000  5,495,486  12.65% 
BMI 124,300  3,677,230,000  81,400  2,426,835,000  42,900  1,250,395,000  13,679,278  34.03% 
TCH 128,200  3,157,740,000  86,100  2,170,520,000  42,100  987,220,000  157,453,366  5.62% 
SZL 36,200  2,091,920,000  700  40,410,000  35,500  2,051,510,000  6,473,900  16.63% 
DCM 37,300  560,540,000  2,700  38,015,000  34,600  522,525,000  243,431,373  3.02% 
GIL 38,500  1,795,045,000  4,000  190,440,000  34,500  1,604,605,000  14,525,785  8.65% 
FUESSV50 35,200  608,829,000  2,000  33,321,000  33,200  575,508,000  4,046,450  66.57% 
GEX 81,000  1,879,625,000  48,600  1,129,945,000  32,400  749,680,000  183,330,865  11.45% 
SCS 32,900  4,470,940,000  900  122,370,000  32,000  4,348,570,000  13,796,825  29.28% 
CHP 27,000  505,350,000  27,000  505,350,000  66,814,786  3.52% 
HUB 24,700  702,730,000  500  14,250,000  24,200  688,480,000  8,672,514  4.37% 
GDT 24,000  943,800,000  24,000  943,800,000  4,864,182  20.62% 
GEG 23,700  480,355,000  300  5,670,000  23,400  474,685,000  31,093,143  37.53% 
VHC 89,200  3,736,490,000  66,100  2,830,425,000  23,100  906,065,000  132,586,260  27.70% 
LSS 25,400  288,225,000  3,000  31,200,000  22,400  257,025,000  32,974,843  1.89% 
VPI 21,600  769,050,000  21,600  769,050,000  93,852,513  2.07% 
UIC 21,200  986,035,000  200  9,350,000  21,000  976,685,000  2,120,110  22.50% 
SFG 20,900  167,200,000  20,900  167,200,000  23,112,922  0.74% 
NNC 25,300  967,835,000  5,400  206,345,000  19,900  761,490,000  8,039,166  12.32% 
BSI 19,100  320,160,000  300  4,920,000  18,800  315,240,000  59,101,653  0.58% 
FTM 18,500  43,077,000  18,500  43,077,000  24,266,200  0.47% 
ELC 29,700  365,990,000  12,400  147,135,000  17,300  218,855,000  15,566,785  18.22% 
THG 16,800  1,153,550,000  100  6,880,000  16,700  1,146,670,000  6,762,063  2.43% 
CMG 26,100  965,400,000  9,700  362,690,000  16,400  602,710,000  10,874,808  38.13% 
TTB 26,000  189,470,000  9,700  69,739,000  16,300  119,731,000  24,244,883  1.93% 
DAG 25,800  205,474,000  11,300  89,523,000  14,500  115,951,000  20,529,996  1.20% 
BMC 15,600  246,465,000  1,200  19,925,000  14,400  226,540,000  4,733,162  10.81% 
HAP 29,400  212,261,000  15,400  107,700,000  14,000  104,561,000  24,727,493  4.55% 
TTF 16,600  113,932,000  4,100  26,858,000  12,500  87,074,000  151,371,878  0.36% 
TYA 12,000  186,600,000  12,000  186,600,000  4,378,695  28.62% 
CTD 20,400  1,666,180,000  8,800  697,260,000  11,600  968,920,000  2,172,906  46.26% 
VIB 16,100  535,615,000  4,900  170,920,000  11,200  364,695,000  3,092,675  20.86% 
LIX 22,400  1,222,640,000  11,700  632,070,000  10,700  590,570,000  12,388,045  10.77% 
FUESSV30 10,400  145,749,000  10,400  145,749,000  3,145,210   
TLH 21,700  181,179,000  11,300  90,010,000  10,400  91,169,000  48,063,785  1.93% 
ACC 10,100  152,560,000  10,100  152,560,000  3,618,344  110.82% 
FUESSVFL 11,200  167,064,000  1,100  15,995,000  10,100  151,069,000  2,022,280  310.22% 
HDC 19,300  765,565,000  9,400  362,595,000  9,900  402,970,000  29,379,332  4.83% 
DCL 9,900  327,480,000  200  6,600,000  9,700  320,880,000  17,163,267  2.37% 
HII 9,400  191,580,000  9,400  191,580,000  15,422,458  0.85% 
TCT 8,500  266,050,000  100  3,030,000  8,400  263,020,000  4,664,100  12.53% 
VIP 21,100  224,290,000  13,200  143,865,000  7,900  80,425,000  30,426,635  4.56% 
APH 8,200  544,320,000  400  26,960,000  7,800  517,360,000  78,943,419  51.10% 
VRC 22,700  244,330,000  15,000  165,750,000  7,700  78,580,000  23,850,734  1.30% 
KOS 7,700  188,995,000  7,700  188,995,000  50,574,330  0.25% 
TSC 41,000  199,567,000  33,800  166,528,000  7,200  33,039,000  71,059,496  0.87% 
NCT 32,100  2,271,100,000  24,900  1,753,950,000  7,200  517,150,000  10,303,582  9.62% 
PET 10,700  189,115,000  3,600  65,520,000  7,100  123,595,000  34,345,670  9.34% 
CNG 7,000  152,020,000  7,000  152,020,000  9,601,320  13.44% 
TAC 7,000  328,290,000  7,000  328,290,000  15,962,460  1.88% 
NHH 7,900  529,650,000  1,200  80,760,000  6,700  448,890,000  36,289,955  0.41% 
FMC 11,800  401,245,000  5,400  175,590,000  6,400  225,655,000  19,876,391  8.47% 
DHC 12,500  819,250,000  7,300  493,830,000  5,200  325,420,000  11,425,029  28.25% 
HPX 4,800  163,440,000  500  17,175,000  4,300  146,265,000  93,239,710  15.81% 
TNI 45,400  191,129,000  41,200  158,823,000  4,200  32,306,000  25,052,860  1.28% 
VMD 3,800  85,010,000  3,800  85,010,000  7,302,120  1.71% 
BFC 11,600  209,420,000  8,000  136,120,000  3,600  73,300,000  24,267,106  6.55% 
ACL 3,100  43,955,000  3,100  43,955,000  18,454,587  2.75% 
PTB 7,000  424,780,000  3,900  244,660,000  3,100  180,120,000  14,965,920  18.21% 
DSN 3,100  154,990,000  100  4,800,000  3,000  150,190,000  3,549,661  19.62% 
BIC 12,600  284,240,000  9,600  214,075,000  3,000  70,165,000  3,007,273  46.44% 
TNA 3,800  55,670,000  1,100  16,170,000  2,700  39,500,000  17,400,444  5.20% 
TTA 2,500  41,750,000  2,500  41,750,000  66,062,810  0.06% 
TGG 2,500  4,325,000  2,500  4,325,000  12,955,035  1.55% 
PHC 2,300  29,130,000  2,300  29,130,000  12,465,279  0.59% 
TCL 6,100  181,260,000  4,100  120,025,000  2,000  61,235,000  13,780,267  3.31% 
TMP 2,000  83,000,000  2,000  83,000,000  33,897,640  0.57% 
VTO 2,000  19,820,000  2,000  19,820,000  37,558,238  1.97% 
FIR 1,800  52,290,000  1,800  52,290,000  13,059,155  0.70% 
JVC 13,600  80,454,000  11,800  71,251,000  1,800  9,203,000  40,016,061  9.07% 
NSC 2,500  195,750,000  1,000  78,300,000  1,500  117,450,000  7,329,880  7.32% 
SAV 1,500  30,100,000  1,500  30,100,000  838,799  43.25% 
FTS 5,000  93,335,000  3,700  69,760,000  1,300  23,575,000  103,136,876  22.02% 
TDG 2,000  7,780,000  700  2,422,000  1,300  5,358,000  7,842,231  2.24% 
PLP 10,000  119,980,000  8,800  97,780,000  1,200  22,200,000  16,823,343  6.94% 
NVT 1,100  6,490,000  1,100  6,490,000  73,247,600  19.06% 
KPF 1,000  12,700,000  1,000  12,700,000  8,823,763  0.03% 
EVG 1,700  17,810,000  800  8,200,000  900  9,610,000  28,586,780  1.36% 
DRH 34,100  410,675,000  33,200  390,235,000  900  20,440,000  27,901,483  3.26% 
DHM 1,400  13,499,000  500  4,794,000  900  8,705,000  14,744,829  2.04% 
PJT 700  8,750,000  700  8,750,000  7,164,421  2.36% 
VPS 600  8,295,000  600  8,295,000  11,808,090  0.73% 
SHI 11,600  111,235,000  11,100  105,169,000  500  6,066,000  44,274,144  0.57% 
SFC 500  11,750,000  500  11,750,000  5,448,933  0.74% 
DXV 500  2,250,000  500  2,250,000  4,818,950  0.32% 
LDG 27,800  230,131,000  27,300  222,744,000  500  7,387,000  113,120,920  1.91% 
CAV 400  28,980,000  400  28,980,000  28,053,378  0.30% 
LBM 1,000  47,800,000  600  28,950,000  400  18,850,000  4,113,741  7.86% 
VCF 300  70,000,000  300  70,000,000  12,865,198  0.60% 
CRC 300  3,060,000  300  3,060,000  7,158,130  1.28% 
VNE 200  1,210,000  200  1,210,000  39,155,275  5.70% 
PDN 300  24,150,000  100  7,770,000  200  16,380,000  9,008,463  0.36% 
TMS 100  3,800,000  100  3,800,000  16,767,277  25.32% 
NAF 5,300  121,675,000  5,200  118,000,000  100  3,675,000  44,416,412  32.61% 
TVS 100  1,775,000  100  1,775,000  22,003,756  26.60% 
HID 100  371,000  100  371,000  28,364,413  0.73% 
TVT 100  2,350,000  100  2,350,000  10,236,890  0.25% 
CLC 100  3,350,000  100  3,350,000  12,279,169  2.15% 
SVC 100  6,900,000  100  6,900,000  15,595,223  2.20% 
PNJ 100  8,330,000  100  8,330,000  -2  49.50% 
BTP 100  1,525,000  100  1,525,000  23,779,984  9.68% 
SMB 100  4,200,000  100  4,200,000  10,573,246  13.57% 
BBC 100  6,510,000  100  6,510,000  7,314,579  1.57% 
SC5 6,681,480  4.41% 
MHC 19,561,789  1.76% 
LM8 4,434,729  1.77% 
SCD 3,511,600  7.69% 
SBV 9,323,684  14.93% 
MCP 7,353,655  0.21% 
ST8   49.00% 
MDG 5,335,625   
TEG 15,748,363  0.37% 
SBA 29,598,917  0.07% 
MCG 25,429,666  4.78% 
SHP 41,240,024  4.99% 
SHA 15,269,768  1.06% 
SRC 13,729,121  0.08% 
THI 23,880,840  0.06% 
LAF 6,893,611  2.19% 
SMA 9,313,428  0.04% 
SII 28,133  48.96% 
LEC 12,788,638  0.00% 
SSC 7,185,605  1.07% 
LGL 23,948,871  2.43% 
SRF 691,690  46.87% 
SGR 29,397,625  0.00% 
SGN 9,308,229  2.28% 
LCM 9,873,760  8.92% 
TDW 3,937,210  2.68% 
PNC 5,322,390  0.79% 
PME 8,774,007  88.30% 
TCD 16,163,801  14.82% 
POM 115,034,476  7.87% 
PTC 8,767,155  0.29% 
PSH 61,837,722   
TBC 30,659,276  0.72% 
TCO 8,734,918  2.32% 
TCR 11  49.00% 
OPC 11,669,518  5.09% 
TDP 23,493,629  5.30% 
PIT 7,337,704  0.72% 
PGI 25,114,253  20.69% 
PGC 27,485,689  3.45% 
REE 8,241  49.00% 
RDP 19,852,399  0.66% 
NBB 48,188,371  1.04% 
NAV 3,843,590  0.96% 
S4A 20,663,920  0.03% 
MWG 10  64.26% 
STG 48,092,090  0.05% 
SVI 679,682  94.70% 
SVT 5,673,925  0.00% 
PTL 48,839,106  0.16% 
PXS 22,867,272  10.89% 
RAL 5,404,414  2.01% 
QBS   49.00% 
PXT 9,573,280  1.13% 
VIX 61,743,496  0.66% 
VNS 19,792,852  19.83% 
DAT 22,542,477  0.00% 
DBD 52,345,910  0.06% 
VIS 19,223,919  73.96% 
CTF 22,313,021  0.00% 
CMV 5,906,054  0.21% 
CLW 5,740,110  4.85% 
COM 6,862,518  0.40% 
CSM 49,749,400  0.99% 
VPB 2,200  79,420,000  2,200  75,320,000  4,100,000  15,291  23.45% 
DBT 5,580,115  7.75% 
DTL 30,101,724  0.00% 
DTA 8,824,961  0.13% 
DTT 3,979,994  0.18% 
EMC 7,490,173  0.04% 
EIB 8,009  30.00% 
DRL 4,556,540  1.04% 
VID 15,010,567  0.39% 
DC4 15,602,806  0.24% 
DHG 59,263,825  54.67% 
DQC 16,489,657  1.01% 
DPR 16,137,540  11.47% 
CLL 14,181,729  7.29% 
VSI 6,379,060  0.67% 
VTB 5,700,010  1.43% 
APC 6,697,084  15.72% 
ASP 72  49.00% 
ASG 18,435,689  0.76% 
AGM 7,751,930  6.41% 
ABS 14,103,310  0.03% 
AAM 5,927,675  0.99% 
ABT 6,557,330  2.52% 
ADS 13,734,288  0.07% 
ACB 30.00% 
ATG 7,327,640  0.86% 
CEE 20,320,150  0.04% 
CDC 7,632,790  0.40% 
CIG 15,450,944  0.01% 
CLG 10,315,770  0.23% 
VPD 52,185,683  0.04% 
CCI 8,265,473  2.42% 
BKG 15,479,200  0.63% 
BHN 200  16,440,000  200  16,160,000  280,000  73,090,800  17.47% 
BRC 6,016,328  0.38% 
C47 8,323,963  0.09% 
BTT 6,465,167  1.06% 
TRA 2,535,264  42.88% 
TRC 14,364,930  1.12% 
TPC 11,570,466  1.64% 
HU1 4,531,770  3.68% 
TPB 2,930  30.00% 
HOT 3,918,780  0.02% 
TTE 14,529,634  0.00% 
HRC 14,601,651  0.66% 
HSL 15,525,189  9.56% 
L10 4,754,553  0.93% 
HU3 4,420,963  4.79% 
ITC 38,725,459  0.43% 
ILB   49.00% 
ITD 8,378,065  6.02% 
TIX 14,668,196  0.11% 
KMR 21,208,950  62.71% 
HVX 19,242,901  0.88% 
TNH   49.00% 
TNC 9,015,690  2.17% 
TN1 10,469,481  0.09% 
ICT 32,023,780  0.50% 
VDP 6,223,240  0.32% 
VDS 48,635,773  0.41% 
GMC 11,871,129  9.44% 
VFG 14,881,628  2.62% 
FPT 17,121  49.00% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
FDC 18,913,130  0.04% 
FUCVREIT 2,406,810  0.86% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
LGC 7,735,435  44.99% 
HAS 2,533,376  17.33% 
HCD 13,108,660  0.45% 
TS4 7,677,598  1.49% 
GSP 14,579,730  8.50% 
FCM 19,289,415  1.95% 
VAF 18,455,685  0.00% 
GTA 5,042,605  0.51% 
PGD 100  3,260,000  -100  -3,260,000  1,940,537  46.84% 
MSH 1,400  58,210,000  1,500  63,680,000  -100  -5,470,000  21,360,036  6.29% 
VCG 100  4,680,000  -100  -4,680,000  215,655,950  0.18% 
BCE 200  2,350,000  300  3,570,000  -100  -1,220,000  13,847,926  2.84% 
HMC 100  1,600,000  -100  -1,600,000  10,096,920  0.92% 
SPM 200  2,550,000  -200  -2,550,000  6,422,730  3.12% 
TMT 200  1,264,000  400  2,800,000  -200  -1,536,000  17,367,333  2.32% 
HVH 200  1,938,000  -200  -1,938,000  10,600,680  0.71% 
PMG 200  4,000,000  -200  -4,000,000  22,482,371  0.53% 
EVE 2,000  30,500,000  2,300  33,575,000  -300  -3,075,000  13,552,837  67.72% 
GAB 400  78,240,000  -400  -78,240,000  6,597,880  1.19% 
IMP 200  11,500,000  600  33,540,000  -400  -22,040,000  5,457  48.99% 
VSH 500  9,195,000  -500  -9,195,000  76,397,818  11.96% 
YBM 500  3,550,000  -500  -3,550,000  6,985,364  0.15% 
YEG 100  4,455,000  600  25,980,000  -500  -21,525,000  22,064,727  29.46% 
DPG 3,100  101,800,000  3,600  113,340,000  -500  -11,540,000  21,699,663  0.78% 
SGT 1,000  11,000,000  1,700  19,890,000  -700  -8,890,000  26,108,811  13.72% 
C32 200  5,670,000  900  25,085,000  -700  -19,415,000  5,485,976  12.50% 
SMC 8,700  209,675,000  9,500  214,960,000  -800  -5,285,000  9,788,149  32.95% 
TIP 900  48,510,000  -900  -48,510,000  8,739,183  15.39% 
RIC 900  6,894,000  -900  -6,894,000  4,768,898  32.39% 
QCG 3,200  29,300,000  4,100  35,344,000  -900  -6,044,000  133,408,258  0.51% 
VPH 100  568,000  1,000  5,570,000  -900  -5,002,000  35,556,456  11.71% 
UDC 200  1,690,000  1,200  9,660,000  -1,000  -7,970,000  15,506,790  4.69% 
HTV 1,000  14,750,000  -1,000  -14,750,000  4,435,827  15.15% 
HVN 64,900  1,950,765,000  66,200  1,930,040,000  -1,300  20,725,000  294,842,856  9.21% 
TCM 2,000  130,600,000  3,500  238,750,000  -1,500  -108,150,000  1,883,460  43.32% 
TVB 1,400  19,850,000  3,100  43,840,000  -1,700  -23,990,000  26,611,697  0.46% 
TLG 2,500  103,750,000  4,300  174,920,000  -1,800  -71,170,000  57,325,975  26.31% 
PAC 2,000  57,600,000  -2,000  -57,600,000  14,926,822  16.88% 
HTN 1,600  75,030,000  3,900  176,595,000  -2,300  -101,565,000  16,079,096  0.37% 
DGC 6,700  355,310,000  9,200  474,690,000  -2,500  -119,380,000  70,243,161  2.05% 
CTI 7,200  121,870,000  10,000  166,000,000  -2,800  -44,130,000  26,478,625  6.97% 
BCM 1,100  55,660,000  4,000  221,500,000  -2,900  -165,840,000  487,625,480  1.89% 
TCB 3,000  101,400,000  -3,000  -101,400,000  20,869  22.49% 
ANV 1,500  34,800,000  5,200  128,440,000  -3,700  -93,640,000  60,747,425  1.37% 
SFI 4,200  156,020,000  -4,200  -156,020,000  5,862,833  10.14% 
PXI 700  2,919,000  5,000  19,500,000  -4,300  -16,581,000  14,574,670  0.42% 
CCL 4,300  46,735,000  -4,300  -46,735,000  22,169,867  2.33% 
CVT 4,500  190,885,000  -4,500  -190,885,000  35,707,280  2.68% 
IBC 200  4,250,000  5,000  103,950,000  -4,800  -99,700,000  24,798,440  0.61% 
HTL 5,400  102,820,000  -5,400  -102,820,000  446,761  45.28% 
SZC 5,800  222,510,000  11,600  447,020,000  -5,800  -224,510,000  46,331,820  2.67% 
TNT 23,000  64,100,000  28,900  77,275,000  -5,900  -13,175,000  12,318,210  0.69% 
KDC 6,300  245,760,000  13,000  488,750,000  -6,700  -242,990,000  193,084,532  33.76% 
SJF 18,600  58,776,000  25,400  81,622,000  -6,800  -22,846,000  38,538,186  0.34% 
DRC 1,000  24,400,000  8,300  201,675,000  -7,300  -177,275,000  40,300,267  15.08% 
MSB 8,300  158,975,000  -8,300  -158,975,000  294,266  29.97% 
IDI 13,600  104,917,000  22,300  161,108,000  -8,700  -56,191,000  109,778,967  0.78% 
PLX 42,000  2,295,060,000  50,800  2,763,270,000  -8,800  -468,210,000  56,347,530  15.65% 
VNG 8,900  122,600,000  -8,900  -122,600,000  47,555,224  0.11% 
TDM 4,000  107,790,000  12,900  337,455,000  -8,900  -229,665,000  44,296,290  4.70% 
LHG 2,300  84,640,000  11,400  424,910,000  -9,100  -340,270,000  20,494,909  8.02% 
HAR 5,200  33,800,000  14,400  90,012,000  -9,200  -56,212,000  48,861,240  0.79% 
FUEVN100 11,900  178,630,000  21,300  326,179,000  -9,400  -147,549,000  2,767,620   
SAM 5,000  62,750,000  15,400  191,230,000  -10,400  -128,480,000  122,968,090  1.06% 
MBB 502,600  13,168,120,000  513,400  12,703,235,000  -10,800  464,885,000  2,836,808  22.92% 
D2D 14,600  909,980,000  27,000  1,662,290,000  -12,400  -752,310,000  13,731,249  3.69% 
HAX 300  6,450,000  12,700  268,170,000  -12,400  -261,720,000  14,209,217  10.33% 
DPM 53,800  1,040,555,000  66,600  1,279,755,000  -12,800  -239,200,000  141,961,679  12.73% 
HNG 19,000  280,635,000  32,900  496,415,000  -13,900  -215,780,000  540,728,938  0.22% 
DGW 12,300  930,050,000  27,500  2,087,370,000  -15,200  -1,157,320,000  9,304,101  27.44% 
OGC 16,100  144,259,000  -16,100  -144,259,000  143,653,842  1.12% 
FUEMAV30 59,100  808,590,000  76,700  1,047,940,000  -17,600  -239,350,000  197,660  193.06% 
NTL 7,000  168,500,000  24,800  594,475,000  -17,800  -425,975,000  26,593,225  5.18% 
VSC 9,900  590,820,000  28,200  1,634,070,000  -18,300  -1,043,250,000  13,089,094  25.25% 
CKG 20,000  292,000,000  -20,000  -292,000,000  25,217,862  0.97% 
SJS 8,500  246,500,000  28,800  796,015,000  -20,300  -549,515,000  53,878,656  2.09% 
CRE 10,800  273,985,000  31,200  812,395,000  -20,400  -538,410,000  28,558,668  13.30% 
IJC 4,100  111,420,000  25,200  684,125,000  -21,100  -572,705,000  65,366,645  29.91% 
HAH 4,800  91,510,000  26,300  507,740,000  -21,500  -416,230,000  17,209,895  13.72% 
PHR 6,100  412,420,000  29,200  1,954,300,000  -23,100  -1,541,880,000  47,481,071  13.96% 
STK 5,000  111,490,000  30,000  626,525,000  -25,000  -515,035,000  28,234,662  9.08% 
KHP 26,000  186,960,000  -26,000  -186,960,000  21,224,871  12.13% 
TDC 26,500  476,295,000  -26,500  -476,295,000  45,483,930  3.52% 
SKG 8,900  116,580,000  36,800  468,780,000  -27,900  -352,200,000  3,233,739  43.89% 
TV2 2,200  126,450,000  34,200  1,956,990,000  -32,000  -1,830,540,000  2,134,907  9.07% 
DBC 2,100  124,180,000  38,600  2,323,860,000  -36,500  -2,199,680,000  48,896,741  2.33% 
HT1 3,900  71,685,000  41,100  757,530,000  -37,200  -685,845,000  164,002,784  6.02% 
KSB 15,000  491,000,000  54,300  1,790,455,000  -39,300  -1,299,455,000  23,837,552  13.40% 
TLD 3,400  25,101,000  45,900  320,227,000  -42,500  -295,126,000  17,208,925  3.78% 
ASM 3,100  57,890,000  49,900  875,855,000  -46,800  -817,965,000  120,413,042  2.48% 
VGC 200  5,350,000  47,900  1,282,610,000  -47,700  -1,277,260,000  185,530,938  7.62% 
SAB 10,400  2,004,760,000  59,900  11,537,430,000  -49,500  -9,532,670,000  236,562,649  63.11% 
HTI 500  8,275,000  50,000  827,500,000  -49,500  -819,225,000  8,288,918  15.78% 
CTS 3,100  54,905,000  53,300  922,010,000  -50,200  -867,105,000  44,274,664  7.40% 
PAN 50,600  1,650,590,000  -50,600  -1,650,590,000  24,891,753  37.50% 
PDR 2,100  111,120,000  53,800  2,885,850,000  -51,700  -2,774,730,000  190,975,658  0.79% 
DAH 11,900  58,491,000  65,800  309,824,000  -53,900  -251,333,000  16,164,550  1.74% 
VNM 432,300  47,906,530,000  486,300  53,503,240,000  -54,000  -5,596,710,000  881,694,268  57.81% 
HAG 58,100  340,466,000  113,000  684,024,000  -54,900  -343,558,000  380,352,311  1.57% 
LCG 29,800  450,190,000  85,300  1,279,080,000  -55,500  -828,890,000  51,751,657  5.86% 
VNL 56,500  1,059,025,000  -56,500  -1,059,025,000  3,761,360  7.21% 
GAS 42,800  3,671,730,000  100,900  8,787,840,000  -58,100  -5,116,110,000  879,616,692  3.07% 
AAA 27,400  413,505,000  91,300  1,378,025,000  -63,900  -964,520,000  215,295,653  3.06% 
PPC 35,500  891,885,000  106,800  2,755,510,000  -71,300  -1,863,625,000  110,536,813  15.12% 
GVR 35,500  1,135,855,000  116,700  3,732,470,000  -81,200  -2,596,615,000  495,719,947  0.61% 
TDH 133,000  1,130,158,000  215,800  1,861,704,000  -82,800  -731,546,000  45,962,527  8.20% 
HDG 600  26,390,000  84,900  3,711,345,000  -84,300  -3,684,955,000  54,192,914  13.87% 
AGR 700  9,605,000  94,400  1,257,595,000  -93,700  -1,247,990,000  102,145,351  0.82% 
SJD 12,900  225,430,000  112,100  1,973,260,000  -99,200  -1,747,830,000  17,688,677  23.36% 
DIG 4,600  154,875,000  115,100  3,931,360,000  -110,500  -3,776,485,000  150,566,895  1.74% 
KDH 11,800  378,470,000  126,900  4,175,565,000  -115,100  -3,797,095,000  63,525,196  38.02% 
BVH 54,100  3,514,650,000  181,400  11,953,060,000  -127,300  -8,438,410,000  153,843,135  28.28% 
HBC 19,100  312,800,000  149,000  2,431,335,000  -129,900  -2,118,535,000  77,344,775  17.38% 
AMD 55,600  200,582,000  220,600  794,720,000  -165,000  -594,138,000  77,893,123  1.36% 
HAI 155,800  553,367,000  349,000  1,254,373,000  -193,200  -701,006,000  88,098,494  0.78% 
HSG 55,900  1,384,080,000  283,800  7,093,550,000  -227,900  -5,709,470,000  168,321,960  11.14% 
POW 84,500  1,211,280,000  361,700  5,304,485,000  -277,200  -4,093,205,000  951,615,209  8.37% 
NT2 19,200  464,145,000  310,500  7,466,425,000  -291,300  -7,002,280,000  89,177,050  18.02% 
CTG 46,600  1,697,305,000  359,600  13,385,990,000  -313,000  -11,688,685,000  46,311,574  98.76% 
SCR 36,500  325,175,000  350,900  3,233,191,000  -314,400  -2,908,016,000  172,151,840  2.01% 
GMD 307,400  10,041,185,000  623,800  21,116,110,000  -316,400  -11,074,925,000  31,439,359  38.41% 
BID 14,100  650,280,000  423,900  19,856,500,000  -409,800  -19,206,220,000  507,614,031  17.38% 
AGG 430,100  14,449,865,000  -430,100  -14,449,865,000  29,490,445  13.25% 
ITA 5,100  40,647,000  438,100  3,696,894,000  -433,000  -3,656,247,000  400,609,519  1.08% 
STB 452,900  9,025,685,000  1,010,000  20,263,105,000  -557,100  -11,237,420,000  267,409,269  9.45% 
PVD 94,700  2,097,280,000  702,800  16,128,160,000  -608,100  -14,030,880,000  169,641,352  8.76% 
HQC 196,300  616,131,000  817,000  2,482,723,000  -620,700  -1,866,592,000  226,621,829  1.45% 
PVT 81,400  1,339,635,000  861,900  14,969,950,000  -780,500  -13,630,315,000  115,977,293  13.17% 
VND 11,800  342,420,000  861,900  25,665,840,000  -850,100  -25,323,420,000  56,691,518  23.28% 
FCN 12,200  160,760,000  924,900  12,290,980,000  -912,700  -12,130,220,000  36,852,106  47.87% 
HDB 178,600  4,565,955,000  1,137,600  29,538,930,000  -959,000  -24,972,975,000  67,029,933  17.33% 
HPG 3,330,200  141,007,125,000  5,190,500  223,389,165,000  -1,860,300  -82,382,040,000  572,599,457  31.72% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung