TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 30,965,900 6.25% 1,135,875,990,000 4.56%
Tổng bán 30,944,521 6.25% 959,371,590,000 3.85%
Chênh lệch mua bán +21,379   +176,504,400,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
STB 3,759,500  81,769,125,000  220,200  4,789,350,000  3,539,300  76,979,775,000  175,309,863  20.70% 
DCM 2,522,300  86,010,430,000  123,500  4,211,350,000  2,398,800  81,799,080,000  211,021,603  9.14% 
CTG 2,701,500  70,239,000,000  515,200  13,395,200,000  2,186,300  56,843,800,000  190,284,717  26.04% 
DPM 1,363,900  75,014,500,000  7,600  418,000,000  1,356,300  74,596,500,000  135,135,458  14.47% 
HDB 1,326,600  32,634,360,000  127,200  3,129,120,000  1,199,400  29,505,240,000  106,716,957  16.24% 
TPB 1,160,300  35,853,270,000  63,500  1,962,150,000  1,096,800  33,891,120,000  1,142,268  29.93% 
VRE 1,224,900  34,419,690,000  417,600  11,734,560,000  807,300  22,685,130,000  419,856,013  30.97% 
FUEVFVND 2,359,600  61,090,044,000  1,750,200  45,312,678,000  609,400  15,777,366,000  15,222,499  97.47% 
DXG 958,200  25,392,300,000  400,500  10,613,250,000  557,700  14,779,050,000  114,548,965  31.20% 
GEX 570,600  12,382,020,000  20,900  453,530,000  549,700  11,928,490,000  341,098,778  9.94% 
HCM 520,800  11,874,240,000  12,000  273,600,000  508,800  11,600,640,000  30,803,153  42.28% 
VCB 537,700  40,650,120,000  103,400  7,817,040,000  434,300  32,833,080,000  305,204,446  23.55% 
MIG 787,200  20,545,920,000  450,700  11,763,270,000  336,500  8,782,650,000  134,706,472  5.80% 
VHM 457,300  30,593,370,000  122,200  8,175,180,000  335,100  22,418,190,000  1,162,492,420  23.30% 
GVR 435,500  10,517,325,000  131,600  3,178,140,000  303,900  7,339,185,000  498,970,340  0.53% 
VNM 625,200  43,076,280,000  366,100  25,224,290,000  259,100  17,851,990,000  951,761,582  54.46% 
SSB 250,000  8,512,500,000  2,200  74,910,000  247,800  8,437,590,000  81,254,918  0.10% 
E1VFVN30 1,931,900  41,188,108,000  1,700,000  36,244,000,000  231,900  4,944,108,000  22,565,170  93.99% 
DGC 224,600  50,085,800,000  300  66,900,000  224,300  50,018,900,000  57,980,785  15.11% 
NVL 276,900  21,376,680,000  114,400  8,831,680,000  162,500  12,545,000,000  822,877,675  6.37% 
ANV 158,800  6,987,200,000  7,400  325,600,000  151,400  6,661,600,000  59,497,852  2.35% 
VHC 156,500  14,711,000,000  13,800  1,297,200,000  142,700  13,413,800,000  136,609,644  25.50% 
POW 230,200  2,958,070,000  100,000  1,285,000,000  130,200  1,673,070,000  1,098,327,007  2.10% 
KBC 135,600  5,668,080,000  14,600  610,280,000  121,000  5,057,800,000  175,309,015  18.55% 
VIX 140,500  1,686,000,000  30,000  360,000,000  110,500  1,326,000,000  523,886,447  4.61% 
FRT 138,700  15,797,930,000  31,000  3,530,900,000  107,700  12,267,030,000  23,750,192  18.93% 
NT2 121,900  2,657,420,000  15,600  340,080,000  106,300  2,317,340,000  100,813,710  13.98% 
CTR 109,600  8,548,800,000  10,200  795,600,000  99,400  7,753,200,000  39,018,020  7.01% 
DGW 227,800  25,513,600,000  138,200  15,478,400,000  89,600  10,035,200,000  20,246,078  26.14% 
DXS 122,700  2,644,185,000  40,000  862,000,000  82,700  1,782,185,000  96,639,014  23.02% 
TNH 82,100  3,119,800,000  7,300  277,400,000  74,800  2,842,400,000  9,279,624  31.11% 
SCR 72,500  899,000,000  4,100  50,840,000  68,400  848,160,000  177,307,831  0.60% 
SBT 84,600  1,319,760,000  18,500  288,600,000  66,100  1,031,160,000  576,604,934  11.40% 
BAF 57,400  2,123,800,000  57,400  2,123,800,000  38,595,600  0.52% 
VJC 97,900  12,266,870,000  40,500  5,074,650,000  57,400  7,192,220,000  71,271,086  16.84% 
KDC 218,900  11,645,480,000  164,000  8,724,800,000  54,900  2,920,680,000  74,838,720  23.25% 
BCM 114,000  8,436,000,000  70,500  5,217,000,000  43,500  3,219,000,000  479,290,900  2.69% 
HDC 49,000  2,842,000,000  6,800  394,400,000  42,200  2,447,600,000  39,889,054  2.87% 
CNG 47,400  1,606,860,000  7,600  257,640,000  39,800  1,349,220,000  12,300,997  3.44% 
PGC 36,200  724,000,000  1,800  36,000,000  34,400  688,000,000  27,312,560  3.74% 
DHC 69,000  4,961,100,000  34,800  2,502,120,000  34,200  2,458,980,000  11,861,406  32.05% 
HSG 184,900  3,734,980,000  151,600  3,062,320,000  33,300  672,660,000  208,488,684  6.75% 
ORS 38,400  600,960,000  6,300  98,595,000  32,100  502,365,000  96,077,367  0.96% 
TVS 32,500  1,088,750,000  3,500  117,250,000  29,000  971,500,000  21,464,742  28.95% 
HBC 78,200  1,653,930,000  50,200  1,061,730,000  28,000  592,200,000  84,814,734  14.47% 
CTS 33,400  684,700,000  7,300  149,650,000  26,100  535,050,000  54,034,721  1.99% 
NTL 24,900  652,380,000  6,200  162,440,000  18,700  489,940,000  23,911,305  9.79% 
VSC 25,900  1,120,175,000  8,800  380,600,000  17,100  739,575,000  47,275,753  6.12% 
VOS 28,800  411,840,000  13,000  185,900,000  15,800  225,940,000  67,220,290  0.99% 
REE 15,000  1,125,000,000  15,000  1,125,000,000    49.00% 
OCB 22,700  456,270,000  8,000  160,800,000  14,700  295,470,000  3,855,471  21.72% 
CSV 14,400  601,920,000  100  4,180,000  14,300  597,740,000  21,455,620  1.46% 
PTB 18,600  1,902,780,000  6,000  613,800,000  12,600  1,288,980,000  14,536,698  19.09% 
LHG 32,000  1,088,000,000  20,000  680,000,000  12,000  408,000,000  17,358,045  14.29% 
BID 28,200  951,750,000  17,100  577,125,000  11,100  374,625,000  666,551,741  16.82% 
PNJ 11,000  1,186,900,000  11,000  1,186,900,000  49.00% 
EVF 11,000  125,400,000  500  5,700,000  10,500  119,700,000  161,841,535  0.12% 
EIB 10,400  328,640,000  10,400  328,640,000  130,942  29.99% 
PC1 28,300  916,920,000  18,000  583,200,000  10,300  333,720,000  105,848,886  4.99% 
TCD 14,800  207,200,000  4,600  64,400,000  10,200  142,800,000  109,458,631  0.23% 
BMP 13,600  761,600,000  3,600  201,600,000  10,000  560,000,000  11,731,350  85.67% 
NHA 9,700  286,150,000  700  20,650,000  9,000  265,500,000  20,385,979  0.66% 
UDC 9,000  96,300,000  9,000  96,300,000  13,761,590  9.68% 
VTO 9,400  96,820,000  800  8,240,000  8,600  88,580,000  37,168,567  2.46% 
BSI 12,300  335,175,000  3,700  100,825,000  8,600  234,350,000  119,267,231  2.30% 
TNT 8,200  85,280,000  8,200  85,280,000  24,690,840  0.59% 
STK 29,800  1,656,880,000  21,700  1,206,520,000  8,100  450,360,000  61,733,168  12.72% 
PPC 7,500  132,000,000  7,500  132,000,000  115,997,404  13.44% 
VSH 7,000  217,000,000  7,000  217,000,000  88,426,829  11.57% 
DBD 7,900  446,350,000  1,400  79,100,000  6,500  367,250,000  54,374,011  5.62% 
FTS 10,500  368,550,000  4,300  150,930,000  6,200  217,620,000  113,591,648  23.02% 
TVT 5,900  174,050,000  5,900  174,050,000  9,677,590  2.92% 
PHR 11,400  690,840,000  5,700  345,420,000  5,700  345,420,000  47,479,586  13.96% 
ITD 6,100  81,130,000  500  6,650,000  5,600  74,480,000  10,064,891  1.84% 
ELC 10,200  181,560,000  4,900  87,220,000  5,300  94,340,000  23,175,286  3.49% 
SKG 11,300  160,460,000  6,100  86,620,000  5,200  73,840,000  8,197,985  36.06% 
OGC 6,200  70,990,000  1,100  12,595,000  5,100  58,395,000  146,563,850  0.15% 
HTI 5,000  91,500,000  5,000  91,500,000  8,122,108  16.45% 
TCT 5,000  192,250,000  5,000  192,250,000  3,800,530  19.28% 
HTL 8,000  163,200,000  3,600  73,440,000  4,400  89,760,000  379,451  45.84% 
LPB 4,100  59,860,000  100  1,460,000  4,000  58,400,000  6,879,099  4.44% 
TCL 3,300  111,870,000  3,300  111,870,000  12,837,326  6.43% 
VPI 3,600  207,000,000  700  40,250,000  2,900  166,750,000  105,860,090  0.88% 
FUESSV30 4,900  78,057,000  2,400  38,232,000  2,500  39,825,000  3,322,280  38.48% 
CLC 2,300  86,710,000  2,300  86,710,000  12,272,439  2.17% 
GMD 22,300  1,146,220,000  20,100  1,033,140,000  2,200  113,080,000  12,464,651  44.86% 
HTV 2,000  25,300,000  2,000  25,300,000  5,133,786  9.82% 
NSC 1,700  153,000,000  1,700  153,000,000  7,127,992  8.47% 
NCT 3,000  261,600,000  1,400  122,080,000  1,600  139,520,000  9,716,147  11.87% 
TLH 5,100  58,140,000  3,600  41,040,000  1,500  17,100,000  48,824,349  1.18% 
TCM 1,400  82,600,000  100  5,900,000  1,300  76,700,000  1,933,152  46.29% 
FUEKIV30 26,700  220,275,000  25,600  211,200,000  1,100  9,075,000  2,324,900  78.86% 
TLG 1,000  42,300,000  1,000  42,300,000  58,261,506  25.11% 
RDP 1,000  9,450,000  1,000  9,450,000  24,397,709  0.28% 
FUEMAV30 10,200  151,572,000  9,400  139,684,000  800  11,888,000  6,100,120  85.68% 
TVB 10,500  96,600,000  9,900  91,080,000  600  5,520,000  31,166,206  2.18% 
POM 2,200  19,140,000  1,700  14,790,000  500  4,350,000  114,885,528  7.92% 
SFG 300  4,590,000  300  4,590,000  23,132,744  0.70% 
TMP 300  18,600,000  300  18,600,000  33,829,930  0.67% 
GDT 300  14,400,000  300  14,400,000  4,839,569  24.49% 
AGG 200  7,560,000  200  7,560,000  44,216,134  10.42% 
VID 200  1,920,000  200  1,920,000  17,634,120  0.34% 
COM 200  12,600,000  200  12,600,000  6,865,787  0.38% 
VTB 200  2,640,000  200  2,640,000  5,334,169  4.48% 
VNG 1,000  11,350,000  900  10,215,000  100  1,135,000  47,175,964  0.50% 
IMP 100  6,720,000  100  6,720,000  17,390,647  48.93% 
FUCVREIT 100  891,000  100  891,000  2,356,810  1.86% 
HVX 100  500,000  100  500,000  19,251,301  0.79% 
ASG 100  2,900,000  100  2,900,000  22,049,239  0.86% 
SRF 86,400,000  -86,400,000  18,929,012  46.78% 
TPC 1,914,000  1,914,000  11,474,586  2.03% 
SRC 13,724,334  0.10% 
SMA 9,963,086  0.05% 
SPM 6,589,620  1.93% 
SII 44,183  48.93% 
SFI 47,600,000  -47,600,000  6,285,552  9.10% 
LBM 9,200,000  9,200,000  3,754,021  12.46% 
TIX 14,560,996  0.46% 
TNC 4,900,000  -4,900,000  9,325,090  0.56% 
LAF 11,450,000  -11,450,000  6,919,672  2.02% 
SHA 27,720,000  -27,720,000  16,095,656  0.88% 
SHP 2,790,000  2,790,000  44,243,629  5.28% 
SGT -8,266,671  11.17% 
L10 76,950,000  76,950,000  4,735,246  1.12% 
TTA 43,560,000  -43,560,000  71,050,057  0.27% 
HU3 4,419,782  4.80% 
TSC -374,611  0.25% 
SVI 24,920,000  -24,920,000  666,934  94.80% 
TAC 15,180,438  4.19% 
TCB 2,788,000,000  2,788,000,000  -2,450  22.47% 
HU1 304,200,000  304,200,000  4,620,570  3.79% 
SZL -3,478,080  17.39% 
SVC 15,690,983  1.91% 
ITC -312,899  0.36% 
TRC 14,477,350  0.74% 
TRA 19,080,000  19,080,000  1,920,295  44.37% 
SSC 32,000,000  32,000,000  7,179,268  1.11% 
ILB 21,960,000  21,960,000  11,758,300  1.01% 
TRI 785,188  46.15% 
ST8 -7,751  49.03% 
STG 3,110,000  -3,110,000  47,993,160  0.15% 
PNC 5,323,276  0.78% 
PSH -100   
PMG 11,034,865  25.19% 
NHT 8,385,000  -8,385,000  8,200,963  5.64% 
TGG -22,540  0.08% 
NAV 27,240,000  -27,240,000  3,856,890  0.79% 
MWG 77,839,080,000  77,839,080,000    49.00% 
TDW 3,992,520  3.03% 
TDP 29,475,217  0.05% 
THI 24,255,000  -24,255,000  23,875,440  0.07% 
PGD 3,120,000  3,120,000  2,319,709  46.42% 
NVT 90,453,410  0.05% 
PAC 68,700,000  -68,700,000  16,792,151  12.87% 
PDN 269,520,000  -269,520,000  -76,764  0.41% 
NVN 5,214,922  0.06% 
PIT 7,326,918  0.79% 
PJT -288,603  1.25% 
PGI 11,000,000  13,750,000  -2,750,000  87,959,860  20.68% 
PGV 29,300,000  -29,300,000  561,546,823  0.02% 
SBV 23,315,470  14.80% 
SCD 3,580,640  6.87% 
SBA 44,770,000  44,770,000  29,430,576  0.34% 
SBC 3,727,518  2.41% 
LM8 4,432,313  1.79% 
LEC 12,786,677  0.01% 
TN1 17,223,633  0.15% 
SFC 2,285,000  2,285,000  5,431,129  0.90% 
LGC 7,737,335  44.99% 
LSS -774,347  1.11% 
RAL 200  25,760,000  200  25,760,000  10,603,835  3.79% 
S4A 20,645,820  0.08% 
MSB   30.00% 
QBS -70   
MDG 5,335,425   
TDG 722,000  -722,000  -44,219  0.26% 
SAV 9,660,000  9,660,000  853,980  43.67% 
MCV 3,400,718  20.88% 
MCP 7,359,461  0.17% 
TTB 518,000  -518,000  -19,501  0.02% 
DTA 6,125,000  -6,125,000  8,834,751  0.08% 
DSN 9,220,000  9,220,000  3,379,144  21.03% 
DTL 30,101,924   
DVD 5,674,290  1.36% 
DTT 3,975,193  0.24% 
DRL 78,000,000  78,000,000  4,471,160  1.94% 
DMC 15,060,000  15,060,000  15,602,524  55.07% 
BTP 24,081,274  9.19% 
DPR 2,055,000,000  -2,055,000,000  -1,564,660  3.64% 
DRH -387,148  0.31% 
BRC 122,670,000  -122,670,000  -79,420  0.64% 
FIT -128,369  0.05% 
FDC 18,921,425  0.02% 
BHN 73,158,770  17.44% 
FPT 20,000  1,964,000,000  20,000  1,964,000,000  10,024  49.00% 
FPC -365,852  50.11% 
CLL 2,900,000  2,900,000  14,338,639  6.83% 
EMC -26,620  0.17% 
DXV 2,212,000  2,212,000  4,784,650  0.67% 
EVG -195,837  0.09% 
VPS 11,822,923  0.67% 
FBT 7,347,780  0.01% 
VNL 223,100,000  223,100,000  3,552,760  9.52% 
CSM 18,000,000  18,000,000  51,031,660  0.75% 
CVT 18,166,532  0.49% 
CHP 97,200,000  97,200,000  66,237,699  3.91% 
VPD 52,136,764  0.09% 
VNS 19,925,263  19.64% 
CKG -46,174  0.05% 
CLW 5,745,410  4.80% 
VPB 293,000,000  293,000,000    17.50% 
CRC 1,560,000  2,340,000  -780,000  14,929,830  0.23% 
CMV -38,488  0.21% 
CCI -429,250  2.42% 
DCC 16,634,420  2.27% 
C47 -19,044  0.07% 
BTT 5,966,857  4.80% 
DHG 200  18,320,000  200  18,320,000  59,832,469  54.24% 
CDC 10,679,987  0.43% 
DAT 27,041,564  0.02% 
DAH -117,540  0.14% 
DBC 16,240,000  -16,240,000  -5,925,082  2.57% 
CEE 20,331,350  0.01% 
DBT -397,739  2.80% 
BGM 22,400,338  0.04% 
GTA 5,034,005  0.60% 
ABS -1,789   
ABT 8,480,000  8,480,000  6,663,406  1.77% 
ASP 3,525,000  3,525,000  72  49.00% 
GSP -395,692  0.71% 
AGM 6,450,000  -6,450,000  -349,170  1.92% 
TCR 60,072  48.42% 
GMH 8,242,600  0.04% 
GMC 2,190,000  2,190,000  13,437,954  8.28% 
HAS 2,576,254  16.80% 
ACB 853,500,000  853,500,000  -266  30.00% 
APC 6,791,528  15.25% 
VSI 6,395,740  0.55% 
UIC 161,400,000  -161,400,000  -2,327,920  29.10% 
VCA 285,525,000  285,525,000  6,404,600  6.83% 
GTN 249,316,701  0.27% 
VAF 18,439,186  0.04% 
HHV 5,960,000  104,300,000  -98,340,000  129,042,375  0.74% 
AAM 2,410,000  2,410,000  5,930,392  0.97% 
HRC 14,605,362  0.65% 
TTE 14,242,630  0.01% 
BCE 1,200  12,540,000  1,200  12,540,000  16,678,428  1.35% 
FUESSV50 16,065,000  17,850,000  -1,785,000  7,017,950  55.30% 
FUCTVGF3 9,751,392   
VDP -62,123  0.37% 
FUEIP100 4,645,000  4,645,000  5,661,000  0.68% 
VIB 302,560,000  -302,560,000  20  20.50% 
GAB 4,425,748  0.30% 
BAS 4,700,670  0.03% 
BBC 9,211,783  0.88% 
ABR 10,800,000  -10,800,000  10,249,900  48.75% 
VFG 30,000,000  30,000,000  14,884,572  2.61% 
YBM 4,692,000  4,692,000  6,990,614  0.11% 
HOT 3,913,780  0.08% 
TMT 300  6,045,000  400  8,060,000  -100  -2,015,000  17,183,456  2.92% 
NHH 100  1,690,000  -100  -1,690,000  36,296,609  0.39% 
VCF 100  23,810,000  -100  -23,810,000  12,847,668  0.66% 
SHI 100  1,505,000  -100  -1,505,000  73,410,832  0.12% 
OPC 100  5,600,000  -100  -5,600,000  12,797,035  0.85% 
ICT 100  1,610,000  -100  -1,610,000  32,004,228  0.56% 
DCL 200  5,340,000  -200  -5,340,000  -969,973  1.33% 
LIX 300  12,900,000  -300  -12,900,000  13,011,435  8.84% 
FUESSVFL 83,600  1,404,480,000  84,000  1,411,200,000  -400  -6,720,000  8,370,300  94.95% 
SGN 400  26,800,000  -400  -26,800,000  9,246,154  2.47% 
TNA 1,600  17,280,000  2,000  21,600,000  -400  -4,320,000  22,412,274  3.79% 
CAV 500  28,000,000  -500  -28,000,000  28,112,302  0.19% 
SHB 1,078,700  15,533,280,000  1,079,305  15,541,992,000  -605  -8,712,000  697,990,531  3.83% 
NAF 200  2,770,000  900  12,465,000  -700  -9,695,000  47,164,000  25.04% 
SJS 700  50,540,000  -700  -50,540,000  14,213,976  0.97% 
SGR 800  16,640,000  -800  -16,640,000  29,388,526  0.02% 
CTF 2,200  56,210,000  3,000  76,650,000  -800  -20,440,000  35,004,911  0.65% 
NNC 1,000  18,300,000  -1,000  -18,300,000  9,011,169  7.89% 
SC5 1,000  19,350,000  -1,000  -19,350,000  6,693,809  4.33% 
AST 33,600  1,848,000,000  34,700  1,908,500,000  -1,100  -60,500,000  2,857,993  42.65% 
TV2 2,200  98,780,000  3,400  152,660,000  -1,200  -53,880,000  834,877  13.15% 
HPX 2,000  49,400,000  3,200  79,040,000  -1,200  -29,640,000  112,774,865  11.92% 
KHP 1,000  11,000,000  2,200  24,200,000  -1,200  -13,200,000  27,633,752  2.14% 
QCG 2,000  19,720,000  3,300  32,538,000  -1,300  -12,818,000  133,125,388  0.61% 
IBC 1,300  25,870,000  -1,300  -25,870,000  25,698,737  0.09% 
TIP 200  5,230,000  1,500  39,225,000  -1,300  -33,995,000  8,602,913  15.92% 
LCM 1,300  5,395,000  -1,300  -5,395,000  10,173,820  7.70% 
SJD 1,000  17,350,000  2,500  43,375,000  -1,500  -26,025,000  24,075,739  14.11% 
ADG 500  22,400,000  2,100  94,080,000  -1,600  -71,680,000  3,976,289  45.01% 
HHP 1,600  16,480,000  -1,600  -16,480,000  13,899,638  2.78% 
DHA 1,600  70,640,000  -1,600  -70,640,000  5,194,958  14.64% 
FMC 3,300  182,820,000  5,000  277,000,000  -1,700  -94,180,000  11,338,507  32.66% 
SVT 100  1,685,000  1,900  32,015,000  -1,800  -30,330,000  4,865,721  7.98% 
SJF 1,800  18,810,000  -1,800  -18,810,000  38,643,186  0.21% 
THG 2,000  152,000,000  -2,000  -152,000,000  7,622,933  1.27% 
C32 2,000  51,500,000  -2,000  -51,500,000  6,701,939  4.41% 
TCO 2,200  26,950,000  -2,200  -26,950,000  8,511,344  3.51% 
VIP 800  5,808,000  3,000  21,780,000  -2,200  -15,972,000  32,156,221  2.04% 
SMB 2,000  82,800,000  4,200  173,880,000  -2,200  -91,080,000  10,844,995  12.66% 
HCD 2,300  25,070,000  -2,300  -25,070,000  15,264,825  0.68% 
D2D 100  5,030,000  2,600  130,780,000  -2,500  -125,750,000  14,085,288  3.52% 
AGR 7,800  95,940,000  10,500  129,150,000  -2,700  -33,210,000  102,985,231  0.42% 
TYA 5,000  90,000,000  7,800  140,400,000  -2,800  -50,400,000  2,467,080  59.79% 
EVE 700  10,290,000  3,700  54,390,000  -3,000  -44,100,000  14,386,329  65.73% 
HII 3,200  29,312,000  6,200  56,792,000  -3,000  -27,480,000  36,133,527  0.95% 
TLD 100  677,000  3,100  20,987,000  -3,000  -20,310,000  20,381,876  1.33% 
ACC 700  10,220,000  4,100  59,860,000  -3,400  -49,640,000  42,707,272  8.33% 
SVD 100  696,000  3,600  25,056,000  -3,500  -24,360,000  12,557,800  0.33% 
TBC 3,600  106,200,000  -3,600  -106,200,000  30,490,916  0.98% 
VRC 3,600  49,320,000  -3,600  -49,320,000  24,244,484  0.51% 
MHC 700  5,250,000  4,400  33,000,000  -3,700  -27,750,000  19,230,809  2.56% 
HUB 200  5,340,000  4,000  106,800,000  -3,800  -101,460,000  9,113,129  1.18% 
SZC 3,500  168,000,000  7,500  360,000,000  -4,000  -192,000,000  46,351,090  2.65% 
BMC 200  3,080,000  4,300  66,220,000  -4,100  -63,140,000  5,250,100  6.64% 
PTC 4,100  61,500,000  -4,100  -61,500,000  -231,514  1.29% 
TDC 300  4,200,000  4,500  63,000,000  -4,200  -58,800,000  48,832,110  1.17% 
VMD 4,200  103,320,000  -4,200  -103,320,000  7,346,150  1.42% 
SMC 400  9,800,000  4,700  115,150,000  -4,300  -105,350,000  17,213,903  20.78% 
HSL 4,500  29,700,000  -4,500  -29,700,000  15,224,095  1.67% 
CCL 4,600  45,908,000  -4,600  -45,908,000  23,260,526  1.03% 
LGL 300  1,800,000  5,100  30,600,000  -4,800  -28,800,000  24,358,921  1.70% 
PHC 4,200  40,026,000  9,000  85,770,000  -4,800  -45,744,000  24,602,935  1.46% 
MSN 397,900  43,371,100,000  403,000  43,927,000,000  -5,100  -555,900,000  288,033,261  28.67% 
DC4 5,500  73,975,000  -5,500  -73,975,000  24,909,718  0.18% 
GEG 8,400  178,920,000  13,900  296,070,000  -5,500  -117,150,000  42,199,665  36.11% 
TDH 100  814,000  6,100  49,654,000  -6,000  -48,840,000  52,309,516  2.57% 
KPF 6,000  80,400,000  -6,000  -80,400,000  27,605,134  3.65% 
HAX 4,600  94,990,000  10,800  223,020,000  -6,200  -128,030,000  9,610,338  15.44% 
SCS 5,400  900,720,000  11,800  1,968,240,000  -6,400  -1,067,520,000  12,690,141  27.10% 
HTN 2,700  98,415,000  9,200  335,340,000  -6,500  -236,925,000  42,651,686  1.14% 
TEG 6,600  70,950,000  -6,600  -70,950,000  32,009,049  0.20% 
VDS 300  6,030,000  7,200  144,720,000  -6,900  -138,690,000  102,632,879  2.35% 
DQC 2,200  51,920,000  9,400  221,840,000  -7,200  -169,920,000  16,353,261  1.41% 
TMS 7,200  625,680,000  -7,200  -625,680,000  5,591,019  43.72% 
BWE 5,000  242,500,000  12,400  601,400,000  -7,400  -358,900,000  57,867,230  19.00% 
BKG 7,600  51,680,000  -7,600  -51,680,000  30,233,400  0.24% 
VNE 300  3,285,000  8,200  89,790,000  -7,900  -86,505,000  38,446,191  6.49% 
ACL 2,000  48,400,000  10,200  246,840,000  -8,200  -198,440,000  18,505,001  2.65% 
HVH 8,500  62,560,000  -8,500  -62,560,000  17,806,652  0.81% 
FCM 1,400  8,400,000  10,700  64,200,000  -9,300  -55,800,000  21,308,429  1.75% 
TDM 9,400  335,580,000  -9,400  -335,580,000  37,957,146  11.04% 
CIG 9,700  83,420,000  -9,700  -83,420,000  15,202,341  0.80% 
KMR 9,700  53,641,000  -9,700  -53,641,000  21,203,809  62.72% 
PAN 9,700  202,730,000  19,500  407,550,000  -9,800  -204,820,000  87,776,161  8.43% 
VPH 2,700  24,300,000  12,500  112,500,000  -9,800  -88,200,000  46,066,969  0.69% 
YEG 900  14,850,000  10,800  178,200,000  -9,900  -163,350,000  26,237,715  16.12% 
DVP 10,300  576,800,000  -10,300  -576,800,000  14,242,220  13.39% 
HDG 59,500  2,748,900,000  69,900  3,229,380,000  -10,400  -480,480,000  76,245,834  12.60% 
DHM 10,500  107,625,000  -10,500  -107,625,000  15,129,429  0.81% 
CRE 11,000  340,450,000  -11,000  -340,450,000  94,114,413  2.32% 
KHG 600  6,000,000  12,000  120,000,000  -11,400  -114,000,000  214,636,893  0.57% 
PTL 11,500  65,895,000  -11,500  -65,895,000  48,416,339  0.58% 
MCG 1,400  6,734,000  12,900  62,049,000  -11,500  -55,315,000  27,927,746  0.44% 
PXS 2,300  12,604,000  14,300  78,364,000  -12,000  -65,760,000  22,656,222  11.24% 
PLP 5,200  51,948,000  17,500  174,825,000  -12,300  -122,877,000  27,946,484  2.42% 
KSB 1,600  52,240,000  14,000  457,100,000  -12,400  -404,860,000  36,299,512  1.63% 
VPG 100  4,660,000  12,800  596,480,000  -12,700  -591,820,000  34,738,804  1.35% 
FIR 13,000  533,000,000  -13,000  -533,000,000  13,138,695  1.41% 
HAP 1,200  9,300,000  14,200  110,050,000  -13,000  -100,750,000  52,253,550  1.97% 
BIC 4,800  128,160,000  18,000  480,600,000  -13,200  -352,440,000  2,932,101  46.50% 
PDR 97,500  5,187,000,000  110,800  5,894,560,000  -13,300  -707,560,000  313,759,112  2.29% 
DRC 14,800  427,720,000  -14,800  -427,720,000  47,760,854  8.79% 
CTI 100  1,395,000  15,400  214,830,000  -15,300  -213,435,000  30,382,293  0.77% 
HID 1,100  6,930,000  17,300  108,990,000  -16,200  -102,060,000  27,891,069  1.54% 
TNI 19,000  94,810,000  -19,000  -94,810,000  25,396,950  0.62% 
KOS 19,400  657,660,000  -19,400  -657,660,000  -277,708  0.13% 
DPG 100  5,240,000  19,800  1,037,520,000  -19,700  -1,032,280,000  30,650,814  0.35% 
PVT 16,800  324,240,000  37,500  723,750,000  -20,700  -399,510,000  121,989,782  11.31% 
PLX 70,900  2,836,000,000  91,900  3,676,000,000  -21,000  -840,000,000  36,886,200  17.15% 
GIL 1,300  82,940,000  23,900  1,524,820,000  -22,600  -1,441,880,000  28,115,540  3.14% 
HAR 600  4,110,000  24,000  164,400,000  -23,400  -160,290,000  49,358,934  0.30% 
BMI 2,200  68,200,000  25,700  796,700,000  -23,500  -728,500,000  19,699,017  31.03% 
TCH 26,400  335,280,000  50,600  642,620,000  -24,200  -307,340,000  312,253,983  4.27% 
ADS 24,600  718,320,000  -24,600  -718,320,000  18,343,833  1.81% 
CMX 25,600  465,920,000  -25,600  -465,920,000  39,718,243  6.27% 
DAG 4,100  30,381,000  30,200  223,782,000  -26,100  -193,401,000  28,826,313  0.60% 
BCG 71,800  1,471,900,000  99,300  2,035,650,000  -27,500  -563,750,000  238,041,331  2.70% 
PET 27,800  1,028,600,000  -27,800  -1,028,600,000  -2,119,305  2.34% 
AAT 29,100  426,315,000  -29,100  -426,315,000  31,671,708  0.36% 
VIC 470,700  36,526,320,000  503,000  39,032,800,000  -32,300  -2,506,480,000  1,380,360,151  12.34% 
IJC 4,500  78,300,000  37,800  657,720,000  -33,300  -579,420,000  93,762,402  5.81% 
HMC 34,600  951,500,000  -34,600  -951,500,000  9,814,120  2.27% 
FUEVN100 30,300  489,648,000  66,000  1,066,560,000  -35,700  -576,912,000  8,414,470  31.03% 
CTD 5,600  256,480,000  41,600  1,905,280,000  -36,000  -1,648,800,000  3,293,761  44.84% 
TTF 89,100  819,720,000  126,400  1,162,880,000  -37,300  -343,160,000  203,134,177  0.60% 
BVH 26,600  1,353,940,000  63,900  3,252,510,000  -37,300  -1,898,570,000  168,496,652  26.30% 
MBB 37,500  1,006,875,000  -37,500  -1,006,875,000  17  23.24% 
DLG 37,000  188,700,000  75,500  385,050,000  -38,500  -196,350,000  142,256,405  1.47% 
HAH 3,800  283,100,000  42,700  3,181,150,000  -38,900  -2,898,050,000  19,945,193  19.80% 
CMG 6,900  385,020,000  48,700  2,717,460,000  -41,800  -2,332,440,000  10,374,992  40.48% 
SAM 42,500  480,250,000  -42,500  -480,250,000  175,693,237  0.91% 
NBB 6,100  117,730,000  49,700  959,210,000  -43,600  -841,480,000  47,329,790  1.89% 
SAB 40,100  6,175,400,000  85,900  13,228,600,000  -45,800  -7,053,200,000  239,492,559  62.65% 
MSH 200  13,400,000  49,500  3,316,500,000  -49,300  -3,303,100,000  20,600,436  7.81% 
LDG 7,100  90,170,000  61,100  775,970,000  -54,000  -685,800,000  116,409,843  0.54% 
JVC 5,600  35,784,000  68,200  435,798,000  -62,600  -400,014,000  53,021,741  1.87% 
AMD 7,200  27,504,000  71,300  272,366,000  -64,100  -244,862,000  78,217,893  1.16% 
AAA 6,100  73,200,000  71,100  853,200,000  -65,000  -780,000,000  318,992,420  2.28% 
APG 27,900  256,401,000  96,700  888,673,000  -68,800  -632,272,000  143,827,848  1.69% 
ROS 5,100  23,256,000  78,400  357,504,000  -73,300  -334,248,000  266,519,555  2.04% 
LCG 3,900  58,500,000  83,600  1,254,000,000  -79,700  -1,195,500,000  83,341,010  2.21% 
FCN 10,300  177,160,000  104,800  1,802,560,000  -94,500  -1,625,400,000  28,389,897  31.97% 
NLG 154,200  7,093,200,000  269,300  12,387,800,000  -115,100  -5,294,600,000  51,207,873  36.63% 
HAI 200  686,000  115,400  395,822,000  -115,200  -395,136,000  87,300,539  1.21% 
VGC 83,800  3,184,400,000  212,100  8,059,800,000  -128,300  -4,875,400,000  198,714,308  4.68% 
DIG 105,700  6,130,600,000  238,100  13,809,800,000  -132,400  -7,679,200,000  232,770,807  2.44% 
BFC 14,300  386,100,000  148,100  3,998,700,000  -133,800  -3,612,600,000  25,074,178  5.14% 
APH 5,900  84,960,000  142,700  2,054,880,000  -136,800  -1,969,920,000  168,597,120  32.88% 
VCG 89,800  2,334,800,000  229,300  5,961,800,000  -139,500  -3,627,000,000  203,873,978  2.84% 
HNG 27,800  169,580,000  175,000  1,067,500,000  -147,200  -897,920,000  536,333,077  1.62% 
IDI 28,000  621,600,000  189,900  4,215,780,000  -161,900  -3,594,180,000  109,647,700  0.83% 
ASM 9,100  158,795,000  180,800  3,154,960,000  -171,700  -2,996,165,000  157,724,552  2.13% 
ITA 100  1,130,000  173,000  1,954,900,000  -172,900  -1,953,770,000  397,388,666  1.43% 
HAG 15,600  136,032,000  191,600  1,670,752,000  -176,000  -1,534,720,000  444,367,222  1.09% 
GAS 153,600  16,250,880,000  340,600  36,035,480,000  -187,000  -19,784,600,000  882,453,172  2.89% 
CII 43,600  954,840,000  270,500  5,923,950,000  -226,900  -4,969,110,000  107,670,397  10.99% 
KDH 120,300  4,824,030,000  350,000  14,035,000,000  -229,700  -9,210,970,000  112,527,802  32.50% 
HVN 38,100  662,940,000  290,900  5,061,660,000  -252,800  -4,398,720,000  530,425,465  6.05% 
HT1 1,300  20,735,000  314,700  5,019,465,000  -313,400  -4,998,730,000  179,535,918  1.95% 
FLC 18,400  121,808,000  336,500  2,227,630,000  -318,100  -2,105,822,000  195,989,833  2.40% 
PVD 19,000  391,400,000  369,200  7,605,520,000  -350,200  -7,214,120,000  186,116,543  4.85% 
NKG 17,400  493,290,000  470,200  13,330,170,000  -452,800  -12,836,880,000  86,338,413  10.65% 
HHS 5,700  37,905,000  490,600  3,262,490,000  -484,900  -3,224,585,000  155,911,643  1.50% 
HQC 17,400  94,830,000  510,600  2,782,770,000  -493,200  -2,687,940,000  229,596,993  0.83% 
VCI 181,200  6,659,100,000  1,114,700  40,965,225,000  -933,500  -34,306,125,000  267,736,249  19.60% 
SSI 1,140,300  32,042,430,000  3,904,016  109,702,849,600  -2,763,716  -77,660,419,600  642,597,889  35.40% 
VND 687,300  16,495,200,000  4,492,300  107,815,200,000  -3,805,000  -91,320,000,000  995,058,068  18.29% 
HPG 2,141,800  74,748,820,000  6,296,400  219,744,360,000  -4,154,600  -144,995,540,000  1,240,834,895  21.26% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung