MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 37,198,250 4.97% 1,333,896,815,250 9.81%
Tổng bán 35,834,128 4.79% 1,430,809,031,770 10.52%
Chênh lệch mua bán +1,364,122   -96,912,216,520  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HPG 9,400,440  207,749,724,000  1,520,973  33,613,503,300  7,879,467  174,136,220,700  1,513,297,369   
SSI 3,873,605  83,669,868,000  1,211,449  26,167,298,400  2,662,156  57,502,569,600  844,290,254   
HDB 1,746,372  32,569,837,800  493,700  9,207,505,000  1,252,672  23,362,332,800  46,872,003   
HCM 1,048,700  26,427,240,000  28,801  725,785,200  1,019,899  25,701,454,800  15,198,308   
STB 2,057,400  55,755,540,000  1,530,000  41,463,000,000  527,400  14,292,540,000  42,343,348   
SHB 421,450  4,635,950,000  27,265  299,915,000  394,185  4,336,035,000  729,579,571   
VIC 543,648  31,042,300,800  219,630  12,540,873,000  324,018  18,501,427,800  1,360,426,550   
MSB 300,100  4,051,350,000  23,100  311,850,000  277,000  3,739,500,000  3,717,755   
PNJ 363,300  32,769,660,000  113,600  10,246,720,000  249,700  22,522,940,000     
HSG 249,400  3,865,700,000  20,010  310,155,000  229,390  3,555,545,000  242,312,563   
HT1 218,100  3,129,735,000  43,050  218,097  3,129,691,950  175,904,332   
HNG 189,200  870,320,000  189,200  870,320,000  530,436,997   
VRE 559,791  16,625,792,700  373,505  11,093,098,500  186,286  5,532,694,200  382,779,744   
BCG 224,700  1,730,190,000  45,200  348,040,000  179,500  1,382,150,000  255,224,954   
BMI 177,000  4,557,750,000  3,600  92,700,000  173,400  4,465,050,000  17,979,035   
VCI 205,700  6,150,430,000  37,700  1,127,230,000  168,000  5,023,200,000  338,712,535   
FRT 168,800  12,457,440,000  45,500  3,357,900,000  123,300  9,099,540,000  24,375,322   
TCH 166,500  1,295,370,000  45,200  351,656,000  121,300  943,714,000  320,821,262   
OCB 145,100  2,727,880,000  39,075  734,610,000  106,025  1,993,270,000  6,892,806   
HDC 106,000  3,625,200,000  1,800  61,560,000  104,200  3,563,640,000  51,475,548   
GEX 122,100  1,788,765,000  22,900  335,485,000  99,200  1,453,280,000  326,585,667   
VIX 205,100  1,620,290,000  106,000  837,400,000  99,100  782,890,000  546,777,009   
DRC 100,000  2,320,000,000  3,500  81,200,000  96,500  2,238,800,000  48,490,286   
HAG 154,100  1,467,032,000  57,802  550,275,040  96,298  916,756,960  434,189,313   
HPX 97,100  511,717,000  3,000  15,810,000  94,100  495,907,000  146,256,157   
POW 163,100  2,022,440,000  69,900  866,760,000  93,200  1,155,680,000  1,015,428,145   
DGW 124,600  5,482,400,000  36,700  1,614,800,000  87,900  3,867,600,000  36,119,454   
NLG 91,900  2,683,480,000  8,773  256,171,600  83,127  2,427,308,400  14,770,590   
SBT 119,800  1,767,050,000  38,300  564,925,000  81,500  1,202,125,000  592,356,564   
FCN 69,400  867,500,000  69,400  867,500,000  27,131,736   
TLG 123,900  6,541,920,000  54,700  2,888,160,000  69,200  3,653,760,000  61,557,499   
AAA 107,000  879,540,000  38,500  316,470,000  68,500  563,070,000  372,361,595   
STK 57,900  1,809,375,000  57,900  1,809,375,000  72,418,585   
BVH 77,700  3,916,080,000  20,400  1,028,160,000  57,300  2,887,920,000  162,813,457   
TPB 47,000  1,175,000,000  460  11,500,000  46,540  1,163,500,000     
HDG 95,600  3,269,520,000  51,220  1,751,724,000  44,380  1,517,796,000  72,842,117   
ORS 87,400  862,638,000  46,000  454,020,000  41,400  408,618,000  95,214,567   
BID 96,000  4,329,600,000  54,800  2,471,480,000  41,200  1,858,120,000  647,488,887   
KSB 40,400  1,001,920,000  40,400  1,001,920,000  29,424,526   
PHR 46,300  2,106,650,000  6,100  277,550,000  40,200  1,829,100,000  48,261,938   
VCG 73,400  1,603,790,000  37,500  819,375,000  35,900  784,415,000  215,758,857   
BWE 49,700  2,350,810,000  15,200  718,960,000  34,500  1,631,850,000  58,867,551   
IJC 62,500  925,000,000  28,250  418,100,000  34,250  506,900,000  93,197,382   
EIB 35,700  928,200,000  4,100  106,600,000  31,600  821,600,000  269,118,212   
VPI 36,705  1,949,035,500  5,234  277,925,400  31,471  1,671,110,100  114,367,126   
CNG 28,400  783,840,000  28,400  783,840,000  11,281,967   
GEG 33,600  554,400,000  5,200  85,800,000  28,400  468,600,000  46,020,145   
GAS 51,100  5,431,930,000  26,000  2,763,800,000  25,100  2,668,130,000  881,186,857   
HHV 25,100  341,360,000  25,100  341,360,000  137,664,276   
LBM 43,600  1,866,080,000  20,200  864,560,000  23,400  1,001,520,000  7,157,278   
TV2 42,700  1,041,880,000  20,100  490,440,000  22,600  551,440,000     
BCM 52,200  4,426,560,000  29,800  2,527,040,000  22,400  1,899,520,000  477,325,192   
VJC 34,000  3,954,200,000  12,301  1,430,606,300  21,699  2,523,593,700  69,694,295   
SKG 23,500  374,825,000  2,700  43,065,000  20,800  331,760,000  7,564,557   
BIC 30,600  872,100,000  10,000  285,000,000  20,600  587,100,000  2,250,628   
ANV 34,900  1,115,055,000  15,000  479,250,000  19,900  635,805,000  56,059,619   
PDR 114,500  1,585,825,000  94,600  1,310,210,000  19,900  275,615,000  303,359,032   
TNT 19,000  72,010,000  19,000  72,010,000  24,881,340   
E1VFVN30 576,200  11,063,040,000  557,300  10,700,160,000  18,900  362,880,000  31,616,680   
VPG 35,000  525,000,000  16,800  252,000,000  18,200  273,000,000  38,702,440   
VPD 16,800  404,880,000  16,800  404,880,000  25,409,167   
TNH 16,510  638,937,000  700  27,090,000  15,810  611,847,000  3,383,152   
TNA 14,300  90,948,000  14,300  90,948,000  22,529,085   
TCL 13,700  472,650,000  13,700  472,650,000  12,838,241   
DBC 17,000  285,600,000  6,000  100,800,000  11,000  184,800,000  102,423,799   
FUEMAV30 10,000  132,300,000  10,000  132,300,000  5,061,960   
SJD 10,000  155,000,000  10,000  155,000,000  23,504,491   
KHG 10,000  49,500,000  10,000  49,500,000  216,965,405   
CII 19,700  302,395,000  10,000  153,500,000  9,700  148,895,000  114,828,905   
VTO 8,500  69,700,000  8,500  69,700,000  38,310,278   
FIR 7,700  379,610,000  300  14,790,000  7,400  364,820,000  21,870,023   
MSH 7,600  257,260,000  700  23,695,000  6,900  233,565,000  33,972,624   
EVG 10,000  38,200,000  4,000  15,280,000  6,000  22,920,000  105,112,147   
DHC 5,100  196,860,000  5,100  196,860,000  11,831,812   
KMR 5,000  15,600,000  5,000  15,600,000  21,271,404   
FUESSVFL 363,500  5,859,620,000  358,700  5,782,244,000  4,800  77,376,000  7,306,839   
ITD 5,000  67,500,000  400  5,400,000  4,600  62,100,000  10,124,020   
CTR 7,200  446,400,000  2,900  179,800,000  4,300  266,600,000  43,721,706   
DXG 106,600  1,588,340,000  102,500  1,527,250,000  4,100  61,090,000  136,705,996   
CMG 10,307  444,231,700  6,390  275,409,000  3,917  168,822,700  11,102,368   
YBM 4,100  23,862,000  200  1,164,000  3,900  22,698,000  6,969,125   
FUEDCMID 4,700  41,219,000  900  7,893,000  3,800  33,326,000  870,875   
BTP 3,700  51,800,000  3,700  51,800,000  23,781,274   
DMC 3,300  151,800,000  3,300  151,800,000  15,522,306   
PPC 3,200  45,920,000  3,200  45,920,000  117,612,327   
PTC 3,000  17,040,000  3,000  17,040,000  15,882,012   
FUESSV30 3,300  45,243,000  400  5,484,000  2,900  39,759,000  3,248,670   
LIX 2,500  102,500,000  2,500  102,500,000  13,126,075   
NCT 2,600  226,460,000  170  14,807,000  2,430  211,653,000  4,529,664   
PLP 2,300  11,224,000  2,300  11,224,000  33,463,724   
TBC 2,200  68,200,000  2,200  68,200,000  30,505,496   
HAP 2,000  9,700,000  2,000  9,700,000  51,416,958   
ILB 1,600  52,800,000  1,600  52,800,000  11,545,000   
CTS 1,500  22,725,000  1,500  22,725,000  70,320,834   
FMC 1,500  56,925,000  38  1,442,100  1,462  55,482,900  12,186,393   
DHA 1,700  63,750,000  300  11,250,000  1,400  52,500,000  4,669,294   
GVR 15,900  265,530,000  14,800  247,160,000  1,100  18,370,000  497,413,042   
SHA 1,100  4,543,000  1,100  4,543,000  16,068,738   
TRA 1,000  94,500,000  1,000  94,500,000  1,202,103   
ABT 1,000  37,150,000  1,000  37,150,000  6,804,517   
BCE 900  5,868,000  900  5,868,000  16,664,910   
BRC 900  9,090,000  900  9,090,000  6,121,978   
GMD 172,200  9,126,600,000  171,350  9,081,550,000  850  45,050,000     
DQC 600  10,530,000  600  10,530,000  16,570,589   
DHG 961  90,718,400  400  37,760,000  561  52,958,400  59,847,533   
CRC 500  2,900,000  500  2,900,000  14,894,530   
SFI 300  11,490,000  300  11,490,000  9,576,353   
BMC 900  12,960,000  600  8,640,000  300  4,320,000  5,296,304   
TMP 300  16,170,000  300  16,170,000  33,894,429   
VPH 200  840,000  200  840,000  45,917,758   
TYA 200  2,560,000  200  2,560,000  3,642,682   
TCO 100  870,000  100  870,000  8,714,250   
CLL 100  2,760,000  100  2,760,000  14,192,139   
DBD 100  4,050,000  100  4,050,000  68,276,513   
GMC 100  1,080,000  100  1,080,000  13,458,265   
IMP 2,100  120,750,000  2,000  115,000,000  100  5,750,000  16,788,223   
SBV 100  1,100,000  100  1,100,000  23,305,702   
MWG 4,960,100  230,644,650,000  4,960,000  230,640,000,000  100  4,650,000     
NNC 100  1,910,000  100  1,910,000  9,340,186   
FUEKIVFS 25,100  232,677,000  25,000  231,750,000  100  927,000  807,700   
ACL 100  1,215,000  100  1,215,000  18,421,288   
FUEKIV30 25,100  182,728,000  25,000  182,000,000  100  728,000  7,367,400   
REE 95  7,087,000  95  7,087,000     
TMS 489,600  489,600  5,577,451   
VID 626,000  626,000  20,230,862   
PVP 3,795,000  -3,795,000     
VIP 1,171,980,000  5,100,000  1,166,880,000  32,028,906   
VNL 150,000,000  -150,000,000  3,732,420   
PSH    
VNG 1,990,000  1,990,000  47,164,864   
VNE 19,540,000  -19,540,000  38,626,540   
VNS 14,840,000  14,840,000  19,751,562   
PTL 8,710,000  -8,710,000     
PET 3,971,000  -3,971,000     
PNC 5,000,000  5,000,000  5,322,824   
MDG 21,720,000  21,720,000  5,334,225   
MHC 2,015,000  2,015,000  19,352,395   
VTB 1,565,000  1,565,000  5,317,365   
NAF 86,670,000  86,670,000  46,545,100   
NAV 24,840,000  8,280,000  16,560,000  3,836,453   
VSI 24,635,000  24,635,000  6,367,340   
NO1 11,760,000   
VRC 19,992,000  19,992,000  24,278,214   
OPC 400,000  -400,000     
VPS 879,000  879,000  11,819,573   
PAC 44,100,000  44,100,000  16,817,150   
PDN 189,280,000  -189,280,000     
QBS    
PGC 15,950,000  15,950,000  26,360,878   
PGD 66,000,000  66,000,000  2,256,186   
PGI 2,600,000  2,600,000  88,082,323   
PGV 1,975,000  1,975,000  561,539,133   
PHC 36,000,000  36,000,000  24,674,357   
PIT 4,380  -4,380  7,326,219   
PJT 3,440,000  -3,440,000     
PMG 93,200  -93,200  11,037,833   
VPB 192,500,000  100,100,000  92,400,000     
QCG 860,000  860,000  133,116,958   
TNI 310,000  -310,000  25,562,890   
VDP    
SSC 58,960,000  58,960,000  7,169,484   
TSC 135,880  -135,880     
TRC 5,800,000  5,800,000  14,292,450   
STG 40,900,000  40,900,000  48,082,480   
SVC 45,511,200  -45,511,200  15,710,274   
SVD 312,000  312,000  13,423,063   
SVI 17,310,000  17,310,000  649,144   
SVT 1,145,000  1,145,000  7,304,829   
SZL 92,000,000  -92,000,000     
TCB 200,000  5,880,000,000  200,000  5,880,000,000     
TPC 710,000  710,000  11,356,490   
SRF 23,100,000  -23,100,000  18,932,307   
TCR 2,040,000  2,040,000  231,252   
TDH 18,660  -18,660  53,724,931   
TDM 18,650,000  63,410,000  -44,760,000  42,248,744   
TDP 84,760,000  -84,760,000  34,374,149   
TGG 14,518,400  -14,518,400     
THG 9,080,000  9,080,000  9,650,560   
THI 39,000,000  -39,000,000  23,888,840   
TIP 32,040,000  -32,040,000  21,109,507   
TIX 61,400,000  -61,400,000     
TLD 294,000  294,000  36,151,256   
TN1 26,600,000  26,600,000  21,532,002   
TNC 33,600,000  -33,600,000  9,518,010   
TDG 1,190,000  -1,190,000     
VFG 7,200,000  7,200,000  19,336,905   
MCP 359,100  -359,100  7,361,080   
SRC 8,800,000  8,800,000  13,723,557   
VCA 1,100,000  125,400,000  -124,300,000  6,154,025   
RDP 635,000  635,000  24,377,476   
S4A 3,600,000  3,600,000  20,647,320   
SAV 6,000,000  6,000,000  970,939   
SBA 18,720,000  -18,720,000     
VAF 926,000  926,000  18,440,086   
SCD 5,535,000  5,535,000  3,581,190   
SFC 7,120,000  -7,120,000  5,440,492   
SFG 1,874,000  1,874,000  23,129,944   
UIC 4,020,000  -4,020,000     
SGN 100  6,600,000  100  6,600,000  9,246,339   
TTB 61,800  -61,800     
SGR 7,920,000  -7,920,000  29,394,126   
SHI 231,275,000  231,275,000  78,991,315   
SHP 132,435,000  -132,435,000     
SII 2,590,000  2,590,000  691,405   
TVT 2,475,000  -2,475,000     
SJS 23,919,000  -23,919,000  56,445,613   
TVS 9,680,000  9,680,000  21,645,397   
TTE 1,130,000  1,130,000  14,242,930   
SMA 1,256,000  20,724,000  -19,468,000  9,958,486   
SMB 97,290,000  97,290,000  10,188,045   
SMC 264,000,000  -264,000,000     
SPM 28,140,000  28,140,000  6,586,980   
SGT 5,380,000  -5,380,000     
MCG 620,000  -620,000  28,069,191   
YEG 9,270,000  9,270,000  26,344,785   
LSS 29,199,150  -29,199,150     
CSM 71,000,000  71,000,000  51,053,629   
COM 5,610,000  5,610,000  6,869,747   
FDC 7,170,600  -7,170,600  19,308,250   
CMV 1,420,000  -1,420,000     
CLW 37,000,000  37,000,000  5,737,010   
HMC 8,900,000  -8,900,000     
CLC 201,600,000  201,600,000  12,219,754   
HOT 28,000,000  -28,000,000     
CKG 379,320,000  -379,320,000     
HRC 5,700,000  -5,700,000     
DTT 5,247,900  -5,247,900  3,975,637   
HSL 26,950,000  26,950,000  16,573,740   
HTI 36,960,000  36,960,000  6,845,260   
HTL 15,400,000  -15,400,000  363,181   
CIG 1,125,000  1,125,000  15,442,961   
CHP 71,400  -71,400     
HTV 44,520,000  -44,520,000  4,977,826   
HHP 2,451,000  2,451,000  14,842,301   
HU1 796,000  796,000  4,651,270   
FIT 4,500  -4,500     
DPG 250,985,000  144,935,000  106,050,000  29,823,933   
FUESSV50 15,900,000  15,900,000  3,532,238   
DC4 21,000,000  -21,000,000  26,196,671   
DBT 113,500  -113,500     
GAB 4,425,748   
DAT 2,200,000  -2,200,000     
FUCTVGF4 9,829,400   
GMH 6,400,000  6,400,000  8,242,700   
DCL 968,000  -968,000     
DAH 3,942,000  -3,942,000     
GSP 540,540  -540,540     
GTA 25,600  -25,600  5,036,717   
DAG 1,588,000  1,588,000  28,966,532   
HAR 2,000,000  -2,000,000  49,472,378   
HAS 2,720,000  -2,720,000  2,586,780   
DHM 34,000,000  -34,000,000     
CVT 185,750  -185,750  18,171,690   
CTF 3,235,000  3,235,000  36,560,458   
HCD 14,800,000  14,800,000  15,443,682   
FUEIP100 10,472,000  10,472,000  5,652,100   
HU3 719,000  719,000  4,430,782   
FCM 68,640,000  68,640,000  20,676,692   
ADG 620,550  620,550  4,125,595   
ACG 19,150,000  -19,150,000  15,617,042   
DXV 3,208,000  3,208,000  4,788,350   
ACC 143,750,000  -143,750,000  42,716,893   
KPF 1,230,000  1,230,000  27,949,829   
ACB 127,000,000,000  127,000,000,000     
L10 1,209,000  -1,209,000  4,723,207   
LAF 6,935,867   
ABS 1,605,000  -1,605,000     
DTL 683,800  -683,800  30,102,450   
LEC 15,572,000  -15,572,000  12,785,977   
LGC 5,700,000  -5,700,000  7,739,750   
ABR 936,000  936,000  10,248,200   
LGL 21,540  -21,540  24,345,479   
AAT 4,480,000  -4,480,000  31,717,750   
LM8 4,600,000  -4,600,000     
AAM 1,145,000  -1,145,000  5,928,375   
AGM 6,450,000  -6,450,000     
HUB 631,411,200  -631,411,200     
APC 8,310,000  -8,310,000  6,797,258   
ASP 446,900  446,900     
CDC 267,670,000  267,670,000  10,562,421   
HVX 323,000  -323,000  19,229,601   
DRL 196,200,000  -196,200,000     
ICT 1,360,000  -1,360,000  32,035,328   
CCL 28,500,000  28,500,000  26,123,790   
CCI 87,000,000  -87,000,000     
CAV 107,000,000  -107,000,000  28,095,756   
C47 423,950  -423,950     
ASG 20,080,000  20,080,000  22,052,639   
ITC 616,200  -616,200     
BTT 48,060,000  48,060,000  5,949,557   
BSI 7,860,000  -7,860,000  117,860,935   
BKG 20,000,000  20,000,000  34,021,621   
EMC 1,255,000  -1,255,000     
DTA 5,490,000  5,490,000  8,825,251   
BHN 9,090,000  -9,090,000  72,799,750   
BBC 44,000,000  44,000,000  9,221,181   
C32 79,000,000  79,000,000  6,695,256   
FUCVREIT 3,500,000  -3,500,000  2,350,070   
SC5 33  732,600  -33  -732,600  6,725,505   
MBB 127,400  2,490,670,000  127,494  2,492,507,700  -94  -1,837,700     
CTD 100  3,930,000  -100  -3,930,000     
VCF 100  23,700,000  -100  -23,700,000  12,845,987   
NHH 600  9,240,000  700  10,780,000  -100  -1,540,000  72,426,066   
TDW 100  4,305,000  -100  -4,305,000  4,016,420   
HBC 108  1,134,000  -108  -1,134,000  93,821,242   
TTA 200  1,994,000  -200  -1,994,000  76,640,110   
HID 300  1,020,000  -300  -1,020,000  37,206,095   
VSH 1,900  69,540,000  2,300  84,180,000  -400  -14,640,000  88,580,477   
TEG 700  6,783,000  -700  -6,783,000  28,796,648   
DPR 700  39,410,000  -700  -39,410,000  20,235,963   
D2D 900  20,970,000  -900  -20,970,000  13,931,952   
HVH 1,000  5,220,000  -1,000  -5,220,000  17,932,563   
NVT 1,000  8,250,000  -1,000  -8,250,000  45,128,680   
POM 1,000  5,820,000  -1,000  -5,820,000  114,842,976   
LDG 1,100  5,225,000  -1,100  -5,225,000  127,435,696   
HII 1,200  5,340,000  -1,200  -5,340,000  36,469,175   
FPT 195,300  16,307,550,000  196,570  16,413,595,000  -1,270  -106,045,000     
SAB 34,200  6,463,800,000  35,560  6,720,840,000  -1,360  -257,040,000  239,453,254   
RAL 100  9,700,000  1,500  145,500,000  -1,400  -135,800,000  10,867,809   
AGG 1,500  44,550,000  -1,500  -44,550,000  56,475,803   
HVN 12,500  176,250,000  14,100  198,810,000  -1,600  -22,560,000  532,847,528   
VSC 100  3,035,000  1,700  51,595,000  -1,600  -48,560,000  55,290,585   
NHA 100  1,310,000  1,900  24,890,000  -1,800  -23,580,000  20,508,191   
KHP 2,000  17,120,000  -2,000  -17,120,000  28,401,294   
BFC 2,000  35,600,000  -2,000  -35,600,000  25,507,716   
NBB 2,100  28,875,000  -2,100  -28,875,000  48,808,178   
NTL 2,800  51,660,000  -2,800  -51,660,000  24,803,805   
ADS 6,600  74,910,000  9,500  107,825,000  -2,900  -32,915,000  21,647,767   
NHT 3,100  43,400,000  -3,100  -43,400,000  10,874,145   
HAX 300  5,610,000  3,500  65,450,000  -3,200  -59,840,000  10,811,643   
EVF 3,400  28,594,000  -3,400  -28,594,000  175,226,937   
KOS 4,300  155,660,000  -4,300  -155,660,000  105,768,142   
TDC 16,200  187,920,000  20,600  238,960,000  -4,400  -51,040,000  49,009,740   
TCM 6,700  335,000,000  11,600  580,000,000  -4,900  -245,000,000  1,479,586   
SZC 10,200  326,400,000  15,400  492,800,000  -5,200  -166,400,000  45,157,307   
VMD 5,300  110,770,000  -5,300  -110,770,000  7,348,650   
FTS 11,700  257,400,000  17,500  385,000,000  -5,800  -127,600,000  146,139,965   
VIB 6,000  141,300,000  -6,000  -141,300,000     
CMX 100  900,000  6,200  55,800,000  -6,100  -54,900,000  38,106,569   
SJF 500  1,850,000  6,600  24,420,000  -6,100  -22,570,000  38,413,541   
AST 63,300  3,608,100,000  70,100  3,995,700,000  -6,800  -387,600,000  1,814,122   
GDT 12,400  390,600,000  20,000  630,000,000  -7,600  -239,400,000  4,993,876   
NSC 8,500  587,350,000  16,200  1,119,420,000  -7,700  -532,070,000  7,016,712   
JVC 300  1,032,000  8,400  28,896,000  -8,100  -27,864,000  53,831,446   
PC1 78,030  2,036,583,000  86,200  2,249,820,000  -8,170  -213,237,000  121,296,289   
SSB 200  6,760,000  8,400  283,920,000  -8,200  -277,160,000  97,362,583   
DSN 10,300  561,350,000  18,600  1,013,700,000  -8,300  -452,350,000  3,151,271   
CRE 9,400  84,036,000  -9,400  -84,036,000  226,720,003   
TCD 9,600  68,256,000  -9,600  -68,256,000  118,880,381   
AGR 10,300  87,550,000  -10,300  -87,550,000  211,296,647   
VDS 10,400  85,280,000  -10,400  -85,280,000  206,932,594   
HTN 200  3,100,000  10,700  165,850,000  -10,500  -162,750,000  43,006,980   
SCS 23,800  1,744,540,000  34,900  2,558,170,000  -11,100  -813,630,000  386,844   
IBC 11,900  37,842,000  -11,900  -37,842,000  25,641,824   
ELC 2,700  34,560,000  15,000  192,000,000  -12,300  -157,440,000  26,314,737   
CSV 12,400  404,240,000  -12,400  -404,240,000  18,944,856   
NVL 291,290  4,136,318,000  304,000  4,316,800,000  -12,710  -180,482,000  837,131,673   
DVP 13,700  656,230,000  28,700  1,374,730,000  -15,000  -718,500,000  14,580,789   
SAM 15,700  99,852,000  -15,700  -99,852,000  183,448,498   
PAN 4,900  85,260,000  21,200  368,880,000  -16,300  -283,620,000  77,179,356   
TMT 900  11,565,000  18,500  237,725,000  -17,600  -226,160,000  17,163,441   
TLH 17,900  131,744,000  -17,900  -131,744,000  48,668,321   
CTI 400  5,600,000  19,100  267,400,000  -18,700  -261,800,000  30,397,463   
OGC 19,300  155,751,000  -19,300  -155,751,000  146,534,606   
AMD 19,900  24,079,000  -19,900  -24,079,000  78,226,794   
IDI 600  8,100,000  21,400  288,900,000  -20,800  -280,800,000  108,962,229   
BAF 20,900  389,785,000  -20,900  -389,785,000  71,577,284   
LHG 22,700  557,285,000  -22,700  -557,285,000  17,541,966   
PTB 22,780  1,067,243,000  -22,780  -1,067,243,000  7,673,939   
HAH 12,100  470,690,000  34,980  1,360,722,000  -22,880  -890,032,000  25,139,853   
VOS 23,200  272,600,000  -23,200  -272,600,000  67,056,200   
TVB 1,700  7,174,000  26,700  112,674,000  -25,000  -105,500,000  31,135,679   
MIG 4,100  68,060,000  31,500  522,900,000  -27,400  -454,840,000  144,303,650   
GIL 28,341  590,909,850  -28,341  -590,909,850  32,504,562   
LCG 100  1,100,000  30,200  332,200,000  -30,100  -331,100,000  92,088,102   
DXS 3,900  26,910,000  35,200  242,880,000  -31,300  -215,970,000  139,004,458   
VGC 3,400  133,450,000  35,400  1,389,450,000  -32,000  -1,256,000,000  195,688,770   
DLG 10,500  25,620,000  47,300  115,412,000  -36,800  -89,792,000  141,896,513   
APG 39,200  233,240,000  -39,200  -233,240,000  145,188,035   
HHS 2,700  11,583,000  42,957  184,285,530  -40,257  -172,702,530  155,607,399   
SCR 43,300  279,285,000  -43,300  -279,285,000  192,023,767   
NKG 1,400  22,260,000  48,000  763,200,000  -46,600  -740,940,000  106,957,260   
ITA 46,800  226,044,000  -46,800  -226,044,000  403,345,277   
TTF 100  472,000  51,400  242,608,000  -51,300  -242,136,000  203,424,356   
DRH 51,500  309,000,000  -51,500  -309,000,000  61,007,327   
FUEVN100 29,900  434,148,000  81,541  1,183,975,320  -51,641  -749,827,320  13,495,570   
TCT 60,600  2,242,200,000  -60,600  -2,242,200,000     
ASM 30,000  294,000,000  91,200  893,760,000  -61,200  -599,760,000  155,672,440   
MSN 113,100  11,434,410,000  181,000  18,299,100,000  -67,900  -6,864,690,000  260,989,095   
LPB 4,500  66,600,000  86,700  1,283,160,000  -82,200  -1,216,560,000  55   
EVE 46,600  680,360,000  148,700  2,171,020,000  -102,100  -1,490,660,000  11,766,660   
NT2 199,460  5,744,448,000  305,800  8,807,040,000  -106,340  -3,062,592,000  94,601,781   
UDC 10,800  56,160,000  119,700  622,440,000  -108,900  -566,280,000  12,734,420   
PLX 300  11,040,000  147,300  5,420,640,000  -147,000  -5,409,600,000  26,824,296   
VHC 38,700  2,743,830,000  187,000  13,258,300,000  -148,300  -10,514,470,000  127,738,222   
PVD 177,000  3,717,000,000  340,707  7,154,847,000  -163,707  -3,437,847,000  152,042,142   
KDC 23,100  1,427,580,000  207,900  12,848,220,000  -184,800  -11,420,640,000  68,751,943   
DCM 119,900  3,357,200,000  325,600  9,116,800,000  -205,700  -5,759,600,000  197,731,884   
BMP 300  19,500,000  225,800  14,677,000,000  -225,500  -14,657,500,000  11,454,994   
DIG 196,800  3,444,000,000  424,700  7,432,250,000  -227,900  -3,988,250,000  269,547,788   
VCB 666,250  61,228,375,000  895,933  82,336,242,700  -229,683  -21,107,867,700  300,166,710   
CTG 491,700  14,996,850,000  749,196  22,850,478,000  -257,496  -7,853,628,000  91,629,002   
HQC 3,200  9,728,000  296,600  901,664,000  -293,400  -891,936,000  230,133,061   
APH 800  6,200,000  339,200  2,628,800,000  -338,400  -2,622,600,000  174,415,978   
VND 395,500  6,545,525,000  735,790  12,177,324,500  -340,290  -5,631,799,500  921,947,167   
PVT 106,700  2,283,380,000  460,700  9,858,980,000  -354,000  -7,575,600,000  95,767,212   
DPM 107,100  4,680,270,000  524,000  22,898,800,000  -416,900  -18,218,530,000  116,084,150   
KBC 118,800  3,076,920,000  822,811  21,310,804,900  -704,011  -18,233,884,900  223,778,390   
VHM 633,482  32,244,233,800  1,345,332  68,477,398,800  -711,850  -36,233,165,000  1,113,972,023   
FUEVFVND 928,900  22,479,380,000  1,707,000  41,309,400,000  -778,100  -18,830,020,000  11,282,913   
KDH 365,900  10,245,200,000  1,384,100  38,754,800,000  -1,018,200  -28,509,600,000  86,595,384   
DGC 58,100  3,503,430,000  1,110,216  66,946,024,800  -1,052,116  -63,442,594,800  120,346,645   
VNM 1,609,945  124,126,759,500  3,635,454  280,293,503,400  -2,025,509  -156,166,743,900  918,516,422   
ST8 6,421,767  80,593,175,850  -6,421,767  -80,593,175,850     
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.