TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 18,302,300 2.23% 894,203,010,000 3.91%
Tổng bán 24,771,400 3.01% 1,143,950,060,000 5.00%
Chênh lệch mua bán -6,469,100   -249,747,050,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
VHM 2,789,600  217,669,450,000  1,680,700  130,600,500,000  1,108,900  87,068,950,000  904,326,125  23.00% 
FUESSVFL 1,006,000  20,547,924,000  2,900  58,956,000  1,003,100  20,488,968,000  -768,340  51.93% 
KBC 934,600  38,215,840,000  90,500  3,712,360,000  844,100  34,503,480,000  145,445,202  18.43% 
VNM 969,400  85,543,160,000  126,100  11,173,510,000  843,300  74,369,650,000  945,141,308  54.78% 
HSG 1,116,600  51,071,060,000  332,900  15,282,565,000  783,700  35,788,495,000  182,578,294  12.84% 
VHC 616,400  30,746,840,000  600  30,060,000  615,800  30,716,780,000  139,163,324  24.11% 
DXG 610,300  11,443,635,000  77,300  1,445,400,000  533,000  9,998,235,000  106,646,126  28.52% 
NKG 503,400  22,160,260,000  18,600  796,190,000  484,800  21,364,070,000  66,234,562  13.61% 
LCG 377,300  6,746,035,000  11,100  197,765,000  366,200  6,548,270,000  53,012,901  5.77% 
HNG 332,100  2,721,447,000  20,200  163,073,000  311,900  2,558,374,000  529,105,828  1.27% 
PVD 494,700  10,553,805,000  294,700  6,095,125,000  200,000  4,458,680,000  180,147,777  6.26% 
HBC 131,100  1,981,795,000  25,400  381,860,000  105,700  1,599,935,000  78,485,712  16.83% 
ASM 146,100  2,328,875,000  41,000  644,875,000  105,100  1,684,000,000  123,334,831  1.36% 
TDH 300,000  3,960,000,000  200,300  2,643,960,000  99,700  1,316,040,000  48,374,010  6.06% 
SCR 179,000  2,317,755,000  80,400  1,031,145,000  98,600  1,286,610,000  175,359,602  1.13% 
TIP 94,700  4,039,730,000  600  25,770,000  94,100  4,013,960,000  7,355,793  20.71% 
VTO 135,900  1,812,790,000  43,100  551,320,000  92,800  1,261,470,000  36,949,338  2.74% 
VCB 304,600  30,143,770,000  221,000  21,713,020,000  83,600  8,430,750,000  239,351,178  23.55% 
HT1 97,900  2,148,105,000  16,900  367,435,000  81,000  1,780,670,000  175,376,529  3.04% 
VIP 69,700  830,025,000  69,700  830,025,000  31,678,617  2.73% 
HQC 91,200  352,426,000  21,600  84,310,000  69,600  268,116,000  228,384,961  1.08% 
BIC 66,100  1,833,090,000  9,500  257,375,000  56,600  1,575,715,000  2,965,961  46.47% 
TNI 77,400  336,089,000  21,000  91,520,000  56,400  244,569,000  25,024,630  1.33% 
HDC 60,700  4,301,770,000  5,000  356,700,000  55,700  3,945,070,000  38,788,150  2.35% 
BCG 153,200  2,781,200,000  100,200  1,791,555,000  53,000  989,645,000  61,306,675  22.34% 
DIG 76,600  2,404,320,000  24,300  753,105,000  52,300  1,651,215,000  192,907,844  1.94% 
TCD 53,700  1,431,370,000  2,900  76,560,000  50,800  1,354,810,000  42,515,615  0.42% 
DXS 50,000  1,417,015,000  50,000  1,417,015,000  107,235,714  20.06% 
KSB 49,000  1,647,265,000  1,000  33,750,000  48,000  1,613,515,000  32,353,388  5.06% 
DRC 47,000  1,541,320,000  500  16,175,000  46,500  1,525,145,000  47,962,053  8.63% 
TTF 44,800  320,384,000  44,800  320,384,000  154,510,260  0.35% 
IDI 45,100  331,407,000  4,500  32,916,000  40,600  298,491,000  109,729,900  0.80% 
PET 79,300  2,129,365,000  39,000  1,033,315,000  40,300  1,096,050,000  37,466,631  5.74% 
CSM 39,800  738,530,000  39,800  738,530,000  49,793,102  0.95% 
VNE 41,100  365,885,000  1,800  16,380,000  39,300  349,505,000  38,063,172  6.91% 
PPC 44,500  1,019,880,000  6,500  150,715,000  38,000  869,165,000  112,973,596  14.37% 
PC1 36,600  1,304,665,000  1,600  56,685,000  35,000  1,247,980,000  78,788,722  8.79% 
HDB 62,600  1,594,330,000  28,400  723,545,000  34,200  870,785,000  53,133,656  18.20% 
TVT 34,100  1,002,845,000  34,100  1,002,845,000  10,191,990  0.47% 
BWE 62,900  2,470,020,000  30,400  1,201,080,000  32,500  1,268,940,000  59,977,260  17.91% 
VRC 63,200  638,900,000  31,300  314,691,000  31,900  324,209,000  23,435,384  2.13% 
FCN 56,200  768,105,000  25,100  343,855,000  31,100  424,250,000  28,430,146  28.68% 
PHR 30,500  1,578,810,000  30,500  1,578,810,000  49,038,523  12.81% 
CNG 29,500  975,885,000  29,500  975,885,000  11,755,849  5.46% 
AMD 91,300  470,636,000  66,800  341,620,000  24,500  129,016,000  77,714,893  1.47% 
TYA 24,000  436,200,000  24,000  436,200,000  3,322,074  45.85% 
ROS 248,000  1,308,803,000  225,400  1,194,833,000  22,600  113,970,000  263,337,649  2.60% 
SJF 69,100  498,488,000  47,800  333,790,000  21,300  164,698,000  37,586,286  1.54% 
ITD 19,500  406,305,000  19,500  406,305,000  8,979,875  2.26% 
SAB 47,600  7,509,440,000  28,300  4,466,510,000  19,300  3,042,930,000  239,125,189  62.71% 
EVE 18,500  315,780,000  18,500  315,780,000  13,940,642  66.79% 
GEG 26,600  471,360,000  9,800  172,740,000  16,800  298,620,000  37,981,292  35.99% 
BMP 52,600  2,840,330,000  36,300  1,958,770,000  16,300  881,560,000  13,071,303  84.03% 
MHC 31,200  366,040,000  15,200  178,280,000  16,000  187,760,000  18,895,129  3.37% 
DVP 17,400  958,210,000  3,900  217,070,000  13,500  741,140,000  14,614,890  12.46% 
AAA 22,100  355,935,000  9,400  150,085,000  12,700  205,850,000  289,307,345  2.51% 
VPI 12,100  492,465,000  12,100  492,465,000  97,133,481  0.43% 
C47 11,600  148,060,000  11,600  148,060,000  9,127,529  0.25% 
SKG 42,200  633,615,000  31,400  471,475,000  10,800  162,140,000  2,532,849  45.00% 
TNT 10,100  95,983,000  10,100  95,983,000  12,436,410  0.23% 
BVH 26,300  1,418,690,000  16,700  898,560,000  9,600  520,130,000  164,956,410  26.78% 
TV2 10,300  564,130,000  800  43,600,000  9,500  520,530,000  2,991,700  8.35% 
DHG 12,300  1,238,070,000  2,900  290,040,000  9,400  948,030,000  59,514,285  54.48% 
CTD 9,200  617,900,000  900  60,480,000  8,300  557,420,000  3,394,809  44.72% 
TDC 18,100  381,190,000  11,000  229,890,000  7,100  151,300,000  48,756,410  1.24% 
HVX 7,200  61,344,000  100  852,000  7,100  60,492,000  19,243,301  0.88% 
DPR 6,900  462,070,000  6,900  462,070,000  17,307,770  8.75% 
TPB 6,100  241,915,000  6,100  241,915,000  2,039,500  29.81% 
LSS 20,900  303,015,000  14,900  213,725,000  6,000  89,290,000  32,261,653  2.91% 
DMC 10,800  619,640,000  5,200  298,460,000  5,600  321,180,000  15,656,047  54.92% 
DAG 5,500  34,423,000  5,500  34,423,000  20,851,961  0.58% 
LCM 5,100  17,117,000  5,100  17,117,000  9,317,160  11.18% 
HMC 7,300  211,195,000  2,300  66,510,000  5,000  144,685,000  9,929,220  1.72% 
TBC 5,000  145,500,000  5,000  145,500,000  30,679,916  0.69% 
YEG 7,700  119,675,000  2,800  43,410,000  4,900  76,265,000  23,323,617  25.44% 
HII 5,900  105,610,000  1,100  19,525,000  4,800  86,085,000  17,859,079  0.59% 
FUEVN100 36,500  662,942,000  32,000  581,166,000  4,500  81,776,000  2,879,060   
HTN 7,700  358,270,000  3,200  148,055,000  4,500  210,215,000  23,896,366  0.73% 
VIB 4,400  169,500,000  4,400  169,500,000    28.70% 
DHA 4,400  213,620,000  4,400  213,620,000  5,621,690  11.82% 
BTP 4,000  65,000,000  4,000  65,000,000  23,944,124  9.41% 
UIC 3,800  234,860,000  300  18,570,000  3,500  216,290,000  1,886,390  25.42% 
NBB 3,600  118,555,000  100  3,335,000  3,500  115,220,000  48,392,911  0.84% 
CTG 29,800  937,800,000  26,400  831,400,000  3,400  106,400,000  255,912,222  94.67% 
HHS 80,300  536,860,000  77,100  514,779,000  3,200  22,081,000  127,499,452  2.59% 
SHA 6,000  47,339,000  2,800  21,900,000  3,200  25,439,000  15,457,048  0.48% 
HDG 7,800  442,190,000  4,700  262,220,000  3,100  179,970,000  62,585,810  10.75% 
PLP 10,500  170,655,000  7,500  120,590,000  3,000  50,065,000  18,499,487  2.75% 
BMC 10,300  336,905,000  7,400  242,720,000  2,900  94,185,000  4,844,762  9.91% 
VNS 3,000  30,020,000  200  1,990,000  2,800  28,030,000  19,795,163  19.83% 
SCS 3,700  509,590,000  1,000  137,740,000  2,700  371,850,000  12,992,714  30.90% 
QCG 6,400  45,300,000  3,800  26,857,000  2,600  18,443,000  133,350,968  0.53% 
BSI 2,500  68,630,000  2,500  68,630,000  57,573,819  1.84% 
SGT 10,300  267,175,000  7,800  211,470,000  2,500  55,705,000  27,796,849  11.44% 
REE 2,400  154,320,000  2,400  154,320,000  13  49.00% 
VTB 2,300  28,325,000  2,300  28,325,000  5,579,069  2.44% 
PAC 12,300  480,910,000  10,100  394,170,000  2,200  86,740,000  16,575,576  13.33% 
AST 3,100  167,420,000  1,100  59,370,000  2,000  108,050,000  2,863,778  42.64% 
NT2 13,700  286,015,000  11,900  248,425,000  1,800  37,590,000  101,858,528  13.62% 
TDM 1,700  51,390,000  1,700  51,390,000  41,665,850  7.33% 
ACL 1,600  20,345,000  1,600  20,345,000  18,147,815  3.36% 
TGG 1,600  118,080,000  1,600  118,080,000  12,844,555  1.95% 
CRC 3,900  46,815,000  2,400  28,680,000  1,500  18,135,000  7,167,630  2.22% 
D2D 1,600  86,830,000  300  16,180,000  1,300  70,650,000  14,029,712  2.70% 
PGD 1,300  40,560,000  1,300  40,560,000  1,958,597  46.82% 
PAN 6,000  163,960,000  4,800  132,720,000  1,200  31,240,000  31,601,566  34.39% 
ADG 1,600  69,360,000  500  21,250,000  1,100  48,110,000  4,138,671  48.83% 
ICT 1,100  26,400,000  1,100  26,400,000  32,040,340  0.45% 
FTM 1,000  3,950,000  1,000  3,950,000  24,317,870  0.36% 
LBM 1,000  64,350,000  1,000  64,350,000  3,924,931  9.75% 
VCA 1,000  17,150,000  1,000  17,150,000  7,150,100  1.92% 
NHH 1,000  37,100,000  1,000  37,100,000  35,951,374  1.34% 
BFC 4,900  160,260,000  4,000  129,010,000  900  31,250,000  25,967,076  3.58% 
THG 900  67,570,000  900  67,570,000  7,193,479  3.96% 
TLG 4,200  173,575,000  3,500  143,185,000  700  30,390,000  58,727,376  24.51% 
PTC 500  5,600,000  500  5,600,000  8,762,685  0.32% 
DTA 500  9,100,000  500  9,100,000  8,835,451  0.08% 
PXI 500  1,775,000  500  1,775,000  14,293,290  1.36% 
IBC 400  8,640,000  400  8,640,000  25,134,740  0.79% 
SGN 400  27,600,000  400  27,600,000  9,305,921  2.29% 
CII 30,700  532,865,000  30,400  528,550,000  300  4,315,000  135,967,876  0.99% 
FUESSV50 300  6,420,000  300  6,420,000  4,169,640  65.71% 
FCM 200  1,448,000  200  1,448,000  19,189,385  2.20% 
UDC 200  1,545,000  200  1,545,000  15,702,740  4.14% 
CLL 100  3,700,000  100  3,700,000  14,192,939  7.26% 
NSC 100  7,950,000  100  7,950,000  7,248,610  7.78% 
TN1 100  3,640,000  100  3,640,000  16,867,946  0.15% 
LEC 12,788,563  0.00% 
TIX 14,648,996  0.17% 
HU3 4,432,382  4.68% 
HU1 4,530,270  3.70% 
HTI 100  1,630,000  100  1,650,000  -20,000  8,761,078  13.88% 
TCB 331,900  17,988,980,000  331,900  17,988,980,000  77,280  22.49% 
HTL 434,951  45.38% 
CCI 8,262,743  2.43% 
MCG 25,476,346  4.70% 
LGL 24,131,821  2.08% 
LM8 4,428,509  1.83% 
TCR 4,916  48.95% 
KHG 85,581,798  0.05% 
TDP 29,463,817  0.07% 
KPF 26,634,662  3.05% 
CFPT2105 11,935,900  0.53% 
CFPT2104 7,000,000   
CFPT2102 989,500  1.05% 
ILB   49.00% 
TDW 3,940,220  2.64% 
THI 23,879,940  0.07% 
CHDB2102 729,100   
ASP 572  49.00% 
CDC 10,607,249  0.76% 
L10 4,759,153  0.88% 
CEE 20,332,450  0.01% 
CFPT2103 4,993,000  0.14% 
TCT 4,495,240  13.85% 
PTL 48,903,456  0.10% 
PSH 61,837,722   
BRC 5,997,128  0.54% 
QBS   49.00% 
PXS 22,659,512  11.23% 
SJD 18,600,553  22.04% 
SMB 11,026,145  12.06% 
PJT 7,272,711  1.65% 
PIT 7,327,118  0.79% 
SMA 9,963,906  0.04% 
PMG 11,036,070  27.68% 
PME 7,808,223  89.59% 
SCD 3,565,640  7.05% 
SC5 6,702,375  4.27% 
SGR 29,396,925  0.01% 
SFI 6,247,864  9.34% 
SFG 23,141,222  0.69% 
SFC 5,431,043  0.90% 
RIC 4,945,721  31.77% 
RDP 23,220,229  0.26% 
SII 93  49.00% 
SBA 29,493,729  0.24% 
SHP 41,046,104  5.20% 
S4A 20,654,920  0.05% 
PGI 25,092,333  20.72% 
SVT 5,673,325  0.01% 
MWG 912,500  120,085,000,000  912,500  120,085,000,000  1,397  73.49% 
SZL 6,180,170  18.10% 
NHA 13,689,234  0.31% 
SVI 668,932  94.79% 
NAV 3,849,210  0.88% 
CAV 28,085,412  0.24% 
MDG 5,335,425  0.00% 
MCP 7,356,161  0.19% 
TAC 15,387,930  3.58% 
MSB 28  30.00% 
BCM 1,000  44,670,000  1,000  46,350,000  -1,680,000  486,792,640  1.97% 
BTT 5,984,657  4.46% 
OPC 11,713,233  4.93% 
SSC 7,185,968  1.07% 
SRC 13,727,534  0.09% 
SRF 733,206  46.74% 
SSB 66,981,521  0.01% 
NNC 9,039,549  7.76% 
SVC 15,682,483  1.93% 
SVD 6,209,800  0.86% 
ST8   49.00% 
NVT 90,435,380  0.07% 
STG 48,033,460  0.11% 
VPD 52,181,713  0.04% 
ABS 14,107,110  0.02% 
DCL 17,487,497  18.23% 
ABT 6,643,599  1.91% 
CMWG2106 4,997,200  0.06% 
CMWG2107 6,995,500  0.06% 
DC4 16,427,025  0.11% 
DAT 22,540,067  0.01% 
DAH 16,628,150  0.38% 
AAT 17,393,300  0.02% 
DBT 5,593,615  9.62% 
DBD 57,596,231  0.03% 
VPS 11,819,710  0.68% 
CMSN2104 5,000,000   
CMSN2105 12,000,000   
DTT 3,979,993  0.18% 
VIS 19,116,839  74.11% 
DXV 4,815,750  0.36% 
VMD 700  40,440,000  700  41,300,000  -860,000  7,370,650  1.26% 
DTL 30,101,824  0.00% 
CMV 8,860,887  0.20% 
ACB 25  30.00% 
CMWG2104 4,992,700  0.37% 
DRL 4,519,230  1.43% 
CMSN2106 1,158,600   
DQC 16,434,192  1.17% 
CVT 36,477,050  0.58% 
CTCB2105 10,000,000   
CTCB2101 1,929,100  3.55% 
AAM 5,939,673  0.89% 
CVHM2107 8,995,000  0.06% 
VSI 6,374,340  0.71% 
CNVL2102 1,947,800  35.07% 
CSTB2106 791,600   
CPNJ2105 9,997,000  0.03% 
CPNJ2104 4,982,300  0.35% 
CPDR2102 583,400  88.33% 
CSTB2105 996,000  200.40% 
COM 6,863,687  0.39% 
YBM 6,991,314  0.11% 
CVNM2109 11,000,000   
CVNM2108 5,000,000   
CVNM2107 4,954,100  0.92% 
CVRE2106 15,968,000  0.20% 
CVRE2105 4,979,000  0.42% 
CVPB2105 750,700   
CVNM2106 991,000  200.90% 
CVIC2105 11,000,000   
CVIC2104 4,985,000  0.30% 
CVIC2103 2,703,300  9.89% 
CVNM2105 3,987,300  20.25% 
CVJC2102 635,200   
CVJC2101 8,945,300  0.61% 
VID 17,248,393  0.43% 
VAF 18,451,685  0.01% 
TNA 17,991,093  3.72% 
GMC 12,205,256  8.32% 
CLC 12,333,689  1.94% 
CKDH2103 903,500   
CIG 15,449,024  0.02% 
CHPG2111 24,823,300  0.71% 
TMT 17,342,853  2.39% 
TMS 21  49.00% 
AGM 7,766,930  6.32% 
TTB 25,141,822  0.19% 
TTE 14,527,634  0.01% 
TRA 2,232,295  43.61% 
TRC 14,372,240  1.09% 
TVB 51,675,752  0.64% 
HAS 2,492,939  17.84% 
GSP 16,766,640  19.06% 
TPC 11,564,386  1.66% 
GTA 5,037,205  0.57% 
VFG 14,886,955  2.61% 
FDC 18,914,025  0.04% 
FPT 220,000  21,806,400,000  220,000  21,806,400,000  168  49.00% 
HSL 15,500,359  9.71% 
VDP 7,802,699  0.61% 
EMC 7,489,873  0.04% 
CHP 66,369,692  3.82% 
CMBB2103 4,991,300  0.17% 
CLW 5,747,710  4.79% 
EVG 51,107,570  0.33% 
CHPG2109 1,000,000  200.00% 
TMP 33,999,440  0.43% 
FUCTVGF2 7,885,178  2.62% 
CHPG2110 9,946,900  0.53% 
FUCVREIT 2,405,810  0.88% 
HOT 3,917,280  0.03% 
HRC 14,604,761  0.65% 
VCF 600  151,200,000  600  151,200,000  12,844,358  0.68% 
SJS 500  30,730,000  600  36,920,000  -100  -6,190,000  56,054,414  1.20% 
IMP 100  7,200,000  -100  -7,200,000  525  49.00% 
POM 100  1,670,000  200  3,340,000  -100  -1,670,000  114,967,861  7.89% 
GAB 100  19,370,000  -100  -19,370,000  6,690,180  0.52% 
DSN 300  13,230,000  -300  -13,230,000  3,690,082  18.46% 
TCO 300  9,165,000  -300  -9,165,000  8,733,718  2.32% 
VNL 400  11,420,000  -400  -11,420,000  3,759,290  7.23% 
PNC 400  3,800,000  -400  -3,800,000  5,321,783  0.80% 
LGC 500  26,000,000  -500  -26,000,000  7,736,935  44.99% 
SBV 300  5,070,000  1,000  16,500,000  -700  -11,430,000  9,305,934  15.00% 
VCG 200  8,245,000  1,000  41,200,000  -800  -32,955,000  210,964,824  1.24% 
APC 10,000  216,000,000  10,800  233,400,000  -800  -17,400,000  6,756,544  15.42% 
BHN 900  55,850,000  -900  -55,850,000  73,177,570  17.43% 
VPB 1,000  67,200,000  -1,000  -67,200,000  79,323,571  12.22% 
SPM 1,000  22,300,000  -1,000  -22,300,000  6,480,650  2.71% 
BCE 15,100  217,900,000  16,200  234,470,000  -1,100  -16,570,000  16,219,786  2.66% 
DRH 51,800  678,530,000  53,100  703,560,000  -1,300  -25,030,000  28,884,573  1.65% 
TCM 1,000  62,480,000  2,500  156,510,000  -1,500  -94,030,000  3,577,450  41.77% 
BBC 1,500  93,780,000  -1,500  -93,780,000  7,379,771  1.14% 
CKG 4,600  113,050,000  6,300  153,070,000  -1,700  -40,020,000  39,135,972  1.56% 
LIX 3,800  214,700,000  5,700  321,980,000  -1,900  -107,280,000  12,665,265  9.91% 
GDT 200  11,380,000  2,200  122,510,000  -2,000  -111,130,000  5,372,356  19.12% 
HPX 300  9,260,000  2,400  74,060,000  -2,100  -64,800,000  93,072,062  15.88% 
STK 4,100  204,840,000  6,900  341,995,000  -2,800  -137,155,000  25,562,306  12.86% 
APG 5,000  130,450,000  7,800  207,400,000  -2,800  -76,950,000  72,898,055  0.35% 
FUESSV30 2,200  39,221,000  5,100  91,629,000  -2,900  -52,408,000  2,728,830   
ITC 3,000  46,500,000  -3,000  -46,500,000  38,650,810  0.52% 
CTF 3,000  59,850,000  -3,000  -59,850,000  33,097,732  0.54% 
EIB 3,100  77,430,000  -3,100  -77,430,000  3,322,849  29.73% 
DHM 400  4,980,000  4,000  52,530,000  -3,600  -47,550,000  14,711,829  2.14% 
NCT 4,000  332,000,000  -4,000  -332,000,000  10,330,557  9.52% 
CMX 100  1,330,000  4,200  56,820,000  -4,100  -55,490,000  9,168,854  19.85% 
VDS 1,800  61,080,000  6,300  211,570,000  -4,500  -150,490,000  103,856,157  1.19% 
HAP 4,600  64,130,000  -4,600  -64,130,000  25,553,392  3.06% 
HVH 6,000  63,895,000  10,700  113,885,000  -4,700  -49,990,000  17,711,102  1.80% 
HAH 102,600  6,874,120,000  107,300  7,058,170,000  -4,700  -184,050,000  21,149,333  5.65% 
GAS 2,500  219,000,000  7,300  635,270,000  -4,800  -416,270,000  889,698,832  2.54% 
HTV 5,000  77,200,000  -5,000  -77,200,000  4,483,616  14.78% 
JVC 83,100  636,284,000  88,900  673,505,000  -5,800  -37,221,000  48,600,291  3.92% 
ANV 100  2,945,000  6,000  172,605,000  -5,900  -169,660,000  61,019,015  1.16% 
TVS 6,000  220,965,000  -6,000  -220,965,000  19,728,035  28.92% 
DBC 11,200  714,560,000  17,300  1,104,270,000  -6,100  -389,710,000  52,269,110  3.64% 
MSH 700  57,050,000  6,900  561,610,000  -6,200  -504,560,000  20,513,176  7.98% 
VSC 7,900  507,740,000  14,100  915,890,000  -6,200  -408,150,000  23,230,384  6.86% 
C32 1,400  43,565,000  7,800  246,820,000  -6,400  -203,255,000  5,709,782  11.01% 
OGC 20,000  144,750,000  26,400  186,596,000  -6,400  -41,846,000  146,328,432  0.22% 
LAF 6,700  93,465,000  -6,700  -93,465,000  6,914,672  2.05% 
HHP 1,600  20,800,000  8,700  112,645,000  -7,100  -91,845,000  9,496,099  1.88% 
TTA 2,500  37,750,000  9,700  146,565,000  -7,200  -108,815,000  65,428,630  4.45% 
CMG 8,600  528,860,000  15,900  987,800,000  -7,300  -458,940,000  10,209,394  38.79% 
TCL 1,100  42,360,000  8,500  325,790,000  -7,400  -283,430,000  13,467,165  4.35% 
ACC 600  9,900,000  8,400  139,090,000  -7,800  -129,190,000  11,061,573  36.38% 
PNJ 10,000  896,000,000  18,200  1,631,180,000  -8,200  -735,180,000  1,043,280  48.56% 
KMR 15,000  125,076,000  23,300  192,078,000  -8,300  -67,002,000  21,116,874  62.88% 
HAR 8,500  46,279,000  -8,500  -46,279,000  49,404,867  0.25% 
PTB 54,800  6,039,190,000  63,600  6,878,340,000  -8,800  -839,150,000  13,919,267  20.36% 
VPG 9,400  535,200,000  -9,400  -535,200,000  18,699,950   
FIT 9,500  131,100,000  -9,500  -131,100,000  124,490,672  0.13% 
SAV 10,000  278,075,000  -10,000  -278,075,000  921,395  43.25% 
LHG 2,400  113,880,000  12,700  599,380,000  -10,300  -485,500,000  19,714,981  9.58% 
DPG 3,900  175,695,000  14,300  650,355,000  -10,400  -474,660,000  30,130,194  1.17% 
VNG 1,000  13,150,000  11,400  149,775,000  -10,400  -136,625,000  47,346,694  0.33% 
ADS 10,500  357,620,000  -10,500  -357,620,000  13,646,918  1.38% 
KOS 10,500  336,990,000  -10,500  -336,990,000  80,446,651  0.25% 
PDN 100  9,600,000  10,700  964,200,000  -10,600  -954,600,000  8,977,243  0.53% 
PGC 3,000  73,060,000  14,200  356,910,000  -11,200  -283,850,000  27,516,258  3.40% 
GEX 58,300  1,399,825,000  70,500  1,684,555,000  -12,200  -284,730,000  296,313,111  11.07% 
SSI 87,600  3,715,945,000  99,800  4,225,185,000  -12,200  -509,240,000  362,481,268  44.85% 
TNH 10,000  419,300,000  22,300  932,530,000  -12,300  -513,230,000  18,722,700  3.89% 
BID 3,200  126,230,000  15,600  618,150,000  -12,400  -491,920,000  537,335,816  16.64% 
OCB 3,600  86,905,000  16,200  389,885,000  -12,600  -302,980,000  349,060  26.76% 
LDG 500  3,545,000  13,100  93,661,000  -12,600  -90,116,000  116,078,821  0.68% 
HVN 27,100  688,910,000  39,800  1,013,085,000  -12,700  -324,175,000  295,532,240  9.16% 
APH 5,300  236,830,000  18,300  815,660,000  -13,000  -578,830,000  130,045,494  33.35% 
CSV 6,200  382,150,000  19,300  1,223,240,000  -13,100  -841,090,000  15,927,836  12.96% 
TLD 100  711,000  13,600  96,177,000  -13,500  -95,466,000  19,022,315  1.46% 
VSH 100  2,745,000  14,600  400,710,000  -14,500  -397,965,000  88,277,764  11.63% 
CRE 14,800  459,705,000  -14,800  -459,705,000  44,382,227  2.77% 
VCI 15,100  957,030,000  30,100  1,891,920,000  -15,000  -934,890,000  265,961,155  20.13% 
HUB 15,000  362,730,000  -15,000  -362,730,000  8,430,634  5.95% 
RAL 100  19,730,000  15,800  3,172,190,000  -15,700  -3,152,460,000  5,444,444  3.91% 
ELC 6,100  145,925,000  23,100  549,855,000  -17,000  -403,930,000  22,824,235  4.13% 
HCM 5,000  265,700,000  22,200  1,172,940,000  -17,200  -907,240,000  4,673,240  47.47% 
SHI 200  3,600,000  17,700  314,625,000  -17,500  -311,025,000  49,001,369  0.26% 
CTS 3,400  95,500,000  21,600  605,560,000  -18,200  -510,060,000  49,726,141  2.28% 
VOS 62,000  1,448,245,000  82,500  1,897,235,000  -20,500  -448,990,000  66,874,750  1.23% 
MIG 5,000  119,500,000  27,100  684,250,000  -22,100  -564,750,000  65,901,412  2.92% 
NAF 5,000  151,500,000  27,300  830,015,000  -22,300  -678,515,000  43,807,192  1.33% 
KDC 22,600  1,343,810,000  -22,600  -1,343,810,000  221,966,726  20.65% 
CCL 8,000  112,780,000  31,000  430,275,000  -23,000  -317,495,000  22,454,707  1.73% 
BKG 100  998,000  24,800  251,569,000  -24,700  -250,571,000  15,555,500  0.39% 
FUEMAV30 100  1,679,000  26,400  449,271,000  -26,300  -447,592,000  4,190,620  328.78% 
AGR 8,000  133,150,000  35,900  599,530,000  -27,900  -466,380,000  102,736,921  0.54% 
NTL 4,300  148,410,000  32,400  1,102,710,000  -28,100  -954,300,000  24,370,285  8.67% 
ITA 15,700  121,762,000  44,700  350,123,000  -29,000  -228,361,000  401,413,995  1.00% 
FTS 2,400  150,880,000  31,600  1,986,160,000  -29,200  -1,835,280,000  116,240,262  23.68% 
FMC 500  23,250,000  29,900  1,407,285,000  -29,400  -1,384,035,000  24,081,399  8.08% 
FIR 29,500  1,115,365,000  -29,500  -1,115,365,000  12,752,896  1.84% 
TEG 30,500  413,955,000  -30,500  -413,955,000  15,727,267  0.43% 
TSC 31,500  317,205,000  -31,500  -317,205,000  71,085,460  0.85% 
IJC 1,100  30,480,000  32,900  913,630,000  -31,800  -883,150,000  101,898,672  2.06% 
TDG 23,500  181,946,000  55,900  432,006,000  -32,400  -250,060,000  7,827,531  2.32% 
SZC 24,200  1,091,385,000  57,700  2,620,050,000  -33,500  -1,528,665,000  45,746,200  3.25% 
DGW 3,700  425,920,000  39,600  4,627,700,000  -35,900  -4,201,780,000  11,326,375  23.46% 
POW 86,800  1,011,685,000  125,400  1,458,915,000  -38,600  -447,230,000  1,079,723,727  2.89% 
SAM 8,600  105,130,000  55,800  697,145,000  -47,200  -592,015,000  168,774,974  0.78% 
HCD 4,600  42,606,000  52,900  498,662,000  -48,300  -456,056,000  12,485,550  2.76% 
KHP 50,000  353,958,000  -50,000  -353,958,000  25,343,998  4.98% 
SMC 100  5,180,000  50,900  2,636,940,000  -50,800  -2,631,760,000  16,187,976  22.46% 
SBT 1,500  32,050,000  54,700  1,178,870,000  -53,200  -1,146,820,000  567,061,597  13.56% 
PHC 53,200  921,265,000  -53,200  -921,265,000  12,379,279  1.92% 
CTI 1,200  18,900,000  59,700  934,965,000  -58,500  -916,065,000  30,115,685  1.20% 
PLX 5,000  247,755,000  64,200  3,178,750,000  -59,200  -2,930,995,000  29,874,235  17.69% 
TNC 59,200  1,740,480,000  -59,200  -1,740,480,000  9,081,290  1.82% 
GTN 14,000  267,965,000  73,600  1,407,045,000  -59,600  -1,139,080,000  249,433,581  0.23% 
TLH 70,700  1,544,270,000  132,500  2,935,585,000  -61,800  -1,391,315,000  48,021,482  1.97% 
VND 184,000  9,693,580,000  246,300  13,023,830,000  -62,300  -3,330,250,000  127,366,872  19.72% 
FRT 82,200  3,683,845,000  146,800  6,636,965,000  -64,600  -2,953,120,000  26,633,105  15.28% 
HID 52,700  352,463,000  126,600  849,661,000  -73,900  -497,198,000  27,477,289  2.24% 
VJC 3,400  421,420,000  80,700  9,943,230,000  -77,300  -9,521,810,000  67,397,842  17.56% 
DCM 3,000  72,900,000  83,200  2,025,770,000  -80,200  -1,952,870,000  245,056,373  2.71% 
TCH 45,800  778,700,000  128,500  2,210,795,000  -82,700  -1,432,095,000  166,952,459  9.18% 
HAG 79,900  407,253,000  169,300  862,630,000  -89,400  -455,377,000  385,805,019  0.98% 
PDR 2,400  197,520,000  93,100  7,540,880,000  -90,700  -7,343,360,000  222,830,323  3.22% 
DPM 1,000  34,650,000  92,100  3,199,470,000  -91,100  -3,164,820,000  151,513,299  10.29% 
PVT 20,100  481,180,000  114,700  2,720,880,000  -94,600  -2,239,700,000  113,179,612  14.03% 
GIL 8,200  568,860,000  108,200  7,440,800,000  -100,000  -6,871,940,000  15,753,499  5.24% 
AGG 4,000  169,200,000  118,800  5,027,640,000  -114,800  -4,858,440,000  32,014,152  11.31% 
KDH 19,900  826,325,000  138,000  5,726,165,000  -118,100  -4,899,840,000  117,749,883  30.69% 
LPB 1,200  27,360,000  120,200  2,750,580,000  -119,000  -2,723,220,000  16,592,947  3.62% 
MSN 66,700  9,583,690,000  187,000  26,775,920,000  -120,300  -17,192,230,000  791,169,225  32.98% 
GMD 147,400  7,384,600,000  272,100  13,633,735,000  -124,700  -6,249,135,000  24,062,315  41.02% 
DHC 130,500  11,172,210,000  -130,500  -11,172,210,000  8,724,873  36.18% 
HAI 32,600  146,750,000  168,800  775,421,000  -136,200  -628,671,000  87,728,821  0.98% 
GVR 21,600  781,240,000  176,000  6,407,015,000  -154,400  -5,625,775,000  494,752,600  0.63% 
DLG 16,600  63,080,000  174,600  670,243,000  -158,000  -607,163,000  141,270,479  1.80% 
NVL 5,800  595,640,000  175,600  18,048,550,000  -169,800  -17,452,910,000  431,098,088  9.05% 
VIX 9,700  180,245,000  184,200  3,404,545,000  -174,500  -3,224,300,000  56,214,140  4.99% 
FLC 105,700  1,154,990,000  294,600  3,224,865,000  -188,900  -2,069,875,000  330,623,455  2.43% 
HAX 5,900  120,830,000  216,200  4,427,070,000  -210,300  -4,306,240,000  16,079,550  15.34% 
VGC 13,100  444,385,000  302,800  10,248,310,000  -289,700  -9,803,925,000  199,096,568  4.59% 
DGC 61,300  9,480,750,000  409,300  63,088,580,000  -348,000  -53,607,830,000  69,610,715  9.37% 
BMI 16,000  603,775,000  569,300  21,320,930,000  -553,300  -20,717,155,000  16,010,129  31.47% 
VPH 100  728,000  800,800  5,934,458,000  -800,700  -5,933,730,000  37,984,964  9.17% 
NLG 300  12,505,000  818,200  33,966,330,000  -817,900  -33,953,825,000  16,148,460  54.86% 
VRE 467,500  13,295,625,000  1,436,900  40,751,005,000  -969,400  -27,455,380,000  452,093,342  29.59% 
MBB 992,600  27,687,465,000  2,064,400  60,799,480,000  -1,071,800  -33,112,015,000  16,798,832  22.79% 
VIC 41,900  3,582,000,000  1,123,100  96,390,210,000  -1,081,200  -92,808,210,000  1,213,789,429  17.90% 
HPG 79,800  4,052,670,000  1,993,600  101,199,970,000  -1,913,800  -97,147,300,000  1,023,945,975  26.11% 
E1VFVN30 5,256,900  127,318,643,000  7,604,900  184,117,335,000  -2,348,000  -56,798,692,000  11,687,830  46.60% 
STB 408,400  10,922,010,000  2,913,100  81,502,980,000  -2,504,700  -70,580,970,000  270,938,940  15.63% 
FUEVFVND 51,100  1,312,757,000  6,365,100  163,666,058,000  -6,314,000  -162,353,301,000  25,713,354   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung