MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 04/10/2023, 16:36
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 04/10 So với 1 tháng trước
(-)
TCO 224.5 12.00 60100 33.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
PTL 547 5.47 451700 29.62 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến khối lượng của mã PTL
CLW 479.7 36.90 1200 29.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
RDP 554.5 11.30 3701100 28.26 % Biểu đồ biến động giá của mã RDP Biểu đồ biến khối lượng của mã RDP
TDW 465 54.70 100 28.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDW
SRC 611.8 21.80 8900 23.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến khối lượng của mã SRC
GSP 778.4 13.95 328000 22.91 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến động khối lượng của mã GSP
PVT 8965.1 27.70 3768500 20.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến khối lượng của mã PVT
NHH 1253.5 17.20 1153800 17.01 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHH
LHG 1615.4 32.30 198500 16.61 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến khối lượng của mã LHG
FTS 8572.9 43.95 3083300 16.58 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
CSV 1891.8 42.80 588500 15.83 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
NO1 219.6 9.15 66500 15.82 % Biểu đồ biến động giá của mã NO1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NO1
PC1 0 31.00 3472200 14.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
BAF 3387.1 23.60 3308000 14.01 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã BAF
FRT 11278.6 95.20 1281500 14.01 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
DCM 18529 35.00 11004300 12.90 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCM
ANV 5208 39.00 2517300 12.39 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến khối lượng của mã ANV
DBD 4320.8 57.70 32100 11.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBD
NTL 1761.7 27.70 1660800 10.80 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến khối lượng của mã NTL
BSI 8009.9 39.50 1968100 10.80 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSI
SJD 1314.4 19.05 180300 10.43 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến khối lượng của mã SJD
DHC 3622.2 45.00 277600 9.76 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHC
CLL 1261.4 37.10 12800 9.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
HAH 3999.1 37.90 3051400 9.22 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAH
HHV 5094.2 16.55 7657800 8.52 % Biểu đồ biến động giá của mã HHV Biểu đồ biến khối lượng của mã HHV
VOS 1813 12.95 2253300 8.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
HSL 325.5 9.20 165200 8.24 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến khối lượng của mã HSL
DGC 34055.5 94.50 6062700 8.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGC
TIP 1508.2 23.20 98600 6.91 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến khối lượng của mã TIP
DPM 15382 39.30 6665800 6.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPM
MSH 3255.6 43.40 189200 5.98 % Biểu đồ biến động giá của mã MSH Biểu đồ biến khối lượng của mã MSH
SSC 467.8 31.20 0 5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSC
CAV 3916.8 68.00 2300 5.53 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến khối lượng của mã CAV
GMD 19608.1 64.10 1956500 5.43 % Biểu đồ biến động giá của mã GMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMD
TMP 4046 57.80 500 5.28 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến khối lượng của mã TMP
TRC 966 32.20 5000 5.23 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
SFG 433.5 9.05 3300 4.99 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến khối lượng của mã SFG
FMC 3249.8 49.70 36500 4.85 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FMC
HRC 1658.3 54.90 0 4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến khối lượng của mã HRC
CTF 0 32.75 179600 4.63 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTF
GAS 162591 85.80 603600 4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã GAS Biểu đồ biến khối lượng của mã GAS
PVP 1338.7 14.20 206100 4.41 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
RAL 2409.5 105.00 57900 4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã RAL Biểu đồ biến khối lượng của mã RAL
VHC 14761.8 80.50 962300 4.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VHC
EVF 4037.2 11.50 686100 3.94 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
YEG 419.2 13.40 140300 3.88 % Biểu đồ biến động giá của mã YEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã YEG
GEG 4780.8 14.85 807800 3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến khối lượng của mã GEG
TMS 5564 45.70 500 3.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMS
TCL 1168.6 38.75 10900 3.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến khối lượng của mã TCL
S4A 1396.8 33.10 100 3.44 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến động khối lượng của mã S4A
TTA 1311.7 8.33 424400 3.09 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến khối lượng của mã TTA
VSI 225.7 17.10 0 3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
VMD 335.1 21.70 66000 2.84 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
YBM 114.7 8.02 0 2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã YBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBM
DVP 2564 64.10 1300 2.72 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến khối lượng của mã DVP
VPD 2472.9 23.20 4900 2.63 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPD
PTB 4034.7 59.30 680200 2.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến khối lượng của mã PTB
TVT 342.3 16.30 20100 2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVT
SJS 7063.6 61.50 131600 2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến khối lượng của mã SJS
TDP 2218.6 32.90 113400 2.49 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDP
CDC 429.9 19.55 504100 2.36 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến khối lượng của mã CDC
VPI 0 52.50 912200 2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPI
LIX 1587.6 49.00 1300 2.08 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến khối lượng của mã LIX
DRL 612.8 64.50 900 2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DRL
ITD 226.5 10.55 64800 1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã ITD Biểu đồ biến khối lượng của mã ITD
CLC 913.3 34.85 600 1.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
OPC 1495.6 23.35 1800 1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã OPC Biểu đồ biến khối lượng của mã OPC
HDB 49720.5 17.10 9190400 1.48 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDB
OCB 15552.8 13.25 668300 1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã OCB Biểu đồ biến khối lượng của mã OCB
UIC 264.4 33.05 100 1.38 % Biểu đồ biến động giá của mã UIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UIC
CNG 1049.5 29.90 176700 1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
NHT 290.7 12.10 6800 1.26 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHT
HTV 126.1 9.62 800 1.26 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến khối lượng của mã HTV
MCP 527.5 35.00 1000 1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến động khối lượng của mã MCP
LAF 198.1 13.45 3000 1.13 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến khối lượng của mã LAF
IMP 4636 69.50 17300 1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IMP
PMG 408.6 9.69 0 0.94 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
VGC 21251.8 47.40 561000 0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
SCS 6370.6 67.50 24400 0.75 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến khối lượng của mã SCS
SHP 3015.9 29.80 200 0.68 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHP
SBA 1412.4 23.35 15500 0.65 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến khối lượng của mã SBA
DSN 645.2 53.40 27100 0.56 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã DSN
VDP 514.2 38.00 16600 0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến khối lượng của mã VDP
BFC 1109.1 19.40 215900 0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BFC
SBV 267.6 9.78 13100 0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến khối lượng của mã SBV
VPB 141611.9 21.00 6975100 0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPB
CTD 3756.7 47.40 304100 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến khối lượng của mã CTD
GIL 2212 31.60 792900 0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến động khối lượng của mã GIL
BRC 146 11.80 800 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến khối lượng của mã BRC
VFG 1510.2 36.20 1100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFG
CHP 3423.1 23.30 12700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến khối lượng của mã CHP
TPC 136.8 5.60 1700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
PSH 1426 11.30 795900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
REE 25730.1 62.80 615100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã REE Biểu đồ biến động khối lượng của mã REE
DMC 2274.6 65.50 2600 -0.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến khối lượng của mã DMC
ILB 738.7 30.15 9500 -0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã ILB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILB
PVD 14157.7 25.45 3612200 -0.20 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến khối lượng của mã PVD
ASG 1736.3 22.95 0 -0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASG
PGC 950.4 15.75 32300 -0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến khối lượng của mã PGC
IDI 3152.9 13.85 3408500 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã IDI Biểu đồ biến động khối lượng của mã IDI
SMA 170.4 8.37 0 -0.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến khối lượng của mã SMA
PJT 238.5 10.35 4100 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PJT
KOS 8518.5 39.35 319400 -0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến khối lượng của mã KOS
NKG 5054.9 19.20 7727500 -0.52 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NKG
GTA 165.9 15.95 0 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã GTA Biểu đồ biến khối lượng của mã GTA
TN1 847.8 15.10 300 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TN1
CMV 165.2 9.10 100 -0.98 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến khối lượng của mã CMV
NCT 2300.1 87.90 700 -1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã NCT
GMH 161.7 9.80 0 -1.11 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến khối lượng của mã GMH
SMB 1132.7 37.95 58800 -1.17 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMB
SVT 254.8 11.00 8600 -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
DHG 15245 116.60 8200 -1.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHG
VJC 52428 96.80 894600 -1.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
CTI 970.2 15.40 359300 -1.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTI
DPR 1368.5 31.50 134000 -1.30 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến khối lượng của mã DPR
AGR 3554 16.50 2532200 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGR
VID 195 5.49 2900 -1.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến khối lượng của mã VID
SGN 2367.5 70.50 7100 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGN
MSB 27600 13.80 4065100 -1.43 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến khối lượng của mã MSB
TEG 659.2 10.05 50400 -1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TEG
DRC 2696.6 22.70 142100 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
PGD 3474 38.60 1800 -1.53 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGD
VTO 731.6 9.16 196100 -1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
FUE 264.1 18.60 5000 -1.64 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
FUE 64.1 10.68 139000 -1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEDCMID Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEDCMID
MBB 106979.4 18.15 7412300 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
TYA 63.8 10.40 900 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến khối lượng của mã TYA
VNG 856 8.80 3700 -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNG
DAH 393.2 4.67 354800 -2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến khối lượng của mã DAH
MDG 152.4 14.00 0 -2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDG
TBC 2416.2 38.05 0 -2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến khối lượng của mã TBC
DHM 251.2 8.00 205800 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHM
GMC 297 9.00 5900 -2.28 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến khối lượng của mã GMC
DAT 670.3 10.65 900 -2.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
TRA 3523.6 85.00 300 -2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến khối lượng của mã TRA
DHA 734.8 48.60 29400 -2.34 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHA
VTB 118.5 9.89 3500 -2.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến khối lượng của mã VTB
PPC 4567.3 14.00 38400 -2.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
VCF 5047.4 189.90 100 -2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến khối lượng của mã VCF
ABR 266 13.30 0 -2.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABR
FCM 252.1 5.59 25600 -2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
VNE 1012.8 11.20 515400 -2.61 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNE
HTI 417.9 16.75 300 -2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến khối lượng của mã HTI
GDT 600.6 27.70 28400 -2.64 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến động khối lượng của mã GDT
BMC 181.6 14.65 8800 -2.66 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến khối lượng của mã BMC
CSM 1316.1 12.70 3800 -2.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSM
TMT 692.1 17.80 7500 -2.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến khối lượng của mã TMT
AAM 129.6 10.50 3400 -2.78 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAM
ACL 697.2 13.90 64800 -2.80 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến khối lượng của mã ACL
DCL 1335.5 22.70 86400 -2.99 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã DCL
HU1 80.5 8.05 0 -3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU1
ICT 408.7 12.70 13300 -3.05 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ICT
HUB 457.6 17.40 63000 -3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến khối lượng của mã HUB
TCR 36 3.47 300 -3.07 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCR
LBM 986 49.30 700 -3.14 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
VCB 482338.6 86.30 923800 -3.14 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCB
KHP 556.7 9.44 20400 -3.18 % Biểu đồ biến động giá của mã KHP Biểu đồ biến khối lượng của mã KHP
SRF 330.1 9.28 30600 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRF
HTL 169.8 14.15 0 -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến khối lượng của mã HTL
VSH 10347.4 43.80 33300 -3.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSH
PNJ 25471.8 77.60 332800 -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến khối lượng của mã PNJ
EVE 667.5 15.90 61900 -3.64 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVE
VPS 232.4 9.50 500 -3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến khối lượng của mã VPS
PGI 2778 25.05 0 -3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
TLD 323.5 4.44 210100 -3.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến khối lượng của mã TLD
HMC 216.3 10.30 11200 -3.74 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HMC
SFI 757.4 31.80 5900 -3.78 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
ASP 217.3 5.82 45600 -3.80 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
PHR 6382 47.10 239600 -3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến khối lượng của mã PHR
NAV 120.8 15.10 1600 -3.82 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAV
VIP 770.3 11.25 154300 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến khối lượng của mã VIP
BMP 6933.6 84.70 149000 -3.86 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMP
STK 2703.9 32.05 21500 -3.90 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến khối lượng của mã STK
BBC 1057.7 56.40 500 -3.92 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã BBC
DGW 0 55.60 1524500 -3.97 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến khối lượng của mã DGW
SVC 2325.4 34.90 100 -3.99 % Biểu đồ biến động giá của mã SVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVC
NVT 772.9 8.54 8600 -4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến khối lượng của mã NVT
BHN 9503.8 41.00 3800 -4.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
PAC 1294.2 27.85 500 -4.13 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến khối lượng của mã PAC
CMX 1018.5 10.40 806500 -4.15 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến động khối lượng của mã CMX
TDM 4100 41.00 291800 -4.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến khối lượng của mã TDM
PLX 46903.1 36.25 784600 -4.31 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLX
KDC 17903.4 64.00 596900 -4.33 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến khối lượng của mã KDC
FPT 102150.7 92.50 1591700 -4.34 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
FUE 0 25.90 2181100 -4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVFVND
VNM 155492.7 74.40 1077900 -4.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
ACB 72952.6 21.60 3178300 -4.42 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến khối lượng của mã ACB
BCM 71415 69.00 126600 -4.43 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCM
LGC 9835.6 51.00 0 -4.49 % Biểu đồ biến động giá của mã LGC Biểu đồ biến khối lượng của mã LGC
HSG 10573.7 19.10 12345200 -4.50 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSG
SAV 330.5 16.85 7600 -4.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến khối lượng của mã SAV
LCG 2162.7 12.60 6764200 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCG
DBT 195.3 12.50 7900 -4.58 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến khối lượng của mã DBT
ITA 5264.8 5.61 3923900 -4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã ITA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITA
ABT 478.4 33.25 0 -4.59 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến khối lượng của mã ABT
HAP 546.6 4.92 129600 -4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAP
MIG 2995.9 17.35 51800 -4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến khối lượng của mã MIG
HAS 64 8.00 100 -4.76 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAS
SHI 2254.3 13.90 422400 -4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến khối lượng của mã SHI
TCM 4047.1 47.15 462700 -4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCM
SSI 47660.9 31.75 33560600 -4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến khối lượng của mã SSI
STG 4598.3 46.80 0 -5.07 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến động khối lượng của mã STG
NSC 1239.9 70.50 3700 -5.11 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến khối lượng của mã NSC
C47 191.6 6.96 120000 -5.18 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C47
THG 823.5 41.25 6600 -5.28 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến khối lượng của mã THG
SGT 2123.9 14.35 6500 -5.28 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGT
AGG 3791.1 30.30 256100 -5.31 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến khối lượng của mã AGG
VCA 139.3 9.17 100 -5.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
FUE 65.1 10.33 100 -5.49 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIVFS Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIVFS
FUC 35 7.00 0 -5.53 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCVREIT
AST 2524.5 56.10 3900 -5.56 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến khối lượng của mã AST
PDR 15716.5 23.40 10517100 -5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
BIC 2973 25.35 75600 -5.68 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến khối lượng của mã BIC
SVI 718.6 56.00 0 -5.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVI
TV2 2559.2 37.90 178200 -5.96 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến khối lượng của mã TV2
ASM 3432.6 10.20 2134900 -5.99 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASM
SZL 1020 51.00 0 -6.08 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến khối lượng của mã SZL
BMI 2872.1 26.20 39300 -6.09 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BMI
CMG 7153.3 47.50 264000 -6.13 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến khối lượng của mã CMG
BWE 8961.1 46.45 86800 -6.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến động khối lượng của mã BWE
NNC 380.3 17.35 12500 -6.22 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến khối lượng của mã NNC
SHA 160.2 4.79 3700 -6.26 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHA
SMC 825.2 11.20 272100 -6.28 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến khối lượng của mã SMC
PDN 2044.8 110.40 0 -6.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDN
TCB 113430.9 32.25 2796000 -6.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
CVT 1337.4 36.45 0 -6.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã CVT
CTR 8899.2 77.80 255500 -6.60 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
CTS 3986.2 26.80 2638000 -6.62 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
D2D 812.2 26.80 5500 -6.62 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến khối lượng của mã D2D
LM8 124.9 13.30 100 -6.67 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã LM8
TVS 2483.7 22.75 76800 -6.76 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
FUE 476.1 18.17 291900 -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSVFL
ORS 3540 17.70 2091600 -6.84 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến khối lượng của mã ORS
BVH 31214.7 42.05 378300 -6.97 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVH
VNL 137.6 14.60 5400 -7.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
VIB 30808 18.90 2222100 -7.13 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIB
FUE 0 14.05 23600 -7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV30
E1V 9566.4 19.68 195900 -7.17 % Biểu đồ biến động giá của mã E1VFVN30 Biểu đồ biến động khối lượng của mã E1VFVN30
TLH 787.3 7.71 1967000 -7.22 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến khối lượng của mã TLH
DQC 615 17.90 7800 -7.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DQC
FUE 43.2 8.30 6100 -7.26 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEIP100
SZC 4176 34.80 926900 -7.32 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SZC
HHP 651.3 10.50 250700 -7.49 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
STB 56933.5 30.20 20419400 -7.50 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
ADG 588 27.50 200 -7.72 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến khối lượng của mã ADG
VNS 1048.4 15.45 34800 -7.74 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNS
FUE 0 15.00 340100 -7.86 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVN100
TCT 299.2 23.40 1400 -7.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
FUE 53.2 7.49 5000 -7.87 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIV30
HVH 171.1 5.83 157400 -8.04 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
FUE 154.8 13.46 22900 -8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEMAV30
TIX 993 33.10 0 -8.06 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
BKG 158.9 4.39 66000 -8.16 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến khối lượng của mã BKG
DXV 36.2 3.66 3000 -8.27 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXV
FCN 2257.9 14.90 2456300 -8.31 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến khối lượng của mã FCN
SCD 130.9 15.40 1000 -8.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
HNG 4212.5 3.80 1547600 -8.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến khối lượng của mã HNG
PNC 99.4 9.00 0 -8.44 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
TLG 4130.9 53.10 19900 -8.45 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến khối lượng của mã TLG
HPG 146823.3 25.25 21095200 -8.51 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HPG
MWG 23391.2 49.20 4826800 -8.55 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến khối lượng của mã MWG
NT2 6966.6 24.20 369700 -8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NT2
CIG 209.1 6.63 127100 -8.68 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
BCE 205.8 5.88 32600 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCE
ACC 1007.2 11.85 25900 -8.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến khối lượng của mã ACC
ADP 0 19.30 100 -8.96 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADP
ACG 6761.8 40.80 3100 -9.03 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến khối lượng của mã ACG
HAX 1046.8 14.55 443900 -9.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAX
DC4 577.5 11.00 141300 -9.09 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến khối lượng của mã DC4
KSB 2138 27.90 1146600 -9.12 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSB
PGV 28367.6 25.25 29100 -9.14 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến khối lượng của mã PGV
HCM 13604.2 29.70 5671500 -9.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCM
TNC 1180 61.30 200 -9.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TNC Biểu đồ biến khối lượng của mã TNC
C32 256.3 17.05 72000 -9.31 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
AAT 330.5 5.18 318600 -9.44 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến khối lượng của mã AAT
BID 214987.3 42.50 892900 -9.48 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến động khối lượng của mã BID
ELC 1353.8 22.80 92200 -9.70 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến khối lượng của mã ELC
HT1 5132.4 13.45 307600 -9.73 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HT1
SC5 284.7 19.00 0 -9.74 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SC5
TDG 74.7 4.05 74600 -9.80 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDG
TNA 300.9 6.07 257200 -9.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến khối lượng của mã TNA
MSN 105167 73.50 1448600 -9.82 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSN
KMR 192.3 3.38 35800 -9.87 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến khối lượng của mã KMR
LSS 894.6 12.00 491200 -10.11 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSS
CCL 345.8 6.50 85900 -10.13 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến khối lượng của mã CCL
HII 374.9 5.09 53900 -10.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến động khối lượng của mã HII
TNH 1497.1 22.20 85500 -10.30 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến khối lượng của mã TNH
HVX 124.1 3.22 4300 -10.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVX
DTA 135.1 7.48 7500 -10.42 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến khối lượng của mã DTA
ADS 808.8 13.85 476400 -10.65 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADS
SIP 5399.7 59.40 51100 -10.68 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến khối lượng của mã SIP
GVR 78000 19.50 2046900 -10.76 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
TNI 151.2 2.88 122500 -10.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến khối lượng của mã TNI
PLP 316.4 4.52 69700 -10.85 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLP
APC 214.3 10.65 2400 -10.88 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến khối lượng của mã APC
VSC 3661.7 27.45 696500 -10.88 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSC
VRE 62878.1 27.00 2343000 -10.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
CTG 138886.2 28.90 3077200 -10.94 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTG
BTP 807.5 13.35 5600 -11.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến khối lượng của mã BTP
SPM 180.6 12.90 100 -11.03 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPM
SVD 90.3 3.27 88400 -11.14 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến khối lượng của mã SVD
KBC 23488.7 30.60 7599300 -11.18 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã KBC
PET 2527.7 25.70 542800 -11.38 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến khối lượng của mã PET
SAB 44889.7 70.00 335600 -11.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAB
DTL 1290.1 21.00 0 -11.39 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến khối lượng của mã DTL
PAN 4208.2 19.45 1085300 -11.39 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến động khối lượng của mã PAN
NAF 786.3 15.55 173100 -11.40 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến khối lượng của mã NAF
CCI 346.9 19.55 400 -11.54 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCI
APG 1405.6 9.15 1756200 -11.59 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến khối lượng của mã APG
NBB 1899 18.90 220200 -12.09 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã NBB
POW 26346.1 11.25 5552200 -12.11 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến khối lượng của mã POW
VAF 408.7 10.85 0 -12.15 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã VAF
HVN 25244.1 11.40 627200 -12.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến khối lượng của mã HVN
HCD 220.5 6.98 242500 -12.47 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCD
DBC 5251.4 21.70 2873700 -12.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến khối lượng của mã DBC
ABS 187.2 6.50 599600 -12.52 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABS
SBT 9492 14.10 2214100 -12.96 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến khối lượng của mã SBT
SSB 49885.3 24.45 1065300 -12.99 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSB
HDG 6592.3 26.95 1282700 -13.06 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến khối lượng của mã HDG
FIR 1044 23.40 629700 -13.17 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIR
VND 24783.1 20.35 31617000 -13.40 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến khối lượng của mã VND
QBS 169.9 2.45 530600 -13.73 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QBS
KDH 20788.1 29.00 600500 -13.78 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến khối lượng của mã KDH
HID 241.8 3.15 101000 -14.17 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến động khối lượng của mã HID
SHB 38598 10.65 10565200 -14.46 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
NLG 12770.7 33.25 818400 -14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NLG
CRC 159 5.30 80400 -14.65 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến khối lượng của mã CRC
TCD 1646 7.86 655100 -14.75 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCD
TDH 557.6 4.95 288900 -14.80 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến khối lượng của mã TDH
QCG 2930.1 10.65 627600 -14.80 % Biểu đồ biến động giá của mã QCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã QCG
TCH 7550.8 11.30 9315700 -15.04 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
APH 1890.1 7.75 454900 -15.21 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến động khối lượng của mã APH
VCI 17376.4 39.90 6973500 -15.29 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
TPB 36547.1 16.60 3541500 -15.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPB
DPG 2255.4 35.80 837300 -15.37 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến khối lượng của mã DPG
JVC 574.6 3.45 388500 -15.44 % Biểu đồ biến động giá của mã JVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã JVC
SKG 950 15.00 401700 -15.73 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
AAA 0 9.10 2021000 -15.74 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến động khối lượng của mã AAA
KPF 367.6 6.04 852700 -15.76 % Biểu đồ biến động giá của mã KPF Biểu đồ biến khối lượng của mã KPF
IJC 3487.9 13.85 1264300 -15.81 % Biểu đồ biến động giá của mã IJC Biểu đồ biến động khối lượng của mã IJC
LPB 27777.8 13.50 1933500 -15.89 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến khối lượng của mã LPB
HAG 7160.1 7.72 6528300 -15.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAG
FIT 1665.7 4.90 1212400 -16.24 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến khối lượng của mã FIT
VCG 11758.3 24.20 11282900 -16.26 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCG
DAG 0 3.78 236700 -16.37 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến khối lượng của mã DAG
SJF 279.6 3.53 110200 -16.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJF
CII 5297 18.65 6608300 -16.74 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến khối lượng của mã CII
VDS 3097.5 14.75 795800 -16.90 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDS
VPG 1293.8 17.95 2198100 -17.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
PIT 109.6 7.21 9800 -17.13 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PIT
SAM 2393.8 6.30 318800 -17.54 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến khối lượng của mã SAM
HDC 3231.8 29.90 3071500 -17.63 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
ITC 978.2 10.15 293900 -17.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến khối lượng của mã ITC
VPH 806.7 8.46 340000 -17.86 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
HQC 1720.5 3.61 5759800 -17.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến khối lượng của mã HQC
DIG 14270.5 23.40 19183400 -18.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
VHM 194204.8 44.60 3469300 -18.46 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến khối lượng của mã VHM
POM 1560.6 5.58 254400 -18.54 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến động khối lượng của mã POM
DLG 748.3 2.50 1302900 -18.83 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến khối lượng của mã DLG
SCR 2765.7 6.99 2785700 -19.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCR
TNT 249.9 4.90 287700 -19.01 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến khối lượng của mã TNT
HHS 1935.1 6.02 1586800 -19.63 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHS
TVB 512 5.05 253400 -19.84 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến khối lượng của mã TVB
DXG 10800.6 17.80 17189100 -20.00 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXG
VRC 439.5 8.79 8900 -20.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến khối lượng của mã VRC
KHG 2759.5 6.14 4519000 -20.16 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã KHG
GEX 16774.5 19.70 20220900 -20.24 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến khối lượng của mã GEX
ST8 0 17.50 139800 -20.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến động khối lượng của mã ST8
EVG 1102.1 5.12 2454900 -20.62 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến khối lượng của mã EVG
LEC 175.7 6.73 900 -20.82 % Biểu đồ biến động giá của mã LEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LEC
BCG 4675.7 9.29 10301100 -20.94 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến khối lượng của mã BCG
HBC 1963.2 7.88 653400 -21.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HBC
TTF 1684.4 4.28 1597300 -21.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến khối lượng của mã TTF
CRE 3667.7 7.91 858200 -22.07 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CRE
PTC 171.9 5.32 42900 -22.11 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến khối lượng của mã PTC
EIB 25109.8 16.95 3872900 -23.08 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã EIB
CKG 2238.6 23.50 58400 -23.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến khối lượng của mã CKG
HTN 1354.6 15.20 677600 -23.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTN
HAR 359.8 3.55 391700 -23.33 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến khối lượng của mã HAR
TDC 950 9.50 281100 -23.39 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDC
VIX 10142.1 15.15 44958100 -23.48 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
LGL 215.2 4.06 112500 -25.09 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGL
DXS 3842.5 8.48 1960500 -25.29 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến khối lượng của mã DXS
NHA 695.9 16.50 209700 -25.68 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHA
DRH 634.2 5.10 1384000 -25.76 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến khối lượng của mã DRH
PHC 385.5 7.61 182600 -25.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PHC
VIC 175822.4 46.10 6718300 -25.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến khối lượng của mã VIC
LDG 999.6 3.89 1812900 -26.74 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LDG
MHC 355.7 8.59 498900 -27.20 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến khối lượng của mã MHC
OGC 1728 5.76 747700 -28.00 % Biểu đồ biến động giá của mã OGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OGC
NVL 28449.7 14.60 17270700 -28.61 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến khối lượng của mã NVL
TSC 748.1 3.80 1851600 -29.50 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TSC
SGR 1140 19.00 87500 -29.63 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến khối lượng của mã SGR
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.