• Top 200
  • Top 50 nữ
  • Top gia đình
Hiển thị 18 của 200
Xem thêm
(*) Dữ liệu sử dụng để tính toán và xếp hạng là những công bố thông tin công khai về sở hữu và giao dịch cổ phiếu trên TTCK(**) Tài sản tính ở đây đã loại trừ cổ phiếu SQC của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn do thanh khoản của cổ phiếu quá thấp và chỉ được tính chưa tới 10% KLCPĐLH vào HNX-Index