MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 4, 19/06/2024, 11:52
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 18/06 So với tuần trước
(-)
VTP 10741.3 88.20 - 10.66 %
NAB 17087.4 16.15 - -2.12 %
TCI 1312.3 11.35 - -3.40 %
MVN 65.2 0.05 - -99.82 %
MFS 0.4 0.06 - -99.85 %
SJM 0 0.01 - -99.86 %
LIC 2.2 0.02 - -99.87 %
TDS 0.4 0.03 - -99.87 %
CID 0 0.03 - -99.87 %
DSP 1.4 0.01 - -99.87 %
CNT 1 0.03 - -99.87 %
GTD 0.1 0.01 - -99.88 %
VGI 319.4 0.10 - -99.88 %
C92 0 0.00 - -99.88 %
BVN 0.1 0.01 - -99.88 %
PSB 0.4 0.01 - -99.88 %
SAC 0.1 0.03 - -99.89 %
CMT 0.2 0.02 - -99.89 %
SJG 6.9 0.02 - -99.89 %
DBM 0.1 0.03 - -99.89 %
XPH 0.1 0.01 - -99.89 %
GEE 10.5 0.04 - -99.89 %
E29 0.1 0.01 - -99.89 %
EMS 0.6 0.03 - -99.89 %
GSM 0.7 0.02 - -99.89 %
POS 1 0.03 - -99.89 %
HAM 0.3 0.03 - -99.89 %
PHP 9.5 0.03 - -99.89 %
HEP 0.1 0.02 - -99.89 %
HIG 0.2 0.01 - -99.89 %
HSV 0.1 0.01 - -99.89 %
MH3 0.9 0.04 - -99.89 %
MGG 0.3 0.03 - -99.89 %
DVN 5.6 0.02 - -99.89 %
TNW 0.2 0.01 - -99.89 %
SD3 0.1 0.01 - -99.89 %
TS3 0 0.01 - -99.89 %
VCP 2 0.02 - -99.89 %
VLC 4.8 0.02 - -99.89 %
AMS 0.7 0.01 - -99.89 %
VNA 0.6 0.03 - -99.89 %
BDT 0.4 0.01 - -99.89 %
AGX 0.7 0.06 - -99.89 %
ABC 0.3 0.02 - -99.89 %
VTK 0.8 0.09 - -99.89 %
BMJ 1.1 0.01 - -99.89 %
VSN 1.9 0.02 - -99.89 %
NXT 0.1 0.01 - -99.90 %
VNP 0.2 0.01 - -99.90 %
ODE 0.4 0.04 - -99.90 %
OIL 2.4 0.01 - -99.90 %
PAS 0.1 0.00 - -99.90 %
PDV 0.6 0.01 - -99.90 %
PBC 0.9 0.01 - -99.90 %
PDC 0.1 0.01 - -99.90 %
NUE 0.1 0.01 - -99.90 %
PFL 0.1 0.00 - -99.90 %
VLG 0.1 0.01 - -99.90 %
PJS 0.2 0.02 - -99.90 %
VLB 1.7 0.04 - -99.90 %
PPH 2.2 0.03 - -99.90 %
PRT 3.4 0.01 - -99.90 %
PAT 2.4 0.10 - -99.90 %
NTC 5.3 0.22 - -99.90 %
ND2 1.7 0.04 - -99.90 %
NED 0.3 0.01 - -99.90 %
XMC 0.5 0.01 - -99.90 %
LKW 0.1 0.03 - -99.90 %
LPT 0.1 0.01 - -99.90 %
LTG 2.2 0.02 - -99.90 %
M10 0.8 0.02 - -99.90 %
MCG 0.2 0.00 - -99.90 %
MCH 157 0.22 - -99.90 %
WTC 0.1 0.01 - -99.90 %
MGC 0.1 0.01 - -99.90 %
NS2 1.1 0.02 - -99.90 %
MLS 0.1 0.01 - -99.90 %
MSR 17.2 0.02 - -99.90 %
MTL 0 0.01 - -99.90 %
MVC 1.1 0.01 - -99.90 %
VTD 0.1 0.01 - -99.90 %
VRG 0.8 0.03 - -99.90 %
NBE 0.1 0.01 - -99.90 %
NCG 1.5 0.01 - -99.90 %
NCS 0.5 0.03 - -99.90 %
VIM 0 0.03 - -99.90 %
MPC 7.3 0.02 - -99.90 %
VHG 0.3 0.00 - -99.90 %
PSP 0.4 0.01 - -99.90 %
TOS 1.8 0.06 - -99.90 %
VAB 5.3 0.01 - -99.90 %
SKH 0.5 0.03 - -99.90 %
SKV 1 0.05 - -99.90 %
SNZ 13.5 0.04 - -99.90 %
SRT 0.3 0.01 - -99.90 %
TVN 5 0.01 - -99.90 %
SSG 0.1 0.01 - -99.90 %
SSH 25.9 0.07 - -99.90 %
SWC 2.2 0.03 - -99.90 %
SZG 1.7 0.03 - -99.90 %
TAL 5.6 0.02 - -99.90 %
TV1 0.6 0.02 - -99.90 %
TCW 0.6 0.03 - -99.90 %
TDB 0.3 0.04 - -99.90 %
TUG 0.1 0.02 - -99.90 %
TEL 0.1 0.01 - -99.90 %
TTP 1.5 0.10 - -99.90 %
TIN 0.8 0.01 - -99.90 %
TIS 1 0.01 - -99.90 %
TTN 0.7 0.02 - -99.90 %
TLP 1.6 0.01 - -99.90 %
VEA 63 0.05 - -99.90 %
PSL 0.2 0.01 - -99.90 %
SID 1.2 0.01 - -99.90 %
SHC 0.1 0.02 - -99.90 %
PVM 0.6 0.02 - -99.90 %
PVO 0.1 0.01 - -99.90 %
PWA 0 0.00 - -99.90 %
VGV 1.1 0.03 - -99.90 %
PWS 0.4 0.01 - -99.90 %
PXI 0.1 0.00 - -99.90 %
VGT 7.7 0.02 - -99.90 %
PXL 1.2 0.01 - -99.90 %
QNS 17.6 0.05 - -99.90 %
VGG 1.7 0.04 - -99.90 %
QTP 7.5 0.02 - -99.90 %
VEF 35 0.21 - -99.90 %
SAS 4.7 0.03 - -99.90 %
SB1 0.1 0.01 - -99.90 %
SCJ 0.2 0.00 - -99.90 %
SCL 0.6 0.04 - -99.90 %
LAI 0.6 0.07 - -99.90 %
SDD 0 0.00 - -99.90 %
SEA 3.6 0.03 - -99.90 %
SGB 4 0.01 - -99.90 %
SGP 6.6 0.03 - -99.90 %
VEC 0.4 0.01 - -99.90 %
L45 0 0.00 - -99.90 %
AAH 0.7 0.01 - -99.90 %
GHC 1.4 0.03 - -99.90 %
DP1 0.8 0.04 - -99.90 %
BOT 0.2 0.00 - -99.90 %
DRG 1.5 0.01 - -99.90 %
BMS 0.7 0.01 - -99.90 %
DSC 5.4 0.03 - -99.90 %
BLT 0.2 0.05 - -99.90 %
DTI 0 0.00 - -99.90 %
DTP 2.1 0.13 - -99.90 %
EIC 0.9 0.02 - -99.90 %
EIN 0.2 0.00 - -99.90 %
FOC 2 0.11 - -99.90 %
FOX 52.9 0.11 - -99.90 %
BIG 0 0.01 - -99.90 %
BHA 1.4 0.02 - -99.90 %
G36 0.8 0.01 - -99.90 %
BDW 0.3 0.02 - -99.90 %
CAT 0.2 0.02 - -99.90 %
BSD 0.1 0.02 - -99.90 %
DNE 0.1 0.01 - -99.90 %
BSG 0.7 0.01 - -99.90 %
DHB 2.6 0.01 - -99.90 %
CBI 0.4 0.01 - -99.90 %
CBS 0.2 0.03 - -99.90 %
CC1 5.2 0.01 - -99.90 %
CCM 0.3 0.05 - -99.90 %
CDR 0 0.01 - -99.90 %
C4G 3.5 0.01 - -99.90 %
CFM 0 0.01 - -99.90 %
BWS 3 0.03 - -99.90 %
GND 0.2 0.03 - -99.90 %
BVB 6.1 0.01 - -99.90 %
CMM 0.9 0.01 - -99.90 %
BTN 0 0.00 - -99.90 %
CQN 2.1 0.03 - -99.90 %
BSR 5.9 0.02 - -99.90 %
CST 1 0.02 - -99.90 %
DDV 2.9 0.02 - -99.90 %
DFF 0.7 0.01 - -99.90 %
BSQ 0.9 0.02 - -99.90 %
CLX 1.5 0.02 - -99.90 %
BDG 0.8 0.03 - -99.90 %
CAR 0.1 0.02 - -99.90 %
HPD 0.2 0.03 - -99.90 %
HWS 1.4 0.02 - -99.90 %
ICN 0.9 0.04 - -99.90 %
AFX 0.3 0.01 - -99.90 %
IFS 2.8 0.03 - -99.90 %
ILA 0.1 0.00 - -99.90 %
HRT 0.6 0.01 - -99.90 %
AG1 0 0.01 - -99.90 %
ILS 0.5 0.01 - -99.90 %
AGP 0.8 0.04 - -99.90 %
HNI 0.6 0.02 - -99.90 %
HNF 0.7 0.02 - -99.90 %
HND 7.4 0.01 - -99.90 %
ABI 1.9 0.03 - -99.90 %
ACV 281.1 0.13 - -99.90 %
HMS 0.4 0.03 - -99.90 %
ACE 0.1 0.04 - -99.90 %
HHG 0.1 0.00 - -99.90 %
KGM 0.2 0.01 - -99.90 %
HEJ 0.1 0.01 - -99.90 %
HEC 0.4 0.06 - -99.90 %
KCB 0.1 0.01 - -99.90 %
HDM 0.6 0.03 - -99.90 %
HD8 0.1 0.01 - -99.90 %
AVC 4.3 0.06 - -99.90 %
APF 1.8 0.07 - -99.90 %
ABB 8.7 0.01 - -99.90 %
ANT 0.2 0.01 - -99.90 %
HD6 0.3 0.02 - -99.90 %
HD2 0.2 0.02 - -99.90 %
HBD 0 0.02 - -99.90 %
TLI 0 0.01 - -99.91 %
AAS 1.9 0.01 - -99.91 %
VW3 0 0.01 - -99.91 %
ABW 0 0.01 - -99.91 %
TID 5.2 0.03 - -99.91 %
BCR 2.9 0.01 - -99.91 %
VSF 16 0.03 - -99.91 %
VOC 2.3 0.02 - -99.91 %
VNZ 15.4 0.54 - -99.91 %
VNB 0.8 0.01 - -99.91 %
VHD 0.4 0.01 - -99.91 %
BQB 0 0.00 - -99.91 %
UDC 0.1 0.00 - -99.91 %
UDJ 0.1 0.01 - -99.91 %
VMG 0 0.00 - -99.91 %
VE9 0 0.00 - -99.91 %
BLI 0.7 0.01 - -99.91 %
ALV 0 0.01 - -99.91 %
VGR 3.5 0.06 - -99.91 %
VTA 0 0.00 - -99.91 %
KLB 4.2 0.01 - -99.91 %
LSG 1.1 0.01 - -99.91 %
HAF 0.3 0.02 - -99.91 %
PTT 0.1 0.01 - -99.91 %
ICF 0.1 0.01 - -99.91 %
GCF 0.6 0.02 - -99.91 %
GPC 0.2 0.00 - -99.91 %
HAC 0.4 0.01 - -99.91 %
CDP 0.2 0.01 - -99.91 %
FCS 0.2 0.01 - -99.91 %
MML 10.6 0.03 - -99.91 %
HAV 0 0.00 - -99.91 %
HU4 0.2 0.01 - -99.91 %
PGB 6.9 0.02 - -99.91 %
HU3 0 0.00 - -99.91 %
HTE 0.1 0.00 - -99.91 %
HNB 0.1 0.01 - -99.91 %
HVA 0.1 0.01 - -99.91 %
HNM 0.4 0.01 - -99.91 %
PXT 0.1 0.00 - -99.91 %
DNW 3.6 0.03 - -99.91 %
CGV 0 0.00 - -99.91 %
CIP 0 0.00 - -99.91 %
SRB 0 0.00 - -99.91 %
CNC 0.3 0.03 - -99.91 %
CSI 0.6 0.03 - -99.91 %
KVC 0.1 0.00 - -99.91 %
DID 0.1 0.00 - -99.91 %
HPP 0.5 0.07 - -99.91 %
SBS 1 0.01 - -99.91 %
SBD 0.1 0.01 - -99.91 %
XMD 0 0.01 - -99.91 %
DRI 1 0.01 - -99.91 %
ITS 0.1 0.00 - -99.91 %
DSG 0.1 0.00 - -99.91 %
ILC 0 0.01 - -99.91 %
ICI 0 0.01 - -99.92 %
IST 0.4 0.04 - -99.92 %
STH 0.2 0.01 - -99.92 %
PCC 0.2 0.02 - -99.92 %
PCF 0 0.01 - -99.92 %
APP 0.1 0.01 - -99.92 %
BCA 0.3 0.02 - -99.92 %
VFR 0.2 0.01 - -99.92 %
RBC 0.1 0.01 - -99.92 %
TV6 0 0.01 - -99.92 %
HPT 0.2 0.02 - -99.92 %
PIV 0.1 0.00 - -99.93 %
PTV 0.1 0.00 - -99.93 %
QNT 0 0.01 - -99.94 %
VTR 0.2 0.01 - -99.96 %
DGT 0.2 0.00 - -99.97 %
BMF 0 0.00 - -100.00 %
KCE 0 0.00 - -100.00 %
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.