MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê biến động giá

Thứ 6, 22/09/2023, 20:15
1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 năm
Cập nhật ngày 22/09 So với 2 tuần trước
(-)
TCO 244.2 13.05 603600 42.00 % Biểu đồ biến động giá của mã TCO Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCO
PTL 647 6.47 1786100 25.63 % Biểu đồ biến động giá của mã PTL Biểu đồ biến khối lượng của mã PTL
PVT 9159.3 28.30 7351700 21.57 % Biểu đồ biến động giá của mã PVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVT
CSV 1980.2 44.80 1889600 17.74 % Biểu đồ biến động giá của mã CSV Biểu đồ biến khối lượng của mã CSV
CLW 429 33.00 0 15.38 % Biểu đồ biến động giá của mã CLW Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLW
ANV 5488.5 41.10 5975600 14.97 % Biểu đồ biến động giá của mã ANV Biểu đồ biến khối lượng của mã ANV
TLH 1031.3 10.10 6895400 14.77 % Biểu đồ biến động giá của mã TLH Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLH
NO1 222 9.25 66400 14.20 % Biểu đồ biến động giá của mã NO1 Biểu đồ biến khối lượng của mã NO1
VOS 1883 13.45 4216900 10.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VOS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VOS
DGC 35316.8 98.00 7370000 10.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DGC Biểu đồ biến khối lượng của mã DGC
TRC 1014 33.80 45400 9.74 % Biểu đồ biến động giá của mã TRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRC
GIL 2520 36.00 2942300 9.26 % Biểu đồ biến động giá của mã GIL Biểu đồ biến khối lượng của mã GIL
MSH 3548.2 47.30 410900 8.99 % Biểu đồ biến động giá của mã MSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã MSH
CNG 1182.9 33.70 390300 8.71 % Biểu đồ biến động giá của mã CNG Biểu đồ biến khối lượng của mã CNG
SJD 1317.9 19.10 358900 8.52 % Biểu đồ biến động giá của mã SJD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJD
SC5 303.4 20.25 600 8.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SC5 Biểu đồ biến khối lượng của mã SC5
CAV 4302.7 74.70 7200 8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã CAV
GMH 178.2 10.80 9300 8.22 % Biểu đồ biến động giá của mã GMH Biểu đồ biến khối lượng của mã GMH
SFG 455 9.50 25800 7.95 % Biểu đồ biến động giá của mã SFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã SFG
IDI 3505.7 15.40 12587700 7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã IDI Biểu đồ biến khối lượng của mã IDI
SJS 7029.2 61.20 43000 7.18 % Biểu đồ biến động giá của mã SJS Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJS
HAH 4030.7 38.20 5545400 7.15 % Biểu đồ biến động giá của mã HAH Biểu đồ biến khối lượng của mã HAH
TIP 1560.2 24.00 264900 7.14 % Biểu đồ biến động giá của mã TIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIP
EVF 4476.1 12.75 2098700 6.94 % Biểu đồ biến động giá của mã EVF Biểu đồ biến khối lượng của mã EVF
DMC 2396.2 69.00 200 6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã DMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DMC
DCM 17840.8 33.70 4647500 6.48 % Biểu đồ biến động giá của mã DCM Biểu đồ biến khối lượng của mã DCM
LHG 1540.4 30.80 637800 6.21 % Biểu đồ biến động giá của mã LHG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LHG
CLL 1400.8 41.20 27600 6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã CLL Biểu đồ biến khối lượng của mã CLL
TDW 393.6 46.30 0 6.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TDW Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDW
PC1 0 30.70 5954500 6.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PC1 Biểu đồ biến khối lượng của mã PC1
GAS 172255.5 90.90 730800 6.01 % Biểu đồ biến động giá của mã GAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã GAS
FRT 10544.1 89.00 1604600 5.70 % Biểu đồ biến động giá của mã FRT Biểu đồ biến khối lượng của mã FRT
HTL 190.2 15.85 100 5.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HTL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTL
DBD 4193.5 56.00 71200 5.66 % Biểu đồ biến động giá của mã DBD Biểu đồ biến khối lượng của mã DBD
RDP 446 9.09 700900 5.33 % Biểu đồ biến động giá của mã RDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã RDP
S4A 1434.8 34.00 200 4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã S4A Biểu đồ biến khối lượng của mã S4A
TMP 4053 57.90 100 4.89 % Biểu đồ biến động giá của mã TMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMP
VHC 15367 83.80 2350100 4.75 % Biểu đồ biến động giá của mã VHC Biểu đồ biến khối lượng của mã VHC
HHV 5124.9 16.65 16749200 4.72 % Biểu đồ biến động giá của mã HHV Biểu đồ biến động khối lượng của mã HHV
BMC 194.6 15.70 37400 4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã BMC Biểu đồ biến khối lượng của mã BMC
DAH 433.6 5.15 1662300 4.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DAH Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAH
ACL 769.9 15.35 367500 4.07 % Biểu đồ biến động giá của mã ACL Biểu đồ biến khối lượng của mã ACL
DC4 742.9 14.15 487200 4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã DC4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã DC4
CMX 1145.8 11.70 3782000 4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã CMX Biểu đồ biến khối lượng của mã CMX
PVP 1395.3 14.80 528300 3.86 % Biểu đồ biến động giá của mã PVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVP
PTB 4095.9 60.20 953200 3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã PTB Biểu đồ biến khối lượng của mã PTB
FMC 3367.5 51.50 87900 3.52 % Biểu đồ biến động giá của mã FMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã FMC
FCM 281.4 6.24 501900 3.48 % Biểu đồ biến động giá của mã FCM Biểu đồ biến khối lượng của mã FCM
GMD 19288.2 64.00 2135700 3.29 % Biểu đồ biến động giá của mã GMD Biểu đồ biến động khối lượng của mã GMD
GSP 658.4 11.80 458100 3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã GSP Biểu đồ biến khối lượng của mã GSP
CTD 5421 68.40 2090000 3.01 % Biểu đồ biến động giá của mã CTD Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTD
PHR 6910.5 51.00 872500 2.93 % Biểu đồ biến động giá của mã PHR Biểu đồ biến khối lượng của mã PHR
CDC 438.7 19.95 470200 2.84 % Biểu đồ biến động giá của mã CDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CDC
PMG 392.1 9.30 0 2.76 % Biểu đồ biến động giá của mã PMG Biểu đồ biến khối lượng của mã PMG
APG 1674.5 10.90 4420200 2.35 % Biểu đồ biến động giá của mã APG Biểu đồ biến động khối lượng của mã APG
VTO 774.7 9.70 842300 2.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VTO Biểu đồ biến khối lượng của mã VTO
TVT 352.8 16.80 20600 2.13 % Biểu đồ biến động giá của mã TVT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TVT
AAT 368.8 5.78 465200 2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã AAT Biểu đồ biến khối lượng của mã AAT
DVP 2524 63.10 12200 2.10 % Biểu đồ biến động giá của mã DVP Biểu đồ biến động khối lượng của mã DVP
BFC 1134.8 19.85 371000 2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã BFC Biểu đồ biến khối lượng của mã BFC
CTF 0 32.90 375300 2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã CTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTF
SCS 6446.1 68.30 48100 1.94 % Biểu đồ biến động giá của mã SCS Biểu đồ biến khối lượng của mã SCS
FUE 272.2 19.17 6200 1.91 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV50 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSV50
GMC 309.2 9.37 1500 1.85 % Biểu đồ biến động giá của mã GMC Biểu đồ biến khối lượng của mã GMC
CLC 914.6 34.90 2700 1.75 % Biểu đồ biến động giá của mã CLC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CLC
DRC 2791.6 23.50 405800 1.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DRC Biểu đồ biến khối lượng của mã DRC
SHP 2985.6 29.50 53300 1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã SHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHP
SFC 213.4 18.90 600 1.61 % Biểu đồ biến động giá của mã SFC Biểu đồ biến khối lượng của mã SFC
HDB 51028.9 17.55 7117400 1.45 % Biểu đồ biến động giá của mã HDB Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDB
CCI 389.5 21.95 100 1.39 % Biểu đồ biến động giá của mã CCI Biểu đồ biến khối lượng của mã CCI
ABT 481.3 33.45 1200 1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã ABT Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABT
VPI 0 52.50 956200 1.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VPI Biểu đồ biến khối lượng của mã VPI
PLX 50655.3 39.15 1040100 1.24 % Biểu đồ biến động giá của mã PLX Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLX
TCH 9020.9 13.50 24607000 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã TCH Biểu đồ biến khối lượng của mã TCH
AGR 3877 18.00 5305200 1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã AGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã AGR
ASG 1751.4 23.15 2800 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã ASG Biểu đồ biến khối lượng của mã ASG
LAF 204 13.85 300 1.09 % Biểu đồ biến động giá của mã LAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã LAF
HTV 125.8 9.60 1000 1.05 % Biểu đồ biến động giá của mã HTV Biểu đồ biến khối lượng của mã HTV
TDM 4000 40.00 32500 1.01 % Biểu đồ biến động giá của mã TDM Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDM
SBV 284.6 10.40 60700 0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã SBV Biểu đồ biến khối lượng của mã SBV
TRA 3623.1 87.40 21000 0.92 % Biểu đồ biến động giá của mã TRA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TRA
SFI 788.3 33.10 44400 0.91 % Biểu đồ biến động giá của mã SFI Biểu đồ biến khối lượng của mã SFI
ASM 3769.1 11.20 9764800 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã ASM Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASM
HTI 421.6 16.90 4000 0.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HTI Biểu đồ biến khối lượng của mã HTI
HSL 291.9 8.25 160700 0.86 % Biểu đồ biến động giá của mã HSL Biểu đồ biến động khối lượng của mã HSL
PDN 2128.2 114.90 300 0.79 % Biểu đồ biến động giá của mã PDN Biểu đồ biến khối lượng của mã PDN
LCG 2394.4 13.95 12170000 0.72 % Biểu đồ biến động giá của mã LCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã LCG
GDT 620.1 28.60 64100 0.70 % Biểu đồ biến động giá của mã GDT Biểu đồ biến khối lượng của mã GDT
TBC 2482.8 39.10 0 0.51 % Biểu đồ biến động giá của mã TBC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TBC
OCB 16667.9 14.20 3127800 0.47 % Biểu đồ biến động giá của mã OCB Biểu đồ biến khối lượng của mã OCB
SMC 932 12.65 708900 0.40 % Biểu đồ biến động giá của mã SMC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SMC
SZC 4638 38.65 1976300 0.39 % Biểu đồ biến động giá của mã SZC Biểu đồ biến khối lượng của mã SZC
DHC 3767.1 46.80 506700 0.32 % Biểu đồ biến động giá của mã DHC Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHC
TDP 2198.4 32.60 127200 0.31 % Biểu đồ biến động giá của mã TDP Biểu đồ biến khối lượng của mã TDP
MIG 2960.1 18.00 374200 0.28 % Biểu đồ biến động giá của mã MIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MIG
TCR 37.9 3.65 2700 0.27 % Biểu đồ biến động giá của mã TCR Biểu đồ biến khối lượng của mã TCR
BSI 7898.4 38.95 2969500 0.26 % Biểu đồ biến động giá của mã BSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã BSI
HSG 11930 21.55 34490400 0.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HSG Biểu đồ biến khối lượng của mã HSG
SBA 1400.3 23.15 23700 0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã SBA Biểu đồ biến động khối lượng của mã SBA
DSN 651.3 53.90 46500 0.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DSN Biểu đồ biến khối lượng của mã DSN
UIC 258.4 32.30 14700 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã UIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã UIC
EVE 675.9 16.10 294300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã EVE Biểu đồ biến khối lượng của mã EVE
NAV 132 16.50 3200 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã NAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAV
SMA 177.1 8.70 600 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SMA Biểu đồ biến khối lượng của mã SMA
GEG 4716.4 14.65 1310400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã GEG Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEG
BRC 146 11.80 2400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã BRC Biểu đồ biến khối lượng của mã BRC
MDG 155.7 14.30 1300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MDG
MCP 527.5 35.00 0 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MCP Biểu đồ biến khối lượng của mã MCP
VFG 1522.7 36.50 300 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VFG Biểu đồ biến động khối lượng của mã VFG
LIX 1555.2 48.00 2100 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã LIX Biểu đồ biến khối lượng của mã LIX
VGC 22596.8 50.40 1149900 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã VGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VGC
STK 2952.7 35.00 74400 0.00 % Biểu đồ biến động giá của mã STK Biểu đồ biến khối lượng của mã STK
TCL 1155.1 38.30 52400 -0.13 % Biểu đồ biến động giá của mã TCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCL
REE 26016.9 63.50 1017700 -0.16 % Biểu đồ biến động giá của mã REE Biểu đồ biến khối lượng của mã REE
LGC 10202 52.90 0 -0.19 % Biểu đồ biến động giá của mã LGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LGC
VCB 499105.8 89.30 2408600 -0.22 % Biểu đồ biến động giá của mã VCB Biểu đồ biến khối lượng của mã VCB
NKG 5489.3 20.85 27469700 -0.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã NKG
RAL 2372.8 103.40 26100 -0.29 % Biểu đồ biến động giá của mã RAL Biểu đồ biến khối lượng của mã RAL
STB 62023.6 32.90 35946000 -0.30 % Biểu đồ biến động giá của mã STB Biểu đồ biến động khối lượng của mã STB
CMV 176.1 9.70 600 -0.31 % Biểu đồ biến động giá của mã CMV Biểu đồ biến khối lượng của mã CMV
PGC 962.5 15.95 42900 -0.31 % Biểu đồ biến động giá của mã PGC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGC
THG 866.4 43.40 73200 -0.34 % Biểu đồ biến động giá của mã THG Biểu đồ biến khối lượng của mã THG
FUC 263.8 13.15 100 -0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCTVGF4 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCTVGF4
KOS 8518.5 39.35 307100 -0.38 % Biểu đồ biến động giá của mã KOS Biểu đồ biến khối lượng của mã KOS
VPD 2526.2 23.70 6300 -0.42 % Biểu đồ biến động giá của mã VPD Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPD
BAF 2999.6 20.90 1763100 -0.48 % Biểu đồ biến động giá của mã BAF Biểu đồ biến khối lượng của mã BAF
NNC 414.3 18.90 19500 -0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã NNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NNC
SMB 1125.2 37.70 500 -0.53 % Biểu đồ biến động giá của mã SMB Biểu đồ biến khối lượng của mã SMB
VSI 225.7 17.10 1600 -0.58 % Biểu đồ biến động giá của mã VSI Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSI
TNH 1645.5 24.40 238500 -0.61 % Biểu đồ biến động giá của mã TNH Biểu đồ biến khối lượng của mã TNH
COM 451.9 32.00 0 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã COM Biểu đồ biến động khối lượng của mã COM
KDC 18043.3 64.50 642100 -0.62 % Biểu đồ biến động giá của mã KDC Biểu đồ biến khối lượng của mã KDC
FUC 37.5 7.50 300 -0.66 % Biểu đồ biến động giá của mã FUCVREIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUCVREIT
VCF 5132.4 193.10 400 -0.67 % Biểu đồ biến động giá của mã VCF Biểu đồ biến khối lượng của mã VCF
PNC 104.9 9.50 0 -0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã PNC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNC
KBC 26098.6 34.00 15333800 -0.73 % Biểu đồ biến động giá của mã KBC Biểu đồ biến khối lượng của mã KBC
PGI 2861.1 25.80 14000 -0.77 % Biểu đồ biến động giá của mã PGI Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGI
ICT 412 12.80 31800 -0.78 % Biểu đồ biến động giá của mã ICT Biểu đồ biến khối lượng của mã ICT
ELC 1377.6 23.20 268200 -0.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ELC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ELC
HMC 224.7 10.70 4000 -0.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HMC Biểu đồ biến khối lượng của mã HMC
ILB 752.2 30.70 4700 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã ILB Biểu đồ biến động khối lượng của mã ILB
PJT 236.2 10.25 3600 -0.97 % Biểu đồ biến động giá của mã PJT Biểu đồ biến khối lượng của mã PJT
SRC 494 17.60 5600 -1.02 % Biểu đồ biến động giá của mã SRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRC
DPM 14657.9 37.45 5138500 -1.06 % Biểu đồ biến động giá của mã DPM Biểu đồ biến khối lượng của mã DPM
HVX 137.9 3.58 13600 -1.10 % Biểu đồ biến động giá của mã HVX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVX
VNG 858 8.82 29200 -1.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VNG Biểu đồ biến khối lượng của mã VNG
ACC 1088 12.80 42700 -1.16 % Biểu đồ biến động giá của mã ACC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACC
VMD 321.9 20.85 25400 -1.18 % Biểu đồ biến động giá của mã VMD Biểu đồ biến khối lượng của mã VMD
FPT 106788.9 96.70 6861000 -1.23 % Biểu đồ biến động giá của mã FPT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FPT
CIG 221.1 7.01 331500 -1.27 % Biểu đồ biến động giá của mã CIG Biểu đồ biến khối lượng của mã CIG
OPC 1466.8 22.90 2300 -1.29 % Biểu đồ biến động giá của mã OPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã OPC
SVT 266.3 11.50 5600 -1.31 % Biểu đồ biến động giá của mã SVT Biểu đồ biến khối lượng của mã SVT
VDP 507.4 37.50 600 -1.32 % Biểu đồ biến động giá của mã VDP Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDP
PAN 4803.2 22.20 2870200 -1.33 % Biểu đồ biến động giá của mã PAN Biểu đồ biến khối lượng của mã PAN
NHH 1075 14.75 231600 -1.34 % Biểu đồ biến động giá của mã NHH Biểu đồ biến động khối lượng của mã NHH
FDC 567.9 14.70 0 -1.34 % Biểu đồ biến động giá của mã FDC Biểu đồ biến khối lượng của mã FDC
DGW 0 58.00 3531000 -1.36 % Biểu đồ biến động giá của mã DGW Biểu đồ biến động khối lượng của mã DGW
AAM 130.9 10.60 18700 -1.40 % Biểu đồ biến động giá của mã AAM Biểu đồ biến khối lượng của mã AAM
TYA 64.4 10.50 1600 -1.41 % Biểu đồ biến động giá của mã TYA Biểu đồ biến động khối lượng của mã TYA
VPS 230.2 9.41 12600 -1.47 % Biểu đồ biến động giá của mã VPS Biểu đồ biến khối lượng của mã VPS
CSM 1342 12.95 11300 -1.49 % Biểu đồ biến động giá của mã CSM Biểu đồ biến động khối lượng của mã CSM
DQC 666.6 19.40 23500 -1.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DQC Biểu đồ biến khối lượng của mã DQC
SGN 2350.7 70.00 12700 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã SGN Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGN
CTI 998.5 15.85 824900 -1.55 % Biểu đồ biến động giá của mã CTI Biểu đồ biến khối lượng của mã CTI
KSB 2367.9 30.90 3088200 -1.59 % Biểu đồ biến động giá của mã KSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã KSB
SSC 487.3 32.50 800 -1.66 % Biểu đồ biến động giá của mã SSC Biểu đồ biến khối lượng của mã SSC
DPR 2915 67.10 263400 -1.67 % Biểu đồ biến động giá của mã DPR Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPR
SZL 1056 52.80 200 -1.68 % Biểu đồ biến động giá của mã SZL Biểu đồ biến khối lượng của mã SZL
CHP 3408.4 23.20 12300 -1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CHP Biểu đồ biến động khối lượng của mã CHP
DRL 607 63.90 800 -1.69 % Biểu đồ biến động giá của mã DRL Biểu đồ biến khối lượng của mã DRL
DHA 765.1 50.60 138400 -1.70 % Biểu đồ biến động giá của mã DHA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DHA
LM8 133.8 14.25 600 -1.72 % Biểu đồ biến động giá của mã LM8 Biểu đồ biến khối lượng của mã LM8
ITD 236.2 11.00 95800 -1.79 % Biểu đồ biến động giá của mã ITD Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITD
TCM 4145.8 48.30 755900 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã TCM Biểu đồ biến khối lượng của mã TCM
IMP 4649.4 69.70 24800 -1.83 % Biểu đồ biến động giá của mã IMP Biểu đồ biến động khối lượng của mã IMP
BWE 8990.1 46.60 277600 -1.89 % Biểu đồ biến động giá của mã BWE Biểu đồ biến khối lượng của mã BWE
HVH 181.9 6.20 128000 -1.90 % Biểu đồ biến động giá của mã HVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVH
DCL 1350.2 22.95 103100 -1.92 % Biểu đồ biến động giá của mã DCL Biểu đồ biến khối lượng của mã DCL
VIB 33090 20.30 10630500 -1.93 % Biểu đồ biến động giá của mã VIB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIB
NHT 290.7 12.10 21300 -2.02 % Biểu đồ biến động giá của mã NHT Biểu đồ biến khối lượng của mã NHT
AST 2601 57.80 9900 -2.03 % Biểu đồ biến động giá của mã AST Biểu đồ biến động khối lượng của mã AST
SAB 50404.7 78.60 463700 -2.06 % Biểu đồ biến động giá của mã SAB Biểu đồ biến khối lượng của mã SAB
BHN 9863.1 42.55 7600 -2.07 % Biểu đồ biến động giá của mã BHN Biểu đồ biến động khối lượng của mã BHN
VIP 801.1 11.70 570200 -2.09 % Biểu đồ biến động giá của mã VIP Biểu đồ biến khối lượng của mã VIP
BCM 71932.5 69.50 333000 -2.11 % Biểu đồ biến động giá của mã BCM Biểu đồ biến động khối lượng của mã BCM
LBM 1014 50.70 19400 -2.12 % Biểu đồ biến động giá của mã LBM Biểu đồ biến khối lượng của mã LBM
NSC 1283.9 73.00 17600 -2.14 % Biểu đồ biến động giá của mã NSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã NSC
FUE 0 27.00 1224300 -2.17 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVFVND Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVFVND
TNT 320.8 6.29 1024300 -2.18 % Biểu đồ biến động giá của mã TNT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNT
TVS 2680.3 24.55 343200 -2.19 % Biểu đồ biến động giá của mã TVS Biểu đồ biến khối lượng của mã TVS
DAT 698.6 11.10 19100 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã DAT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAT
CMG 7379.2 49.00 216900 -2.20 % Biểu đồ biến động giá của mã CMG Biểu đồ biến khối lượng của mã CMG
TLG 4372 56.20 77700 -2.26 % Biểu đồ biến động giá của mã TLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLG
VPB 143297.8 21.25 19598000 -2.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VPB Biểu đồ biến khối lượng của mã VPB
SVI 744.3 58.00 0 -2.36 % Biểu đồ biến động giá của mã SVI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SVI
NCT 2292.2 87.60 2900 -2.45 % Biểu đồ biến động giá của mã NCT Biểu đồ biến khối lượng của mã NCT
GVR 87400 21.85 5376200 -2.46 % Biểu đồ biến động giá của mã GVR Biểu đồ biến động khối lượng của mã GVR
SVC 2338.7 35.10 100 -2.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SVC Biểu đồ biến khối lượng của mã SVC
VNM 161971.5 77.50 4244900 -2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã VNM Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNM
KHP 569.7 9.66 153200 -2.52 % Biểu đồ biến động giá của mã KHP Biểu đồ biến khối lượng của mã KHP
HAS 67.8 8.48 100 -2.53 % Biểu đồ biến động giá của mã HAS Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAS
HHS 2314.4 7.20 5819900 -2.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HHS Biểu đồ biến khối lượng của mã HHS
SRF 330.4 9.29 100 -2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã SRF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SRF
ACB 75316.8 22.30 9793000 -2.62 % Biểu đồ biến động giá của mã ACB Biểu đồ biến khối lượng của mã ACB
TMS 6744.9 55.40 201600 -2.64 % Biểu đồ biến động giá của mã TMS Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMS
BID 232945 46.05 1822500 -2.75 % Biểu đồ biến động giá của mã BID Biểu đồ biến khối lượng của mã BID
ABR 276 13.80 0 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã ABR Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABR
NVT 778.3 8.60 8600 -2.82 % Biểu đồ biến động giá của mã NVT Biểu đồ biến khối lượng của mã NVT
D2D 848.5 28.00 39000 -2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã D2D Biểu đồ biến động khối lượng của mã D2D
DTL 1413 23.00 200 -2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã DTL Biểu đồ biến khối lượng của mã DTL
TPC 136.8 5.60 2100 -2.95 % Biểu đồ biến động giá của mã TPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TPC
YEG 400.4 12.80 47200 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã YEG Biểu đồ biến khối lượng của mã YEG
DBT 200 12.80 15700 -3.03 % Biểu đồ biến động giá của mã DBT Biểu đồ biến động khối lượng của mã DBT
CTG 152102 31.65 8222000 -3.06 % Biểu đồ biến động giá của mã CTG Biểu đồ biến khối lượng của mã CTG
MBB 110221.2 18.70 18963000 -3.11 % Biểu đồ biến động giá của mã MBB Biểu đồ biến động khối lượng của mã MBB
SSI 48936.8 32.60 69559100 -3.12 % Biểu đồ biến động giá của mã SSI Biểu đồ biến khối lượng của mã SSI
FUE 506.4 19.33 357000 -3.16 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSVFL Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUESSVFL
VAF 459.5 12.20 7000 -3.17 % Biểu đồ biến động giá của mã VAF Biểu đồ biến khối lượng của mã VAF
C32 272 18.10 83100 -3.21 % Biểu đồ biến động giá của mã C32 Biểu đồ biến động khối lượng của mã C32
FUE 0 16.00 261900 -3.26 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEVN100 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEVN100
ORS 3850 19.25 7966200 -3.27 % Biểu đồ biến động giá của mã ORS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ORS
SHA 167.2 5.00 28300 -3.29 % Biểu đồ biến động giá của mã SHA Biểu đồ biến khối lượng của mã SHA
SGT 2146.1 14.50 127100 -3.33 % Biểu đồ biến động giá của mã SGT Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGT
VJC 52861.3 97.60 854100 -3.37 % Biểu đồ biến động giá của mã VJC Biểu đồ biến khối lượng của mã VJC
HAX 1122.3 15.60 1457500 -3.41 % Biểu đồ biến động giá của mã HAX Biểu đồ biến động khối lượng của mã HAX
FUE 64.7 10.79 41300 -3.49 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEDCMID Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEDCMID
CTS 4306 28.95 4140200 -3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã CTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã CTS
DHM 251.2 8.00 301600 -3.50 % Biểu đồ biến động giá của mã DHM Biểu đồ biến khối lượng của mã DHM
ACG 6952.4 41.95 15400 -3.56 % Biểu đồ biến động giá của mã ACG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ACG
HAP 565.5 5.09 226000 -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã HAP Biểu đồ biến khối lượng của mã HAP
VSH 10134.7 42.90 28900 -3.60 % Biểu đồ biến động giá của mã VSH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSH
AGG 4003.8 32.00 677000 -3.61 % Biểu đồ biến động giá của mã AGG Biểu đồ biến khối lượng của mã AGG
VTB 127.6 10.65 14500 -3.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VTB Biểu đồ biến động khối lượng của mã VTB
STG 4667 47.50 0 -3.65 % Biểu đồ biến động giá của mã STG Biểu đồ biến khối lượng của mã STG
YBM 105.8 7.40 15100 -3.77 % Biểu đồ biến động giá của mã YBM Biểu đồ biến động khối lượng của mã YBM
VID 198.5 5.59 21100 -3.79 % Biểu đồ biến động giá của mã VID Biểu đồ biến khối lượng của mã VID
PNJ 26587.9 81.00 1001300 -3.80 % Biểu đồ biến động giá của mã PNJ Biểu đồ biến động khối lượng của mã PNJ
TEG 662.5 10.10 132400 -3.81 % Biểu đồ biến động giá của mã TEG Biểu đồ biến khối lượng của mã TEG
ASP 224 6.00 91000 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã ASP Biểu đồ biến động khối lượng của mã ASP
NTL 1590 25.00 1007900 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã NTL Biểu đồ biến khối lượng của mã NTL
TMT 680.5 17.50 55100 -3.85 % Biểu đồ biến động giá của mã TMT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TMT
HUB 449.7 17.10 41200 -3.93 % Biểu đồ biến động giá của mã HUB Biểu đồ biến khối lượng của mã HUB
PVD 14157.7 25.45 7738200 -3.96 % Biểu đồ biến động giá của mã PVD Biểu đồ biến động khối lượng của mã PVD
MSB 28800 14.40 17520500 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã MSB Biểu đồ biến khối lượng của mã MSB
SAV 329.5 16.80 9200 -4.00 % Biểu đồ biến động giá của mã SAV Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAV
E1V 10062.3 20.70 1421700 -4.03 % Biểu đồ biến động giá của mã E1VFVN30 Biểu đồ biến khối lượng của mã E1VFVN30
PPC 4648.8 14.25 201000 -4.04 % Biểu đồ biến động giá của mã PPC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PPC
PAC 1312.8 28.25 800 -4.07 % Biểu đồ biến động giá của mã PAC Biểu đồ biến khối lượng của mã PAC
NAF 834.3 16.50 282400 -4.07 % Biểu đồ biến động giá của mã NAF Biểu đồ biến động khối lượng của mã NAF
VNL 140 14.85 24700 -4.19 % Biểu đồ biến động giá của mã VNL Biểu đồ biến khối lượng của mã VNL
FUE 67.9 10.77 600 -4.27 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIVFS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEKIVFS
TTA 1228.2 7.80 565100 -4.29 % Biểu đồ biến động giá của mã TTA Biểu đồ biến khối lượng của mã TTA
PDR 16455.3 24.50 17491300 -4.30 % Biểu đồ biến động giá của mã PDR Biểu đồ biến động khối lượng của mã PDR
FUE 0 14.74 48700 -4.35 % Biểu đồ biến động giá của mã FUESSV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUESSV30
NT2 7513.6 26.10 896000 -4.36 % Biểu đồ biến động giá của mã NT2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã NT2
FUE 162.8 14.16 11400 -4.39 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEMAV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEMAV30
KMR 207.6 3.65 105100 -4.45 % Biểu đồ biến động giá của mã KMR Biểu đồ biến động khối lượng của mã KMR
DHG 15415 117.90 36500 -4.53 % Biểu đồ biến động giá của mã DHG Biểu đồ biến khối lượng của mã DHG
APC 232.4 11.55 12900 -4.55 % Biểu đồ biến động giá của mã APC Biểu đồ biến động khối lượng của mã APC
SKG 1057.6 16.70 691300 -4.57 % Biểu đồ biến động giá của mã SKG Biểu đồ biến khối lượng của mã SKG
POW 28805 12.30 9838400 -4.65 % Biểu đồ biến động giá của mã POW Biểu đồ biến động khối lượng của mã POW
APH 2182.8 8.95 1232500 -4.69 % Biểu đồ biến động giá của mã APH Biểu đồ biến khối lượng của mã APH
BVH 32365.3 43.60 880900 -4.70 % Biểu đồ biến động giá của mã BVH Biểu đồ biến động khối lượng của mã BVH
HPG 158743.6 27.30 50583500 -4.71 % Biểu đồ biến động giá của mã HPG Biểu đồ biến khối lượng của mã HPG
ADS 928.5 15.90 1374500 -4.79 % Biểu đồ biến động giá của mã ADS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADS
BBC 1068.9 57.00 300 -4.84 % Biểu đồ biến động giá của mã BBC Biểu đồ biến khối lượng của mã BBC
TLD 327.1 4.49 255900 -4.87 % Biểu đồ biến động giá của mã TLD Biểu đồ biến động khối lượng của mã TLD
TCB 119586.1 34.00 7542500 -4.90 % Biểu đồ biến động giá của mã TCB Biểu đồ biến khối lượng của mã TCB
VSC 3995.2 29.95 1893100 -4.92 % Biểu đồ biến động giá của mã VSC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VSC
HU1 84.6 8.46 4300 -4.94 % Biểu đồ biến động giá của mã HU1 Biểu đồ biến khối lượng của mã HU1
VNE 1040 11.50 633100 -4.96 % Biểu đồ biến động giá của mã VNE Biểu đồ biến động khối lượng của mã VNE
PGD 3528 39.20 6300 -4.97 % Biểu đồ biến động giá của mã PGD Biểu đồ biến khối lượng của mã PGD
VCA 141.2 9.30 8700 -5.01 % Biểu đồ biến động giá của mã VCA Biểu đồ biến động khối lượng của mã VCA
BIC 3072.7 26.20 234000 -5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã BIC Biểu đồ biến khối lượng của mã BIC
PLP 342.3 4.89 167800 -5.05 % Biểu đồ biến động giá của mã PLP Biểu đồ biến động khối lượng của mã PLP
HCM 14589 31.85 12454700 -5.07 % Biểu đồ biến động giá của mã HCM Biểu đồ biến khối lượng của mã HCM
ADG 598.7 28.00 300 -5.08 % Biểu đồ biến động giá của mã ADG Biểu đồ biến động khối lượng của mã ADG
NBB 2180.3 21.70 415300 -5.24 % Biểu đồ biến động giá của mã NBB Biểu đồ biến khối lượng của mã NBB
VND 27462.4 22.55 56054300 -5.25 % Biểu đồ biến động giá của mã VND Biểu đồ biến động khối lượng của mã VND
DXV 37.5 3.79 4400 -5.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DXV Biểu đồ biến khối lượng của mã DXV
MWG 24770 52.10 11804800 -5.27 % Biểu đồ biến động giá của mã MWG Biểu đồ biến động khối lượng của mã MWG
VNS 1082.4 15.95 54900 -5.30 % Biểu đồ biến động giá của mã VNS Biểu đồ biến khối lượng của mã VNS
HT1 5456.7 14.30 1093500 -5.30 % Biểu đồ biến động giá của mã HT1 Biểu đồ biến động khối lượng của mã HT1
BKG 166.5 4.60 101000 -5.35 % Biểu đồ biến động giá của mã BKG Biểu đồ biến khối lượng của mã BKG
TIX 993 33.10 1100 -5.43 % Biểu đồ biến động giá của mã TIX Biểu đồ biến động khối lượng của mã TIX
FUE 55.9 7.87 13400 -5.52 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEKIV30 Biểu đồ biến khối lượng của mã FUEKIV30
FIT 1954.6 5.75 4117000 -5.58 % Biểu đồ biến động giá của mã FIT Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIT
TPB 40840.3 18.55 8917400 -5.60 % Biểu đồ biến động giá của mã TPB Biểu đồ biến khối lượng của mã TPB
FUE 45.1 8.68 4000 -5.65 % Biểu đồ biến động giá của mã FUEIP100 Biểu đồ biến động khối lượng của mã FUEIP100
HII 404.4 5.49 102900 -5.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HII Biểu đồ biến khối lượng của mã HII
TCT 307.6 24.05 21900 -5.69 % Biểu đồ biến động giá của mã TCT Biểu đồ biến động khối lượng của mã TCT
BMI 2959.8 27.00 273000 -5.76 % Biểu đồ biến động giá của mã BMI Biểu đồ biến khối lượng của mã BMI
KPF 415.7 6.83 3881600 -5.79 % Biểu đồ biến động giá của mã KPF Biểu đồ biến động khối lượng của mã KPF
SBT 10367.1 15.40 4960300 -5.81 % Biểu đồ biến động giá của mã SBT Biểu đồ biến khối lượng của mã SBT
GTA 164.8 15.85 0 -5.93 % Biểu đồ biến động giá của mã GTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã GTA
C47 196.3 7.13 230700 -6.06 % Biểu đồ biến động giá của mã C47 Biểu đồ biến khối lượng của mã C47
PET 2699.8 27.45 1251300 -6.15 % Biểu đồ biến động giá của mã PET Biểu đồ biến động khối lượng của mã PET
VCI 19074.9 43.80 10862600 -6.21 % Biểu đồ biến động giá của mã VCI Biểu đồ biến khối lượng của mã VCI
HDG 7179.4 29.35 3221400 -6.23 % Biểu đồ biến động giá của mã HDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDG
BMP 7244.7 88.50 242400 -6.25 % Biểu đồ biến động giá của mã BMP Biểu đồ biến khối lượng của mã BMP
LSS 946.8 12.70 2068900 -6.27 % Biểu đồ biến động giá của mã LSS Biểu đồ biến động khối lượng của mã LSS
BCE 219.8 6.28 80300 -6.27 % Biểu đồ biến động giá của mã BCE Biểu đồ biến khối lượng của mã BCE
TNI 161.7 3.08 254300 -6.38 % Biểu đồ biến động giá của mã TNI Biểu đồ biến động khối lượng của mã TNI
BTP 864.9 14.30 23800 -6.40 % Biểu đồ biến động giá của mã BTP Biểu đồ biến khối lượng của mã BTP
HVN 27458.5 12.40 875000 -6.42 % Biểu đồ biến động giá của mã HVN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HVN
FCN 2492.8 16.45 7458800 -6.53 % Biểu đồ biến động giá của mã FCN Biểu đồ biến khối lượng của mã FCN
SHI 2189.4 13.50 277800 -6.57 % Biểu đồ biến động giá của mã SHI Biểu đồ biến động khối lượng của mã SHI
VPG 1524.5 21.15 3035700 -6.62 % Biểu đồ biến động giá của mã VPG Biểu đồ biến khối lượng của mã VPG
TV2 2640.3 39.10 679000 -6.68 % Biểu đồ biến động giá của mã TV2 Biểu đồ biến động khối lượng của mã TV2
AAA 0 10.30 5785700 -6.79 % Biểu đồ biến động giá của mã AAA Biểu đồ biến khối lượng của mã AAA
PGV 29940.4 26.65 81700 -6.82 % Biểu đồ biến động giá của mã PGV Biểu đồ biến động khối lượng của mã PGV
HID 267.1 3.48 195600 -6.95 % Biểu đồ biến động giá của mã HID Biểu đồ biến khối lượng của mã HID
HNG 4279 3.86 3639800 -6.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HNG Biểu đồ biến động khối lượng của mã HNG
HHP 700.9 11.30 322300 -7.00 % Biểu đồ biến động giá của mã HHP Biểu đồ biến khối lượng của mã HHP
SSB 52027.6 25.50 1148300 -7.10 % Biểu đồ biến động giá của mã SSB Biểu đồ biến động khối lượng của mã SSB
TNA 325.2 6.56 79000 -7.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TNA Biểu đồ biến khối lượng của mã TNA
JVC 646.2 3.88 595000 -7.40 % Biểu đồ biến động giá của mã JVC Biểu đồ biến động khối lượng của mã JVC
IJC 3928.6 15.60 2665900 -7.42 % Biểu đồ biến động giá của mã IJC Biểu đồ biến khối lượng của mã IJC
SPM 182.7 13.05 500 -7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SPM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SPM
SHB 42765.8 11.80 35085800 -7.45 % Biểu đồ biến động giá của mã SHB Biểu đồ biến khối lượng của mã SHB
TDG 83.9 4.55 290900 -7.52 % Biểu đồ biến động giá của mã TDG Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDG
CVT 1320.9 36.00 0 -7.69 % Biểu đồ biến động giá của mã CVT Biểu đồ biến khối lượng của mã CVT
DTA 140 7.75 68600 -7.74 % Biểu đồ biến động giá của mã DTA Biểu đồ biến động khối lượng của mã DTA
BCG 5637 11.20 16592600 -7.82 % Biểu đồ biến động giá của mã BCG Biểu đồ biến khối lượng của mã BCG
FTS 7841.4 40.20 4496100 -8.01 % Biểu đồ biến động giá của mã FTS Biểu đồ biến động khối lượng của mã FTS
MSN 107885.6 75.40 2281400 -8.05 % Biểu đồ biến động giá của mã MSN Biểu đồ biến khối lượng của mã MSN
VDS 3570 17.00 2383000 -8.11 % Biểu đồ biến động giá của mã VDS Biểu đồ biến động khối lượng của mã VDS
DBC 5759.6 23.80 5075600 -8.11 % Biểu đồ biến động giá của mã DBC Biểu đồ biến khối lượng của mã DBC
PTC 206.8 6.40 64400 -8.18 % Biểu đồ biến động giá của mã PTC Biểu đồ biến động khối lượng của mã PTC
CII 5992.8 21.10 14121500 -8.26 % Biểu đồ biến động giá của mã CII Biểu đồ biến khối lượng của mã CII
ABS 203.3 7.06 1951400 -8.31 % Biểu đồ biến động giá của mã ABS Biểu đồ biến động khối lượng của mã ABS
ADP 0 19.20 300 -8.57 % Biểu đồ biến động giá của mã ADP Biểu đồ biến khối lượng của mã ADP
HRC 1377.4 45.60 100 -8.62 % Biểu đồ biến động giá của mã HRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HRC
CTR 8670.4 75.80 4436300 -8.67 % Biểu đồ biến động giá của mã CTR Biểu đồ biến khối lượng của mã CTR
SJF 308.1 3.89 516400 -8.69 % Biểu đồ biến động giá của mã SJF Biểu đồ biến động khối lượng của mã SJF
NLG 13903.7 36.20 3958900 -8.70 % Biểu đồ biến động giá của mã NLG Biểu đồ biến khối lượng của mã NLG
QBS 187.9 2.71 801400 -8.75 % Biểu đồ biến động giá của mã QBS Biểu đồ biến động khối lượng của mã QBS
DXG 12590.6 20.75 30656300 -9.19 % Biểu đồ biến động giá của mã DXG Biểu đồ biến khối lượng của mã DXG
CRC 181.8 6.06 58100 -9.28 % Biểu đồ biến động giá của mã CRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã CRC
POM 1801.1 6.44 598400 -9.42 % Biểu đồ biến động giá của mã POM Biểu đồ biến khối lượng của mã POM
KDH 23655.4 33.00 1827900 -9.47 % Biểu đồ biến động giá của mã KDH Biểu đồ biến động khối lượng của mã KDH
EIB 29035.5 19.60 8008600 -9.48 % Biểu đồ biến động giá của mã EIB Biểu đồ biến khối lượng của mã EIB
SIP 0 62.90 138200 -9.50 % Biểu đồ biến động giá của mã SIP Biểu đồ biến động khối lượng của mã SIP
VRE 63809.6 27.40 4715500 -9.57 % Biểu đồ biến động giá của mã VRE Biểu đồ biến khối lượng của mã VRE
SAM 2629.3 6.92 850700 -10.13 % Biểu đồ biến động giá của mã SAM Biểu đồ biến động khối lượng của mã SAM
SVD 95.2 3.45 46400 -10.16 % Biểu đồ biến động giá của mã SVD Biểu đồ biến khối lượng của mã SVD
GEX 18818.1 22.10 40811800 -10.16 % Biểu đồ biến động giá của mã GEX Biểu đồ biến động khối lượng của mã GEX
PSH 1552.2 12.30 1918600 -10.22 % Biểu đồ biến động giá của mã PSH Biểu đồ biến khối lượng của mã PSH
TDC 1155 11.55 723100 -10.47 % Biểu đồ biến động giá của mã TDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã TDC
TVB 566.8 5.59 459500 -10.56 % Biểu đồ biến động giá của mã TVB Biểu đồ biến khối lượng của mã TVB
ITA 5161.5 5.50 4566900 -10.57 % Biểu đồ biến động giá của mã ITA Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITA
TN1 920.8 16.40 6200 -10.63 % Biểu đồ biến động giá của mã TN1 Biểu đồ biến khối lượng của mã TN1
HDC 3620.9 33.50 4121100 -10.67 % Biểu đồ biến động giá của mã HDC Biểu đồ biến động khối lượng của mã HDC
HQC 1954.1 4.10 6824900 -10.68 % Biểu đồ biến động giá của mã HQC Biểu đồ biến khối lượng của mã HQC
DPG 2595.6 41.20 1898400 -10.73 % Biểu đồ biến động giá của mã DPG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DPG
TCD 1759.1 8.40 2262900 -10.73 % Biểu đồ biến động giá của mã TCD Biểu đồ biến khối lượng của mã TCD
TTF 1983.5 5.04 5116500 -10.80 % Biểu đồ biến động giá của mã TTF Biểu đồ biến động khối lượng của mã TTF
VIX 0 17.75 64651100 -10.80 % Biểu đồ biến động giá của mã VIX Biểu đồ biến khối lượng của mã VIX
ITC 1113.1 11.55 654400 -10.81 % Biểu đồ biến động giá của mã ITC Biểu đồ biến động khối lượng của mã ITC
LPB 24899.1 14.40 4930900 -10.84 % Biểu đồ biến động giá của mã LPB Biểu đồ biến khối lượng của mã LPB
SCD 133.4 15.70 100 -11.05 % Biểu đồ biến động giá của mã SCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã SCD
SCR 3165.3 8.00 5764900 -11.11 % Biểu đồ biến động giá của mã SCR Biểu đồ biến khối lượng của mã SCR
EVG 1317.3 6.12 4258700 -11.18 % Biểu đồ biến động giá của mã EVG Biểu đồ biến động khối lượng của mã EVG
VCG 12341.3 25.40 14881400 -11.34 % Biểu đồ biến động giá của mã VCG Biểu đồ biến khối lượng của mã VCG
CRE 4326.1 9.33 1445700 -11.98 % Biểu đồ biến động giá của mã CRE Biểu đồ biến động khối lượng của mã CRE
PIT 114 7.50 11000 -12.28 % Biểu đồ biến động giá của mã PIT Biểu đồ biến khối lượng của mã PIT
VRC 475.5 9.51 28100 -12.35 % Biểu đồ biến động giá của mã VRC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VRC
HAG 7484.7 8.07 15680600 -12.57 % Biểu đồ biến động giá của mã HAG Biểu đồ biến khối lượng của mã HAG
DIG 15612.2 25.60 28828600 -12.78 % Biểu đồ biến động giá của mã DIG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DIG
ST8 0 19.00 136100 -12.84 % Biểu đồ biến động giá của mã ST8 Biểu đồ biến khối lượng của mã ST8
DLG 769.2 2.57 2689300 -12.88 % Biểu đồ biến động giá của mã DLG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DLG
VHM 209009.6 48.00 7962300 -12.89 % Biểu đồ biến động giá của mã VHM Biểu đồ biến khối lượng của mã VHM
HCD 226.5 7.17 401200 -12.99 % Biểu đồ biến động giá của mã HCD Biểu đồ biến động khối lượng của mã HCD
TDH 603.8 5.36 1259100 -13.55 % Biểu đồ biến động giá của mã TDH Biểu đồ biến khối lượng của mã TDH
CCL 371.9 6.99 316000 -13.78 % Biểu đồ biến động giá của mã CCL Biểu đồ biến động khối lượng của mã CCL
PHC 435.7 8.60 620600 -14.00 % Biểu đồ biến động giá của mã PHC Biểu đồ biến khối lượng của mã PHC
VPH 904.9 9.49 868400 -14.12 % Biểu đồ biến động giá của mã VPH Biểu đồ biến động khối lượng của mã VPH
DRH 763.5 6.14 3486900 -14.25 % Biểu đồ biến động giá của mã DRH Biểu đồ biến khối lượng của mã DRH
DAG 0 4.03 1143800 -14.26 % Biểu đồ biến động giá của mã DAG Biểu đồ biến động khối lượng của mã DAG
HAR 424.7 4.19 636100 -14.31 % Biểu đồ biến động giá của mã HAR Biểu đồ biến khối lượng của mã HAR
LEC 189.7 7.27 2400 -14.37 % Biểu đồ biến động giá của mã LEC Biểu đồ biến động khối lượng của mã LEC
HBC 2142.5 8.60 1688400 -14.43 % Biểu đồ biến động giá của mã HBC Biểu đồ biến khối lượng của mã HBC
DXS 4667.2 10.30 4531500 -14.52 % Biểu đồ biến động giá của mã DXS Biểu đồ biến động khối lượng của mã DXS
KHG 3056.2 6.80 7376600 -14.79 % Biểu đồ biến động giá của mã KHG Biểu đồ biến khối lượng của mã KHG
FIR 981.5 22.00 742500 -15.06 % Biểu đồ biến động giá của mã FIR Biểu đồ biến động khối lượng của mã FIR
NHA 856.1 20.30 468200 -15.06 % Biểu đồ biến động giá của mã NHA Biểu đồ biến khối lượng của mã NHA
CKG 2429.1 25.50 272100 -15.84 % Biểu đồ biến động giá của mã CKG Biểu đồ biến động khối lượng của mã CKG
OGC 2049 6.83 998800 -16.20 % Biểu đồ biến động giá của mã OGC Biểu đồ biến khối lượng của mã OGC
HTN 1613 18.10 1151800 -16.20 % Biểu đồ biến động giá của mã HTN Biểu đồ biến động khối lượng của mã HTN
TSC 895.7 4.55 2803300 -16.21 % Biểu đồ biến động giá của mã TSC Biểu đồ biến khối lượng của mã TSC
QCG 3466.6 12.60 2202700 -16.83 % Biểu đồ biến động giá của mã QCG Biểu đồ biến động khối lượng của mã QCG
LDG 1166.7 4.54 5656900 -17.60 % Biểu đồ biến động giá của mã LDG Biểu đồ biến khối lượng của mã LDG
VIC 190696.8 50.00 17451900 -17.76 % Biểu đồ biến động giá của mã VIC Biểu đồ biến động khối lượng của mã VIC
LGL 240.1 4.53 386700 -18.38 % Biểu đồ biến động giá của mã LGL Biểu đồ biến khối lượng của mã LGL
NVL 33905.8 17.40 36475900 -19.44 % Biểu đồ biến động giá của mã NVL Biểu đồ biến động khối lượng của mã NVL
MHC 422.4 10.20 1479900 -20.93 % Biểu đồ biến động giá của mã MHC Biểu đồ biến khối lượng của mã MHC
SGR 1329 22.15 214000 -21.87 % Biểu đồ biến động giá của mã SGR Biểu đồ biến động khối lượng của mã SGR
........

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.