MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Westernbank

Ngân hàng TMCP Phương Tây

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

CƠ CẤU SỞ HỮU

TÊN CỔ ĐÔNG TỶ LỆ
6.64%
CTCP Năng lượng Sài Gòn – Bình Định
6.57%
6.27%
Hoàng Minh Hướng
4.0%
Cổ đông khác
76.52%

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Tổng tài sản 15,122 tỷ (năm 2012)
Dư nợ cho vay 5,147 tỷ (năm 2012)
Huy động vốn 10,929 tỷ (năm 2012)
Vốn điều lệ 3,000 tỷ (năm 2012)
Thu nhập lãi ròng 352 tỷ (năm 2012)
Lợi nhuận sau thuế 36 tỷ (năm 2012)
Tổng tài sản
đơn vị: nghìn tỷ
Tổng tài sản CỦA WESTERNBANK SO VỚI TOÀN NGÀNH
(*) Số liệu so sánh tính theo kỳ báo cáo gần nhất.
đơn vị: tỷ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CON

Chỉ tiêu
Năm 2009
(Đã kiểm toán)
Năm 2010
(Đã kiểm toán)
Năm 2011
(Đã kiểm toán)
Năm 2012
(Đã kiểm toán)
Kết quả kinh doanh
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 461,773,000 786,311,406 2,040,602,789 1,851,196,040
Tổng lợi nhuận trước thuế 160,150,000 67,373,075 160,559,113 50,983,882
Tổng chi phí 480,034,000 810,845,996 1,613,759,809 1,894,808,076
Lợi nhuận ròng(**) 119,502,000 51,085,082 120,753,052 36,562,013
  • Lãi ròng từ hoạt động tín dụng
  • Lãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàng
  • Lãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
  • Lãi thuần từ hoạt động khác
(*) tỷ đồng
Tài sản
Xem đầy đủ
Tổng tài sản 10,314,177,000 9,335,004,575 20,550,641,863 15,122,565,361
Tiền cho vay 1,791,247,000 3,972,547,121 8,854,234,440 5,603,894,919
Đầu tư chứng khoán 1,850,214,000 2,385,983,970 2,735,853,797 2,900,893,690
Góp vốn và đầu tư dài hạn 4,040,000 5,580,000 185,863,139 134,851
Tiền gửi 8,967,685,000 6,875,376,472 16,164,760,795 11,383,640,964
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.