MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
TCXM

Công ty Tài chính cổ phần Xi măng

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

CƠ CẤU SỞ HỮU

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Tổng tài sản 1,775 tỷ (Q3 - 2017)
Dư nợ cho vay 633 tỷ (Q3 - 2017)
Huy động vốn 04 tỷ (Q3 - 2017)
Vốn điều lệ 604 tỷ (Q3 - 2017)
Thu nhập lãi ròng 21 tỷ (Q3 - 2017)
Lợi nhuận sau thuế 10 tỷ (Q3 - 2017)
Tổng tài sản
đơn vị: nghìn tỷ
Tổng tài sản CỦA TCXM SO VỚI TOÀN NGÀNH
(*) Số liệu so sánh tính theo kỳ báo cáo gần nhất.
đơn vị: tỷ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CON

Chỉ tiêu
Năm 2011
(Đã kiểm toán)
Năm 2012
(Đã kiểm toán)
Năm 2013
(Đã kiểm toán)
Năm 2014
Kết quả kinh doanh
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 404,390,996 210,271,459 139,066,868 7,431,295
Tổng lợi nhuận trước thuế 50,051,294 3,629,328 33,638,528 2,460,359
Tổng chi phí 397,351,683 203,256,922 139,056,907 -11,198,048
Lợi nhuận ròng(**) 37,436,464 2,475,935 24,938,366 -416,134
  • Lãi ròng từ hoạt động tín dụng
  • Lãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàng
  • Lãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
  • Lãi thuần từ hoạt động khác
(*) tỷ đồng
Tài sản
Xem đầy đủ
Tổng tài sản 2,260,021,505 1,573,037,280 1,546,999,810 1,872,456,983
Tiền cho vay 944,900,461 746,785,713 697,237,214 744,750,274
Đầu tư chứng khoán 663,404,670 509,744,289 430,586,850 466,429,339
Góp vốn và đầu tư dài hạn 18,148,707 10,646,320 6,600,000 6,600,000
Tiền gửi 145,987,622 146,765,600 68,000,000
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.