MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
CBBank

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

CƠ CẤU SỞ HỮU

TÊN CỔ ĐÔNG TỶ LỆ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV)
100.0%

CƠ CẤU NỢ

Chỉ tiêu
2008 2009 2010 2011
Nợ đủ tiêu chuẩn -- -- 9,929,986,602 11,636,919,112
Nợ cần chú ý -- -- 92,660,252 96,231,149
Nợ dưới tiêu chuẩn -- -- 13,013,095 17,537,250
Nợ nghi ngờ -- -- 15,168,341 146,578,861
Nợ có khả năng mất vốn -- -- 881,518 33,317,322

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CON

Chỉ tiêu
    Năm 2010
(Đã kiểm toán)
Năm 2011
(Đã kiểm toán)
Kết quả kinh doanh
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*)     1,644,057,614 3,606,029,494
Tổng lợi nhuận trước thuế     301,926,502 219,090,945
Tổng chi phí     1,255,533,775 3,219,647,587
Lợi nhuận ròng(**)     236,038,723 163,999,872
(*) tỷ đồng
Tài sản
Xem đầy đủ
Tổng tài sản     19,761,557,026 27,129,520,770
Tiền cho vay     10,051,709,808 11,930,583,694
Đầu tư chứng khoán     3,112,210,815 4,574,706,245
Góp vốn và đầu tư dài hạn     330,269,280 1,038,453,555
Tiền gửi     14,104,018,957 18,926,840,484
Vốn và các quỹ     3,255,424,165 3,218,984,657
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.