tin mới

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
20 %
30 %
AAM
1 %
50 %
ABT
1 %
30 %
40 %
ACB
45 %
ACC
1 %
30 %
ACL
1 %
20 %
50 %
ACM
1 %
ADC
1 %
50 %
AGF
20 %
30 %
40 %
AGM
1 %
1 %
AGR
30 %
50 %
ALT
1 %
50 %
ALV
1 %
AMC
1 %
50 %
AMD
1 %
40 %
50 %
AME
1 %
ANV
25 %
50 %
APC
20 %
25 %
APG
1 %
20 %
50 %
API
20 %
30 %
40 %
APP
1 %
APS
20 %
60 %
ARM
1 %
1 %
50 %
ASA
1 %
20 %
40 %
50 %
ASM
10 %
ASP
10 %
30 %
35 %
50 %
ATA
20 %
30 %
40 %
AVF
40 %
50 %
B82
1 %
BBC
1 %
1 %
20 %
BBS
1 %
50 %
BCC
BCE
1 %
1 %
20 %
50 %
BCG
1 %
20 %
30 %
40 %
BCI
BDB
1 %
BED
1 %
50 %
BFC
20 %
30 %
35 %
BGM
10 %
20 %
50 %
BHS
30 %
BIC
BID
35 %
BII
1 %
40 %
50 %
BKC
1 %
BMC
1 %
20 %
30 %
40 %
BMI
35 %
BMP
30 %
40 %
BPC
1 %
50 %
BRC
1 %
20 %
50 %
BSC
1 %
1 %
50 %
BSI
1 %
20 %
40 %
50 %
BST
1 %
BT6
20 %
BTP
20 %
50 %
BTS
1 %
50 %
BTT
1 %
1 %
BVH
30 %
BVS
30 %
35 %
45 %
BXH
1 %
20 %
50 %
C32
20 %
45 %
C47
10 %
45 %
C92
1 %
1 %
CAN
1 %
1 %
25 %
CAP
1 %
10 %
30 %
40 %
CAV
30 %
45 %
CCI
1 %
50 %
CCL
1 %
20 %
50 %
CCM
1 %
CDC
1 %
10 %
25 %
CDO
10 %
20 %
40 %
50 %
CEO
20 %
40 %
CHP
35 %
45 %
CII
40 %
CJC
1 %
1 %
50 %
CKV
1 %
CLC
20 %
CLL
1 %
CMC
1 %
CMG
1 %
20 %
25 %
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
CMT
1 %
CMV
1 %
50 %
CMX
100 %
CNG
35 %
45 %
COM
1 %
CPC
1 %
50 %
CSC
1 %
40 %
50 %
CSM
45 %
CSV
25 %
CTB
1 %
CTC
50 %
CTD
30 %
35 %
CTG
40 %
CTI
20 %
45 %
CTS
20 %
25 %
35 %
CTT
1 %
CTX
46 %
CVT
40 %
CX8
1 %
50 %
D11
1 %
D2D
1 %
10 %
30 %
DAD
1 %
DAE
1 %
50 %
DAG
20 %
45 %
DAT
20 %
DBC
45 %
DBT
10 %
20 %
25 %
30 %
DC4
1 %
50 %
DCL
20 %
35 %
45 %
DCM
30 %
40 %
DCS
1 %
10 %
20 %
50 %
DGC
20 %
45 %
DGL
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
DGW
20 %
50 %
DHA
20 %
45 %
DHC
20 %
25 %
30 %
45 %
DHG
30 %
40 %
DHM
1 %
1 %
20 %
30 %
50 %
DHP
1 %
30 %
DHT
1 %
10 %
50 %
DIC
1 %
10 %
20 %
25 %
DID
1 %
DIG
1 %
20 %
35 %
40 %
DIH
1 %
10 %
50 %
DL1
1 %
40 %
DLG
20 %
25 %
40 %
DMC
30 %
DNC
1 %
50 %
DNM
1 %
1 %
DNP
1 %
20 %
40 %
DNY
1 %
50 %
DP3
1 %
10 %
50 %
DPC
1 %
40 %
DPM
DPR
1 %
DPS
1 %
20 %
DQC
20 %
30 %
40 %
DRC
40 %
DRH
1 %
20 %
DRL
1 %
30 %
40 %
DSN
1 %
10 %
20 %
40 %
DST
1 %
10 %
40 %
50 %
DTT
1 %
DVP
1 %
20 %
DXG
20 %
30 %
40 %
45 %
DXP
20 %
30 %
E1VFVN30
40 %
EBS
1 %
30 %
50 %
ECI
1 %
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
30 %
EID
1 %
20 %
50 %
ELC
EMC
1 %
1 %
50 %
EVE
20 %
25 %
30 %
45 %
FCM
40 %
FCN
40 %
45 %
FDC
20 %
46 %
50 %
FID
1 %
1 %
50 %
FIT
10 %
20 %
40 %
FLC
10 %
FMC
45 %
FPT
G20
1 %
1 %
20 %
40 %
50 %
GAS
30 %
GDT
1 %
20 %
40 %
GIL
20 %
30 %
GLT
1 %
50 %
GMC
10 %
40 %
GMD
40 %
GMX
1 %
20 %
50 %
GSP
20 %
30 %
35 %
45 %
GTA
1 %
30 %
50 %
GTN
20 %
GTT
30 %
HAD
1 %
HAG
30 %
HAH
30 %
45 %
HAI
1 %
10 %
30 %
40 %
HAP
1 %
10 %
20 %
35 %
HAR
10 %
30 %
40 %
HAT
1 %
20 %
HAX
30 %
45 %
HBC
30 %
HBE
1 %
HBS
1 %
HCC
1 %
30 %
HCM
HCT
1 %
50 %
HDA
20 %
40 %
50 %
HDC
30 %
40 %
HDG
40 %
HEV
1 %
50 %
HGM
45 %
HHC
1 %
30 %
HHG
1 %
20 %
35 %
40 %
HHS
10 %
20 %
40 %
HJS
1 %
20 %
40 %
HKB
1 %
10 %
50 %
HLC
1 %
50 %
HLD
10 %
20 %
HLY
1 %
HMC
50 %
HMH
1 %
20 %
40 %
HNG
20 %
30 %
50 %
HNM
50 %
HOM
1 %
1 %
30 %
HOT
1 %
50 %
HPC
45 %
HPG
40 %
HQC
1 %
10 %
30 %
50 %
HRC
1 %
30 %
40 %
HSG
30 %
40 %
HST
1 %
HT1
30 %
45 %
HTC
1 %
1 %
30 %
HTI
20 %
35 %
HTL
1 %
20 %
HTP
1 %
50 %
HTV
1 %
20 %
30 %
50 %
HU1
33 %
HU3
1 %
25 %
50 %
HUT
40 %
45 %
HVA
1 %
1 %
HVG
40 %
HVT
1 %
20 %
50 %
HVX
1 %
50 %
ICF
50 %
IDI
10 %
40 %
IDV
1 %
1 %
10 %
20 %
30 %
45 %
IJC
1 %
30 %
45 %
IMP
INC
1 %
INN
1 %
10 %
20 %
50 %
ITA
10 %
20 %
ITC
30 %
ITD
1 %
20 %
35 %
ITQ
20 %
40 %
50 %
IVS
1 %
20 %
40 %
50 %
JVC
45 %
50 %
KBC
20 %
30 %
45 %
KDC
45 %
KDH
20 %
KHA
1 %
1 %
10 %
20 %
40 %
KHB
20 %
KHL
20 %
KHP
1 %
20 %
35 %
KKC
20 %
50 %
KLF
1 %
30 %
KLS
40 %
50 %
KMR
1 %
10 %
20 %
30 %
50 %
KMT
1 %
50 %
KSA
20 %
45 %
KSB
1 %
20 %
35 %
KSD
20 %
KSH
35 %
KSK
20 %
KSQ
1 %
50 %
KSS
30 %
35 %
KST
1 %
KTB
40 %
KTS
1 %
1 %
50 %
KTT
1 %
KVC
1 %
10 %
30 %
50 %
L10
1 %
50 %
L14
1 %
1 %
10 %
20 %
L18
50 %
L35
1 %
50 %
L43
1 %
L44
20 %
L61
1 %
50 %
L62
1 %
LAF
30 %
50 %
LAS
10 %
45 %
LBE
1 %
50 %
LBM
1 %
30 %
40 %
LCD
1 %
LCG
30 %
40 %
100 %
LCM
30 %
35 %
40 %
LCS
10 %
LDG
10 %
35 %
40 %
50 %
LDP
1 %
1 %
50 %
LGC
1 %
20 %
35 %
40 %
LGL
20 %
33 %
50 %
LHC
1 %
LHG
20 %
LIG
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
LIX
LM8
1 %
20 %
LO5
1 %
LSS
30 %
LTC
50 %
LUT
1 %
50 %
MAC
15 %
30 %
35 %
MAS
1 %
20 %
30 %
MBB
40 %
MBG
1 %
30 %
MCC
1 %
40 %
MCF
1 %
50 %
MCG
10 %
30 %
35 %
40 %
50 %
MCP
1 %
50 %
MDC
1 %
MEC
1 %
50 %
MHC
35 %
MHL
1 %
50 %
MKV
1 %
50 %
MNC
1 %
1 %
50 %
MPT
20 %
MSN
MST
15 %
20 %
50 %
MTG
30 %
MWG
30 %
45 %
NAF
20 %
30 %
40 %
45 %
50 %
NAG
1 %
1 %
20 %
35 %
40 %
50 %
NBB
35 %
NBC
1 %
1 %
20 %
30 %
50 %
NBP
1 %
NCT
20 %
30 %
40 %
NDF
1 %
1 %
NDN
1 %
25 %
30 %
35 %
NDX
1 %
20 %
25 %
30 %
40 %
NET
20 %
NFC
1 %
20 %
50 %
NGC
1 %
NHA
1 %
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
NHC
1 %
NHP
1 %
10 %
15 %
40 %
NHS
35 %
NKG
NLC
50 %
NLG
NNC
20 %
NPS
1 %
50 %
NSC
1 %
20 %
30 %
NT2
30 %
35 %
NTL
20 %
30 %
35 %
NTP
30 %
NVB
1 %
NVT
50 %
OCH
10 %
30 %
50 %
OGC
45 %
100 %
ONE
1 %
50 %
OPC
1 %
1 %
40 %
ORS
20 %
PAC
30 %
45 %
PAN
1 %
20 %
40 %
45 %
PBP
1 %
50 %
PCE
1 %
PCG
1 %
50 %
PCT
1 %
1 %
15 %
PDB
1 %
10 %
20 %
50 %
PDN
1 %
20 %
30 %
PDR
1 %
PEN
1 %
50 %
PET
40 %
45 %
PGC
PGD
20 %
30 %
45 %
PGI
10 %
PGS
PHC
1 %
20 %
50 %
PHH
100 %
PHP
1 %
1 %
50 %
PHR
20 %
PIV
1 %
20 %
40 %
50 %
PJC
1 %
50 %
PJT
1 %
PLC
20 %
30 %
35 %
45 %
PMB
50 %
PMC
1 %
1 %
10 %
20 %
PMP
1 %
50 %
PMS
1 %
20 %
30 %
40 %
PNJ
30 %
POT
1 %
PPC
PPE
50 %
PPI
1 %
25 %
30 %
40 %
50 %
PPP
1 %
50 %
PPS
1 %
30 %
50 %
PRC
1 %
50 %
PSC
1 %
50 %
PSD
20 %
40 %
PSE
1 %
PSW
1 %
PTB
40 %
PTD
50 %
PTI
20 %
25 %
40 %
PTK
20 %
PTS
1 %
50 %
PVB
30 %
40 %
PVC
40 %
PVD
PVE
1 %
10 %
20 %
25 %
45 %
PVG
1 %
40 %
PVI
40 %
PVL
20 %
PVS
PVT
30 %
40 %
PVV
20 %
PVX
30 %
PXI
30 %
PXL
100 %
PXS
20 %
30 %
35 %
40 %
QBS
1 %
1 %
20 %
35 %
40 %
50 %
QCG
25 %
35 %
40 %
50 %
QHD
1 %
10 %
20 %
30 %
35 %
QNC
50 %
QTC
1 %
50 %
RAL
1 %
35 %
RCL
1 %
RDP
1 %
20 %
REE
S55
1 %
10 %
35 %
40 %
S74
33 %
50 %
S99
20 %
35 %
40 %
SAF
1 %
20 %
25 %
50 %
SAM
20 %
SAV
30 %
50 %
SBA
1 %
20 %
25 %
SBT
30 %
SC5
1 %
20 %
SCD
1 %
20 %
30 %
40 %
SCJ
5 %
20 %
50 %
70 %
SCL
1 %
30 %
35 %
SCR
35 %
40 %