TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
20 %
30 %
65 %
AAM
20 %
50 %
ABT
30 %
50 %
ACB
30 %
40 %
65 %
ACC
30 %
ACL
20 %
50 %
ACM
50 %
ADC
20 %
50 %
ADS
1 %
20 %
35 %
40 %
50 %
AGF
20 %
50 %
AGM
20 %
50 %
AGR
30 %
50 %
ALT
20 %
50 %
ALV
20 %
30 %
40 %
AMC
50 %
AMD
10 %
30 %
AME
20 %
50 %
ANV
20 %
30 %
APC
10 %
20 %
25 %
40 %
50 %
APG
10 %
20 %
50 %
API
20 %
30 %
40 %
50 %
APP
50 %
APS
20 %
60 %
ARM
20 %
50 %
ASA
10 %
50 %
ASM
10 %
40 %
ASP
25 %
30 %
ATA
20 %
30 %
40 %
ATG
50 %
ATS
20 %
50 %
AVF
40 %
50 %
B82
50 %
BAX
50 %
BBC
BBS
20 %
50 %
BCC
30 %
40 %
BCE
10 %
20 %
30 %
BCG
10 %
25 %
30 %
50 %
BCI
1 %
40 %
BDB
10 %
50 %
BED
50 %
BFC
30 %
BGM
10 %
BHN
10 %
20 %
30 %
40 %
BHS
50 %
BIC
1 %
20 %
35 %
40 %
BID
65 %
BII
30 %
50 %
BMC
10 %
20 %
25 %
BMI
20 %
35 %
BMP
40 %
45 %
BPC
50 %
BRC
1 %
25 %
BSC
15 %
50 %
BSI
1 %
10 %
BST
10 %
50 %
BT6
20 %
BTP
20 %
30 %
BTS
30 %
50 %
BTT
30 %
BVH
30 %
40 %
BVS
20 %
30 %
40 %
BWE
20 %
30 %
50 %
BXH
1 %
15 %
50 %
C32
20 %
45 %
C47
1 %
20 %
25 %
C69
50 %
C92
15 %
50 %
CAN
10 %
CAP
1 %
10 %
CAV
20 %
30 %
35 %
CCI
20 %
50 %
CCL
1 %
20 %
30 %
CDC
10 %
20 %
30 %
CDN
30 %
50 %
CEE
20 %
30 %
CEO
20 %
CHP
20 %
CII
30 %
CJC
20 %
50 %
CKV
20 %
50 %
CLC
10 %
40 %
CLG
30 %
50 %
CLH
30 %
50 %
CLL
40 %
CLM
20 %
CLW
20 %
50 %
CMG
1 %
10 %
20 %
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
30 %
CMT
30 %
50 %
CMV
20 %
50 %
CMX
100 %
CNG
10 %
20 %
COM
20 %
30 %
CPC
30 %
50 %
CSC
10 %
20 %
30 %
50 %
CSM
20 %
30 %
45 %
CSV
20 %
CTB
10 %
50 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
40 %
CTF
20 %
30 %
50 %
CTG
30 %
CTI
20 %
45 %
CTP
10 %
20 %
25 %
CTS
20 %
35 %
40 %
45 %
CTT
50 %
CTX
46 %
CVT
20 %
30 %
CX8
10 %
50 %
D11
20 %
50 %
D2D
1 %
10 %
40 %
DAD
20 %
40 %
DAE
30 %
50 %
DAG
10 %
20 %
45 %
DAH
1 %
20 %
30 %
50 %
DAT
20 %
DBC
40 %
DBT
10 %
20 %
30 %
40 %
DC2
20 %
50 %
DC4
10 %
20 %
40 %
50 %
DCL
10 %
20 %
35 %
DCM
30 %
40 %
DCS
20 %
40 %
50 %
DGC
45 %
DGL
10 %
20 %
40 %
DGW
1 %
35 %
DHA
20 %
DHC
1 %
20 %
35 %
DHG
30 %
40 %
DHM
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
DHP
20 %
DHT
1 %
10 %
35 %
40 %
DIC
1 %
10 %
20 %
40 %
DID
20 %
50 %
DIG
20 %
DIH
20 %
50 %
DL1
20 %
50 %
DLG
1 %
20 %
30 %
DMC
10 %
45 %
DNC
30 %
50 %
DNM
50 %
DNP
1 %
25 %
40 %
DNY
30 %
50 %
DP3
DPC
20 %
50 %
DPM
30 %
40 %
DPR
DPS
1 %
20 %
50 %
DQC
20 %
30 %
45 %
DRC
30 %
45 %
DRH
10 %
30 %
35 %
40 %
DRL
20 %
50 %
DSN
1 %
10 %
20 %
DST
10 %
20 %
50 %
DTL
20 %
50 %
DTT
20 %
50 %
DVP
1 %
10 %
20 %
DXG
10 %
45 %
DXP
1 %
20 %
40 %
DXV
50 %
E1VFVN30
40 %
50 %
EBS
30 %
ECI
20 %
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
30 %
EID
30 %
50 %
ELC
10 %
20 %
25 %
EMC
20 %
50 %
EVE
10 %
20 %
EVG
50 %
FCM
1 %
10 %
40 %
FCN
40 %
45 %
FDC
20 %
46 %
50 %
FID
1 %
FIT
10 %
20 %
40 %
FLC
20 %
FMC
20 %
FPT
30 %
40 %
FTM
1 %
FTS
10 %
20 %
30 %
40 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
30 %
40 %
GDT
40 %
GIL
40 %
50 %
GLT
50 %
GMC
10 %
40 %
GMD
30 %
GMX
20 %
50 %
GSP
10 %
20 %
35 %
40 %
GTA
25 %
30 %
50 %
GTN
10 %
20 %
35 %
45 %
GTT
30 %
HAD
30 %
HAG
1 %
20 %
40 %
HAH
20 %
45 %
HAI
20 %
HAP
1 %
10 %
20 %
30 %
35 %
40 %
HAR
15 %
30 %
40 %
HAT
20 %
50 %
HAX
20 %
25 %
40 %
HBC
45 %
HBS
20 %
50 %
HCC
30 %
HCD
1 %
20 %
30 %
40 %
50 %
HCM
30 %
40 %
HCT
20 %
50 %
HDA
20 %
30 %
35 %
HDC
40 %
HDG
50 %
HEV
20 %
50 %
HGM
45 %
HHC
HHG
35 %
40 %
HHS
40 %
HID
1 %
10 %
30 %
50 %
HII
20 %
50 %
HJS
30 %
HLC
20 %
50 %
HLD
1 %
10 %
20 %
35 %
40 %
HLG
10 %
30 %
50 %
HLY
15 %
50 %
HMC
10 %
20 %
35 %
40 %
50 %
HMH
20 %
30 %
40 %
HNG
1 %
20 %
40 %
HNM
50 %
HOM
10 %
30 %
40 %
HOT
20 %
50 %
HPC
45 %
HPG
30 %
40 %
HQC
10 %
20 %
40 %
HRC
20 %
25 %
50 %
HSG
30 %
65 %
HST
20 %
50 %
HT1
20 %
30 %
HTC
20 %
25 %
HTI
1 %
10 %
20 %
HTL
HTP
30 %
50 %
HTV
10 %
30 %
35 %
HU1
50 %
HU3
HUT
20 %
30 %
65 %
HVA
50 %
HVG
40 %
50 %
HVT
30 %
HVX
30 %
50 %
ICG
30 %
50 %
IDI
10 %
IDV
1 %
20 %
30 %
45 %
IJC
10 %
35 %
IMP
20 %
INC
20 %
50 %
INN
1 %
20 %
40 %
ITA
10 %
20 %
ITC
30 %
ITD
ITQ
20 %
25 %
30 %
IVS
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
JVC
45 %
50 %
KBC
30 %
KDC
30 %
40 %
KDH
20 %
30 %
KDM
10 %
20 %
30 %
50 %
KHA
KHL
20 %
KHP
40 %
50 %
KKC
20 %
30 %
35 %
50 %
KLF
10 %
20 %
30 %
40 %
KLS
40 %
KMR
40 %
KMT
25 %
50 %
KSA
20 %
45 %
50 %
KSB
10 %
20 %
35 %
KSD
20 %
KSH
50 %
KSK
20 %
KSQ
30 %
50 %
KSS
30 %
35 %
KST
30 %
50 %
KTB
40 %
KTS
20 %
30 %
KTT
30 %
50 %
KVC
1 %
25 %
30 %
40 %
50 %
L10
30 %
50 %
L14
10 %
L18
30 %
50 %
L35
25 %
50 %
L43
25 %
50 %
L44
20 %
L61
25 %
50 %
L62
25 %
50 %
LAF
30 %
50 %
LAS
1 %
45 %
LBE
20 %
50 %
LBM
1 %
30 %
40 %
LCD
20 %
50 %
LCG
20 %
35 %
45 %
LCM
30 %
35 %
40 %
LCS
10 %
LDG
10 %
20 %
35 %
40 %
LDP
25 %
LEC
50 %
LGC
10 %
40 %
LGL
30 %
50 %
LHC
1 %
10 %
30 %
35 %
LHG
20 %
35 %
LIG
1 %
20 %
25 %
30 %
LIX
20 %
LM8
30 %
LO5
20 %
50 %
LSS
20 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
1 %
10 %
30 %
40 %
MAS
30 %
50 %
MBB
30 %
MBG
50 %
MBS
20 %
35 %
40 %
45 %
MCC
10 %
25 %
30 %
MCF
30 %
MCG
30 %
40 %
50 %
MCO
20 %
50 %
MCP
20 %
30 %
50 %
MDC
25 %
50 %
MDG
25 %
50 %
MEC
50 %
MHC
MHL
25 %
50 %
MKV
50 %
MLS
20 %
50 %
MNC
50 %
MPT
50 %
MSC
50 %
MSN
20 %
30 %
MST
10 %
15 %
20 %
25 %
MTG
30 %
MWG
30 %
NAF
20 %
40 %
50 %
NAG
20 %
30 %
NBB
10 %
20 %
NBC
1 %
10 %
20 %
25 %
NBP
20 %
NCT
20 %
NDN
10 %
35 %
45 %
NDX
10 %
30 %
45 %
NET
1 %
10 %
NFC
20 %
30 %
50 %
NGC
20 %
50 %
NHA
1 %
40 %
NHC
25 %
NHP
50 %
NKG
20 %
NLG
30 %
35 %
45 %
60 %
NNC
10 %
45 %
NSC
20 %
30 %
NT2
20 %
30 %
40 %
NTL
20 %
NTP
NVB
1 %
40 %
NVL
10 %
40 %
NVT
50 %
OCH
10 %
50 %
OGC
45 %
100 %
ONE
OPC
1 %
20 %
30 %
ORS
20 %
PAC
20 %
30 %
45 %
PAN
1 %
20 %
40 %
PBP
45 %
50 %
PC1
20 %
30 %
35 %
PCE
25 %
50 %
PCG
50 %
PCT
20 %
PDB
10 %
20 %
PDN
20 %
30 %
35 %
PDR
PEN
15 %
50 %
PET
20 %
30 %
45 %
70 %
PGC
1 %
20 %
PGD
PGI
1 %
35 %
PGS
20 %
40 %
PHC
30 %
35 %
40 %
PHH
100 %
PHP
30 %
PHR
PIC
50 %
PIV
50 %
PJC
30 %
50 %
PJT
30 %
PLC
20 %
30 %
35 %
PLX
20 %
30 %
PMB
25 %
50 %
PMC
1 %
10 %
20 %
40 %
PMP
20 %
50 %
PMS
20 %
25 %
30 %
40 %
PNJ
30 %
POM
20 %
25 %
30 %
40 %
POT
20 %
50 %
PPC
30 %
PPE
50 %
PPI
25 %
PPP
20 %
50 %
PPS
20 %
PPY
20 %
50 %
PRC
20 %
50 %
PSC
20 %
50 %
PSD
10 %
20 %
25 %
30 %
PSE
20 %
50 %
PSW
20 %
50 %
PTB
35 %
PTD
20 %
PTI
40 %
PTK
20 %
PTS
30 %
50 %
PVB
10 %
20 %
PVC
10 %
20 %
40 %
PVD
40 %
50 %
PVE
10 %
40 %
PVG
20 %
30 %
40 %
PVI
40 %