tin mới

Danh sách các mã đủ điều kiện GD ký quỹ

 
AAA
20 %
30 %
AAM
50 %
ABT
1 %
ACB
30 %
40 %
ACC
ACL
ADC
50 %
ADS
1 %
20 %
40 %
50 %
AGF
1 %
20 %
50 %
AGM
AGR
30 %
50 %
ALT
50 %
AMC
50 %
AMD
10 %
50 %
ANV
25 %
50 %
APC
25 %
30 %
40 %
APG
20 %
35 %
50 %
API
20 %
30 %
40 %
50 %
APP
50 %
APS
20 %
60 %
ARM
50 %
ASA
20 %
50 %
ASM
10 %
40 %
ASP
10 %
30 %
35 %
50 %
ATA
20 %
30 %
40 %
ATG
50 %
AVF
40 %
50 %
BBC
20 %
BBS
50 %
BCC
45 %
BCE
1 %
20 %
30 %
40 %
BCG
10 %
30 %
BCI
1 %
10 %
20 %
40 %
BED
50 %
BFC
BGM
10 %
20 %
50 %
BHS
40 %
BIC
20 %
BID
30 %
40 %
BII
40 %
50 %
BMC
1 %
20 %
BMI
35 %
BMP
30 %
40 %
BPC
30 %
BRC
BSC
50 %
BSI
20 %
50 %
BT6
20 %
BTP
1 %
20 %
BTS
BTT
1 %
BVH
BVS
35 %
45 %
BXH
20 %
50 %
C32
45 %
C47
1 %
20 %
30 %
CAN
20 %
CAP
1 %
30 %
40 %
CAV
20 %
30 %
45 %
CCI
30 %
CCL
1 %
20 %
50 %
CDC
10 %
25 %
40 %
CDO
20 %
40 %
50 %
CEO
10 %
20 %
CHP
20 %
45 %
CII
30 %
40 %
CJC
CKV
50 %
CLC
1 %
10 %
CLH
50 %
CLL
1 %
40 %
CLW
50 %
CMG
1 %
20 %
25 %
30 %
45 %
CMI
25 %
30 %
40 %
CMS
30 %
CMV
50 %
CMX
100 %
CNG
1 %
35 %
COM
CPC
CSC
30 %
CSM
20 %
30 %
40 %
45 %
CSV
20 %
CTB
15 %
20 %
CTC
50 %
CTD
20 %
30 %
40 %
CTG
30 %
CTI
45 %
CTP
20 %
30 %
50 %
CTS
25 %
35 %
40 %
CTX
46 %
CVT
20 %
30 %
CX8
50 %
D2D
10 %
20 %
40 %
DAD
DAE
50 %
DAG
20 %
45 %
DBC
45 %
DBT
1 %
10 %
25 %
30 %
40 %
DC4
50 %
DCL
20 %
35 %
DCM
30 %
40 %
DCS
10 %
20 %
DGC
20 %
45 %
DGL
1 %
20 %
30 %
40 %
DGW
10 %
20 %
DHA
40 %
45 %
DHC
20 %
25 %
40 %
DHG
30 %
DHM
1 %
10 %
20 %
30 %
50 %
DHP
DHT
30 %
DIC
1 %
10 %
20 %
DIG
DIH
50 %
DL1
1 %
50 %
DLG
20 %
40 %
DMC
20 %
DNC
50 %
DNM
DNP
40 %
DNY
50 %
DP3
10 %
30 %
DPC
40 %
DPM
40 %
DPR
1 %
20 %
30 %
DPS
20 %
50 %
DQC
1 %
20 %
30 %
45 %
DRC
30 %
DRH
30 %
35 %
DRL
20 %
DSN
1 %
20 %
30 %
DST
1 %
10 %
50 %
DVP
1 %
20 %
DXG
30 %
45 %
DXP
1 %
20 %
40 %
E1VFVN30
40 %
50 %
EBS
30 %
ECI
50 %
EFI
20 %
30 %
40 %
EIB
30 %
EID
30 %
ELC
EMC
50 %
EVE
25 %
FCM
1 %
40 %
FCN
30 %
45 %
FDC
20 %
46 %
50 %
FID
1 %
50 %
FIT
10 %
20 %
FLC
10 %
20 %
FMC
20 %
45 %
FPT
40 %
G20
20 %
40 %
50 %
GAS
40 %
GDT
1 %
40 %
GIL
20 %
GLT
50 %
GMC
1 %
10 %
20 %
40 %
GMD
GMX
20 %
GSP
1 %
20 %
30 %
35 %
45 %
GTA
30 %
GTN
10 %
20 %
GTT
30 %
HAD
HAG
30 %
HAH
45 %
HAI
10 %
20 %
30 %
40 %
HAP
1 %
10 %
20 %
35 %
40 %
HAR
10 %
30 %
HAT
20 %
50 %
HAX
20 %
HBC
HBS
50 %
HCC
1 %
20 %
HCD
1 %
20 %
50 %
HCM
40 %
HCT
50 %
HDA
20 %
35 %
40 %
HDC
1 %
40 %
HDG
20 %
40 %
HEV
50 %
HGM
45 %
HHC
30 %
50 %
HHG
35 %
40 %
HHS
10 %
20 %
40 %
HID
1 %
50 %
HJS
20 %
30 %
HKB
1 %
50 %
HLC
50 %
HLD
1 %
40 %
HLG
50 %
HMC
40 %
50 %
HMH
20 %
40 %
HNG
20 %
30 %
HNM
50 %
HOM
30 %
HOT
50 %
HPC
45 %
HPG
40 %
HQC
10 %
20 %
30 %
40 %
HRC
20 %
40 %
HSG
30 %
HT1
30 %
HTC
HTI
1 %
20 %
35 %
HTL
1 %
20 %
30 %
40 %
HTP
50 %
HTV
20 %
30 %
HU3
50 %
HUT
20 %
30 %
40 %
HVG
40 %
50 %
HVT
HVX
50 %
ICF
50 %
ICG
50 %
IDI
10 %
40 %
IDV
1 %
20 %
40 %
45 %
IJC
30 %
35 %
IMP
30 %
INN
ITA
10 %
20 %
ITC
30 %
ITD
1 %
35 %
ITQ
20 %
30 %
40 %
IVS
20 %
40 %
50 %
JVC
45 %
50 %
KBC
30 %
45 %
KDC
30 %
45 %
KDH
30 %
KHA
1 %
10 %
KHB
20 %
KHL
20 %
KHP
1 %
20 %
35 %
40 %
KKC
30 %
KLF
10 %
30 %
40 %
KLS
40 %
50 %
KMR
1 %
10 %
30 %
40 %
KMT
50 %
KSA
20 %
45 %
KSB
20 %
35 %
KSD
20 %
KSH
35 %
KSK
20 %
KSQ
50 %
KSS
30 %
35 %
KTB
40 %
KTS
1 %
20 %
KVC
1 %
30 %
50 %
L10
L14
1 %
L35
50 %
L44
20 %
L61
50 %
LAF
30 %
50 %
LAS
20 %
45 %
LBE
50 %
LBM
30 %
40 %
LCG
20 %
30 %
40 %
100 %
LCM
30 %
35 %
40 %
LCS
10 %
LDG
10 %
35 %
40 %
LDP
LGC
1 %
10 %
20 %
30 %
35 %
LGL
20 %
50 %
LHC
1 %
20 %
30 %
35 %
40 %
LHG
20 %
LIG
20 %
30 %
40 %
LIX
20 %
LM8
20 %
LSS
20 %
30 %
LTC
50 %
LUT
50 %
MAC
15 %
20 %
30 %
35 %
MAS
1 %
20 %
30 %
40 %
MBB
30 %
MBG
1 %
30 %
50 %
MBS
MCC
30 %
40 %
MCF
50 %
MCG
10 %
30 %
35 %
40 %
50 %
MCP
20 %
50 %
MHC
35 %
40 %
MHL
50 %
MKV
50 %
MNC
50 %
MPT
10 %
20 %
50 %
MSN
20 %
30 %
MST
10 %
15 %
20 %
50 %
MTG
30 %
MWG
30 %
NAF
30 %
40 %
NAG
20 %
35 %
40 %
50 %
NBB
1 %
40 %
NBC
1 %
NBP
NCT
20 %
30 %
NDN
30 %
35 %
NDX
1 %
20 %
NET
NFC
20 %
50 %
NHA
1 %
10 %
30 %
NHC
NHP
15 %
40 %
50 %
NKG
20 %
NLC
50 %
NLG
NNC
20 %
NSC
1 %
20 %
30 %
NT2
20 %
30 %
35 %
40 %
NTL
20 %
40 %
NTP
NVB
50 %
NVT
50 %
OCH
10 %
30 %
50 %
OGC
45 %
100 %
ONE
50 %
OPC
20 %
30 %
40 %
ORS
20 %
PAC
20 %
45 %
PAN
1 %
20 %
40 %
45 %
PBP
50 %
PCE
50 %
PCG
50 %
PCT
PDB
1 %
10 %
20 %
30 %
PDN
30 %
PDR
1 %
PEN
50 %
PET
20 %
30 %
PGC
1 %
PGD
20 %
45 %
PGI
PGS
30 %
40 %
PHC
1 %
20 %
30 %
PHH
100 %
PHP
30 %
PHR
20 %
30 %
PIV
1 %
30 %
50 %
PJC
50 %
PJT
20 %
PLC
1 %
35 %
45 %
PMB
50 %
PMC
1 %
10 %
20 %
30 %
40 %
PMP
50 %
PMS
20 %
30 %
40 %
PNJ
30 %
POM
40 %
50 %
POT
PPC
30 %
35 %
PPE
50 %
PPI
25 %
50 %
PPP
50 %
PPS
30 %
PPY
50 %
PRC
50 %
PSC
50 %
PSD
1 %
40 %
PSE
50 %
PSW
50 %
PTB
PTD
50 %
PTI
1 %
30 %
40 %
PTK
20 %
PTS
50 %
PVB
30 %
40 %
PVC
40 %
PVD
20 %
40 %
PVE
1 %
45 %
PVG
10 %
20 %
30 %
PVI
PVL
20 %
PVS
30 %
40 %
PVT
40 %
PVV
20 %
PVX
30 %
PXI
30 %
PXL
100 %
PXS
10 %
QBS
1 %
10 %
30 %
35 %
QCG
25 %
35 %
50 %
QHD
1 %
10 %
20 %
30 %
35 %
40 %
QNC
50 %
QTC
RAL
35 %
RCL
RDP
1 %
20 %
REE
30 %
ROS
1 %
30 %
50 %
S4A
1 %
S55
1 %
10 %
20 %
30 %
35 %
40 %
S74
33 %
50 %
S99
1 %
35 %
SAF
20 %
SAM
20 %
SAV
30 %
50 %
SBA
1 %
25 %
SBT
20 %
30 %
SC5
30 %
SCD
20 %
40 %
SCJ
5 %
20 %
50 %
70 %
SCL
35 %
SCR
20 %
40 %
SD2
20 %
SD4
SD5
1 %
10 %
40 %
SD6
20 %
40 %
SD7
20 %
SD9
10 %
40 %
50 %