MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 53,283,764 5.17% 1,433,129,475,800 8.13%
Tổng bán 43,665,894 4.24% 1,432,015,903,850 8.13%
Chênh lệch mua bán +9,617,870   +1,113,571,950  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HPG 13,103,440  276,482,584,000  3,982,122  84,022,774,200  9,121,318  192,459,809,800  1,501,116,426   
HDB 2,840,300  53,965,700,000  525,321  9,981,099,000  2,314,979  43,984,601,000  44,335,596   
HCM 2,069,400  48,527,430,000  98,400  2,307,480,000  1,971,000  46,219,950,000  13,143,608   
STB 3,063,500  78,578,775,000  1,571,800  40,316,670,000  1,491,700  38,262,105,000  41,096,348   
PVD 1,220,800  24,049,760,000  14,000  275,800,000  1,206,800  23,773,960,000  150,841,593   
BID 1,236,300  52,913,640,000  372,000  15,921,600,000  864,300  36,992,040,000  646,594,612   
HSG 999,300  14,639,745,000  148,420  2,174,353,000  850,880  12,465,392,000  241,914,169   
SSI 2,662,832  53,656,064,800  2,171,900  43,763,785,000  490,932  9,892,279,800  845,299,942   
MSB 532,400  6,921,200,000  92,400  1,201,200,000  440,000  5,720,000,000  3,187,285   
SHB 392,000  4,155,200,000  31,800  391,997  4,155,168,200  729,458,801   
PAN 421,900  6,898,065,000  37,100  606,585,000  384,800  6,291,480,000  76,759,256   
BVH 391,300  19,565,000,000  37,640  1,882,000,000  353,660  17,683,000,000  162,435,957   
VND 1,900,500  29,267,700,000  1,558,800  24,005,520,000  341,700  5,262,180,000  925,844,667   
POW 726,000  8,675,700,000  392,010  4,684,519,500  333,990  3,991,180,500  1,014,773,145   
ORS 361,900  3,333,099,000  38,200  351,822,000  323,700  2,981,277,000  94,852,667   
VCI 326,200  9,084,670,000  8,400  233,940,000  317,800  8,850,730,000  338,398,235   
TCH 358,500  2,724,600,000  56,310  427,956,000  302,190  2,296,644,000  320,464,962   
HAX 326,600  5,878,800,000  46,300  833,400,000  280,300  5,045,400,000  10,486,943   
HPX 211,700  1,122,010,000  211,700  1,122,010,000  146,055,657   
NVL 492,000  7,158,600,000  286,644  4,170,670,200  205,356  2,987,929,800  836,943,873   
VIC 474,010  26,165,352,000  277,257  15,304,586,400  196,753  10,860,765,600  1,360,081,556   
VGC 200,000  7,420,000,000  20,800  771,680,000  179,200  6,648,320,000  195,508,870   
PLX 308,400  11,179,500,000  139,701  5,064,161,250  168,699  6,115,338,750  26,528,596   
VCB 623,257  55,532,198,700  476,910  42,492,681,000  146,347  13,039,517,700  300,831,653   
FUEVFVND 1,627,300  38,583,283,000  1,486,900  35,254,399,000  140,400  3,328,884,000  22,824,721   
HNG 138,700  614,441,000  18,200  80,626,000  120,500  533,815,000  530,302,297   
FRT 141,600  9,954,480,000  37,200  2,615,160,000  104,400  7,339,320,000  24,303,522   
OCB 106,800  1,933,080,000  6,300  114,030,000  100,500  1,819,050,000  6,833,306   
E1VFVN30 2,529,603  46,848,247,560  2,433,800  45,073,976,000  95,803  1,774,271,560  32,634,580   
BWE 80,800  3,797,600,000  6,300  296,100,000  74,500  3,501,500,000  58,828,151   
IJC 80,600  1,112,280,000  15,100  208,380,000  65,500  903,900,000  93,118,182   
TVB 78,800  315,988,000  22,700  91,027,000  56,100  224,961,000  31,095,079   
TLG 74,400  3,906,000,000  20,300  1,065,750,000  54,100  2,840,250,000  61,486,499   
GAS 204,300  21,778,380,000  153,465  16,359,369,000  50,835  5,419,011,000  880,994,557   
PC1 83,420  2,027,106,000  33,606  816,625,800  49,814  1,210,480,200  121,251,069   
STK 48,000  1,464,000,000  48,000  1,464,000,000  72,370,585   
KHG 98,600  519,622,000  57,500  303,025,000  41,100  216,597,000  216,867,155   
SAB 149,900  28,031,300,000  110,790  20,717,730,000  39,110  7,313,570,000  239,380,754   
PNJ 36,833  3,193,421,100  36,833  3,193,421,100     
CNG 35,000  953,750,000  900  24,525,000  34,100  929,225,000  11,259,967   
PDR 198,200  2,754,980,000  164,400  2,285,160,000  33,800  469,820,000  303,311,132   
VIB 33,400  788,240,000  33,400  788,240,000     
GEX 98,000  1,347,500,000  64,900  892,375,000  33,100  455,125,000  326,546,667   
HHS 45,000  184,500,000  12,100  49,610,000  32,900  134,890,000  155,562,899   
GMD 375,600  19,343,400,000  344,003  17,716,154,500  31,597  1,627,245,500     
VPD 30,700  733,730,000  100  2,390,000  30,600  731,340,000  25,378,467   
SKG 44,000  655,600,000  14,000  208,600,000  30,000  447,000,000  7,596,057   
VPI 27,700  1,462,560,000  27,700  1,462,560,000  114,340,426   
MHC 25,100  98,643,000  25,100  98,643,000  19,327,295   
BKG 25,040  99,158,400  25,040  99,158,400  33,996,581   
FUESSVFL 37,300  587,475,000  13,700  215,775,000  23,600  371,700,000  6,977,839   
FTS 51,400  1,053,700,000  32,800  672,400,000  18,600  381,300,000  146,097,765   
VHC 178,400  12,256,080,000  159,900  10,985,130,000  18,500  1,270,950,000  127,717,122   
ILB 18,400  605,360,000  18,400  605,360,000  11,526,600   
APH 30,800  239,932,000  12,800  99,712,000  18,000  140,220,000  174,592,178   
CMG 16,700  694,720,000  923  38,396,800  15,777  656,323,200  11,109,768   
TCL 16,700  578,655,000  1,500  51,975,000  15,200  526,680,000  12,823,641   
FUEMAV30 20,200  259,570,000  6,400  82,240,000  13,800  177,330,000  5,056,360   
CRE 18,000  158,400,000  6,200  54,560,000  11,800  103,840,000  226,702,003   
FMC 11,500  434,700,000  200  7,560,000  11,300  427,140,000  12,175,093   
CSV 17,900  573,695,000  7,600  243,580,000  10,300  330,115,000  18,926,956   
VIP 10,300  99,395,000  10,300  99,395,000  32,018,606   
LBM 11,800  505,040,000  2,200  94,160,000  9,600  410,880,000  7,145,578   
DXS 23,500  162,150,000  14,400  99,360,000  9,100  62,790,000  138,986,158   
FPT 29,100  2,386,200,000  20,000  1,640,000,000  9,100  746,200,000     
CTR 26,500  1,616,500,000  17,600  1,073,600,000  8,900  542,900,000  43,716,206   
FUEDCMID 13,800  119,646,000  5,200  45,084,000  8,600  74,562,000  878,475   
DHA 8,200  306,270,000  8,200  306,270,000  4,663,194   
FIR 8,400  409,920,000  500  24,400,000  7,900  385,520,000  21,861,623   
CLC 7,000  247,450,000  7,000  247,450,000  12,212,754   
TNH 10,400  395,200,000  3,700  140,600,000  6,700  254,600,000  3,373,252   
VNG 6,700  65,660,000  6,700  65,660,000  47,158,164   
VID 6,700  39,932,000  6,700  39,932,000  20,224,162   
DMC 6,000  272,400,000  6,000  272,400,000  15,516,306   
DVP 39,000  1,872,000,000  33,200  1,593,600,000  5,800  278,400,000  14,577,289   
NSC 6,000  429,000,000  600  42,900,000  5,400  386,100,000  7,027,542   
BSI 5,300  103,085,000  5,300  103,085,000  117,856,035   
DHC 7,200  267,840,000  1,900  70,680,000  5,300  197,160,000  11,825,112   
CIG 5,000  20,000,000  5,000  20,000,000  15,437,961   
PTC 5,000  27,000,000  5,000  27,000,000  15,877,012   
CCL 5,000  27,550,000  5,000  27,550,000  26,118,790   
CRC 5,000  29,100,000  5,000  29,100,000  14,889,530   
DPG 31,500  1,041,075,000  26,900  889,045,000  4,600  152,030,000  29,796,533   
NAF 4,000  41,800,000  4,000  41,800,000  46,541,100   
TBC 3,900  120,900,000  3,900  120,900,000  30,501,596   
SAM 3,500  21,805,000  3,500  21,805,000  183,446,998   
FUEKIV30 29,100  208,938,000  25,700  184,526,000  3,400  24,412,000  7,368,200   
VSC 3,000  90,000,000  3,000  90,000,000  55,287,785   
SAV 2,800  41,440,000  68  1,006,400  2,732  40,433,600  975,140   
SGN 2,700  178,740,000  2,700  178,740,000  9,250,039   
BIC 5,000  136,000,000  2,400  65,280,000  2,600  70,720,000  2,251,128   
ITD 3,000  41,400,000  800  11,040,000  2,200  30,360,000  10,122,464   
VNL 2,000  40,800,000  2,000  40,800,000  3,730,420   
DHG 3,400  318,920,000  1,400  131,320,000  2,000  187,600,000  59,844,133   
SFI 1,900  77,330,000  100  4,070,000  1,800  73,260,000  9,574,453   
EIB 10,400  267,280,000  8,600  221,020,000  1,800  46,260,000  269,118,312   
TRA 1,500  141,750,000  1,500  141,750,000  1,200,603   
BMC 1,400  18,900,000  1,400  18,900,000  5,294,904   
ADS 3,000  34,500,000  1,700  19,550,000  1,300  14,950,000  21,644,767   
HAP 700  3,297,000  700  3,297,000  51,428,458   
OGC 2,000  15,300,000  1,300  9,945,000  700  5,355,000  146,533,906   
MCG 600  1,842,000  600  1,842,000  28,068,791   
ACC 600  7,560,000  600  7,560,000  42,728,793   
LIX 1,500  61,500,000  900  36,900,000  600  24,600,000  13,125,015   
VMD 500  10,000,000  500  10,000,000  7,348,150   
YBM 1,000  5,820,000  600  3,492,000  400  2,328,000  6,968,725   
RAL 2,500  238,000,000  2,200  209,440,000  300  28,560,000  10,865,309   
CTS 300  4,230,000  38  535,800  262  3,694,200  70,326,734   
SPM 200  2,810,000  200  2,810,000  6,586,780   
LGL 100  376,000  100  376,000  24,345,379   
KHP 100  855,000  100  855,000  28,403,194   
ICT 100  1,415,000  100  1,415,000  32,035,228   
GMH 100  1,025,000  100  1,025,000  8,242,600   
DQC 100  1,720,000  100  1,720,000  16,570,489   
CLL 100  2,790,000  100  2,790,000  14,192,039   
TMT 800  9,840,000  700  8,610,000  100  1,230,000  17,162,641   
ABR 100  1,000,000  100  1,000,000  10,248,100   
FUCVREIT 100  748,000  100  748,000  2,349,970   
ADG 79  2,287,050  28,950  78  2,258,100  4,125,516   
EMC 1,255,000  -1,255,000     
SVT 1,145,000  1,145,000  7,304,829   
SVI 17,310,000  17,310,000  649,144   
NVT 8,250,000  -8,250,000  45,128,680   
VPH 840,000  840,000  45,918,958   
BCE 5,868,000  5,868,000  16,664,910   
OPC 400,000  -400,000     
BBC 44,000,000  44,000,000  9,221,181   
VPS 879,000  879,000  11,819,573   
ASP 446,900  446,900     
PDN 189,280,000  -189,280,000     
VRC 19,992,000  19,992,000  24,278,214   
PET 3,971,000  -3,971,000     
PGC 15,950,000  15,950,000  26,360,878   
PGD 66,000,000  66,000,000  2,256,186   
BFC 35,600,000  -35,600,000  25,507,716   
NO1 11,760,000   
TCD 68,256,000  -68,256,000  118,880,381   
SZL 92,000,000  -92,000,000     
DXV 3,208,000  3,208,000  4,788,350   
CAV 107,000,000  -107,000,000  28,095,756   
LM8 4,600,000  -4,600,000     
TDG 1,190,000  -1,190,000     
LSS 29,199,150  -29,199,150     
C47 423,950  -423,950     
MCP 359,100  -359,100  7,361,080   
MDG 21,720,000  21,720,000  5,334,225   
NNC 1,910,000  1,910,000  9,340,786   
TCR 2,040,000  2,040,000  231,252   
TCO 870,000  870,000  8,714,250   
BTP 51,800,000  51,800,000  23,781,274   
BRC 9,090,000  9,090,000  6,121,978   
NAV 24,840,000  8,280,000  16,560,000  3,836,453   
NBB 28,875,000  -28,875,000  48,808,178   
VPB 1,402,600  25,667,580,000  1,402,600  25,667,580,000     
PGI 2,600,000  2,600,000  88,082,323   
TCB 870,000  24,534,000,000  870,000  24,534,000,000     
BTT 48,060,000  48,060,000  5,949,557   
PHC 36,000,000  36,000,000  24,674,357   
PJT 3,440,000  -3,440,000     
PIT 4,380  -4,380  7,326,219   
SCD 5,535,000  5,535,000  3,581,190   
ABT 37,150,000  37,150,000  6,804,517   
SSC 58,960,000  58,960,000  7,169,484   
SFC 7,120,000  -7,120,000  5,440,492   
SFG 1,874,000  1,874,000  23,129,944   
ABS 1,605,000  -1,605,000     
SGR 7,920,000  -7,920,000  29,394,126   
SGT 5,380,000  -5,380,000     
SHA 4,543,000  4,543,000  16,068,738   
VTO 69,700,000  69,700,000  38,310,278   
SHI 231,275,000  231,275,000  78,991,315   
SHP 132,435,000  -132,435,000     
SII 2,590,000  2,590,000  691,405   
SRF 23,100,000  -23,100,000  18,934,507   
SRC 8,800,000  8,800,000  13,723,557   
SJS 23,919,000  -23,919,000  56,445,613   
AAM 1,145,000  -1,145,000  5,928,475   
SMA 1,256,000  20,724,000  -19,468,000  9,958,486   
SMB 97,290,000  97,290,000  10,189,045   
SBV 1,100,000  1,100,000  23,305,702   
SVD 312,000  312,000  13,423,063   
ST8 80,593,175,850  -80,593,175,850     
ACB 5,000,000  126,000,000,000  5,000,000  126,000,000,000     
LEC 15,572,000  -15,572,000  12,785,977   
PLP 11,224,000  11,224,000  33,463,724   
ASG 20,080,000  20,080,000  22,052,639   
PMG 93,200  -93,200  11,037,833   
PNC 5,000,000  5,000,000  5,322,824   
APC 8,310,000  -8,310,000  6,797,258   
POM 5,820,000  -5,820,000  114,842,976   
VSI 24,635,000  24,635,000  6,367,340   
PSH    
STG 40,900,000  40,900,000  48,082,480   
PTL 8,710,000  -8,710,000     
AGM 6,450,000  -6,450,000     
PVP 3,795,000  -3,795,000     
QBS    
QCG 860,000  860,000  133,116,958   
RDP 635,000  635,000  24,377,476   
REE 7,087,000  7,087,000     
S4A 3,600,000  3,600,000  20,647,320   
ACL 1,215,000  1,215,000  18,421,288   
SBA 18,720,000  -18,720,000     
CCI 87,000,000  -87,000,000     
LGC 5,700,000  -5,700,000  7,739,750   
HHP 2,451,000  2,451,000  14,842,301   
TSC 135,880  -135,880     
DBT 113,500  -113,500     
GSP 540,540  -540,540     
GTA 25,600  -25,600  5,036,717   
TRC 5,800,000  5,800,000  14,292,450   
TPC 710,000  710,000  11,356,490   
DAT 2,200,000  -2,200,000     
TNT 72,010,000  72,010,000  24,881,340   
HAS 2,720,000  -2,720,000  2,586,780   
DAH 3,942,000  -3,942,000     
TNI 310,000  -310,000  25,562,890   
HCD 14,800,000  14,800,000  15,443,682   
SMC 264,000,000  -264,000,000     
DAG 1,588,000  1,588,000  28,966,532   
CVT 185,750  -185,750  18,171,690   
TNC 33,600,000  -33,600,000  9,518,010   
VNS 14,840,000  14,840,000  19,752,362   
VNE 19,540,000  -19,540,000  38,626,640   
TNA 90,948,000  90,948,000  22,529,085   
TTB 61,800  -61,800     
DC4 21,000,000  -21,000,000  26,196,671   
TTE 1,130,000  1,130,000  14,242,930   
DCL 968,000  -968,000     
VAF 926,000  926,000  18,440,086   
UIC 4,020,000  -4,020,000     
FCM 68,640,000  68,640,000  20,676,692   
UDC 56,160,000  622,440,000  -566,280,000  12,734,420   
FDC 7,170,600  -7,170,600  19,308,250   
VCF 23,700,000  -23,700,000  12,845,987   
FIT 4,500  -4,500     
DTT 5,247,900  -5,247,900  3,975,637   
DTL 683,800  -683,800  30,102,450   
HID 1,020,000  -1,020,000  37,206,095   
DTA 5,490,000  5,490,000  8,825,251   
FUCTVGF4 9,829,400   
VDP    
FUEIP100 10,472,000  10,472,000  5,652,100   
TYA 2,560,000  2,560,000  3,642,682   
FUESSV30 7,300  96,360,000  7,300  96,360,000  3,255,370   
TVT 2,475,000  -2,475,000     
VFG 7,200,000  7,200,000  19,336,905   
DHM 34,000,000  -34,000,000     
GAB 4,425,748   
DRL 196,200,000  -196,200,000     
HII 5,340,000  -5,340,000  36,480,575   
YEG 9,270,000  9,270,000  26,344,785   
TDP 84,760,000  -84,760,000  34,374,149   
TEG 6,783,000  -6,783,000  28,796,648   
KPF 1,230,000  1,230,000  27,949,829   
HVX 323,000  -323,000  19,229,601   
CMV 1,420,000  -1,420,000     
HMC 8,900,000  -8,900,000     
TLD 294,000  294,000  36,151,256   
HUB 631,411,200  -631,411,200     
CLW 37,000,000  37,000,000  5,737,010   
TIP 32,040,000  -32,040,000  21,109,507   
ITC 616,200  -616,200     
CKG 379,320,000  -379,320,000     
THI 39,000,000  -39,000,000  23,888,840   
THG 9,080,000  9,080,000  9,650,560   
TGG 14,518,400  -14,518,400     
TIX 61,400,000  -61,400,000     
HU3 719,000  719,000  4,430,782   
KMR 15,600,000  15,600,000  21,272,404   
CTD 3,930,000  -3,930,000     
HU1 796,000  796,000  4,651,270   
HTV 44,520,000  -44,520,000  4,977,826   
CSM 71,000,000  71,000,000  51,053,629   
HOT 28,000,000  -28,000,000     
TMS 489,600  489,600  5,577,451   
TN1 26,600,000  26,600,000  21,532,002   
HTL 15,400,000  -15,400,000  364,181   
LAF 6,935,867   
HTI 36,960,000  36,960,000  6,845,260   
HRC 5,700,000  -5,700,000     
HSL 26,950,000  26,950,000  16,573,740   
COM 5,610,000  5,610,000  6,869,747   
L10 1,209,000  -1,209,000  4,723,207   
SC5 38  874,000  -38  -874,000  6,726,205   
ACG 100  4,450,000  -100  -4,450,000  15,617,042   
VTB 100  1,525,000  -100  -1,525,000  5,317,465   
TDW 100  4,405,000  -100  -4,405,000  4,016,420   
MWG 2,000,000  94,200,000,000  2,000,100  94,204,710,000  -100  -4,710,000     
BHN 130  6,097,000  -130  -6,097,000  72,799,950   
TMP 200  10,800,000  -200  -10,800,000  33,895,429   
TDH 200  628,000  -200  -628,000  53,724,931   
MBB 1,000  18,900,000  1,200  22,680,000  -200  -3,780,000     
TDM 300  11,220,000  -300  -11,220,000  42,248,744   
PGV 400  7,520,000  -400  -7,520,000  561,539,133   
C32 1,500  28,350,000  2,000  37,800,000  -500  -9,450,000  6,693,756   
DBD 300  12,135,000  800  32,360,000  -500  -20,225,000  68,276,313   
VSH 300  10,980,000  900  32,940,000  -600  -21,960,000  88,580,177   
PAC 786  24,405,300  -786  -24,405,300  16,817,150   
CTF 800  26,800,000  -800  -26,800,000  36,560,458   
TV2 500  11,525,000  1,400  32,270,000  -900  -20,745,000     
HVH 1,000  5,190,000  -1,000  -5,190,000  17,932,563   
VDS 1,100  8,635,000  -1,100  -8,635,000  206,932,594   
VCA 1,100  12,870,000  -1,100  -12,870,000  6,154,825   
DPR 1,300  73,710,000  -1,300  -73,710,000  20,236,263   
AGR 2,000  16,420,000  3,400  27,914,000  -1,400  -11,494,000  211,294,647   
BCM 30,000  2,520,000,000  31,475  2,643,900,000  -1,475  -123,900,000  477,295,892   
CHP 1,500  36,375,000  -1,500  -36,375,000     
NHH 700  11,200,000  2,300  36,800,000  -1,600  -25,600,000  72,425,366   
LDG 1,800  7,956,000  -1,800  -7,956,000  127,439,596   
IBC 2,000  6,540,000  -2,000  -6,540,000  25,641,824   
CDC 2,000  37,000,000  -2,000  -37,000,000  10,562,421   
EVF 2,000  16,600,000  -2,000  -16,600,000  175,227,537   
LHG 2,500  57,125,000  -2,500  -57,125,000  17,545,666   
FUEKIVFS 25,100  232,677,000  27,600  255,852,000  -2,500  -23,175,000  814,000   
D2D 2,500  59,500,000  -2,500  -59,500,000  13,934,852   
DSN 100  5,400,000  2,600  140,400,000  -2,500  -135,000,000  3,151,171   
NHA 2,800  35,000,000  -2,800  -35,000,000  20,508,191   
SVC 3,004  161,615,200  -3,004  -161,615,200  15,711,574   
AGG 3,100  91,760,000  -3,100  -91,760,000  56,475,803   
IMP 2,000  115,000,000  5,709  328,267,500  -3,709  -213,267,500  16,786,623   
CTI 800  10,440,000  5,100  66,555,000  -4,300  -56,115,000  30,401,463   
AST 35,000  1,942,500,000  39,700  2,203,350,000  -4,700  -260,850,000  1,832,842   
GDT 4,700  141,000,000  -4,700  -141,000,000  4,994,276   
KOS 5,300  191,595,000  -5,300  -191,595,000  105,777,942   
KSB 5,500  127,050,000  -5,500  -127,050,000  29,424,726   
HQC 50,000  143,000,000  55,500  158,730,000  -5,500  -15,730,000  230,123,061   
DRC 13,100  287,545,000  18,700  410,465,000  -5,600  -122,920,000  48,482,086   
AAT 100  556,000  7,000  38,920,000  -6,900  -38,364,000  31,718,450   
SJF 7,200  25,200,000  -7,200  -25,200,000  38,419,141   
NCT 10,400  905,840,000  17,600  1,532,960,000  -7,200  -627,120,000  4,519,964   
SJD 8,500  131,325,000  16,300  251,835,000  -7,800  -120,510,000  23,495,991   
HTN 8,700  125,715,000  16,800  242,760,000  -8,100  -117,045,000  43,016,480   
FUESSV50 1,400  22,316,000  9,500  151,430,000  -8,100  -129,114,000  3,532,238   
ELC 800  10,120,000  9,001  113,862,650  -8,201  -103,742,650  26,318,852   
NTL 3,100  53,320,000  11,400  196,080,000  -8,300  -142,760,000  24,801,405   
TDC 9,400  101,520,000  -9,400  -101,520,000  49,020,440   
HAR 10,000  40,000,000  -10,000  -40,000,000  49,472,878   
TLH 10,300  71,997,000  -10,300  -71,997,000  48,670,921   
GVR 39,400  612,670,000  50,200  780,610,000  -10,800  -167,940,000  497,394,042   
NHT 11,100  160,950,000  -11,100  -160,950,000  10,874,545   
TTA 11,700  113,373,000  -11,700  -113,373,000  76,640,110   
BMI 1,300  31,395,000  13,100  316,365,000  -11,800  -284,970,000  17,978,435   
GMC 12,800  131,840,000  -12,800  -131,840,000  13,463,265   
JVC 13,500  43,470,000  -13,500  -43,470,000  53,831,446   
PPC 200  2,870,000  13,700  196,595,000  -13,500  -193,725,000  117,631,127   
SSB 13,800  462,990,000  -13,800  -462,990,000  97,474,333   
VJC 65,000  7,403,500,000  79,520  9,057,328,000  -14,520  -1,653,828,000  69,668,299   
CMX 400  3,560,000  15,700  139,730,000  -15,300  -136,170,000  38,106,169   
GEG 100  1,550,000  15,600  241,800,000  -15,500  -240,250,000  13,938,545   
TCM 1,810  87,242,000  19,500  939,900,000  -17,690  -852,658,000  1,484,276   
SCR 28,100  168,600,000  45,800  274,800,000  -17,700  -106,200,000  192,035,367   
SCS 51,800  3,771,040,000  70,780  5,152,784,000  -18,980  -1,381,744,000  356,044   
HBC 7,000  69,230,000  26,760  264,656,400  -19,760  -195,426,400  93,816,282   
ANV 3,000  89,250,000  23,100  687,225,000  -20,100  -597,975,000  56,060,619   
TVS 400  9,400,000  22,132  520,102,000  -21,732  -510,702,000  21,647,497   
CII 22,500  321,750,000  44,500  636,350,000  -22,000  -314,600,000  114,819,505   
MSH 23,700  824,760,000  -23,700  -824,760,000  33,972,624   
HT1 1,300  17,355,000  26,210  349,903,500  -24,910  -332,548,500  175,944,032   
LCG 900  9,225,000  28,358  290,669,500  -27,458  -281,444,500  92,098,402   
AMD 29,300  34,281,000  -29,300  -34,281,000  78,238,294   
DGW 119,300  4,927,090,000  151,840  6,270,992,000  -32,540  -1,343,902,000  36,018,054   
VPG 1,000  14,300,000  34,300  490,490,000  -33,300  -476,190,000  38,701,440   
PTB 100  4,500,000  37,400  1,683,000,000  -37,300  -1,678,500,000  7,678,839   
EVG 38,200  140,194,000  -38,200  -140,194,000  105,112,447   
ITA 40,100  180,450,000  -40,100  -180,450,000  403,368,877   
HAG 116,700  1,039,797,000  156,965  1,398,558,150  -40,265  -358,761,150  434,072,613   
HAH 600  22,800,000  41,100  1,561,800,000  -40,500  -1,539,000,000  25,176,053   
APG 40,700  242,165,000  -40,700  -242,165,000  145,188,035   
HVN 2,849  38,319,050  46,500  625,425,000  -43,651  -587,105,950  532,953,479   
GIL 300  6,390,000  44,200  941,460,000  -43,900  -935,070,000  32,557,562   
TPB 5,400  127,980,000  50,000  1,185,000,000  -44,600  -1,057,020,000     
DLG 500  1,175,000  45,200  106,220,000  -44,700  -105,045,000  141,896,013   
VIX 176,500  1,297,275,000  223,680  1,644,048,000  -47,180  -346,773,000  546,650,409   
PHR 6,000  261,600,000  61,300  2,672,680,000  -55,300  -2,411,080,000  48,269,138   
VRE 447,500  12,530,000,000  503,500  14,098,000,000  -56,000  -1,568,000,000  382,724,581   
HDC 56,900  1,812,265,000  -56,900  -1,812,265,000  51,485,548   
BCG 5,200  37,752,000  69,000  500,940,000  -63,800  -463,188,000  255,276,354   
NKG 45,600  674,880,000  112,300  1,662,040,000  -66,700  -987,160,000  107,442,460   
EVE 100  1,420,000  69,900  992,580,000  -69,800  -991,160,000  11,780,860   
TTF 70,400  321,728,000  -70,400  -321,728,000  203,439,456   
BAF 100  1,805,000  78,700  1,420,535,000  -78,600  -1,418,730,000  71,577,184   
NLG 385,600  10,719,680,000  473,100  13,152,180,000  -87,500  -2,432,500,000  14,420,090   
DIG 108,000  1,760,400,000  202,400  3,299,120,000  -94,400  -1,538,720,000  269,628,088   
ASM 43,700  398,544,000  138,500  1,263,120,000  -94,800  -864,576,000  155,668,740   
IDI 4,100  51,660,000  102,300  1,288,980,000  -98,200  -1,237,320,000  108,958,129   
AAA 2,800  23,100,000  104,800  864,600,000  -102,000  -841,500,000  372,364,885   
DBC 10,800  169,020,000  122,700  1,920,255,000  -111,900  -1,751,235,000  102,420,899   
LPB 43,329  597,940,200  156,001  2,152,813,800  -112,672  -1,554,873,600     
HHV 1,200  15,180,000  126,100  1,595,165,000  -124,900  -1,579,985,000  138,286,176   
TCT 140,400  5,033,340,000  -140,400  -5,033,340,000     
SZC 100  2,980,000  140,900  4,198,820,000  -140,800  -4,195,840,000  45,157,207   
KDC 58,000  3,555,400,000  199,500  12,229,350,000  -141,500  -8,673,950,000  68,939,643   
FUEVN100 34,900  494,533,000  177,100  2,509,507,000  -142,200  -2,014,974,000  13,566,470   
VCG 49,000  997,150,000  197,475  4,018,616,250  -148,475  -3,021,466,250  215,711,857   
FCN 25,600  298,240,000  187,800  2,187,870,000  -162,200  -1,889,630,000  27,132,736   
DRH 166,600  929,628,000  -166,600  -929,628,000  61,014,427   
BMP 23,600  1,453,760,000  241,607  14,882,991,200  -218,007  -13,429,231,200  11,544,894   
NT2 800  22,080,000  237,600  6,557,760,000  -236,800  -6,535,680,000  94,703,181   
HDG 124,000  4,061,000,000  392,615  12,858,141,250  -268,615  -8,797,141,250  72,730,717   
SBT 327,700  5,161,275,000  633,811  9,982,523,250  -306,111  -4,821,248,250  592,051,464   
MIG 52,300  815,880,000  386,500  6,029,400,000  -334,200  -5,213,520,000  144,895,175   
MSN 229,355  21,834,596,000  580,500  55,263,600,000  -351,145  -33,429,004,000  261,059,763   
VOS 4,100  44,895,000  374,000  4,095,300,000  -369,900  -4,050,405,000  67,057,300   
VNM 498,200  38,461,040,000  1,003,520  77,471,744,000  -505,320  -39,010,704,000  919,776,430   
DCM 800  21,320,000  558,800  14,892,020,000  -558,000  -14,870,700,000  197,823,384   
DPM 232,800  9,812,520,000  888,200  37,437,630,000  -655,400  -27,625,110,000  116,310,650   
DGC 284,600  17,076,000,000  964,365  57,861,900,000  -679,765  -40,785,900,000  120,882,915   
KBC 133,200  3,236,760,000  879,900  21,381,570,000  -746,700  -18,144,810,000  224,319,190   
DXG 509,810  7,086,359,000  1,500,000  20,850,000,000  -990,190  -13,763,641,000  136,271,386   
PVT 200  3,990,000  1,009,000  20,129,550,000  -1,008,800  -20,125,560,000  96,302,712   
CTG 260,200  7,545,800,000  1,320,500  38,294,500,000  -1,060,300  -30,748,700,000  93,045,302   
KDH 469,400  12,439,100,000  1,554,400  41,191,600,000  -1,085,000  -28,752,500,000  86,385,284   
VHM 618,600  29,692,800,000  2,696,080  129,411,840,000  -2,077,480  -99,719,040,000  1,114,158,348   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.