TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 3,204,780 3.02% 118,142,100,000 5.67%
Tổng bán 4,536,850 4.28% 147,977,270,000 7.10%
Chênh lệch mua bán -1,332,070   -29,835,170,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
ITA 241,250  704,677,600  241,250  704,677,600  378,533,389  3.43% 
E1VFVN30 201,710  2,943,599,800  10,000  145,500,000  191,710  2,798,099,800  4,320,910  138.80% 
VRE 228,410  7,756,653,000  44,100  1,500,247,000  184,310  6,256,406,000  396,350,436  31.98% 
PVD 122,910  2,313,750,000  10,000  188,500,000  112,910  2,125,250,000  102,535,492  22.25% 
VHM 124,350  11,104,983,000  19,320  1,728,243,000  105,030  9,376,740,000  1,126,284,581  15.37% 
PVT 89,000  1,457,025,500  89,000  1,457,025,500  44,795,770  33.08% 
GAS 85,500  9,116,701,000  4,820  513,963,000  80,680  8,602,738,000  868,060,202  3.68% 
PC1 61,100  1,456,861,000  61,100  1,456,861,000  14,353,670  38.19% 
IDI 75,900  664,494,800  15,000  131,420,000  60,900  533,074,800  93,007,913  2.02% 
DPM 54,700  957,137,500  54,700  957,137,500  102,528,749  22.80% 
MSN 54,900  4,809,105,000  2,910  252,751,000  51,990  4,556,354,000  72,393,178  42.78% 
HAI 50,000  86,500,000  50,000  86,500,000  88,473,530  0.57% 
VHG 50,000  91,000,000  50,000  91,000,000  72,997,815  0.33% 
GEX 47,220  1,052,556,000  47,220  1,052,556,000  135,287,565  15.72% 
NT2 46,190  1,231,033,000  46,190  1,231,033,000  74,491,610  23.12% 
PPC 61,040  1,554,191,500  15,010  381,258,500  46,030  1,172,933,000  111,622,044  14.78% 
HT1 57,040  919,716,000  14,900  238,511,500  42,140  681,204,500  163,366,001  6.19% 
AAA 40,710  733,455,000  40,710  733,455,000  58,755,065  5.23% 
NBB 30,520  569,204,000  30,520  569,204,000  24,950,884  16.17% 
VRC 30,000  507,000,000  30,000  507,000,000  23,014,814  2.97% 
DRC 30,000  619,254,000  30,000  619,254,000  31,106,063  22.81% 
FLC 80,590  393,736,700  50,870  248,633,100  29,720  145,103,600  319,231,997  4.04% 
AST 30,800  2,307,320,000  2,000  149,820,000  28,800  2,157,500,000  6,938,890  29.73% 
QCG 25,000  137,500,000  25,000  137,500,000  131,828,007  1.09% 
KBC 26,010  374,303,500  3,000  43,050,000  23,010  331,253,500  133,348,662  20.97% 
LHG 22,860  450,408,500  22,860  450,408,500  17,320,882  14.37% 
HDB 26,500  741,362,000  4,000  112,200,000  22,500  629,162,000  40,307,189  25.89% 
BWE 21,690  537,912,000  21,690  537,912,000  61,094,910  8.27% 
TCB 19,930  488,285,000  19,930  488,285,000  22.51% 
TPB 20,000  437,500,000  400  8,880,000  19,600  428,620,000  21,474  30.00% 
DXG 17,980  381,828,000  17,980  381,828,000  1,225,013  48.72% 
VJC 20,860  2,403,200,000  3,420  392,551,000  17,440  2,010,649,000  49,765,856  20.81% 
FMC 27,260  784,838,000  10,000  285,000,000  17,260  499,838,000  16,921,624  6.91% 
VSH 20,300  362,220,000  7,500  134,850,000  12,800  227,370,000  74,079,415  13.08% 
KSB 12,730  322,306,500  12,730  322,306,500  21,398,625  9.21% 
STK 22,580  512,295,000  10,000  227,025,000  12,580  285,270,000  23,523,660  9.75% 
MSH 15,300  924,582,000  3,000  180,930,000  12,300  743,652,000  21,083,730  4.73% 
CTD 85,800  10,363,260,000  73,950  8,946,369,000  11,850  1,416,891,000  2,497,820  45.85% 
CTS 10,000  96,800,000  10,000  96,800,000  39,787,371  11.62% 
TDC 10,000  85,000,000  10,000  85,000,000  46,855,320  2.14% 
DGW 9,400  209,264,000  9,400  209,264,000  15,935,541  9.90% 
PHR 9,000  450,000,000  9,000  450,000,000  55,442,028  8.08% 
YEG 10,400  1,163,507,000  1,870  206,938,000  8,530  956,569,000  18,597,720  40.54% 
DHC 7,970  317,125,000  7,970  317,125,000  6,868,234  33.16% 
PAN 7,200  263,920,500  7,200  263,920,500  6,036,987  45.45% 
KHP 7,000  71,750,000  7,000  71,750,000  11,549,296  21.20% 
BVH 14,110  1,295,009,000  8,490  778,560,000  5,620  516,449,000  169,686,503  24.79% 
HDG 5,570  224,108,000  5,570  224,108,000  31,552,714  15.77% 
POM 7,000  60,900,000  2,000  17,109,000  5,000  43,791,000  99,971,867  7.92% 
FTM 5,000  105,000,000  5,000  105,000,000  24,488,720  0.02% 
DXV 5,000  16,500,000  5,000  16,500,000  4,809,190  0.42% 
KMR 5,000  13,500,000  5,000  13,500,000  29,479,913  48.17% 
PMG 4,000  81,400,000  4,000  81,400,000  18,230,749  0.96% 
IMP 5,620  286,620,000  2,250  114,750,000  3,370  171,870,000  392,384  55.43% 
PTB 3,210  210,799,000  3,210  210,799,000  15,915,431  16.25% 
HAX 3,050  47,890,000  3,050  47,890,000  12,797,174  12.45% 
FIT 3,000  9,960,000  3,000  9,960,000  119,035,466  2.27% 
DSN 3,000  175,500,000  3,000  175,500,000  3,310,589  21.60% 
CII 2,900  69,230,000  2,900  69,230,000  45,988,788  53.75% 
PPI 10,000  10,200,000  7,260  7,405,200  2,740  2,794,800  23,231,675  0.89% 
EVG 2,690  7,764,100  2,690  7,764,100  28,971,380  0.71% 
UIC 2,030  71,098,000  2,030  71,098,000  2,154,360  22.07% 
ASM 2,000  15,500,000  2,000  15,500,000  115,933,447  4.51% 
CVT 8,800  209,528,500  7,000  166,230,000  1,800  43,298,500  31,672,617  13.68% 
TCT 1,700  100,640,000  1,700  100,640,000  3,784,660  19.40% 
BSI 1,610  15,617,000  1,610  15,617,000  44,287,965  9.09% 
VCB 19,670  1,340,197,000  18,090  1,229,990,000  1,580  110,207,000  233,192,206  23.71% 
TDG 1,500  4,800,000  1,500  4,800,000  7,849,634  2.19% 
NSC 1,460  138,400,000  1,460  138,400,000  6,831,843  10.15% 
STB 1,400  16,450,000  1,400  16,450,000  177,844,192  14.20% 
VHC 2,300  218,500,000  990  94,149,000  1,310  124,351,000  59,294,877  35.83% 
SFI 1,130  30,736,000  1,130  30,736,000  1,829,401  34.39% 
SJS 1,000  18,900,000  1,000  18,900,000  44,577,487  10.19% 
VPD 1,000  17,000,000  1,000  17,000,000  52,162,346  0.06% 
TMP 1,730  67,470,000  900  35,100,000  830  32,370,000  34,114,320  0.27% 
BIC 3,000  71,400,000  2,300  54,740,000  700  16,660,000  1,769,359  47.49% 
VTB 610  10,507,000  610  10,507,000  4,881,622  8.26% 
AGM 600  6,180,000  600  6,180,000  7,424,590  8.21% 
SGT 510  3,503,000  510  3,503,000  26,294,098  13.47% 
GSP 510  7,548,000  510  7,548,000  10,838,890  12.87% 
BMC 360  5,076,500  360  5,076,500  4,069,356  16.16% 
VMD 340  6,732,000  340  6,732,000  7,304,010  1.70% 
BID 330  11,477,500  330  11,477,500  917,286,920  3.17% 
DIG 400  5,864,500  150  2,197,500  250  3,667,000  29,299,165  37.40% 
PDN 210  17,230,000  210  17,230,000  6,015,398  0.28% 
HTN 200  4,500,000  200  4,500,000  14,082,031  0.02% 
TCH 200  4,220,000  200  4,220,000  151,255,174  4.71% 
PME 200  11,020,000  200  11,020,000  28,462,529  62.06% 
VDP 130  4,204,000  130  4,204,000  6,128,979  1.55% 
BCG 130  772,200  130  772,200  16,990,467  20.05% 
FUESSV50 110  1,408,000  110  1,408,000  6,491,210  32.41% 
PET 110  970,200  110  970,200  25,509,089  19.54% 
FRT 100  5,250,000  100  5,250,000  25,349  48.96% 
SVC 3,120  134,224,000  3,030  130,651,500  90  3,572,500  330,172  47.68% 
HTV 90  1,383,000  90  1,383,000  4,628,097  13.68% 
CLC 60  2,092,000  60  2,092,000  11,684,754  4.41% 
ACC 60  1,152,000  60  1,152,000  2,900,870  19.99% 
VCF 50  9,500,000  50  9,500,000  12,867,291  0.59% 
TYA 100  1,380,000  50  687,500  50  692,500  3,388,130  44.77% 
TNA 40  548,500  40  548,500  11,091,750  12.39% 
TLG 30  1,789,000  30  1,789,000  47,331,018  33.08% 
HNG 30  459,000  30  459,000  427,274,188  0.82% 
TTE 30  405,000  30  405,000  14,529,454  0.00% 
PJT 10  134,000  10  134,000  7,103,640  2.75% 
VAF 10  118,000  10  118,000  18,440,045  0.04% 
SZL 10  380,000  10  380,000  6,530,740  16.35% 
CCI 10  127,500  10  127,500  8,211,953  2.72% 
REE 10  315,000  10  315,000  -6  49.00% 
GDT 10  410,000  10  410,000  4,401,061  23.32% 
PGC 20  311,000  20  308,000  3,000  24,025,618  9.18% 
ATG 6,978,180  3.15% 
PIT 7,334,672  0.74% 
SGR 22,309,648  0.01% 
SFG 23,182,751  0.60% 
SHI 40,846,478  1.16% 
PHC 11,452,475  0.07% 
SHP 41,237,494  4.99% 
OGC 145,383,630  0.54% 
OPC 10,922,223  7.90% 
SMA 9,313,810  0.04% 
SKG 2,871,242  44.01% 
BBC 298,561  47.06% 
SJF 38,734,256  0.09% 
SII 24,800  48.96% 
PDR 113,457,851  6.41% 
PXS 22,130,784  12.12% 
PTL 48,689,206  0.31% 
RAL 5,283,296  3.06% 
PTC 8,764,735  0.31% 
S4A 20,664,200  0.03% 
RDP 16,468,346  0.48% 
QBS   49.00% 
PXT 9,558,370  1.21% 
APC 4,701,702  9.89% 
APG 33,966,340  0.18% 
PXI 14,558,700  0.47% 
SAM 116,812,264  2.09% 
PNC 5,311,257  0.89% 
PNJ   49.00% 
PLP 5,196,560  14.36% 
SFC 5,441,946  0.80% 
SCD 3,354,140  9.54% 
SBA 29,615,029  0.04% 
SAV 49.00% 
SBV 8,237,514  18.90% 
SC5 6,645,603  4.65% 
ASP 49.00% 
SMB 12,277,504  7.86% 
VCI 96,597,663  40.74% 
UDC 17,137,670  0.04% 
TVT 10,260,770  0.14% 
VDS 48,681,692  0.37% 
ADS 12,470,371  0.13% 
AGF 13,476,202  1.06% 
VFG 14,566,816  2.92% 
TVS 19,504,226  18.29% 
TRC 12,069,280  8.77% 
TPC 11,559,406  1.68% 
TNT 12,468,430  0.10% 
TSC 71,517,160  0.56% 
TVB 11,858,035  0.26% 
TTF 91,011,227  6.59% 
TTB 22,901,184  0.09% 
VID 13,631,462  0.44% 
ABT 6,525,629  2.74% 
VPS 11,815,810  0.69% 
VPK 4,536,536  18.75% 
AAM 4,766,672  1.02% 
YBM 6,287,469  0.63% 
VTO 37,181,877  2.45% 
VSI 6,400,430  0.51% 
VPI 63,549,370  9.28% 
VNG 40,927,855  0.11% 
VNE 32,058,388  13.55% 
VIS 17,745,344  75.96% 
VNS 16,485,757  24.71% 
VPH 30,651,885  13.40% 
VPG 10,668,109  2.62% 
VPB   30.66% 
TNI 25,719,030  0.01% 
TBC 30,797,036  0.50% 
TAC 16,187,213  1.22% 
SZC 48,949,860  0.05% 
AMD 79,086,736  0.63% 
TCM 71,730  48.87% 
TCL 7,274,155  14.27% 
TCD 13,018,407  14.95% 
SVT 5,158,079  0.00% 
SRF 7,201,630  26.84% 
SRC 13,720,132  0.11% 
SPM 6,439,790  3.00% 
SSC 7,185,748  1.07% 
SVI 4,692,430  12.43% 
STG 48,072,179  0.07% 
ST8   49.00% 
TCO 8,731,904  2.33% 
TIX 14,673,466  0.09% 
TIP 9,024,223  14.30% 
TIE 4,040,531  6.78% 
TLD 9,122,294  0.27% 
TNC 8,996,150  2.27% 
TMT 17,301,444  2.49% 
TMS 49.00% 
THI 23,877,470  0.07% 
TDM 32,873,350  8.52% 
TDH 12,323,661  33.90% 
TCR 19,281  48.81% 
TDW 3,934,830  2.71% 
THG 6,406,920  0.46% 
TGG 13,360,915  0.06% 
TEG 14,117,556  1.05% 
NVT 48,896,170  45.97% 
HMC 9,920,280  1.76% 
DIC 10,799,273  8.38% 
HLG 21,211,079  1.20% 
CHP 63,151,454  3.44% 
DHM 15,324,019  0.19% 
HOT 3,918,070  0.02% 
HII 13,474,989  0.62% 
BTP 23,861,624  9.55% 
DLG 121,469,582  8.42% 
HCD 13,207,110  0.08% 
HID 26,561,260  2.45% 
HHS 119,325,732  5.57% 
HDC 15,223,452  18.81% 
HPX 68,698,002  14.65% 
HU3 4,424,683  4.75% 
DAH 15,821,180  2.74% 
HU1 4,535,870  3.64% 
HVX 19,241,481  0.88% 
DTT 3,974,205  0.25% 
HUB 7,470,540   
HTT 9,591,610  1.04% 
DBD 25,615,360  0.10% 
HRC 13,630,487  3.88% 
DCM 244,437,343  2.83% 
HTL 248,111  46.93% 
HTI 7,967,848  17.06% 
DAT 21,468,590  0.00% 
DTA 8,408,840  0.11% 
FIR 6,369,000  0.01% 
DTL 30,095,704  0.01% 
DRL 4,589,650  0.69% 
C47 512,854  0.30% 
CAV 28,118,802  0.18% 
FCN 14,106,757  36.52% 
ELC 13,961,444  21.33% 
EIB 860,550  29.93% 
CCL 20,889,992  5.02% 
FCM 19,027,565  2.59% 
EVE 15,550,017  62.96% 
EMC 5,617,350  0.04% 
DRH 29,630,589  0.43% 
BTT 6,603,726  0.08% 
HAH 14,389,220  19.50% 
DPR 13,146,440  18.43% 
DPG 14,636,472  0.21% 
CEE 20,202,890  0.32% 
HAR 49,623,296  0.04% 
DQC 15,776,267  3.08% 
CDC 7,641,769  0.35% 
FUCVREIT 2,409,250  0.82% 
FUCTVGF2 8,036,088  1.73% 
GMD 4,150  49.00% 
GMC 5,634,193  12.78% 
GIL 7,981,899  7.16% 
LGL 24,163,349  0.67% 
LEC 12,788,618  0.00% 
LIX 9,239,529  20.48% 
COM 6,857,468  0.44% 
LMH   49.00% 
LDG 89,399,073  2.10% 
LAF 6,872,007  2.34% 
L10 4,746,693  1.01% 
CLG 8,415,040  9.21% 
CLL 14,196,119  7.25% 
CRC 7,350,000   
LSS 32,935,583  1.95% 
MWG 15,272  64.69% 
CMV 5,906,454  0.20% 
NAF 15,747,135  5.62% 
NLG 110  49.00% 
CMG 28,990,583  8.77% 
BHN 72,771,570  17.61% 
MCG 25,488,836  4.68% 
CNG 7,773,639  20.21% 
MCP 7,281,477  0.69% 
BCE 12,882,840  6.06% 
MDG 5,281,565  0.50% 
KSH 28,080,030  0.17% 
ITC 29,485,728  6.32% 
HVG 89,520,453  1.06% 
IBC 20,296,410  1.53% 
ITD 6,264,497  19.23% 
DAG 18,928,681  4.29% 
D2D 4,961,710  2.63% 
BRC 6,023,868  0.32% 
CTI 12,381,795  29.35% 
CIG 15,450,574  0.01% 
JVC 1,747,735  32.05% 
CSV 14,074,146  17.16% 
CTF 19,401,658  0.01% 
CSM 47,995,384  2.68% 
KPF 8,405,376  0.02% 
CRE 18,135,588  26.33% 
CTG 25,292  100.00% 
KAC 11,751,931  0.03% 
LCM 9,906,333  8.78% 
NAV 10  89,000  -10  -89,000  3,681,590  2.98% 
FUCTVGF1 10  155,500  -10  -155,500  7,346,710  0.02% 
SBT 10  181,500  -10  -181,500  522,643,822  10.92% 
CLW 10  195,000  -10  -195,000  5,653,120  5.51% 
SMC 20  325,000  -20  -325,000  8,393,763  33.74% 
PAC 20  764,000  -20  -764,000  9,668,943  28.19% 
GTA 20  259,000  -20  -259,000  5,063,277  0.31% 
PGI 30  474,000  -30  -474,000  25,105,593  20.70% 
LGC 50  1,225,000  -50  -1,225,000  7,708,146  45.00% 
VOS 100  153,000  -100  -153,000  65,513,160  2.20% 
HAP 100  415,000  -100  -415,000  23,486,233  6.78% 
VNL 160  2,720,000  -160  -2,720,000  3,566,120  9.38% 
ACL 1,320  54,750,000  1,500  63,142,000  -180  -8,392,000  8,282,609  3.21% 
PGD 200  7,160,000  -200  -7,160,000  18,921,441  27.98% 
GTN 200  3,435,000  -200  -3,435,000  170,839,049  31.66% 
MHC 220  1,045,000  -220  -1,045,000  17,398,360  2.78% 
SGN 100  14,600,000  350  51,340,000  -250  -36,740,000  5,171,440  8.45% 
NVL 270  15,363,000  -270  -15,363,000  293,685,397  7.02% 
LBM 10  305,000  300  9,000,000  -290  -8,695,000  3,630,009  6.29% 
HVH 300  7,230,000  -300  -7,230,000  9,792,300  0.04% 
CMX 350  9,224,500  -350  -9,224,500  5,887,477  4.47% 
LM8 400  9,800,000  -400  -9,800,000  4,430,684  1.81% 
BFC 100  2,240,000  500  11,250,000  -400  -9,010,000  20,091,538  13.86% 
KDC 600  12,300,000  -600  -12,300,000  202,156,864  21.23% 
TRA 20  1,360,000  850  57,893,000  -830  -56,533,000  1,394,152  45.64% 
TLH 960  5,376,000  -960  -5,376,000  49,077,602  0.94% 
HQC 980  1,381,800  -980  -1,381,800  210,307,695  4.87% 
SAB 100  24,000,000  1,090  262,440,000  -990  -238,440,000  234,983,059  63.36% 
SCS 1,000  160,500,000  -1,000  -160,500,000  15,304,865  25.43% 
FTS 1,030  17,304,000  -1,030  -17,304,000  84,948,965  22.29% 
SHA 1,230  7,134,000  -1,230  -7,134,000  13,255,926  0.94% 
ROS 5,530  167,750,500  6,800  213,980,000  -1,270  -46,229,500  263,527,718  3.09% 
DMC 9,890  692,502,000  11,210  784,922,000  -1,320  -92,420,000  12,724,357  63.36% 
MBB 1,860  40,176,000  -1,860  -40,176,000  1,865  20.00% 
NNC 20  1,015,000  2,000  100,200,000  -1,980  -99,185,000  5,948,620  21.86% 
RIC 2,030  11,368,000  -2,030  -11,368,000  5,146,182  31.07% 
NCT 7,460  523,544,000  10,060  705,635,000  -2,600  -182,091,000  9,215,062  13.78% 
VIC 94,880  10,391,804,000  97,910  10,700,424,000  -3,030  -308,620,000  1,014,399,655  9.27% 
LCG 4,000  42,800,000  -4,000  -42,800,000  23,210,340  32.24% 
ANV 2,000  54,200,000  6,000  160,500,000  -4,000  -106,300,000  59,029,636  2.72% 
C32 4,000  127,000,000  -4,000  -127,000,000  2,640,796  31.43% 
VSC 8,400  323,130,000  12,440  480,343,500  -4,040  -157,213,500  2,969,814  43.07% 
TS4 4,160  25,716,200  -4,160  -25,716,200  7,578,394  2.11% 
HBC 200  3,580,000  5,000  89,250,000  -4,800  -85,670,000  57,628,384  19.61% 
FPT 5,910  287,817,000  -5,910  -287,817,000  7,521  49.00% 
HAG 7,500  39,410,000  13,460  71,338,600  -5,960  -31,928,600  376,468,284  1.99% 
DHA 7,720  270,150,000  -7,720  -270,150,000  5,939,139  9.72% 
NTL 8,990  192,990,000  -8,990  -192,990,000  28,570,840  4.08% 
AGR 10,000  40,000,000  -10,000  -40,000,000  99,776,447  1.94% 
SCR 10,000  72,300,000  -10,000  -72,300,000  159,995,916  1.83% 
BMI 2,940  79,900,000  13,520  372,037,500  -10,580  -292,137,500  5,954,545  42.48% 
DCL 13,000  253,550,000  -13,000  -253,550,000  16,507,517  3.52% 
FDC 14,160  190,975,000  -14,160  -190,975,000  18,705,900  0.58% 
SJD 10  218,000  15,000  318,250,000  -14,990  -318,032,000  14,327,699  28.23% 
ICF 17,760  18,825,600  -17,760  -18,825,600  5,928,970  2.71% 
KDH 58,140  1,831,410,000  77,010  2,425,944,000  -18,870  -594,534,000  7,145,111  47.27% 
HSL 20,020  176,174,000  -20,020  -176,174,000  14,713,756  6.58% 
HSG 139,680  1,133,046,400  160,380  1,319,682,600  -20,700  -186,636,200  130,561,116  15.09% 
DVP 10,000  375,000,000  34,770  1,304,112,000  -24,770  -929,112,000  14,123,820  13.69% 
HAS 27,500  231,554,100  -27,500  -231,554,100  2,362,665  19.47% 
VNM 103,740  13,910,502,000  139,820  18,724,840,000  -36,080  -4,814,338,000  707,102,616  59.40% 
VIP 2,970  18,622,400  44,120  278,016,000  -41,150  -259,393,600  28,911,826  6.78% 
DHG 30  3,300,000  50,510  5,594,737,000  -50,480  -5,591,437,000  74,008,520  43.40% 
VND 1,000  15,950,000  101,280  1,621,611,000  -100,280  -1,605,661,000  10,590,995  44.20% 
IJC 109,000  1,113,427,000  -109,000  -1,113,427,000  64,703,340  1.80% 
BMP 11,300  529,128,000  142,700  6,670,236,500  -131,400  -6,141,108,500  20,005,792  75.56% 
NKG 5,160  34,675,200  155,820  1,066,524,600  -150,660  -1,031,849,400  108,625,522  48.27% 
HPG 94,600  2,988,713,000  265,930  8,387,056,500  -171,330  -5,398,343,500  195,723,858  39.78% 
HCM 107,510  2,786,027,000  303,860  7,879,544,000  -196,350  -5,093,517,000  55,273,679  57.40% 
PLX 15,000  910,686,000  400,000  24,280,000,000  -385,000  -23,369,314,000  112,613,070  11.30% 
SSI 40,440  1,057,778,500  504,630  13,151,080,000  -464,190  -12,093,301,500  207,051,543  59.41% 
POW 188,720  2,677,033,500  1,341,050  18,960,046,500  -1,152,330  -16,283,013,000  803,688,239  14.68% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung