tin mới
Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 12,615,091 6.76% 571,625,260,000 14.03%
Tổng bán 11,739,200 6.29% 464,642,800,000 11.41%
Chênh lệch mua bán +875,891   +106,982,460,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
BCG 1,550,000  8,075,500,000  1,980  10,650,000  1,548,020  8,064,850,000  47,992,573  4.56% 
FPT 1,125,221  55,338,830,000  1,125,221  55,338,830,000    49.24% 
CII 822,660  30,768,690,000  3,480  130,850,000  819,180  30,637,840,000  25,165,377  60.84% 
GAS 800,860  44,454,540,000  85,130  4,733,830,000  715,730  39,720,710,000  884,241,502  2.83% 
DPM 529,150  12,688,710,000  155,100  3,716,140,000  374,050  8,972,570,000  114,837,556  19.66% 
VNM 586,160  85,054,640,000  309,660  44,938,210,000  276,500  40,116,430,000  656,718,997  54.75% 
HPG 1,134,960  33,496,470,000  869,620  25,595,950,000  265,340  7,900,520,000  153,454,248  55.29% 
FLC 192,040  1,447,150,000  310  2,340,000  191,730  1,444,810,000  247,834,729  10.16% 
STB 172,760  2,144,720,000  25,250  314,190,000  147,510  1,830,530,000  284,623,027  10.84% 
PAC 148,000  5,680,690,000  3,330  127,500,000  144,670  5,553,190,000  9,685,856  28.16% 
TDH 105,300  1,433,130,000  105,300  1,433,130,000  2,278,200  45.79% 
PVT 101,270  1,312,380,000  7,000  90,650,000  94,270  1,221,730,000  66,730,034  25.29% 
KBC 93,120  1,393,810,000  10,000  150,000,000  83,120  1,243,810,000  74,695,793  33.30% 
BID 230,060  3,808,140,000  155,490  2,581,130,000  74,570  1,227,010,000  982,278,355  1.27% 
SVC 66,250  3,448,050,000  66,250  3,448,050,000  1,868,856  41.52% 
HSG 139,550  6,741,830,000  75,430  3,635,270,000  64,120  3,106,560,000  36,356,517  30.50% 
AAA 59,430  1,524,310,000  59,430  1,524,310,000  6,307,816  20.93% 
KDC 71,720  2,835,310,000  13,100  511,950,000  58,620  2,323,360,000  81,685,999  17.17% 
DXG 77,440  1,720,200,000  25,100  554,480,000  52,340  1,165,720,000  53,277,954  27.95% 
PET 50,200  530,610,000  50,200  530,610,000  25,014,572  20.11% 
SAB 123,130  23,613,370,000  77,070  14,393,230,000  46,060  9,220,140,000  251,469,362  9.79% 
GTA 39,280  450,900,000  39,280  450,900,000  4,322,912  7.43% 
CTD 34,290  7,054,770,000  800  163,280,000  33,490  6,891,490,000  3,958,534  43.86% 
PDR 32,440  837,770,000  32,440  837,770,000  96,440,729  1.21% 
EIB 30,000  336,500,000  30,000  336,500,000  8,879,420  29.28% 
VJC 207,670  26,803,890,000  178,400  22,983,780,000  29,270  3,820,110,000  11,562,570  26.15% 
NVL 52,910  3,842,160,000  24,600  1,791,810,000  28,310  2,050,350,000  228,609,244  10.78% 
MSN 58,630  2,665,190,000  34,690  1,577,090,000  23,940  1,088,100,000  205,982,773  30.45% 
SAM 22,000  209,360,000  160  1,480,000  21,840  207,880,000  66,406,209  12.16% 
DIG 18,880  201,830,000  18,880  201,830,000  51,574,281  27.35% 
PLX 16,500  754,100,000  16,500  754,100,000  151,170,560  8.32% 
VTB 16,050  240,120,000  16,050  240,120,000  5,195,921  5.64% 
HLG 15,240  157,010,000  15,240  157,010,000  21,414,689  0.74% 
HAX 12,400  660,280,000  2,000  107,200,000  10,400  553,080,000  5,399,903  11.06% 
ITA 10,130  33,270,000  100  340,000  10,030  32,930,000  354,058,052  6.76% 
ROS 30,000  4,745,000,000  20,500  3,297,100,000  9,500  1,447,900,000  206,618,000  0.95% 
BMI 9,810  282,960,000  1,000  29,000,000  8,810  253,960,000  4,617,031  43.95% 
DRH 10,000  294,640,000  2,090  61,630,000  7,910  233,010,000  23,778,170  0.47% 
RAL 7,240  890,520,000  7,240  890,520,000  5,345,358  2.52% 
DVP 7,140  502,450,000  7,140  502,450,000  13,403,250  15.49% 
STG 7,100  202,350,000  7,100  202,350,000  41,811,677  0.06% 
NT2 7,000  213,150,000  100  3,050,000  6,900  210,100,000  76,918,068  22.28% 
DHG 562,690  83,619,150,000  556,000  82,677,200,000  6,690  941,950,000  49.00% 
TYA 6,660  74,050,000  6,660  74,050,000  827,930  35.50% 
CNG 5,950  193,380,000  5,950  193,380,000  5,944,915  26.98% 
MBB 1,505,870  24,089,220,000  1,500,820  24,012,420,000  5,050  76,800,000  20.00% 
TNA 5,000  285,000,000  5,000  285,000,000  3,907,786  10.33% 
TSC 5,000  13,750,000  5,000  13,750,000  68,120,660  2.86% 
BVH 5,070  290,880,000  100  5,740,000  4,970  285,140,000  164,698,307  24.80% 
NCT 6,040  532,750,000  1,300  114,780,000  4,740  417,970,000  9,444,431  12.91% 
UIC 4,510  148,830,000  4,510  148,830,000  2,451,950  18.35% 
AGR 4,000  13,680,000  4,000  13,680,000  103,154,215  0.34% 
SZL 3,390  119,210,000  3,390  119,210,000  6,938,180  14.31% 
TCL 3,160  92,920,000  3,160  92,920,000  7,119,387  15.01% 
KHA 3,060  101,490,000  3,060  101,490,000  6,064,555  6.05% 
CLC 2,630  161,220,000  2,630  161,220,000  5,768,890  4.98% 
NSC 2,380  246,330,000  2,380  246,330,000  5,153,382  15.31% 
VSC 2,030  117,330,000  2,030  117,330,000  49.00% 
GTN 2,000  30,500,000  2,000  30,500,000  123,418,537  50.63% 
ITD 2,000  51,100,000  2,000  51,100,000  6,126,288  20.10% 
BMC 2,000  44,000,000  2,000  44,000,000  4,779,624  10.43% 
DSN 2,000  119,820,000  2,000  119,820,000  3,808,159  17.48% 
SFI 1,990  60,900,000  1,990  60,900,000  1,689,530  34.14% 
CSV 1,800  52,200,000  1,800  52,200,000  12,436,296  20.86% 
LDG 1,800  27,160,000  1,800  27,160,000  41,038,568  2.63% 
PDN 1,570  108,070,000  1,570  108,070,000  5,851,978  1.61% 
VPH 1,500  15,750,000  1,500  15,750,000  18,848,315  13.43% 
CAV 3,400  200,600,000  1,900  110,580,000  1,500  90,020,000  26,197,086  3.52% 
PTB 1,200  148,820,000  1,200  148,820,000  8,160,576  11.22% 
SMC 1,190  26,840,000  1,190  26,840,000  11,550,431  9.87% 
DMC 2,900  268,420,000  1,900  176,360,000  1,000  92,060,000  13,496,666  61.14% 
BIC 1,000  40,000,000  1,000  40,000,000  1,653,314  47.59% 
BCI 1,000  25,800,000  1,000  25,800,000  35,803,418  7.71% 
SJD 890  27,140,000  890  27,140,000  6,430,500  35.02% 
GDT 820  48,870,000  20  1,240,000  800  47,630,000  3,437,858  25.94% 
MWG 195,170  32,127,950,000  194,570  32,028,950,000  600  99,000,000  49.00% 
ABT 540  22,040,000  540  22,040,000  6,328,813  4.14% 
D2D 500  19,850,000  500  19,850,000  4,403,590  7.84% 
HAG 530  4,660,000  100  880,000  430  3,780,000  282,304,161  6.84% 
POM 400  6,960,000  400  6,960,000  79,661,780  6.50% 
FTS 400  5,400,000  400  5,400,000  70,417,498  22.06% 
DAH 400  3,010,000  400  3,010,000  16,319,460  1.28% 
HTL 350  15,750,000  350  15,750,000  195,416  47.37% 
PGC 200  2,560,000  200  2,560,000  23,529,459  10.01% 
ACC 170  4,730,000  170  4,730,000  3,102,210  17.98% 
EVE 150  3,020,000  150  3,020,000  14,656,912  65.09% 
PJT 150  1,810,000  150  1,810,000  3,599,798  15.72% 
HDG 100  2,830,000  100  2,830,000  21,395,653  20.84% 
HAH 100  3,830,000  100  3,830,000  4,829,503  28.18% 
HTI 100  2,000,000  100  2,000,000  9,050,288  12.73% 
TLG 10,110  1,031,320,000  10,010  1,021,040,000  100  10,280,000  8,042,260  28.01% 
CHP 100  2,260,000  100  2,260,000  57,422,328  3.43% 
GMC 80  2,320,000  80  2,320,000  5,321,001  14.79% 
HNG 100  1,200,000  30  360,000  70  840,000  371,474,068  0.58% 
PNJ 50  4,470,000  50  4,470,000  47.27% 
RIC 40  320,000  40  320,000  5,157,823  31.03% 
FMC 30  560,000  30  560,000  11,420,892  10.93% 
FIT 30  130,000  30  130,000  88,659,201  14.19% 
PC1 20  750,000  20  750,000  18,156,619  24.88% 
HTV 20  320,000  20  320,000  4,587,500  13.99% 
CMT 20  250,000  20  250,000  2,624,700  16.19% 
VCF 20  3,590,000  20  3,590,000  5,138,051  29.67% 
CLL 10  270,000  10  270,000  14,193,739  7.25% 
SPM 10  160,000  10  160,000  6,278,100  4.16% 
QCG 104,407,544  11.05% 
QBS 28,026,155  8.58% 
NVT 46,155,010  49.00% 
PXT 9,698,260  0.51% 
OGC 144,166,914  0.94% 
VSI 5,987,920  3.64% 
PPI 23,477,491  0.38% 
SSC 7,134,259  1.41% 
NKG 12,742,048  29.70% 
VMD 5,083,891  6.42% 
RDP 13,783,993  0.27% 
PGI 33,999,987  1.10% 
VOS 61,110,940  5.35% 
PTL 48,451,066  0.55% 
PTC 8,748,975  0.39% 
PNC 5,082,468  2.96% 
PPC 105,455,653  16.67% 
PIT 7,329,936  0.77% 
VPK 2,286,580  20.42% 
VNG 5,653,050  5.52% 
VNL 3,516,020  9.93% 
PXS 21,845,905  12.59% 
PXI 13,980,440  2.40% 
PAN 55,379,451  45.90% 
VPS 11,810,830  0.72% 
OPC 10,264,505  8.45% 
VRC 6,871,890  1.62% 
VID 12,373,236  0.52% 
TMT 16,585,888  4.33% 
SVT 5,158,199   
SVI 4,123,427  16.87% 
TCH 177,851,200  0.00% 
TBC 30,805,236  0.49% 
TAC 8,907,628  2.07% 
TNT 12,469,450  0.10% 
TPC 11,568,110  1.65% 
TRC 12,311,410  7.96% 
TNC 8,923,310  2.65% 
STT 1,594,418  29.07% 
STK 19,822,721  11.96% 
TLH 36,270,069  6.15% 
TIC 11,794,383  1.17% 
THG 5,808,215  0.60% 
TIX 9,491,970  9.45% 
TIP 8,951,590  14.57% 
TIE 4,351,491  3.53% 
TCR 17  49.00% 
TCO 8,656,244  2.74% 
TCM 49.00% 
TDW 3,960,990  2.40% 
TMS 49.00% 
TCT 4,344,180  15.03% 
SFG 23,205,746  0.55% 
SFC 5,320,860  1.88% 
SCD 3,270,200  10.53% 
SHI 26,153,563  6.26% 
SHA 9,288,256  2.93% 
SGT 26,583,311  13.08% 
VAF 18,377,995  0.21% 
VHG 72,884,325  0.41% 
S4A 19,978,390  1.66% 
SC5 6,665,777  4.52% 
SBA 29,587,622  0.09% 
SAV 200,566  47.26% 
SRF 4,997,303  28.50% 
SRC 13,643,015  0.39% 
TV1 13,073,130  0.02% 
ST8   49.00% 
TS4 7,662,962  1.58% 
TTF 70,374,738  0.34% 
SKG 49.00% 
SII 47,851  43.55% 
SHP 42,307,658  3.85% 
TVS 24,050,184  3.99% 
SMA 7,891,790  0.04% 
UDC 17,146,000  0.01% 
DTA 7,173,820  1.17% 
DRL 4,623,320  0.33% 
ANV 31,887,690  0.69% 
AMD 31,766,993  0.04% 
DXV 4,817,560  0.34% 
DTT 3,977,067  0.21% 
APC 4,578,041  10.91% 
ASM 100,828,269  3.16% 
ASP 21,139  48.94% 
DGW 16,238,578  8.15% 
APG 6,381,451  1.83% 
DIC 10,884,599  8.06% 
DHM 11,910,439  1.63% 
HAR 47,280,686  0.14% 
HAP 22,852,287  7.92% 
HAI 56,438,709  0.88% 
AGM 7,762,490  6.35% 
HCM 49.00% 
HCD 6,153,920  3.42% 
GSP 10,929,040  12.57% 
FDC 18,605,528  1.17% 
FCN   31.93% 
EMC 5,621,760  0.00% 
GMD   20.21% 
GIL 5,038,769  12.81% 
FTM 24,498,860  0.00% 
CCL 13,547,018  14.66% 
CCI 7,947,223  4.21% 
C32 2,178,440  29.55% 
CIG 15,454,494  0.00% 
CDO 15,133,369  0.97% 
CDC 7,633,307  0.40% 
BTT 5,187,865  0.06% 
BCE 13,481,100  4.06% 
BHN 73,255,320  17.40% 
BGM 22,380,144  0.09% 
BTP 23,676,044  9.86% 
BSI 36,528,088  8.51% 
BRC 6,006,458  0.46% 
BBC 9,580  48.94% 
CYC 633,290  17.18% 
CTI 147,200  4,408,640,000  147,200  4,408,640,000  8,722,885  28.71% 
ATG 7,224,530  1.53% 
DCL 25,504,195  3.73% 
DAT 18,668,960  0.00% 
CTG 100.00% 
CMG 29,476,578  5.23% 
CLW 5,662,640  5.44% 
CLG 8,362,150  9.46% 
COM 6,852,298  0.47% 
CMX 6,451,797  0.20% 
CMV 5,906,474  0.20% 
LAF 6,811,582  2.75% 
L10 4,716,267  1.31% 
KSH 13,230,285  1.84% 
LCM 9,561,950  10.18% 
LCG 15,694,475  28.42% 
LBM 3,635,931  6.22% 
KSA 44,414,648  1.46% 
KDH 5,801,183  46.52% 
KAC 11,754,731  0.02% 
JVC 4,914,461  44.63% 
KPF 7,908,426  2.91% 
KMR 28,799,592  49.37% 
KHP 13,031,159  17.64% 
NAF 11,114,640  11.95% 
MHC 14,503,321  4.70% 
MDG 5,281,565  0.50% 
NBB 8,311,781  36.01% 
NAV 3,791,612  1.60% 
AAM 6,087,849  0.82% 
MCP 7,272,455  0.75% 
LHG 9,295,985  13.36% 
LGL 16,920,284  0.09% 
LGC 7,691,346  45.01% 
MCG 25,475,637  4.70% 
ACL 8,278,203  4.00% 
LM8 3,645,007  10.18% 
HQC 173,911,394  8.89% 
HRC 13,248,368  5.14% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HVX 19,123,261  1.24% 
HU1 4,553,020  3.47% 
HU3 4,423,583  4.76% 
HVG 80,549,375  5.01% 
AGF 13,534,159  0.85% 
ITC 27,850,426  8.69% 
IMP 63.00% 
ADS 8,028,912  1.42% 
HDC 11,865,625  22.68% 
ICF 5,904,720  2.89% 
IDI 85,944,702  1.68% 
IJC 58,405,587  6.40% 
HID 15,062,164  1.42% 
TMP 10  280,000  -10  -280,000  34,120,150  0.26% 
KSB 14,900  640,460,000  15,000  652,030,000  -100  -11,570,000  20,157,170  11.86% 
SBT 100  2,470,000  -100  -2,470,000  106,876,893  6.79% 
TDC 100  750,000  -100  -750,000  47,957,160  1.04% 
REE 200,500  5,557,650,000  200,600  5,560,410,000  -100  -2,760,000  49.00% 
HMC 500  5,150,000  -500  -5,150,000  10,173,430  0.56% 
NTL 500  4,660,000  -500  -4,660,000  26,650,990  7.10% 
DLG 500  1,800,000  -500  -1,800,000  100,920,199  13.60% 
C47 1,000  12,100,000  -1,000  -12,100,000  23,414  3.17% 
VSH 1,000  15,400,000  -1,000  -15,400,000  70,177,273  14.97% 
ELC 1,100  25,410,000  -1,100  -25,410,000  13,294,832  20.81% 
VIP 1,500  10,500,000  -1,500  -10,500,000  30,034,014  5.14% 
VHC 2,500  131,450,000  4,860  255,640,000  -2,360  -124,190,000  57,800,724  37.45% 
NNC 5,140  383,590,000  7,600  582,000,000  -2,460  -198,410,000  4,649,934  20.72% 
HAS 200  1,410,000  3,000  20,700,000  -2,800  -19,290,000  2,165,095  21.94% 
HHS 4,300  17,890,000  -4,300  -17,890,000  114,640,089  7.27% 
FCM 5,050  25,760,000  9,500  49,170,000  -4,450  -23,410,000  16,689,655  8.29% 
DTL 4,920  142,680,000  -4,920  -142,680,000  30,062,754  0.07% 
LIX 70  3,430,000  5,000  242,500,000  -4,930  -239,070,000  7,944,899  24.48% 
VIS 8,000  189,240,000  -8,000  -189,240,000  21,435,213  5.45% 
PHR 9,000  228,550,000  -9,000  -228,550,000  36,574,580  4.01% 
SJS 10,000  282,250,000  -10,000  -282,250,000  37,017,128  11.98% 
TRA 100  11,760,000  10,470  1,235,460,000  -10,370  -1,223,700,000  390,481  47.87% 
HBC 17,960  953,800,000  29,000  1,538,460,000  -11,040  -584,660,000  26,148,216  21.60% 
VFG 50  3,840,000  14,250  1,067,640,000  -14,200  -1,063,800,000  5,043,083  21.42% 
VTO 15,000  118,080,000  -15,000  -118,080,000  33,009,929  7.67% 
LSS 17,000  220,050,000  -17,000  -220,050,000  31,112,086  4.55% 
BHS 1,400  21,350,000  19,790  300,850,000  -18,390  -279,500,000  53,544,985  7.66% 
DHC 60  1,980,000  19,000  608,000,000  -18,940  -606,020,000  3,214,814  35.48% 
VNE 20,570  180,970,000  -20,570  -180,970,000  30,261,423  15.54% 
BMP 79,080  14,787,910,000  101,350  18,938,940,000  -22,270  -4,151,030,000  127,790  48.72% 
DQC 30,000  1,491,520,000  -30,000  -1,491,520,000  7,551,376  27.02% 
HT1 7,800  174,670,000  42,600  948,130,000  -34,800  -773,460,000  151,956,980  9.18% 
DPR 2,600  111,330,000  41,460  1,772,180,000  -38,860  -1,660,850,000  10,890,380  23.67% 
CSM 30  550,000  51,080  938,970,000  -51,050  -938,420,000  43,232,766  7.28% 
PGD 54,040  2,408,080,000  -54,040  -2,408,080,000  41,070,216  3.37% 
BFC 78,310  2,752,900,000  -78,310  -2,752,900,000  18,233,412  17.11% 
VIC 46,550  1,899,800,000  127,240  5,186,430,000  -80,690  -3,286,630,000  501,803,180  9.98% 
DAG 255,600  3,348,360,000  340,600  4,464,410,000  -85,000  -1,116,050,000  11,177,649  14.15% 
DRC 8,000  227,500,000  147,000  4,183,450,000  -139,000  -3,955,950,000  21,451,776  30.94% 
VNS 316,440  6,995,390,000  461,150  10,026,140,000  -144,710  -3,030,750,000  2,242,958  45.69% 
DHA 177,630  5,454,760,000  -177,630  -5,454,760,000  5,668,566  11.51% 
NLG 7,790  213,060,000  195,290  5,352,130,000  -187,500  -5,139,070,000  9,316,158  42.44% 
PVD 104,260  1,960,580,000  326,740  6,087,250,000  -222,480  -4,126,670,000  87,057,784  26.29% 
SSI 68,550  1,538,210,000  335,100  7,490,540,000  -266,550  -5,952,330,000  215,039,111  56.12% 
SCR 676,690  5,794,420,000  -676,690  -5,794,420,000  90,264,702  9.40% 
DCM 1,566,950  19,815,350,000  -1,566,950  -19,815,350,000  243,849,293  2.94% 
VCB 132,870  4,663,980,000  2,057,360  71,905,790,000  -1,924,490  -67,241,810,000  334,037,485  20.72% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung