TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 30,924,800 4.59% 1,191,053,111,000 7.85%
Tổng bán 36,943,000 5.48% 1,433,790,703,000 9.45%
Chênh lệch mua bán -6,018,200   -242,737,592,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
FUEVFVND 4,257,300  75,372,714,000  182,100  3,318,992,000  4,075,200  72,053,722,000  1,768,685   
LPB 1,587,400  22,425,410,000  82,100  1,153,120,000  1,505,300  21,272,290,000  15,999,562  3.51% 
SBT 1,084,500  25,534,470,000  9,000  215,740,000  1,075,500  25,318,730,000  539,171,287  16.14% 
STB 1,344,500  26,091,585,000  280,300  5,469,445,000  1,064,200  20,622,140,000  263,893,069  9.64% 
NVL 1,171,600  87,091,680,000  273,300  19,964,380,000  898,300  67,127,300,000  312,546,501  6.62% 
KBC 1,148,400  45,197,750,000  389,700  14,997,270,000  758,700  30,200,480,000  142,499,224  19.05% 
HSG 911,800  23,744,780,000  304,500  7,770,455,000  607,300  15,974,325,000  167,851,860  11.25% 
HCM 998,800  30,947,940,000  392,700  12,115,750,000  606,100  18,832,190,000  158,254,725  48.26% 
DXG 1,253,600  23,031,655,000  707,300  12,719,490,000  546,300  10,312,165,000  73,092,048  34.94% 
TCH 506,600  12,659,950,000  32,400  798,750,000  474,200  11,861,200,000  156,870,166  5.78% 
PVD 318,900  7,016,065,000  15,800  339,890,000  303,100  6,676,175,000  170,003,152  8.67% 
MBB 1,422,800  35,313,980,000  1,135,000  28,028,345,000  287,800  7,285,635,000  2,224,408  22.94% 
KDC 283,500  11,791,410,000  8,000  326,455,000  275,500  11,464,955,000  192,321,432  34.06% 
TGG 300,000  465,000,000  56,700  87,318,000  243,300  377,682,000  12,751,735  2.29% 
FLC 275,600  1,465,776,000  33,500  180,002,000  242,100  1,285,774,000  328,771,179  2.69% 
HNG 243,000  3,455,160,000  1,200  17,250,000  241,800  3,437,910,000  540,083,238  0.28% 
VCI 163,500  9,824,520,000  12,500  735,640,000  151,000  9,088,880,000  121,805,966  26.45% 
SZC 162,500  6,235,985,000  13,600  520,175,000  148,900  5,715,810,000  46,132,020  2.87% 
VJC 164,000  21,235,650,000  17,700  2,303,730,000  146,300  18,931,920,000  59,986,311  18.92% 
DRC 178,600  4,320,070,000  39,000  941,745,000  139,600  3,378,325,000  40,167,367  15.19% 
HBC 115,400  1,796,120,000  1,200  18,360,000  114,200  1,777,760,000  77,204,075  17.45% 
DIG 161,800  5,185,420,000  55,800  1,775,395,000  106,000  3,410,025,000  150,308,195  1.83% 
VIB 103,200  3,495,165,000  1,000  33,865,000  102,200  3,461,300,000  2,977,475  20.87% 
CRE 95,700  2,337,315,000  3,200  78,135,000  92,500  2,259,180,000  28,505,468  13.37% 
VNM 1,039,300  114,018,319,000  961,800  105,635,079,000  77,500  8,383,240,000  880,677,368  57.86% 
BSI 62,600  956,035,000  2,200  33,110,000  60,400  922,925,000  58,981,353  0.68% 
KDH 70,000  2,313,285,000  12,400  409,720,000  57,600  1,903,565,000  63,347,696  38.05% 
IJC 50,400  1,211,170,000  50,400  1,211,170,000  65,249,845  30.00% 
DLG 48,500  99,204,000  48,500  99,204,000  141,552,755  1.71% 
HAH 44,800  820,960,000  700  13,010,000  44,100  807,950,000  17,150,295  13.84% 
TDC 43,800  739,175,000  6,400  107,880,000  37,400  631,295,000  45,408,930  3.59% 
PLX 504,900  27,432,780,000  469,400  25,543,130,000  35,500  1,889,650,000  55,947,530  15.68% 
VGC 65,300  1,829,925,000  30,200  842,395,000  35,100  987,530,000  185,374,338  7.65% 
QCG 33,800  273,994,000  33,800  273,994,000  133,339,658  0.54% 
FUEVN100 57,500  832,628,000  25,000  366,670,000  32,500  465,958,000  2,735,620   
CHP 30,000  567,500,000  30,000  567,500,000  66,779,286  3.54% 
PAN 81,500  2,625,320,000  52,200  1,659,690,000  29,300  965,630,000  24,816,653  37.53% 
CMX 34,300  576,870,000  6,300  104,670,000  28,000  472,200,000  9,124,533  21.84% 
TVS 26,900  493,855,000  26,900  493,855,000  21,823,756  26.78% 
BWE 41,000  1,209,385,000  15,000  441,520,000  26,000  767,865,000  61,786,390  20.06% 
VOS 29,900  124,583,000  6,000  23,940,000  23,900  100,643,000  65,000,540  2.57% 
VPG 27,600  534,045,000  4,600  84,810,000  23,000  449,235,000  18,047,858  3.31% 
SJD 22,600  392,070,000  22,600  392,070,000  17,665,377  23.40% 
TIP 27,100  1,472,060,000  4,900  262,050,000  22,200  1,210,010,000  8,679,683  15.62% 
GVR 32,000  1,005,570,000  10,900  337,870,000  21,100  667,700,000  495,765,147  0.61% 
STK 20,000  453,150,000  20,000  453,150,000  28,204,662  9.12% 
DPR 20,000  981,540,000  20,000  981,540,000  16,077,540  11.61% 
TCT 17,800  556,800,000  17,800  556,800,000  4,622,700  12.85% 
DVP 15,900  779,105,000  15,900  779,105,000  14,847,510  11.88% 
LSS 22,700  253,885,000  7,000  77,300,000  15,700  176,585,000  32,948,643  1.93% 
ELC 31,900  364,045,000  16,400  187,650,000  15,500  176,395,000  15,540,885  18.27% 
TTA 14,000  225,460,000  100  1,615,000  13,900  223,845,000  66,040,110  0.08% 
HDC 31,000  1,169,080,000  17,400  653,415,000  13,600  515,665,000  29,093,832  5.26% 
LCG 80,800  1,128,350,000  67,600  928,080,000  13,200  200,270,000  51,612,357  6.00% 
NHA 13,400  304,850,000  300  6,660,000  13,100  298,190,000  10,445,384  5.74% 
UIC 11,400  528,900,000  11,400  528,900,000  2,107,710  22.65% 
HVN 71,200  2,075,320,000  60,500  1,763,645,000  10,700  311,675,000  294,842,556  9.21% 
SZL 10,000  544,400,000  300  16,320,000  9,700  528,080,000  6,442,100  16.79% 
APG 81,200  936,570,000  71,800  813,325,000  9,400  123,245,000  32,731,000  3.81% 
FUESSVFL 19,500  286,822,000  10,700  157,383,000  8,800  129,439,000  2,005,980  310.28% 
FUESSV50 8,600  142,550,000  8,600  142,550,000  3,931,150  67.39% 
DCL 9,400  305,740,000  800  25,560,000  8,600  280,180,000  17,136,867  2.42% 
HTN 5,400  247,520,000  5,400  247,520,000  16,074,896  0.38% 
FUESSV30 5,100  70,380,000  200  2,828,000  4,900  67,552,000  3,140,110   
LGL 5,200  31,072,000  400  2,401,000  4,800  28,671,000  23,944,071  2.44% 
EVE 4,600  66,270,000  4,600  66,270,000  13,546,937  67.73% 
BMI 21,800  632,275,000  17,300  511,845,000  4,500  120,430,000  13,620,778  34.09% 
SMC 5,400  132,555,000  1,000  25,230,000  4,400  107,325,000  9,795,049  32.94% 
CCL 5,800  59,500,000  1,500  14,975,000  4,300  44,525,000  22,178,567  2.31% 
REE 8,200  434,600,000  4,000  214,400,000  4,200  220,200,000  4,041  49.00% 
TCL 4,500  129,110,000  1,000  28,585,000  3,500  100,525,000  13,769,167  3.34% 
NAF 4,300  93,700,000  900  20,250,000  3,400  73,450,000  44,408,912  32.62% 
FIR 3,300  95,305,000  3,300  95,305,000  13,052,855  0.73% 
FCM 3,100  21,594,000  3,100  21,594,000  19,286,315  1.96% 
BVH 79,200  5,159,140,000  76,100  4,932,740,000  3,100  226,400,000  153,737,235  28.29% 
ICT 3,000  77,400,000  3,000  77,400,000  32,020,780  0.51% 
MIG 2,800  49,750,000  2,800  49,750,000  61,748,324  1.50% 
TYA 4,600  72,460,000  2,000  32,000,000  2,600  40,460,000  4,377,895  28.64% 
PET 29,300  510,670,000  26,800  449,870,000  2,500  60,800,000  34,344,270  9.34% 
PGC 2,500  46,135,000  2,500  46,135,000  27,483,489  3.45% 
HAR 10,000  59,074,000  7,600  44,948,000  2,400  14,126,000  48,862,940  0.79% 
HVH 2,300  23,450,000  2,300  23,450,000  10,598,380  0.72% 
TAC 2,200  106,370,000  2,200  106,370,000  15,883,660  2.12% 
NCT 2,000  143,050,000  2,000  143,050,000  10,348,482  9.45% 
CRC 3,600  35,817,000  1,600  15,362,000  2,000  20,455,000  7,156,130  1.29% 
ACC 2,000  30,580,000  2,000  30,580,000  3,616,344  110.84% 
SBV 1,900  24,070,000  1,900  24,070,000  9,321,784  14.94% 
KOS 1,900  46,645,000  1,900  46,645,000  50,578,230  0.25% 
HUB 1,800  49,020,000  1,800  49,020,000  8,659,114  4.45% 
TPB 2,900  81,200,000  1,100  31,350,000  1,800  49,850,000  1,130  30.00% 
PTB 3,300  212,950,000  1,600  102,240,000  1,700  110,710,000  14,974,120  18.19% 
NSC 1,500  117,300,000  1,500  117,300,000  7,327,380  7.34% 
SMB 1,400  60,080,000  1,400  60,080,000  10,571,246  13.58% 
TVT 1,400  32,900,000  1,400  32,900,000  10,235,490  0.26% 
TDM 1,700  45,190,000  300  7,845,000  1,400  37,345,000  44,295,490  4.70% 
FIT 92,000  2,011,835,000  90,900  1,931,155,000  1,100  80,680,000  119,258,692  2.18% 
CMG 3,600  132,475,000  2,700  98,305,000  900  34,170,000  10,864,208  38.14% 
FPT 700  45,150,000  700  45,150,000  2,021  49.00% 
CKG 600  9,570,000  600  9,570,000  25,217,262  0.97% 
THG 500  34,320,000  500  34,320,000  6,761,663  2.43% 
PXI 500  2,040,000  500  2,040,000  14,574,170  0.42% 
CLL 400  12,400,000  400  12,400,000  14,181,329  7.29% 
PME 400  29,400,000  400  29,400,000  8,773,707  88.30% 
DGW 6,400  469,960,000  6,000  443,170,000  400  26,790,000  9,338,701  27.36% 
TMT 800  5,199,000  500  3,340,000  300  1,859,000  17,366,933  2.32% 
CLC 300  9,970,000  300  9,970,000  12,278,769  2.15% 
TS4 300  1,260,000  300  1,260,000  7,677,298  1.49% 
TRA 300  20,520,000  300  20,520,000  2,535,264  42.88% 
DBD 200  9,760,000  200  9,760,000  52,345,710  0.06% 
FUCTVGF2 200  2,400,000  200  2,400,000  8,085,878  1.44% 
VCF 200  46,600,000  200  46,600,000  12,864,998  0.60% 
AAM 200  2,335,000  200  2,335,000  5,927,475  0.99% 
ASP 100  693,000  100  693,000    49.00% 
CAV 1,100  78,090,000  1,000  71,010,000  100  7,080,000  28,053,278  0.30% 
KPF 100  1,380,000  100  1,380,000  8,823,663  0.03% 
SC5 100  2,500,000  100  2,500,000  6,681,080  4.41% 
PMG 22,482,771  0.53% 
HU3 4,420,963  4.79% 
ILB   49.00% 
SFC 5,447,433  0.76% 
SGR 29,397,625  0.00% 
ITC 38,725,559  0.43% 
PXT 9,573,280  1.13% 
HU1 4,531,770  3.68% 
HTV 4,435,827  15.15% 
PNC 5,322,390  0.79% 
PSH 61,837,722   
NBB 48,188,371  1.04% 
MWG 10  64.26% 
SRF 691,690  46.87% 
SRC 13,729,121  0.08% 
PTC 8,767,155  0.29% 
PNJ 450,000  38,250,000,000  450,000  38,250,000,000  98  49.00% 
SCD 3,511,600  7.69% 
PTL 48,839,106  0.16% 
NAV 3,843,590  0.96% 
PXS 22,827,772  10.95% 
L10 4,754,553  0.93% 
LAF 6,893,611  2.19% 
LM8 4,434,729  1.77% 
SAV 836,799  43.27% 
SHP 41,241,324  4.99% 
SBA 29,598,917  0.07% 
NVT 73,247,200  19.06% 
SHA 15,269,768  1.06% 
LEC 12,788,638  0.00% 
SFI 5,862,833  10.14% 
S4A 20,663,720  0.03% 
SGT 26,115,611  13.71% 
SFG 23,112,922  0.74% 
RIC 4,769,398  32.39% 
LCM 9,873,760  8.92% 
QBS   49.00% 
MHC 19,561,789  1.76% 
PGI 25,126,153  20.68% 
PIT 7,337,704  0.72% 
ITD 8,378,065  6.02% 
SMA 9,313,428  0.04% 
PJT 7,164,421  2.36% 
PGD 1,940,537  46.84% 
OPC 11,669,418  5.09% 
SII 28,133  48.96% 
MCG 25,429,766  4.78% 
RDP 19,852,399  0.66% 
MDG 5,335,625   
RAL 5,404,414  2.01% 
MCP 7,353,655  0.21% 
HTL 446,761  45.28% 
CEE 20,320,150  0.04% 
CDC 7,632,790  0.40% 
CIG 15,450,944  0.01% 
CLW 5,740,110  4.85% 
CLG 10,315,770  0.23% 
CCI 8,265,473  2.42% 
BTP 23,780,984  9.68% 
BRC 6,016,328  0.38% 
BTT 6,464,167  1.07% 
C47 8,323,963  0.09% 
VID 15,010,567  0.39% 
DAT 22,542,477  0.00% 
TTE 14,529,634  0.00% 
DBT 5,580,115  7.75% 
TRC 14,364,930  1.12% 
DC4 15,602,806  0.24% 
VAF 18,455,685  0.00% 
COM 6,862,518  0.40% 
CMV 5,906,054  0.21% 
VFG 14,881,628  2.62% 
CTF 22,313,021  0.00% 
VDP 6,223,240  0.32% 
VIS 19,223,919  73.96% 
VTO 37,556,238  1.98% 
AGM 7,741,930  6.46% 
VTB 5,699,010  1.44% 
VPS 11,808,090  0.73% 
VSI 6,379,060  0.67% 
AGG 1,000  34,400,000  1,000  33,600,000  800,000  33,920,545  8.03% 
ABT 6,557,230  2.52% 
ABS 14,103,310  0.03% 
ACB 30.00% 
ADS 13,734,288  0.07% 
ACL 18,423,587  2.81% 
VNL 3,761,360  7.21% 
VNS 19,792,852  19.83% 
VNE 39,155,075  5.70% 
BKG 15,479,200  0.63% 
VMD 7,301,920  1.71% 
BCE 1,000  11,600,000  1,000  11,500,000  100,000  13,855,326  2.82% 
ASG 18,435,689  0.76% 
VPH 35,556,956  11.71% 
VPD 52,185,683  0.04% 
BBC 7,315,179  1.56% 
ATG 7,327,640  0.86% 
GTA 5,042,605  0.51% 
GSP 14,579,730  8.50% 
TCD 16,163,801  14.82% 
HAS 2,533,376  17.33% 
TCB 338,900  12,505,410,000  338,900  12,505,410,000  25,069  22.49% 
TCO 8,734,918  2.32% 
TDW 3,939,810  2.65% 
TEG 15,748,363  0.37% 
TDP 23,493,629  5.30% 
TCR 11  49.00% 
GDT 4,853,982  20.68% 
HRC 14,601,651  0.66% 
STG 48,092,090  0.05% 
HSL 15,525,189  9.56% 
SSC 7,185,605  1.07% 
ST8   49.00% 
HOT 3,918,780  0.02% 
HCD 13,108,460  0.45% 
TBC 30,657,276  0.72% 
HID 28,366,713  0.73% 
HMC 10,096,920  0.92% 
SVT 5,673,425  0.00% 
FUCVREIT 2,406,810  0.86% 
TMS 16,767,177  25.32% 
DTT 3,979,994  0.18% 
DQC 16,489,657  1.01% 
DXV 4,818,950  0.32% 
DTA 8,824,961  0.13% 
DSN 3,557,061  19.56% 
DRL 4,556,440  1.04% 
DTL 30,101,724  0.00% 
TN1 10,469,481  0.09% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
THI 23,880,840  0.06% 
TPC 11,570,466  1.64% 
TNH   49.00% 
TNC 9,015,690  2.17% 
EMC 7,490,173  0.04% 
FDC 18,913,130  0.04% 
TIX 14,668,196  0.11% 
TMP 100  4,060,000  -100  -4,060,000  33,897,740  0.57% 
PDN 900  72,900,000  1,000  81,060,000  -100  -8,160,000  9,009,563  0.36% 
LGC 100  6,630,000  -100  -6,630,000  7,735,535  44.99% 
EIB 200  4,040,000  -200  -4,040,000  3,309  30.00% 
TLG 7,900  319,290,000  8,200  331,470,000  -300  -12,180,000  57,301,675  26.34% 
PAC 37,300  1,081,295,000  37,600  1,090,420,000  -300  -9,125,000  14,927,122  16.88% 
SPM 500  6,375,000  -500  -6,375,000  6,423,230  3.12% 
YEG 3,300  137,300,000  3,800  160,925,000  -500  -23,625,000  22,065,427  29.46% 
MSB 1,500  27,490,000  2,000  36,900,000  -500  -9,410,000  288,866  29.98% 
GAB 500  97,710,000  -500  -97,710,000  6,599,180  1.18% 
CSM 600  11,040,000  -600  -11,040,000  49,750,000  0.99% 
APH 600  38,070,000  -600  -38,070,000  78,938,219  51.10% 
YBM 100  707,000  800  5,615,000  -700  -4,908,000  6,986,064  0.15% 
SVI 400  34,020,000  1,300  104,330,000  -900  -70,310,000  680,582  94.70% 
AGR 38,000  461,540,000  39,000  464,045,000  -1,000  -2,505,000  102,153,651  0.81% 
BHN 1,100  88,550,000  -1,100  -88,550,000  73,092,800  17.47% 
SAM 1,100  13,420,000  -1,100  -13,420,000  122,969,190  1.06% 
POM 1,300  17,575,000  -1,300  -17,575,000  115,034,376  7.87% 
FUEMAV30 535,100  7,248,464,000  536,500  7,267,523,000  -1,400  -19,059,000  94,260  48.18% 
DMC 1,600  92,170,000  -1,600  -92,170,000  14,520,406  58.19% 
FTS 18,700  339,445,000  20,300  366,650,000  -1,600  -27,205,000  103,094,576  22.06% 
MSH 1,000  41,935,000  2,700  111,130,000  -1,700  -69,195,000  21,364,336  6.28% 
DHA 1,800  88,120,000  -1,800  -88,120,000  5,497,286  12.64% 
VCG 100  4,685,000  2,000  93,000,000  -1,900  -88,315,000  215,657,850  0.18% 
VSH 1,900  34,200,000  -1,900  -34,200,000  76,411,718  11.95% 
PHC 2,100  25,585,000  -2,100  -25,585,000  12,472,279  0.56% 
SCS 8,500  1,141,920,000  10,800  1,449,880,000  -2,300  -307,960,000  13,798,625  29.28% 
CSV 200  5,725,000  2,700  77,855,000  -2,500  -72,130,000  16,230,426  12.28% 
TNA 3,900  55,955,000  6,600  93,655,000  -2,700  -37,700,000  17,401,244  5.20% 
SHI 2,900  28,072,000  -2,900  -28,072,000  44,290,144  0.56% 
C32 3,000  80,085,000  6,000  158,670,000  -3,000  -78,585,000  5,466,676  12.63% 
APC 1,000  25,900,000  4,000  104,400,000  -3,000  -78,500,000  6,698,084  15.71% 
PPC 15,700  431,845,000  18,800  512,805,000  -3,100  -80,960,000  110,515,613  15.12% 
VNG 6,000  83,100,000  9,200  126,555,000  -3,200  -43,455,000  47,576,324  0.09% 
SKG 17,500  210,685,000  20,800  248,805,000  -3,300  -38,120,000  3,202,939  43.94% 
CVT 1,000  42,385,000  4,500  189,195,000  -3,500  -146,810,000  35,715,980  2.66% 
TCM 2,900  215,100,000  6,500  493,550,000  -3,600  -278,450,000  1,980,160  43.18% 
IMP 3,700  206,660,000  -3,700  -206,660,000  8,857  48.99% 
HII 1,200  25,150,000  5,500  115,445,000  -4,300  -90,295,000  15,427,658  0.83% 
HPX 100  3,460,000  4,800  166,955,000  -4,700  -163,495,000  93,247,210  15.81% 
TDG 4,700  16,255,000  -4,700  -16,255,000  7,853,831  2.17% 
VSC 4,900  288,500,000  10,100  596,990,000  -5,200  -308,490,000  13,082,194  25.27% 
VIX 5,200  142,810,000  -5,200  -142,810,000  61,745,896  0.65% 
BMC 900  12,980,000  6,200  91,330,000  -5,300  -78,350,000  4,735,362  10.79% 
LBM 700  32,060,000  6,000  280,460,000  -5,300  -248,400,000  4,122,641  7.77% 
VRC 1,200  13,680,000  7,000  78,150,000  -5,800  -64,470,000  23,836,034  1.33% 
HVX 5,900  21,530,000  -5,900  -21,530,000  19,248,801  0.86% 
DGC 100  5,200,000  6,600  345,180,000  -6,500  -339,980,000  70,273,361  2.03% 
NNC 19,500  742,055,000  26,300  1,001,125,000  -6,800  -259,070,000  8,040,766  12.32% 
VIP 9,200  95,350,000  16,200  161,777,000  -7,000  -66,427,000  30,443,735  4.54% 
KMR 7,000  21,700,000  -7,000  -21,700,000  21,215,950  62.70% 
DAH 33,000  150,230,000  40,800  184,241,000  -7,800  -34,011,000  16,231,350  1.54% 
UDC 100  785,000  8,000  61,065,000  -7,900  -60,280,000  15,513,790  4.67% 
BCM 8,900  462,900,000  -8,900  -462,900,000  487,635,980  1.89% 
NTL 4,400  101,400,000  14,300  327,725,000  -9,900  -226,325,000  26,544,025  5.25% 
AST 100  6,340,000  10,300  645,600,000  -10,200  -639,260,000  2,168,678  44.18% 
VPB 10,600  381,280,000  -10,600  -381,280,000  30,991  23.45% 
NHH 11,000  714,720,000  -11,000  -714,720,000  36,300,355  0.38% 
DHG 600  61,800,000  12,700  1,304,940,000  -12,100  -1,243,140,000  59,277,825  54.66% 
SGN 300  21,170,000  12,900  908,100,000  -12,600  -886,930,000  9,319,329  2.25% 
GMC 100  3,135,000  13,300  416,955,000  -13,200  -413,820,000  11,883,829  9.39% 
VDS 13,200  186,120,000  -13,200  -186,120,000  48,649,573  0.40% 
SVC 800  55,200,000  14,000  966,000,000  -13,200  -910,800,000  15,658,523  2.01% 
GIL 22,100  1,031,235,000  35,400  1,659,465,000  -13,300  -628,230,000  14,538,485  8.62% 
HTI 13,400  227,800,000  -13,400  -227,800,000  8,302,418  15.72% 
CII 400  9,175,000  14,500  331,430,000  -14,100  -322,255,000  113,720,617  29.84% 
D2D 1,000  58,910,000  15,200  890,910,000  -14,200  -832,000,000  13,737,749  3.67% 
TVB 15,600  228,965,000  -15,600  -228,965,000  26,629,597  0.34% 
SSI 603,000  20,453,220,000  619,000  20,827,435,000  -16,000  -374,215,000  333,043,065  51.90% 
FMC 3,400  113,055,000  20,400  676,330,000  -17,000  -563,275,000  19,902,291  8.42% 
GEG 1,200  23,770,000  18,400  363,265,000  -17,200  -339,495,000  31,123,243  37.52% 
HAX 6,500  131,350,000  24,700  499,620,000  -18,200  -368,270,000  14,172,217  10.43% 
IBC 18,200  369,240,000  -18,200  -369,240,000  24,826,140  0.57% 
SJF 18,400  53,547,000  -18,400  -53,547,000  38,533,086  0.35% 
FTM 19,000  40,290,000  -19,000  -40,290,000  24,305,200  0.39% 
FCN 18,400  236,140,000  40,300  517,785,000  -21,900  -281,645,000  36,800,606  47.92% 
TLH 18,000  143,145,000  40,300  317,967,000  -22,300  -174,822,000  48,061,985  1.93% 
TV2 400  22,440,000  23,000  1,282,900,000  -22,600  -1,260,460,000  2,155,307  9.02% 
HAP 7,400  53,468,000  30,400  209,828,000  -23,000  -156,360,000  24,757,293  4.49% 
PDR 900  47,620,000  25,000  1,322,780,000  -24,100  -1,275,160,000  191,010,058  0.79% 
LHG 1,700  59,290,000  26,100  914,050,000  -24,400  -854,760,000  20,534,209  7.94% 
BFC 1,500  25,875,000  26,700  452,440,000  -25,200  -426,565,000  24,310,806  6.47% 
DRH 22,400  240,360,000  49,900  533,550,000  -27,500  -293,190,000  27,942,483  3.19% 
DHM 28,800  276,288,000  -28,800  -276,288,000  14,815,129  1.81% 
SAB 82,900  16,014,510,000  114,300  22,071,460,000  -31,400  -6,056,950,000  236,559,449  63.11% 
SJS 100  2,800,000  32,200  905,055,000  -32,100  -902,255,000  53,929,556  2.05% 
EVG 20,000  193,163,000  53,100  526,998,000  -33,100  -333,835,000  28,613,780  1.31% 
KSB 31,700  1,002,080,000  66,500  2,089,115,000  -34,800  -1,087,035,000  23,817,752  13.43% 
TNT 35,900  96,145,000  -35,900  -96,145,000  12,377,810  0.46% 
LIX 6,600  350,950,000  43,600  2,318,100,000  -37,000  -1,967,150,000  12,420,545  10.66% 
DAG 500  3,620,000  38,600  287,111,000  -38,100  -283,491,000  20,595,996  1.08% 
OGC 4,400  35,705,000  43,300  352,298,000  -38,900  -316,593,000  143,697,842  1.10% 
CTI 31,700  505,120,000  71,000  1,117,250,000  -39,300  -612,130,000  26,568,325  6.83% 
HDG 20,700  892,610,000  60,400  2,575,005,000  -39,700  -1,682,395,000  54,121,214  13.92% 
KHP 40,000  283,050,000  -40,000  -283,050,000  21,293,871  12.01% 
CNG 200  4,300,000  40,300  870,205,000  -40,100  -865,905,000  9,636,220  13.31% 
VPI 4,500  164,500,000  45,100  1,631,330,000  -40,600  -1,466,830,000  93,845,713  2.08% 
BIC 6,100  133,335,000  47,200  1,030,300,000  -41,100  -896,965,000  2,968,973  46.47% 
MSN 202,500  18,388,514,000  244,800  22,224,014,000  -42,300  -3,835,500,000  199,418,530  32.02% 
PLP 44,100  528,720,000  -44,100  -528,720,000  16,866,143  6.83% 
DPG 200  6,080,000  45,900  1,385,275,000  -45,700  -1,379,195,000  21,752,763  0.66% 
TSC 21,800  96,422,000  69,500  302,199,000  -47,700  -205,777,000  71,065,596  0.87% 
TLD 16,500  106,787,000  64,300  415,945,000  -47,800  -309,158,000  17,343,225  3.42% 
HAG 37,000  217,826,000  85,000  485,906,000  -48,000  -268,080,000  379,701,511  1.64% 
PC1 128,200  2,834,470,000  178,200  3,934,225,000  -50,000  -1,099,755,000  68,083,911  13.39% 
JVC 3,200  17,588,000  59,900  335,385,000  -56,700  -317,797,000  40,065,261  9.04% 
GTN 5,300  143,980,000  62,200  1,683,305,000  -56,900  -1,539,325,000  248,479,891  0.61% 
HAI 114,500  385,133,000  175,200  575,455,000  -60,700  -190,322,000  88,247,994  0.69% 
FRT 12,300  401,645,000  74,000  2,344,840,000  -61,700  -1,943,195,000  24,668,115  17.77% 
VHC 131,000  5,418,220,000  196,100  8,088,280,000  -65,100  -2,670,060,000  132,841,860  27.56% 
TTB 2,200  14,360,000  71,500  474,986,000  -69,300  -460,626,000  24,294,383  1.84% 
DPM 600  11,340,000  71,500  1,347,360,000  -70,900  -1,336,020,000  142,000,979  12.72% 
SCR 86,600  754,553,000  157,900  1,361,698,000  -71,300  -607,145,000  172,152,440  2.01% 
DHC 46,500  3,092,020,000  118,600  7,853,950,000  -72,100  -4,761,930,000  11,534,329  28.06% 
HQC 58,800  170,476,000  141,100  393,372,000  -82,300  -222,896,000  226,536,029  1.47% 
AAA 15,600  226,510,000  99,000  1,430,070,000  -83,400  -1,203,560,000  215,208,753  3.10% 
GMD 117,700  3,762,885,000  202,200  6,458,505,000  -84,500  -2,695,620,000  32,212,159  38.15% 
DBC 33,400  1,931,310,000  122,900  7,116,020,000  -89,500  -5,184,710,000  48,896,841  2.33% 
TNI 13,200  51,447,000  104,500  400,089,000  -91,300  -348,642,000  25,334,260  0.74% 
CTS 24,900  408,345,000  118,800  1,935,065,000  -93,900  -1,526,720,000  44,353,864  7.33% 
VIC 358,200  37,297,970,000  460,500  47,939,310,000  -102,300  -10,641,340,000  766,474,711  14.01% 
IDI 104,200  738,921,000  -104,200  -738,921,000  109,957,467  0.70% 
TDH 14,400  121,782,000  128,400  1,076,537,000  -114,000  -954,755,000  46,143,127  8.04% 
DCM 127,700  1,794,855,000  -127,700  -1,794,855,000  243,661,273  2.97% 
AMD 19,100  66,741,000  164,400  551,875,000  -145,300  -485,134,000  77,997,423  1.30% 
CTG 789,900  28,496,655,000  944,000  34,038,650,000  -154,100  -5,541,995,000  45,568,974  98.78% 
PHR 200  13,180,000  165,800  10,987,450,000  -165,600  -10,974,270,000  47,611,871  13.86% 
ITA 31,000  240,770,000  199,000  1,563,990,000  -168,000  -1,323,220,000  400,543,519  1.09% 
VCB 474,100  47,320,951,000  643,300  64,182,661,000  -169,200  -16,861,710,000  232,802,126  23.72% 
NKG 1,000  16,190,000  181,200  2,897,915,000  -180,200  -2,881,725,000  157,108,041  13.68% 
BMP 39,400  2,371,860,000  229,800  13,724,540,000  -190,400  -11,352,680,000  15,230,385  81.39% 
CTD 10,900  868,700,000  205,200  16,262,000,000  -194,300  -15,393,300,000  2,296,806  46.10% 
ASM 1,000  18,100,000  200,000  3,610,930,000  -199,000  -3,592,830,000  120,809,442  2.33% 
NLG 30,500  977,840,000  262,400  8,336,505,000  -231,900  -7,358,665,000  4,194,786  47.53% 
HHS 3,000  20,370,000  237,800  1,623,628,000  -234,800  -1,603,258,000  122,905,615  4.27% 
ROS 303,200  1,183,712,000  539,400  2,091,043,000  -236,200  -907,331,000  261,228,595  2.98% 
TTF 53,900  357,806,000  306,000  1,979,933,000  -252,100  -1,622,127,000  151,813,778  0.22% 
VND 170,900  4,907,045,000  431,600  12,173,675,000  -260,700  -7,266,630,000  56,803,018  23.23% 
ANV 6,800  151,880,000  298,400  6,691,610,000  -291,600  -6,539,730,000  61,049,725  1.13% 
HT1 5,300  93,450,000  329,400  5,800,165,000  -324,100  -5,706,715,000  164,290,084  5.95% 
NT2 5,300  127,405,000  332,700  7,994,915,000  -327,400  -7,867,510,000  89,300,650  17.98% 
GAS 78,800  6,868,960,000  444,300  38,754,770,000  -365,500  -31,885,810,000  879,914,992  3.06% 
BID 153,400  7,017,907,500  520,700  23,817,947,500  -367,300  -16,800,040,000  507,861,331  17.37% 
GEX 623,900  13,954,440,000  1,056,700  23,416,270,000  -432,800  -9,461,830,000  182,343,965  11.65% 
LDG 1,600  12,371,000  443,400  3,357,060,000  -441,800  -3,344,689,000  113,591,920  1.71% 
POW 402,800  5,763,850,000  947,400  13,486,985,000  -544,600  -7,723,135,000  951,825,309  8.36% 
BCG 1,000  13,050,000  550,000  7,177,500,000  -549,000  -7,164,450,000  29,497,587  17.74% 
VHM 437,500  43,078,886,000  1,037,900  102,056,446,000  -600,400  -58,977,560,000  899,680,102  22.14% 
PVT 98,600  1,801,385,000  750,600  13,816,595,000  -652,000  -12,015,210,000  116,138,193  13.12% 
HDB 544,100  13,953,905,000  1,633,500  41,913,945,000  -1,089,400  -27,960,040,000  66,240,533  17.38% 
HPG 3,007,800  130,896,795,000  5,565,900  239,164,800,000  -2,558,100  -108,268,005,000  586,354,429  31.30% 
VRE 3,126,100  113,595,920,500  5,903,900  214,536,080,500  -2,777,800  -100,940,160,000  410,478,173  31.37% 
E1VFVN30 7,476,100  142,253,812,000  10,754,500  206,713,378,000  -3,278,400  -64,459,566,000  5,141,830  47.94% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung