TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 13,937,740 8.15% 767,322,970,000 18.29%
Tổng bán 7,035,770 4.11% 537,455,760,000 12.81%
Chênh lệch mua bán +6,901,970   +229,867,210,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
SSI 1,543,270  42,836,240,000  94,390  2,623,620,000  1,448,880  40,212,620,000  213,721,591  58.10% 
STB 1,178,710  15,233,690,000  1,178,710  15,233,690,000  181,275,665  17.79% 
POW 1,120,610  18,627,140,000  2,000  32,700,000  1,118,610  18,594,440,000  786,364,409  15.42% 
PVD 1,075,040  18,935,650,000  1,075,040  18,935,650,000  109,933,153  20.32% 
VRE 1,403,260  46,961,900,000  602,570  20,235,180,000  800,690  26,726,720,000  397,788,609  31.92% 
VCB 1,063,980  63,482,850,000  448,710  26,794,980,000  615,270  36,687,870,000  243,682,205  23.43% 
MSN 1,621,820  142,718,170,000  1,016,620  89,919,100,000  605,200  52,799,070,000  80,539,719  42.08% 
PLX 453,110  26,252,420,000  12,390  716,150,000  440,720  25,536,270,000  119,450,350  10.77% 
VNM 1,478,350  216,181,150,000  1,179,210  173,017,240,000  299,140  43,163,910,000  700,930,688  59.76% 
NT2 267,430  7,771,640,000  6,050  176,790,000  261,380  7,594,850,000  74,803,970  23.02% 
TDM 161,440  3,703,030,000  161,440  3,703,030,000  39,185,310  0.74% 
SBT 152,270  3,093,450,000  600  12,180,000  151,670  3,081,270,000  519,491,229  11.46% 
VHM 475,160  43,328,060,000  330,560  30,058,590,000  144,600  13,269,470,000  1,124,131,491  15.44% 
ROS 135,260  4,619,340,000  5,110  177,310,000  130,150  4,442,030,000  265,338,634  2.25% 
TCH 118,950  2,746,010,000  15,000  352,500,000  103,950  2,393,510,000  162,007,167  4.37% 
VIC 517,220  61,035,220,000  436,160  51,516,850,000  81,060  9,518,370,000  1,013,711,945  6.56% 
VCI 220,830  8,679,980,000  142,880  5,619,920,000  77,950  3,060,060,000  96,562,967  40.76% 
STK 145,770  2,597,200,000  102,680  1,812,620,000  43,090  784,580,000  24,064,430  8.85% 
MSH 36,590  1,939,950,000  36,590  1,939,950,000  22,073,210  2.65% 
VSC 37,020  1,657,350,000  5,000  223,500,000  32,020  1,433,850,000  3,419,283  42.18% 
VND 34,300  596,530,000  4,500  78,080,000  29,800  518,450,000  10,717,725  44.14% 
PDR 27,960  742,420,000  27,960  742,420,000  113,628,841  6.34% 
SCS 28,050  4,067,250,000  140  20,300,000  27,910  4,046,950,000  15,699,457  21.54% 
PHR 42,610  1,700,880,000  17,130  681,420,000  25,480  1,019,460,000  55,634,361  7.94% 
TVS 16,300  228,120,000  1,540  21,710,000  14,760  206,410,000  20,583,436  16.59% 
PTB 13,060  796,820,000  13,060  796,820,000  16,324,801  15.41% 
QCG 13,000  60,910,000  13,000  60,910,000  132,107,177  0.98% 
SAB 12,680  3,113,450,000  610  149,590,000  12,070  2,963,860,000  578,705,356  9.76% 
TDG 10,000  31,000,000  10,000  31,000,000  7,118,334  6.55% 
TPB 8,000  169,200,000  8,000  169,200,000  30.00% 
PAN 7,600  288,480,000  7,600  288,480,000  5,137,412  45.23% 
TLG 1,310  82,340,000  10  660,000  1,300  81,680,000  47,352,008  27.95% 
VTO 1,100  9,130,000  1,100  9,130,000  37,284,307  2.32% 
SBV 1,570  20,410,000  570  7,410,000  1,000  13,000,000  7,996,504  19.78% 
PGC 930  13,670,000  930  13,670,000  23,238,748  10.49% 
NSC 4,710  420,210,000  3,920  348,710,000  790  71,500,000  6,906,233  9.73% 
TMP 750  26,250,000  750  26,250,000  34,110,820  0.27% 
POM 500  4,080,000  500  4,080,000  99,942,467  7.93% 
NTL 500  9,300,000  500  9,300,000  28,321,220  4.47% 
VDP 260  7,690,000  260  7,690,000  6,111,039  1.19% 
THG 200  6,730,000  200  6,730,000  6,407,100  0.46% 
SMB 180  5,900,000  180  5,900,000  12,287,994  7.83% 
SZL 130  4,290,000  130  4,290,000  6,504,300  16.48% 
TCL 100  2,610,000  100  2,610,000  7,244,725  14.41% 
VNG 100  2,180,000  100  2,180,000  40,956,885  0.07% 
VTB 60  890,000  60  890,000  4,881,992  8.26% 
PJT 30  390,000  30  390,000  7,099,030  2.78% 
SFI 20  580,000  20  580,000  1,823,151  34.44% 
TCR 10  20,000  10  20,000  26,561  99.48% 
VMD 10  190,000  10  190,000  7,216,800  2.26% 
SVC 10  450,000  10  450,000  364,692  47.54% 
TEG 9,203,016  1.66% 
VPI 63,267,000  9.46% 
VPK 4,536,536  18.75% 
VPG 10,760,039  2.22% 
TIP 9,024,223  14.30% 
THI 23,884,450  0.06% 
VPH 30,712,335  13.33% 
TGG 13,368,085  0.03% 
TIX 14,671,516  0.09% 
TDC 46,816,790  2.18% 
TCD 13,018,407  14.95% 
YBM 6,329,269  0.31% 
TCB 23.00% 
TAC 16,180,443  1.24% 
TBC 30,798,026  0.50% 
VRC 23,651,144  1.70% 
VPS 11,815,230  0.70% 
TCT 3,793,000  19.34% 
VSI 6,400,430  0.51% 
TCM 83,013  48.85% 
TCO 8,731,904  2.33% 
TVT 10,262,670  0.13% 
UDC 17,137,570  0.04% 
VAF 18,391,745  0.11% 
TTF 91,025,057  6.59% 
TVB 7,909,453  0.15% 
VIS 16,559,164  38.01% 
VHG 73,047,425  0.30% 
VFG 14,572,496  2.90% 
VDS 48,502,662  0.55% 
VIP 28,944,416  6.73% 
VCF 12,866,921  0.59% 
VID 13,631,492  0.44% 
TTE 14,529,504   
VPB   23.00% 
TNC 8,986,140  2.32% 
TNT 12,468,530  0.21% 
VPD 52,176,396  0.05% 
TMS 49.00% 
TMT 17,266,944  2.69% 
TS4 7,584,314  2.07% 
TSC 71,523,560  0.56% 
VNE 32,085,868  13.52% 
VOS 65,546,300  2.18% 
VNS 16,480,257  24.71% 
TPC 11,559,406  1.68% 
SZC 48,949,920  0.05% 
PDN 6,016,718  0.27% 
SAM 116,685,281  2.15% 
SAV   49.00% 
PET 25,811,120  19.20% 
RIC 5,143,852  63.43% 
S4A 20,666,200  0.03% 
OPC 10,921,413  7.91% 
NVT 48,895,580  45.97% 
NLG 175,310  5,031,400,000  175,310  5,031,400,000    49.00% 
SFC 5,443,326  0.79% 
OGC 145,081,910  0.64% 
SBA 29,533,379  0.18% 
SC5 6,638,963  4.69% 
PGD 18,909,411  27.99% 
PME 28,486,449  62.02% 
PPI 23,231,315  0.89% 
PTC 8,763,515  0.31% 
PNC 5,320,137  0.81% 
PNJ   49.00% 
PMG 18,237,789  0.94% 
PTL 48,689,306  0.31% 
PHC 11,446,815  0.10% 
PXT 9,547,770  1.26% 
RAL 150  12,450,000  150  12,530,000  -80,000  5,287,406  3.02% 
PLP 5,141,230  14.73% 
PXI 14,554,860  0.48% 
PIT 7,334,672  0.74% 
SFG 23,167,951  0.42% 
SMA 9,313,360  0.04% 
SPM 6,442,090  2.99% 
SRF 7,282,400  26.59% 
MHC 17,398,140  2.78% 
MDG 5,281,565  0.50% 
SJS 44,483,402  10.27% 
STG 48,022,447  0.12% 
SVI 4,701,480  12.36% 
SVT 5,157,999   
SSC 7,183,808  1.08% 
ST8   49.00% 
MCP 7,281,477  0.69% 
SGR 22,309,508  0.01% 
SHI 40,782,918  1.24% 
MWG 49.00% 
SGT 26,396,638  13.33% 
SHA 13,266,006  0.90% 
NAV 3,679,330  3.01% 
SJD 14,082,749  28.59% 
SII 24,800  48.96% 
NBB 6,683,474  34.15% 
SHP 41,286,094  4.94% 
TDW 10  280,000  -10  -280,000  3,936,290  2.69% 
SCD 10  240,000  -10  -240,000  3,349,230  9.60% 
TIE 10  80,000  -10  -80,000  4,078,611  6.38% 
SKG 30  450,000  -30  -450,000  2,898,142  43.97% 
SMC 40  630,000  -40  -630,000  8,326,483  22.80% 
SRC 50  920,000  -50  -920,000  13,719,842  0.12% 
PGI 100  1,660,000  -100  -1,660,000  25,190,783  20.61% 
YEG 200  47,000,000  -200  -47,000,000  17,102,890  45.32% 
UIC 230  7,650,000  500  16,500,000  -270  -8,850,000  2,255,020  20.81% 
TTB 300  6,810,000  -300  -6,810,000  22,884,264  0.13% 
NNC 1,240  64,160,000  1,540  79,770,000  -300  -15,610,000  5,969,400  21.77% 
SGN 1,500  195,000,000  1,810  235,320,000  -310  -40,320,000  5,143,240  13.99% 
VNL 500  8,500,000  -500  -8,500,000  3,566,110  9.38% 
PXS 550  2,200,000  -550  -2,200,000  22,042,264  12.26% 
PC1 300  7,170,000  930  22,600,000  -630  -15,430,000  15,007,580  37.70% 
REE 1,000  35,350,000  -1,000  -35,350,000  49.00% 
TRC 1,300  29,900,000  -1,300  -29,900,000  12,159,170  8.47% 
TYA 160  1,870,000  1,600  18,320,000  -1,440  -16,450,000  3,417,350  44.30% 
RDP 6,020  59,600,000  -6,020  -59,600,000  16,460,306  0.51% 
NAF 20  300,000  6,300  95,090,000  -6,280  -94,790,000  15,654,805  5.87% 
SJF 6,420  26,130,000  -6,420  -26,130,000  38,777,406  0.04% 
TRA 7,820  528,270,000  -7,820  -528,270,000  1,027,286  46.52% 
TLD 11,020  79,970,000  -11,020  -79,970,000  9,046,822  0.67% 
PAC 14,350  515,790,000  -14,350  -515,790,000  9,632,865  28.27% 
SCR 14,420  108,530,000  -14,420  -108,530,000  160,207,876  1.77% 
NCT 8,410  588,550,000  25,540  1,785,010,000  -17,130  -1,196,460,000  9,058,032  13.21% 
TNA 320  3,850,000  40,000  476,000,000  -39,680  -472,150,000  10,750,358  13.32% 
TDH 50,200  536,020,000  -50,200  -536,020,000  11,949,871  34.36% 
PVT 53,210  905,040,000  118,180  2,005,520,000  -64,970  -1,100,480,000  44,104,760  33.33% 
VHC 500  46,250,000  81,900  7,551,320,000  -81,400  -7,505,070,000  58,554,467  36.63% 
NKG 2,000  14,820,000  100,000  740,120,000  -98,000  -725,300,000  106,173,405  41.66% 
PPC 41,030  945,350,000  215,980  5,025,750,000  -174,950  -4,080,400,000  112,036,439  14.66% 
NVL 190,860  11,086,970,000  370,970  21,586,680,000  -180,110  -10,499,710,000  295,178,430  6.93% 
VSH 204,710  3,480,090,000  -204,710  -3,480,090,000  73,447,195  13.39% 
TLH 467,980  2,222,040,000  -467,980  -2,222,040,000  45,975,102  3.98% 
VJC 30,370  3,599,330,000  679,670  80,486,260,000  -649,300  -76,886,930,000  40,137,217  22.59% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung