TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 6,364,700 4.20% 386,344,969,000 10.00%
Tổng bán 14,305,080 9.43% 599,405,135,200 15.51%
Chênh lệch mua bán -7,940,380   -213,060,166,200  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HPG 1,816,710  74,137,193,500  605,330  24,651,693,000  1,211,380  49,485,500,500  203,087,704  39.44% 
SSI 361,580  10,897,538,000  128,820  3,878,088,000  232,760  7,019,450,000  215,165,073  56.97% 
CTI 130,000  3,263,000,000  130,000  3,263,000,000  15,851,055  23.84% 
VHC 120,200  10,946,209,000  3,490  316,795,000  116,710  10,629,414,000  56,466,691  38.89% 
DXG 113,400  3,245,088,000  32,950  928,488,000  80,450  2,316,600,000  6,234,665  39.59% 
VND 104,100  2,063,923,500  33,310  652,636,000  70,790  1,411,287,500  9,697,982  44.60% 
E1VFVN30 106,100  1,613,688,000  35,340  539,401,000  70,760  1,074,287,000    49.00% 
SAB 69,110  15,204,093,000  6,130  1,348,610,000  62,980  13,855,483,000  251,558,571  9.77% 
BMP 43,000  2,654,600,000  3,000  184,700,000  40,000  2,469,900,000  18,501,888  77.40% 
CTS 40,000  506,488,500  40,000  506,488,500  36,239,606  11.89% 
VCI 40,300  2,416,881,000  400  24,160,000  39,900  2,392,721,000  95,839,809  41.20% 
CTD 36,950  5,715,478,000  1,000  155,000,000  35,950  5,560,478,000  3,741,031  44.23% 
PVT 27,500  481,637,000  27,500  481,637,000  41,366,500  34.30% 
NCT 24,410  1,829,772,000  24,410  1,829,772,000  9,149,972  14.03% 
BMI 20,640  450,256,000  550  11,782,500  20,090  438,473,500  5,841,877  42.61% 
PTB 19,010  1,207,245,000  19,010  1,207,245,000  16,970,758  14.08% 
HAG 19,500  98,815,000  1,590  8,013,600  17,910  90,801,400  376,014,219  2.04% 
NLG 17,410  539,710,000  17,410  539,710,000    49.00% 
UIC 25,490  716,672,500  10,000  280,500,000  15,490  436,172,500  2,475,640  18.05% 
HCM 42,300  2,591,483,000  27,300  1,666,110,000  15,000  925,373,000  49,497,812  61.85% 
CSV 14,600  499,629,500  100  3,290,000  14,500  496,339,500  12,762,406  20.13% 
ELC 14,000  115,500,000  14,000  115,500,000  13,888,428  21.48% 
STK 11,930  218,459,000  11,930  218,459,000  24,592,224  7.97% 
EVE 10,300  161,710,000  10,300  161,710,000  15,460,617  63.17% 
ITD 10,000  116,000,000  10,000  116,000,000  6,303,217  18.99% 
HAH 8,510  115,311,500  8,510  115,311,500  12,718,640  22.93% 
CHP 8,400  191,520,000  8,400  191,520,000  63,300,914  3.33% 
SCS 8,390  1,088,061,000  1,320  181,667,000  7,070  906,394,000  16,828,707  22.38% 
LCM 7,000  5,407,900  7,000  5,407,900  9,435,433  10.70% 
KHP 6,030  61,009,000  10  104,000  6,020  60,905,000  11,864,822  20.45% 
C32 5,250  158,517,500  5,250  158,517,500  2,926,378  29.53% 
BCE 5,200  28,652,000  5,200  28,652,000  12,873,930  6.09% 
TLD 5,000  35,250,000  5,000  35,250,000  8,899,736  1.46% 
HT1 4,850  60,867,500  4,850  60,867,500  168,260,477  4.91% 
FMC 4,600  125,000,000  4,600  125,000,000  17,263,944  6.05% 
TIE 4,600  40,940,000  4,600  40,940,000  4,118,381  5.97% 
CNG 4,300  116,960,000  4,300  116,960,000  7,087,149  22.75% 
POM 4,000  50,000,000  4,000  50,000,000  76,972,107  7.94% 
PMG 3,900  81,120,000  3,900  81,120,000  18,255,079  0.90% 
TYA 3,600  37,971,000  120  1,286,000  3,480  36,685,000  3,477,230  43.32% 
FRT 3,540  258,150,000  110  7,975,000  3,430  250,175,000  808,569  47.81% 
BMC 3,300  46,715,000  470  6,674,000  2,830  40,041,000  4,453,955  13.06% 
PPI 2,450  2,891,000  2,450  2,891,000  23,253,735  0.85% 
CMX 2,000  15,348,000  2,000  15,348,000  6,390,277  0.67% 
SHP 1,630  36,838,000  1,630  36,838,000  41,332,354  4.89% 
TNA 1,610  54,656,000  1,610  54,656,000  4,481,364  13.41% 
KSB 1,070  33,705,000  1,070  33,705,000  21,457,334  7.32% 
TEG 1,000  7,230,000  1,000  7,230,000  9,191,906  1.72% 
BCG 1,000  6,100,000  1,000  6,100,000  13,633,507  23.16% 
PXT 1,000  2,330,000  1,000  2,330,000  9,553,110  1.23% 
VDP 960  30,733,000  960  30,733,000  6,092,019  1.97% 
GSP 1,030  13,853,500  130  1,748,500  900  12,105,000  10,483,840  14.05% 
VFG 720  26,291,000  720  26,291,000  10,899,765  14.52% 
HTI 600  7,470,000  600  7,470,000  7,778,338  17.82% 
SMC 570  10,032,000  570  10,032,000  8,366,891  33.79% 
PLP 500  8,050,000  500  8,050,000  5,116,900  14.89% 
AGM 500  5,000,000  500  5,000,000  7,498,940  7.80% 
FTS 500  8,125,000  100  1,630,000  400  6,495,000  85,114,725  22.14% 
TLG 350  24,205,000  350  24,205,000  47,367,458  27.93% 
VDS 300  2,991,000  300  2,991,000  48,324,812  0.72% 
CLC 220  7,930,000  220  7,930,000  11,648,334  4.55% 
NKG 200  2,600,000  200  2,600,000  105,446,235  50.36% 
SZL 180  6,174,500  180  6,174,500  6,516,370  16.42% 
GDT 170  7,801,500  170  7,801,500  4,089,256  24.06% 
VTB 160  2,330,000  160  2,330,000  4,894,892  8.15% 
DVP 150  6,750,000  30  1,350,000  120  5,400,000  13,364,330  15.59% 
CVT 100  2,570,000  100  2,570,000  31,538,035  14.04% 
JVC 90  252,000  90  252,000  85,585  33.05% 
SVC 50  2,255,000  50  2,255,000  122,202  48.51% 
SFI 50  1,311,000  50  1,311,000  1,609,558  35.51% 
SGN 40  5,400,000  40  5,400,000  5,124,985  8.64% 
BBC 30  2,355,000  30  2,355,000  114,999  48.25% 
TCL 20  511,000  20  511,000  7,210,255  14.57% 
GTA 20  297,000  20  297,000  4,082,947  9.74% 
SHI 10  65,000  10  65,000  32,185,064  1.27% 
CMT 10  70,000  10  70,000  2,513,620  17.58% 
SCD 10  240,000  10  240,000  3,290,220  10.29% 
AST 10  688,000  10  688,000  9,253,430  23.30% 
ASM 10  108,000  10  108,000  114,742,661  1.57% 
BTP 10  124,000  10  124,000  23,816,644  9.62% 
ST8   49.00% 
LMH   49.00% 
MCG 25,483,896  4.69% 
TSC 71,515,550  0.56% 
TTF 91,022,767  6.59% 
LM8 4,428,254  1.83% 
LGL 24,242,469  0.52% 
TTB 22,900,564  0.10% 
MWG 49.00% 
TRC 12,371,640  7.76% 
NAF 14,245,892  5.83% 
NAV 3,677,850  3.03% 
SPM 6,449,970  2.93% 
MHC 17,642,850  2.13% 
SRF 7,217,660  26.79% 
SSC 7,180,678  1.10% 
MCP 7,281,277  0.69% 
MDG 5,281,495  0.50% 
SRC 13,704,852  0.17% 
TCO 8,725,214  2.37% 
KPF 8,405,376  0.02% 
KMR 29,494,613  48.15% 
TBC 30,796,616  0.50% 
KSH 28,094,660  0.15% 
TAC 16,179,243  1.24% 
TCB   22.50% 
KAC 11,751,931  0.03% 
TCM 49.00% 
TCD 12,881,417  15.31% 
TVS 22,938,654  12.88% 
TVT 10,240,270  0.24% 
TVB 7,902,013  0.20% 
STG 41,769,498  0.11% 
LEC 12,788,624  0.00% 
LGC 7,707,696  45.00% 
PNC 5,320,135  0.81% 
SVI 5,384,085  7.04% 
LAF 6,846,247  2.52% 
L10 4,743,903  1.03% 
LBM 3,626,779  6.33% 
SVT 5,157,069  0.01% 
LCG 20,346,150  35.82% 
THG 6,415,483  0.40% 
PIT 7,331,422  0.76% 
THI 23,884,450  0.06% 
PME   49.00% 
TIX 10,584,713  8.91% 
TGG 13,301,915  0.28% 
PGI 24,979,663  20.84% 
SFG 23,075,451  0.82% 
PHC 10,222,608  0.09% 
TDW 3,935,270  2.70% 
SFC 5,442,726  0.80% 
PXI 14,550,290  0.50% 
PXS 22,130,654  12.12% 
PTC 8,762,515  0.32% 
TIP 9,024,223  14.30% 
PTL 48,691,306  0.31% 
PPC 110,393,659  15.16% 
RDP 13,717,624  0.50% 
S4A 20,667,010  0.03% 
QCG 132,147,487  0.97% 
QBS 28,043,495  8.55% 
PNJ 49.00% 
TLH 45,448,222  4.49% 
NSC 6,012,433  9.69% 
SII 24,800  48.96% 
TNT 12,416,590  0.31% 
TNC 8,986,060  2.32% 
TNI 25,717,510  0.01% 
TPB 26.21% 
SMA 9,313,580  0.04% 
SMB 12,298,484  7.79% 
TCR 26,653  48.74% 
SJD 13,691,675  29.16% 
TCT 3,823,800  19.10% 
TMS 49.00% 
SGR 22,302,038  0.03% 
PDN 6,018,428  0.26% 
PET 26,078,830  18.89% 
TMP 34,124,460  0.25% 
PAC 9,437,810  28.69% 
OGC 144,975,170  0.67% 
NVT 48,812,190  46.06% 
SHA 13,246,856  0.97% 
TDC 46,827,820  2.17% 
OPC 10,910,483  7.95% 
VPK 4,309,509  20.27% 
VPS 11,814,480  0.70% 
CTF 8,818,300  0.01% 
DAG 17,898,794  4.56% 
DBD 25,577,260  0.17% 
DAT 21,468,570  0.00% 
DAH 15,777,770  2.87% 
CMV 5,906,454  0.20% 
CMG 26,898,836  9.06% 
CLW 5,657,360  5.48% 
COM 6,857,938  0.43% 
CSM 47,962,432  2.72% 
CRE 11,698,790  25.60% 
CRC 7,350,000   
DCL 20  240,000  20  238,000  2,000  16,466,007  3.60% 
DPG 14,689,641  0.03% 
VPB   31.22% 
VPD 50,182,831  0.04% 
VOS 66,350,620  1.61% 
DRH 29,603,989  0.47% 
DRC 29,374,387  24.27% 
VNL 3,575,220  9.28% 
VPH 26,218,985  14.35% 
VPI 62,027,710  10.23% 
DCM 238,381,023  3.97% 
DHC 4,542,226  35.12% 
DIC 10,878,281  8.08% 
DHM 15,342,419  0.13% 
VPG 11,162,549  0.47% 
CLL 14,201,389  7.23% 
APG 13,475,490  0.39% 
VTO 37,282,207  2.32% 
YBM 6,365,949  0.03% 
ASP 13,682  48.96% 
BHN 72,773,920  17.60% 
BFC 20,087,198  13.86% 
ATG 7,132,400  2.14% 
ACL 8,440,955  2.52% 
ACC 3,022,310  18.78% 
AAM 4,781,192  0.57% 
ADS 12,471,071  0.13% 
AMD 79,193,239  0.57% 
AGR 99,751,807  1.95% 
AGF 13,473,573  1.07% 
BIC 1,771,879  47.49% 
CDC 7,639,759  0.36% 
CCL 20,722,412  5.37% 
CCI 7,968,383  4.09% 
CEE 20,203,500  0.32% 
CLG 8,417,350  9.20% 
VRC 24,256,311  0.49% 
CIG 15,451,684  0.01% 
BTT 6,606,286  0.06% 
BSI 44,150,207  9.22% 
BRC 6,018,458  0.37% 
VSI 6,398,530  0.53% 
CAV 28,117,342  0.19% 
C47 517,644  0.27% 
BWE 73,345,540  0.10% 
DRL 4,589,200  0.69% 
HDG 34,275,389  12.90% 
HDC 15,426,359  18.41% 
HCD 13,096,590  0.49% 
HII 13,473,429  0.62% 
HOT 3,917,970  0.03% 
HMC 10,184,400  0.50% 
HLG 21,208,019  1.21% 
GTN 157,881,659  36.85% 
GMD   20.40% 
GMC 5,776,436  11.87% 
HAI 88,664,030  0.47% 
VHG 72,898,695  0.40% 
HAS 2,295,905  20.30% 
HAR 49,574,922  0.09% 
HPX 50,997,590  15.00% 
ICF 5,906,100  2.88% 
IBC 20,250,570  1.60% 
HVX 19,241,981  0.88% 
IDI 85,461,680  1.94% 
ITC 29,484,178  6.32% 
IMP 521,148  55.13% 
UDC 17,138,170  0.03% 
HSL 15,712,186  0.30% 
VCF 12,867,501  0.59% 
HRC 13,476,275  4.39% 
HTT 9,377,370  2.11% 
HU3 4,428,433  4.72% 
HU1 4,552,070  3.48% 
VAF 18,391,835  0.17% 
DTL 30,092,854  0.02% 
FIT 119,693,316  2.01% 
FIR 6,370,000   
DTA 8,410,620  0.10% 
VIS 17,901,244  75.75% 
DXV 4,814,090  0.37% 
FDC 18,683,860  0.63% 
EMC 5,617,650  0.04% 
EIB 993,964  29.92% 
DTT 3,974,205  0.25% 
FCN 14,029,577  35.86% 
FCM 18,927,585  2.84% 
EVG 29,291,800  0.18% 
FUCVREIT 2,431,040  0.38% 
VIP 28,771,686  6.98% 
FUESSV50 700  8,820,000  700  9,100,000  -280,000    49.00% 
VMD 7,131,910  2.81% 
VID 12,397,013  0.43% 
FTM 24,464,200  0.07% 
DSN 3,393,247  20.92% 
FUCTVGF1 7,347,180  0.02% 
FUCTVGF2 7,986,188   
HTL 10  186,500  -10  -186,500  224,951  47.13% 
LHG 10  224,000  -10  -224,000  15,789,367  17.43% 
KDH 10  328,000  -10  -328,000  11,165,558  47.08% 
TPC 30  330,000  -30  -330,000  11,443,546  2.16% 
SAV 30  276,000  -30  -276,000    49.00% 
RIC 60  344,400  -60  -344,400  5,139,812  31.10% 
PGC 20  289,500  100  1,420,000  -80  -1,130,500  23,153,099  10.63% 
SJS 100  1,630,000  -100  -1,630,000  43,809,452  10.86% 
HNG 100  1,555,000  -100  -1,555,000  431,426,168  0.41% 
HAP 100  362,000  -100  -362,000  23,441,180  6.86% 
GIL 120  4,492,000  -120  -4,492,000  8,081,029  9.09% 
REE 120  4,038,000  -120  -4,038,000  129  49.00% 
DMC 13,040  991,070,000  13,200  1,003,435,000  -160  -12,365,000  12,714,427  63.39% 
RAL 190  18,050,000  -190  -18,050,000  5,285,086  3.04% 
LIX 200  9,880,000  -200  -9,880,000  8,170,614  23.78% 
ABT 250  10,275,000  -250  -10,275,000  6,518,619  2.79% 
SC5 300  7,725,000  -300  -7,725,000  6,637,593  4.70% 
YEG 1,170  326,520,000  1,550  433,000,000  -380  -106,480,000  17,176,407  45.09% 
SBA 400  5,680,000  -400  -5,680,000  29,366,009  0.45% 
SBV 470  10,578,000  -470  -10,578,000  7,626,631  21.13% 
HTV 40  596,000  600  8,940,000  -560  -8,344,000  4,634,933  13.63% 
TRA 580  46,987,000  -580  -46,987,000  643,323  47.45% 
TMT 600  6,750,000  -600  -6,750,000  17,233,804  2.67% 
VNE 600  3,309,000  -600  -3,309,000  31,663,958  13.99% 
PGD 1,010  38,380,000  -1,010  -38,380,000  18,880,741  28.02% 
SGT 1,080  5,238,000  -1,080  -5,238,000  26,422,878  13.29% 
HID 1,220  4,123,600  -1,220  -4,123,600  14,434,707  4.66% 
TS4 1,400  11,172,000  -1,400  -11,172,000  7,594,811  2.00% 
DHG 860  76,606,000  2,600  232,700,000  -1,740  -156,094,000  66,075,193  49.46% 
VNG 120  2,208,000  2,000  36,900,000  -1,880  -34,692,000  38,394,852  0.89% 
LDG 2,180  38,286,000  -2,180  -38,286,000  85,933,989  3.92% 
VSH 2,910  51,220,000  -2,910  -51,220,000  72,801,375  13.70% 
HAX 3,000  49,573,500  -3,000  -49,573,500  12,863,267  12.26% 
DPR 3,000  116,100,000  6,100  236,295,000  -3,100  -120,195,000  12,267,210  20.47% 
MBB 3,800  79,040,000  -3,800  -79,040,000  3,802  20.00% 
FPT 1,630  70,090,000  5,610  241,230,000  -3,980  -171,140,000  3,987  49.00% 
D2D 4,010  277,295,000  -4,010  -277,295,000  4,841,720  3.75% 
NNC 4,350  222,165,000  -4,350  -222,165,000  5,995,532  21.65% 
DGW 6,300  154,350,000  -6,300  -154,350,000  14,976,151  12.25% 
LSS 7,100  54,063,000  -7,100  -54,063,000  32,087,238  3.16% 
KDC 3,200  81,920,000  11,340  290,450,500  -8,140  -208,530,500  70,854,175  21.39% 
DHA 40  1,158,500  8,220  225,159,000  -8,180  -224,000,500  5,902,208  9.96% 
DQC 20  630,000  9,000  280,150,000  -8,980  -279,520,000  10,738,856  17.75% 
VNS 10,000  186,000,000  -10,000  -186,000,000  16,313,017  24.96% 
ANV 1,000  23,600,000  11,500  269,050,000  -10,500  -245,450,000  57,217,321  3.24% 
SJF 11,000  130,900,000  -11,000  -130,900,000  38,798,056  0.01% 
HBC 200  4,850,000  11,520  280,120,000  -11,320  -275,270,000  41,182,567  27.86% 
APC 60  2,421,500  14,550  586,212,500  -14,490  -583,791,000  4,606,112  10.68% 
VCB 168,460  9,723,548,000  183,170  10,531,542,000  -14,710  -807,994,000  330,706,145  20.81% 
NBB 15,800  293,880,000  -15,800  -293,880,000  6,355,594  34.49% 
GEX 5,200  138,484,000  22,990  611,004,000  -17,790  -472,520,000  148,284,175  12.53% 
NT2 1,000  25,300,000  19,320  481,068,000  -18,320  -455,768,000  79,376,810  21.43% 
PDR 18,630  488,644,000  -18,630  -488,644,000  114,179,115  6.14% 
FLC 280  1,475,200  20,000  104,800,000  -19,720  -103,324,800  299,612,534  6.80% 
HHS 20,000  80,000,000  -20,000  -80,000,000  123,321,952  4.11% 
PJT 80  1,069,500  22,800  307,800,000  -22,720  -306,730,500  5,170,264  15.34% 
PAN 600  31,020,000  30,850  1,574,542,000  -30,250  -1,543,522,000  72,027,033  40.08% 
BVH 18,770  1,726,847,000  49,050  4,482,954,000  -30,280  -2,756,107,000  169,765,883  24.78% 
BID 18,360  634,100,500  54,540  1,863,248,500  -36,180  -1,229,148,000  936,516,078  2.61% 
PLX 71,000  4,398,012,000  111,590  6,910,118,000  -40,590  -2,512,106,000  116,120,680  11.03% 
IJC 45,390  370,822,200  -45,390  -370,822,200  62,868,915  3.14% 
MSN 477,960  38,362,246,000  524,420  41,883,064,000  -46,460  -3,520,818,000  127,131,356  38.07% 
ROS 510  19,278,000  55,800  2,149,763,000  -55,290  -2,130,485,000  265,832,816  2.60% 
TCH 59,130  1,265,360,500  -59,130  -1,265,360,500  162,149,307  4.33% 
CTG 7,700  189,120,000  67,600  1,654,220,000  -59,900  -1,465,100,000  4,850  117.31% 
PHR 200  5,620,000  70,270  2,040,584,000  -70,070  -2,034,964,000  55,394,109  8.12% 
STB 64,600  860,680,000  137,040  1,840,164,000  -72,440  -979,484,000  219,500,526  11.99% 
TDG 6,980  38,772,600  80,000  435,312,400  -73,020  -396,539,800  5,563,720  5.87% 
SAM 81,310  638,205,500  -81,310  -638,205,500  110,963,189  3.11% 
HDB 133,350  4,802,154,000  215,240  7,750,230,000  -81,890  -2,948,076,000  25,528,399  27.40% 
VSC 100  4,270,000  85,010  3,660,960,000  -84,910  -3,656,690,000  6,013,665  37.00% 
CII 62,940  1,577,031,500  158,070  3,979,645,500  -95,130  -2,402,614,000  42,598,021  54.79% 
VHM 53,220  4,009,797,000  184,340  13,808,519,000  -131,120  -9,798,722,000  895,589,829  15.58% 
GAS 1,840  206,835,000  145,800  16,169,935,000  -143,960  -15,963,100,000  868,894,742  3.64% 
DPM 70,700  1,291,595,000  223,510  4,057,396,000  -152,810  -2,765,801,000  109,574,229  21.00% 
NTL 170,000  1,665,718,400  -170,000  -1,665,718,400  26,411,940  7.47% 
VJC 4,310  573,213,000  205,710  27,339,182,000  -201,400  -26,765,969,000  31,828,652  24.12% 
HVG 17,000  108,800,000  227,710  1,479,641,000  -210,710  -1,370,841,000  87,475,565  1.96% 
TDH 33,000  374,010,000  260,000  2,922,676,000  -227,000  -2,548,666,000  9,692,974  37.13% 
HQC 230,000  388,895,000  -230,000  -388,895,000  207,828,965  5.39% 
SKG 49,340  853,582,000  300,540  5,199,342,000  -251,200  -4,345,760,000  2,648,865  44.40% 
DLG 253,550  569,533,600  -253,550  -569,533,600  109,945,733  10.43% 
VNM 1,321,030  157,730,052,800  1,664,270  200,946,682,800  -343,240  -43,216,630,000  713,586,824  59.03% 
DIG 347,060  5,683,697,000  -347,060  -5,683,697,000  28,502,956  37.71% 
VIC 27,640  2,703,327,000  376,850  37,015,030,000  -349,210  -34,311,703,000  1,026,565,181  9.91% 
AAA 4,100  60,810,000  391,360  5,795,568,000  -387,260  -5,734,758,000  59,076,848  16.49% 
SCR 380  3,268,000  404,470  3,510,968,400  -404,090  -3,507,700,400  148,501,535  2.16% 
PC1 185,830  4,705,608,000  600,000  15,080,574,000  -414,170  -10,374,966,000  16,491,203  36.58% 
HSG 156,920  1,794,114,000  610,730  6,984,097,500  -453,810  -5,189,983,500  113,600,590  19.49% 
KBC 2,330  28,540,500  484,190  6,008,706,000  -481,860  -5,980,165,500  144,354,172  18.66% 
SBT 15,570  312,153,500  499,100  10,043,502,000  -483,530  -9,731,348,500  504,115,532  9.50% 
ITA 511,660  1,345,734,800  -511,660  -1,345,734,800  379,794,922  3.30% 
NVL 20,240  1,426,607,000  556,560  38,934,434,000  -536,320  -37,507,827,000  375,206,414  8.02% 
VRE 83,000  3,061,830,000  772,620  28,408,240,000  -689,620  -25,346,410,000  334,100,954  31.43% 
PVD 14,670  265,505,000  1,720,770  31,209,721,500  -1,706,100  -30,944,216,500  121,109,963  17.40% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung