TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 21,848,089 10.51% 763,954,610,000 14.81%
Tổng bán 33,976,024 16.35% 1,099,309,880,000 21.31%
Chênh lệch mua bán -12,127,935   -335,355,270,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
VRE 10,360,683  342,098,031,100  9,164,713  300,239,081,100  1,195,970  41,858,950,000  387,866,054  32.34% 
ROS 1,291,780  32,109,342,500  136,500  3,412,500,000  1,155,280  28,696,842,500  259,072,078  4.03% 
HDG 604,330  21,075,467,500  604,330  21,075,467,500  38,695,227  16.40% 
LCG 498,530  4,396,780,800  1,090  9,613,800  497,440  4,387,167,000  20,158,650  36.05% 
KBC 485,120  7,379,256,500  650  9,880,000  484,470  7,369,376,500  105,053,829  26.92% 
PVT 698,530  12,368,006,000  333,790  5,905,917,000  364,740  6,462,089,000  48,115,917  31.90% 
E1VFVN30 751,060  11,380,369,500  400,320  6,069,876,500  350,740  5,310,493,000  2,720,790  109.16% 
POW 967,970  13,205,406,860  690,270  9,400,916,860  277,700  3,804,490,000  820,309,609  69.95% 
VNM 779,730  95,257,383,240  586,820  71,722,363,240  192,910  23,535,020,000  720,286,853  58.64% 
SMB 182,910  7,738,549,500  182,910  7,738,549,500  12,223,416  8.05% 
CTG 182,210  3,878,918,500  12,770  271,871,000  169,440  3,607,047,500  27,955,800  99.25% 
PPC 227,540  6,323,425,500  86,750  2,416,956,500  140,790  3,906,469,000  108,127,954  15.86% 
HSG 107,300  877,760,000  870  7,177,500  106,430  870,582,500  134,454,525  17.25% 
VND 120,500  1,682,475,000  21,570  300,901,500  98,930  1,381,573,500  18,888,619  40.43% 
DLG 85,350  131,810,500  85,350  131,810,500  141,545,693  1.71% 
DRC 82,340  1,903,960,000  82,340  1,903,960,000  30,744,048  23.12% 
FLC 174,200  822,224,000  103,480  474,373,200  70,720  347,850,800  329,679,718  2.57% 
PLX 66,390  3,954,808,000  66,390  3,954,808,000  85,723,560  13.37% 
BMP 56,440  3,045,879,000  56,440  3,045,879,000  16,035,723  80.41% 
HDB 85,010  2,445,858,000  28,630  816,543,500  56,380  1,629,314,500  59,909,175  23.89% 
PTB 38,120  2,796,406,000  38,120  2,796,406,000  12,636,779  23.00% 
PHR 38,200  2,247,886,000  4,790  282,064,000  33,410  1,965,822,000  57,152,880  6.82% 
VRC 30,270  569,492,000  30,270  569,492,000  23,236,404  2.53% 
HDC 26,180  599,159,500  26,180  599,159,500  19,094,420  18.42% 
SKG 26,000  288,600,000  26,000  288,600,000  2,645,846  44.82% 
AST 28,330  2,175,183,000  6,200  473,115,000  22,130  1,702,068,000  1,400,824  45.89% 
BCG 19,850  171,535,800  2,580  22,444,900  17,270  149,090,900  17,360,847  19.71% 
CII 198,350  4,834,801,500  182,150  4,413,070,500  16,200  421,731,000  53,151,514  51.23% 
TCH 14,180  369,326,000  14,180  369,326,000  152,343,894  4.41% 
HTN 12,320  214,368,000  12,320  214,368,000  13,127,181  3.34% 
APG 11,590  112,534,100  11,590  112,534,100  33,876,660  0.45% 
TNA 10,920  234,428,500  10,920  234,428,500  15,407,539  4.53% 
FTS 10,520  133,254,000  10,520  133,254,000  93,674,155  22.10% 
HAP 10,000  33,500,000  10,000  33,500,000  23,324,184  7.07% 
FMC 10,270  280,517,500  400  10,880,000  9,870  269,637,500  17,053,209  7.41% 
HAH 9,860  123,446,000  9,860  123,446,000  14,897,185  18.46% 
GTN 9,610  202,000,500  9,610  202,000,500  249,151,120  0.34% 
CNG 9,380  215,271,000  9,380  215,271,000  7,687,233  20.53% 
NNC 9,430  452,640,000  50  2,417,500  9,380  450,222,500  6,520,590  19.25% 
BIC 12,000  307,948,000  3,500  85,929,500  8,500  222,018,500  1,677,129  47.57% 
FUESSV50 8,400  110,928,000  8,400  110,928,000  4,481,700  96.14% 
GAS 26,770  2,808,299,000  19,150  2,005,440,000  7,620  802,859,000  867,951,752  3.69% 
CTS 6,000  47,400,000  6,000  47,400,000  39,728,124  11.67% 
HSL 6,000  45,600,000  6,000  45,600,000  13,365,056  15.14% 
TNI 5,680  58,465,000  5,680  58,465,000  25,696,280  0.05% 
KDC 9,730  205,426,000  4,160  87,165,000  5,570  118,261,000  203,141,708  20.85% 
PAN 5,200  149,740,000  5,200  149,740,000  6,432,149  45.22% 
AAA 10,380  154,505,000  6,240  92,313,000  4,140  62,192,000  63,860,770  2.25% 
LGL 4,000  36,000,000  4,000  36,000,000  22,884,387  3.23% 
IJC 3,100  49,487,000  3,100  49,487,000  65,083,200  1.53% 
DHG 7,970  741,304,000  5,020  466,866,000  2,950  274,438,000  59,610,522  54.41% 
PC1 3,630  68,439,500  740  13,986,000  2,890  54,453,500  16,137,576  38.87% 
C32 2,770  56,231,000  2,770  56,231,000  2,892,959  29.75% 
LHG 2,720  43,694,000  2,720  43,694,000  19,038,508  10.93% 
TDH 3,500  35,000,000  900  9,045,000  2,600  25,955,000  17,173,372  30.71% 
DPG 2,660  128,406,000  360  17,424,000  2,300  110,982,000  21,919,488  0.29% 
NTL 2,280  50,490,000  2,280  50,490,000  27,651,180  5.52% 
PDR 2,220  57,695,000  2,220  57,695,000  140,348,767  6.17% 
CVT 2,140  47,867,000  2,140  47,867,000  31,832,048  13.24% 
TTB 1,920  20,133,000  1,920  20,133,000  22,891,764  0.11% 
CTD 4,100  283,995,000  2,180  149,792,000  1,920  134,203,000  885,064  47.88% 
LIX 5,570  231,587,000  3,850  160,146,000  1,720  71,441,000  11,289,884  14.15% 
MSH 1,700  93,160,000  30  1,647,000  1,670  91,513,000  20,274,006  8.46% 
BFC 1,600  23,680,000  1,600  23,680,000  19,693,858  14.55% 
TCL 1,300  36,140,000  1,300  36,140,000  7,343,735  13.94% 
DSN 1,200  73,200,000  1,200  73,200,000  3,307,751  21.62% 
NKG 1,300  8,046,000  230  1,430,600  1,070  6,615,400  110,171,114  47.26% 
LBM 950  28,405,000  950  28,405,000  4,335,749  5.64% 
BMI 660  17,292,000  660  17,292,000  10,434,826  37.58% 
FIT 1,140  4,794,800  500  2,115,000  640  2,679,800  118,670,560  2.41% 
KSB 530  9,275,000  530  9,275,000  21,539,202  8.95% 
VHC 41,570  3,259,877,440  41,080  3,221,412,440  490  38,465,000  60,834,617  34.16% 
SGT 400  2,000,000  400  2,000,000  26,043,621  13.81% 
ASM 580  3,940,400  200  1,360,000  380  2,580,400  123,003,011  1.48% 
GMC 350  7,915,500  350  7,915,500  6,368,721  13.38% 
TRC 300  11,700,000  300  11,700,000  12,171,360  8.43% 
TDC 300  2,580,000  300  2,580,000  46,597,260  2.40% 
SFI 280  6,496,000  280  6,496,000  2,735,080  29.97% 
NSC 230  19,064,000  230  19,064,000  6,746,631  10.64% 
HAS 210  1,543,500  210  1,543,500  2,340,092  19.75% 
AMD 150  268,500  150  268,500  78,652,436  0.90% 
BMC 120  1,743,000  120  1,743,000  3,788,901  18.43% 
NCT 120  8,580,000  120  8,580,000  9,299,312  13.46% 
SCD 100  2,710,000  100  2,710,000  3,449,210  8.42% 
HII 500  5,000,000  400  4,060,000  100  940,000  13,512,239  0.48% 
SGN 50  4,265,000  50  4,265,000  7,769,297  6.86% 
DVP 30  1,143,500  30  1,143,500  14,202,030  13.49% 
CLC 20  680,000  20  680,000  11,703,784  4.34% 
SJD 50  1,050,000  40  842,000  10  208,000  15,559,097  26.45% 
GDT 10  330,000  10  330,000  4,768,273  21.18% 
TAC 10  230,000  10  230,000  16,175,033  1.26% 
SVI 10  575,000  10  575,000  5,573,110  5.57% 
DHA 10  318,500  10  318,500  5,966,629  9.54% 
PXI 14,567,970  0.44% 
BBC 301,051  47.05% 
PTC 8,769,375  0.28% 
SAV 49.00% 
ASP 49.00% 
PTL 48,689,316  0.31% 
ATG 6,999,130  3.01% 
UIC 2,049,180  23.39% 
VAF 18,455,845  0.00% 
S4A 20,655,510  0.05% 
RIC 5,140,519  31.09% 
RDP 16,472,156  4.88% 
PXT 9,555,220  1.22% 
PXS 22,336,162  11.77% 
UDC 17,136,770  0.04% 
QCG 133,180,747  0.59% 
QBS   49.00% 
BCE 13,038,640  5.54% 
BRC 6,009,438  0.44% 
VID 13,566,382  0.68% 
NLG 31  49.00% 
VFG 14,827,954  2.79% 
OPC 11,650,858  5.16% 
NVT 73,254,590  19.06% 
NBB 29,324,682  11.81% 
VIS 19,064,839  74.18% 
MHC 19,428,582  2.08% 
TSC 71,239,630  0.75% 
NAV 3,585,140  4.19% 
NAF 12,199,362  35.18% 
MWG 64.70% 
PDN 9,021,166  0.29% 
PMG 20,193,302  1.18% 
PLP 9,748,544  10.01% 
PJT 7,070,930  2.97% 
POM 100,067,607  7.88% 
PNJ 49.00% 
PNC 5,329,651  0.73% 
PIT 7,336,635  0.73% 
PGC 24,509,752  8.38% 
VDP 6,221,799  0.48% 
VDS 48,659,465  0.39% 
BHN 72,722,460  17.63% 
PGI 25,169,863  20.63% 
PGD 20,493,927  26.23% 
SBA 29,615,535  0.04% 
TDW 3,941,290  2.63% 
TDM 32,764,120  14.76% 
AGR 99,493,617  2.07% 
TEG 15,598,008  0.83% 
THI 23,879,260  0.07% 
THG 6,409,451  0.44% 
TGG 13,361,915  0.06% 
TCD 13,017,387  18.23% 
TCB 22.50% 
TBC 30,781,396  0.53% 
TCM 3,300  45.99% 
TCT 3,732,720  19.81% 
TCR 381  49.00% 
TCO 8,734,994  2.32% 
AGF 13,510,386  0.94% 
TNC 8,991,120  2.29% 
AGM 7,428,730  8.18% 
TNT 12,465,240  0.12% 
ADS 12,481,091  0.09% 
TPC 11,559,476  1.68% 
TPB 30.00% 
TLD 9,127,424  0.24% 
TIX 14,673,556  0.09% 
TIP 9,269,473  13.35% 
TTE 14,529,454  0.00% 
TN1 6,506,880  0.08% 
TMS 49.00% 
TLH 48,792,858  1.22% 
TTF 138,149,893  6.68% 
SHI 42,021,354  0.75% 
SHA 13,243,718  5.34% 
SGR 22,309,708  0.01% 
SHP 41,232,194  5.00% 
TVT 10,265,780  0.12% 
SJF 38,670,756  0.17% 
SII 23,980  48.96% 
SC5 6,666,927  4.51% 
SBV 8,279,811  18.74% 
TYA 3,450,150  43.76% 
SCR 160,635,454  1.65% 
TS4 7,633,535  1.76% 
SFG 23,205,212  0.55% 
SFC 5,444,886  0.78% 
STG 48,071,665  0.07% 
TV2 177,553  14.26% 
ST8   49.00% 
STK 28,157,531  9.19% 
SZC 48,935,490  0.06% 
SVT 5,153,589  0.04% 
SVC 393,092  47.43% 
SMC 9,477,719  33.46% 
TVS 22,015,927  21.52% 
SMA 9,280,388  0.21% 
SPM 6,435,010  3.04% 
SSC 7,187,188  1.06% 
SRF 710,136  46.81% 
SRC 13,724,197  0.10% 
MCP 7,355,722  0.19% 
GEG 26,521,799  35.99% 
VPH 33,855,834  13.50% 
GAB 6,762,000   
VPG 12,957,772  0.01% 
VPD 52,154,491  0.07% 
GMD 49.00% 
GIL 10,921,194  3.50% 
VPI 67,012,650  7.12% 
FPT 272  53.90% 
COM 6,856,208  0.45% 
CMX 6,182,237  2.24% 
CMV 5,906,554  0.20% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
GTA 5,043,127  0.51% 
CIG 15,450,574  0.01% 
VPB   30.66% 
HCD 13,195,570  0.13% 
CHP 63,109,715  3.47% 
HMC 9,785,520  2.40% 
HID 27,404,221  2.37% 
VOS 66,113,870  1.78% 
CLL 14,189,099  7.27% 
HAG 371,854,123  2.49% 
CLW 5,740,160  4.84% 
CLG 9,045,620  6.23% 
MDG 5,281,575  0.50% 
DAG 19,073,220  4.02% 
HAR 49,427,008  0.23% 
DBC 21,962,129  24.89% 
VSI 6,401,340  0.51% 
DIC 12,796,610  0.87% 
VSH 74,366,445  12.94% 
DAT 22,539,537  0.01% 
DQC 15,763,625  3.12% 
AAM 5,924,927  1.01% 
VTO 37,130,243  2.51% 
YBM 6,257,599  0.86% 
DCL 16,611,067  3.34% 
VTB 4,878,872  8.28% 
DHM 15,326,389  0.18% 
CTI 15,869,995  23.81% 
DBD 25,664,260  0.00% 
ABT 6,535,201  2.67% 
FCM 19,038,235  2.57% 
EVG 28,621,700  1.30% 
EMC 7,490,343  0.03% 
FCN 30,952,712  49.11% 
CRC 7,348,000  0.01% 
FIR 6,369,960  0.00% 
FDC 18,892,950  0.09% 
DTL 30,095,714  0.01% 
DTA 8,408,750  0.11% 
DRL 4,586,300  0.72% 
DTT 3,969,665  0.30% 
ELC 14,713,207  19.88% 
CRE 16,655,750  28.18% 
DXV 4,809,160  0.42% 
C47 8,289,313  0.30% 
CAV 28,111,332  0.20% 
JVC 2,043,504  31.87% 
ACL 8,373,213  2.81% 
KOS 50,836,700  0.00% 
KMR 21,172,546  62.78% 
KHP 10  100,000  10  100,000  11,608,486  21.06% 
ILB   49.00% 
CCI 8,235,763  2.59% 
IDI 94,384,122  7.54% 
MCG 25,488,286  4.68% 
ITD 6,187,368  19.71% 
ITC 33,523,258  0.48% 
VNE 32,146,799  13.45% 
KPF 8,825,543  0.02% 
BTP 23,882,934  9.51% 
BTT 6,604,757  0.07% 
VMD 7,308,000  1.67% 
LM8 4,432,570  1.79% 
MBB 35,682  20.00% 
LSS 33,026,728  1.82% 
LMH   49.00% 
BWE 58,800,210  9.80% 
LAF 6,873,437  2.33% 
L10 4,747,803  0.99% 
LCM 9,952,208  8.60% 
LGC 7,673,682  45.02% 
LEC 12,788,618  0.00% 
LDG 114,978,348  1.13% 
HTV 4,552,867  14.26% 
HTT 9,562,260  1.19% 
HU1 4,531,770  3.68% 
HPX 70,371,015  13.81% 
HU3 4,368,973  5.31% 
HQC 215,367,689  3.81% 
CDC 7,643,809  0.33% 
CEE 20,212,050  0.30% 
ACC 10  190,000  10  174,000  16,000  2,864,640  20.35% 
HTL 252,051  46.90% 
HTI 8,060,798  16.69% 
HUB 7,470,540   
VNS 16,879,144  24.13% 
HVX 19,241,481  0.88% 
IBC 22,834,381  1.13% 
HNG 537,982,898  0.47% 
HOT 3,918,180  0.02% 
HVH 9,781,750  0.09% 
HVG 89,785,099  0.94% 
VNG 45,302,354  0.11% 
HRC 10  405,000  -10  -405,000  13,644,397  3.83% 
VNL 10  142,000  -10  -142,000  3,568,290  9.35% 
VCF 10  1,830,000  -10  -1,830,000  12,866,808  0.59% 
FUCVREIT 20  168,000  -20  -168,000  2,399,680  1.01% 
BSI 30  213,600  -30  -213,600  49,000,219  8.86% 
PME 50  2,635,000  -50  -2,635,000  28,430,649  62.10% 
DMC 80  5,112,000  -80  -5,112,000  12,701,254  63.43% 
DAH 100  945,000  -100  -945,000  16,529,280  0.67% 
TDG 150  286,500  -150  -286,500  7,816,174  2.39% 
REE 350  13,130,000  -350  -13,130,000  1,852  49.00% 
HAI 500  1,145,000  -500  -1,145,000  87,900,742  0.88% 
APC 540  11,286,000  -540  -11,286,000  4,036,242  15.42% 
DPR 1,480  58,968,500  2,040  81,176,500  -560  -22,208,000  14,523,630  15.22% 
OGC 810  3,118,400  -810  -3,118,400  145,396,194  0.53% 
TVB 920  11,776,000  -920  -11,776,000  11,889,065  29.43% 
VPS 920  9,200,000  -920  -9,200,000  11,818,350  0.68% 
SCS 980  144,147,000  -980  -144,147,000  14,200,815  28.31% 
VPK 1,010  2,174,000  -1,010  -2,174,000  4,892,794  16.38% 
TMP 1,080  38,070,000  -1,080  -38,070,000  34,104,450  0.28% 
FTM 1,080  3,133,600  -1,080  -3,133,600  24,458,100  0.08% 
PHC 1,160  13,630,000  -1,160  -13,630,000  11,439,025  0.13% 
IMP 1,250  69,425,000  -1,250  -69,425,000  2,265  49.00% 
D2D 3,550  316,730,000  4,970  441,553,000  -1,420  -124,823,000  9,421,812  4.88% 
CSM 1,450  20,952,500  -1,450  -20,952,500  48,330,569  2.36% 
HBC 3,660  42,022,000  5,250  60,112,500  -1,590  -18,090,500  60,139,078  25.74% 
CTF 1,680  37,548,000  -1,680  -37,548,000  22,306,606  0.02% 
TMT 1,730  8,304,000  -1,730  -8,304,000  17,323,096  2.44% 
HAX 570  9,905,000  2,310  40,450,000  -1,740  -30,545,000  14,526,013  9.47% 
EIB 2,350  42,062,500  -2,350  -42,062,500  354,092  29.97% 
PET 3,200  24,320,000  -3,200  -24,320,000  27,381,509  17.38% 
DRH 3,230  15,332,500  6,770  31,901,700  -3,540  -16,569,200  28,991,179  1.47% 
VIP 3,750  18,750,000  -3,750  -18,750,000  29,726,713  5.58% 
RAL 3,840  277,052,000  -3,840  -277,052,000  5,284,946  3.04% 
DHC 7,150  283,912,000  11,920  472,424,500  -4,770  -188,512,500  7,857,815  33.95% 
ITA 5,230  16,302,600  -5,230  -16,302,600  389,988,303  2.21% 
TRA 5,610  303,501,000  -5,610  -303,501,000  1,722,501  44.84% 
CMG 2,410  91,580,000  8,970  340,860,500  -6,560  -249,280,500  11,469,194  37.53% 
HVN 2,380  82,610,000  10,300  358,440,000  -7,920  -275,830,000  284,848,420  9.92% 
CCL 1,610  9,824,600  11,560  70,892,600  -9,950  -61,068,000  21,058,872  4.67% 
SAM 10,030  79,838,500  -10,030  -79,838,500  120,659,164  1.96% 
SBT 3,320  61,785,500  13,860  257,553,000  -10,540  -195,767,500  550,715,494  9.82% 
YEG 70  3,348,000  11,420  546,373,500  -11,350  -543,025,500  21,085,087  32.59% 
TLG 10  409,500  14,720  596,313,000  -14,710  -595,903,500  51,860,130  36.67% 
DCM 15,790  110,230,300  -15,790  -110,230,300  246,075,083  2.52% 
FRT 10,030  330,985,500  26,470  872,477,000  -16,440  -541,491,500  520,732  48.34% 
BID 5,200  215,780,000  23,840  985,514,500  -18,640  -769,734,500  907,636,373  3.45% 
MSN 50,020  3,652,443,000  72,300  5,262,033,000  -22,280  -1,609,590,000  105,287,269  39.99% 
BVH 5,740  410,570,000  30,050  2,140,855,000  -24,310  -1,730,285,000  165,809,518  25.34% 
VJC 4,510  651,929,000  32,420  4,671,616,000  -27,910  -4,019,687,000  55,385,866  19.77% 
SAB 77,310  19,136,710,000  106,790  26,241,390,000  -29,480  -7,104,680,000  234,792,799  63.39% 
DGW 4,830  124,422,500  34,510  889,934,500  -29,680  -765,512,000  14,258,001  15.01% 
PAC 1,500  39,950,000  33,120  875,857,000  -31,620  -835,907,000  11,146,645  25.01% 
VSC 5,300  130,085,000  43,400  1,066,123,000  -38,100  -936,038,000  6,118,200  37.90% 
ANV 100  2,550,000  41,120  1,045,440,000  -41,020  -1,042,890,000  60,199,155  1.80% 
GSP 530  7,605,500  47,820  640,489,500  -47,290  -632,884,000  10,894,290  12.69% 
SZL 4,120  205,891,500  69,050  3,462,498,000  -64,930  -3,256,606,500  7,656,120  10.72% 
DPM 430  5,848,000  69,580  929,059,000  -69,150  -923,211,000  116,658,299  19.19% 
HHS 82,860  253,530,200  -82,860  -253,530,200  121,351,533  4.83% 
DIG 104,510  1,421,463,000  -104,510  -1,421,463,000  41,345,202  35.87% 
VCI 16,000  536,000,000  125,625  4,336,872,750  -109,625  -3,800,872,750  102,337,670  37.75% 
CSV 123,770  2,661,009,500  -123,770  -2,661,009,500  14,825,496  15.46% 
EVE 144,910  1,591,341,500  -144,910  -1,591,341,500  14,996,747  64.28% 
HCM 22,330  554,100,000  194,600  4,819,873,500  -172,270  -4,265,773,500  129,875,445  57.54% 
SJS 1,000  16,600,000  181,700  3,111,181,000  -180,700  -3,094,581,000  45,620,966  9.28% 
GEX 3,310  68,467,500  203,670  4,214,790,500  -200,360  -4,146,323,000  160,361,041  16.16% 
VGC 207,620  3,814,941,500  -207,620  -3,814,941,500  159,513,438  13.42% 
VCB 223,950  19,893,107,000  458,160  40,553,373,000  -234,210  -20,660,266,000  228,298,599  23.84% 
NVL 4,740  274,206,000  265,010  15,171,828,000  -260,270  -14,897,622,000  290,491,198  7.36% 
VHM 161,260  15,388,128,000  455,270  43,407,281,000  -294,010  -28,019,153,000  1,136,770,509  15.06% 
VIC 450,010  51,757,527,000  827,230  94,902,831,000  -377,220  -43,145,304,000  730,379,077  15.09% 
NT2 1,730  39,189,000  406,430  9,228,004,500  -404,700  -9,188,815,500  86,449,456  18.97% 
HT1 1,000  14,300,000  525,330  7,524,196,000  -524,330  -7,509,896,000  163,223,801  6.23% 
PVD 2,900  46,700,000  620,550  9,993,231,500  -617,650  -9,946,531,500  114,704,687  21.79% 
STB 127,480  1,304,792,000  858,660  8,800,918,500  -731,180  -7,496,126,500  205,183,248  12.75% 
DXG 3,090  47,951,500  779,580  12,170,633,500  -776,490  -12,122,682,000  16,876,419  45.80% 
SSI 181,400  3,724,460,000  1,022,940  20,891,876,000  -841,540  -17,167,416,000  222,307,373  56.42% 
HPG 2,477,186  52,807,907,600  4,132,356  89,221,647,600  -1,655,170  -36,413,740,000  314,796,252  37.60% 
KDH 205,260  5,304,075,000  10,002,310  260,060,637,500  -9,797,050  -254,756,562,500  25,136,600  44.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung