tin mới
Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 15,432,116 8.13% 653,954,050,000 17.34%
Tổng bán 13,394,046 7.06% 388,387,270,000 10.30%
Chênh lệch mua bán +2,038,070   +265,566,780,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
VNM 1,594,540  222,286,640,000  37,900  5,257,670,000  1,556,640  217,028,970,000  669,630,519  53.86% 
STB 819,710  8,989,690,000  9,650  107,670,000  810,060  8,882,020,000  282,965,329  10.95% 
ITA 693,350  2,790,450,000  693,350  2,790,450,000  329,860,155  9.65% 
HPG 520,690  22,241,350,000  44,100  1,879,170,000  476,590  20,362,180,000  110,681,215  35.87% 
NT2 628,740  20,221,730,000  153,000  4,958,690,000  475,740  15,263,040,000  77,424,849  21.82% 
DPM 523,400  12,766,130,000  109,650  2,658,550,000  413,750  10,107,580,000  109,771,886  20.95% 
KDC 329,240  13,616,640,000  5,900  240,830,000  323,340  13,375,810,000  76,782,770  19.08% 
VCB 489,000  18,616,360,000  191,970  7,296,110,000  297,030  11,320,250,000  328,357,352  20.87% 
CII 472,220  18,398,870,000  212,680  8,259,310,000  259,540  10,139,560,000  29,191,017  59.38% 
BID 283,260  4,937,270,000  29,900  520,770,000  253,360  4,416,500,000  983,756,355  1.22% 
KBC 297,490  4,294,010,000  90,200  1,297,390,000  207,290  2,996,620,000  84,841,538  31.17% 
MSN 578,230  27,745,160,000  377,550  18,127,900,000  200,680  9,617,260,000  203,669,622  30.65% 
DMC 165,390  14,289,110,000  165,390  14,289,110,000  14,576,761  58.03% 
TSC 161,550  436,120,000  40  110,000  161,510  436,010,000  67,833,440  3.06% 
PC1 147,770  6,011,010,000  147,770  6,011,010,000  19,477,139  23.12% 
PAC 110,000  4,109,780,000  1,980  74,430,000  108,020  4,035,350,000  11,146,471  25.01% 
JVC 100,000  349,860,000  100,000  349,860,000  5,318,681  44.27% 
VJC 273,593  34,432,600,000  183,603  23,120,680,000  89,990  11,311,920,000  14,695,293  25.10% 
LCG 94,190  759,170,000  10,000  81,190,000  84,190  677,980,000  16,803,725  26.96% 
BVH 100,390  6,048,250,000  21,870  1,305,200,000  78,520  4,743,050,000  163,634,261  24.95% 
CTG 230,400  4,250,820,000  159,400  2,960,680,000  71,000  1,290,140,000  100.00% 
CTD 79,100  16,052,650,000  8,800  1,785,840,000  70,300  14,266,810,000  5,499,125  41.86% 
HQC 70,000  182,500,000  70,000  182,500,000  167,140,209  10.61% 
HSG 83,850  3,960,930,000  33,000  1,554,300,000  50,850  2,406,630,000  39,382,857  28.96% 
SSI 3,555,320  80,131,220,000  3,514,360  79,195,380,000  40,960  935,840,000  210,938,879  56.96% 
FIT 40,120  191,970,000  40,120  191,970,000  88,856,157  14.12% 
PGC 40,100  510,530,000  40,100  510,530,000  23,874,059  9.44% 
SFG 38,680  524,950,000  38,680  524,950,000  23,362,666  0.22% 
SVC 31,470  1,577,670,000  31,470  1,577,670,000  2,172,096  40.31% 
FLC 25,000  205,100,000  90  740,000  24,910  204,360,000  260,113,249  8.23% 
HAX 23,410  1,239,000,000  3,730  197,920,000  19,680  1,041,080,000  5,677,142  9.11% 
BMP 72,520  14,079,540,000  53,910  10,448,210,000  18,610  3,631,330,000  301,970  48.34% 
PVT 28,000  356,920,000  11,000  140,250,000  17,000  216,670,000  67,077,174  25.17% 
SZL 18,280  669,640,000  2,000  74,270,000  16,280  595,370,000  7,053,830  13.73% 
DRC 203,273  6,706,470,000  192,013  6,336,960,000  11,260  369,510,000  22,040,219  30.45% 
HID 23,000  138,620,000  12,080  76,750,000  10,920  61,870,000  15,213,144  0.91% 
HTI 10,000  178,500,000  10,000  178,500,000  9,215,078  12.06% 
CSV 8,000  232,400,000  8,000  232,400,000  12,699,076  20.27% 
HLG 7,950  76,320,000  7,950  76,320,000  21,543,319  0.45% 
BMI 11,220  303,520,000  3,300  88,130,000  7,920  215,390,000  4,845,582  43.70% 
VIC 634,540  26,804,550,000  626,720  26,414,870,000  7,820  389,680,000  501,150,489  10.00% 
VNS 6,310  181,630,000  6,310  181,630,000  2,708,458  45.01% 
DHA 6,000  180,000,000  6,000  180,000,000  5,727,191  11.12% 
SCR 5,000  40,250,000  5,000  40,250,000  83,346,873  12.43% 
D2D 4,900  205,800,000  4,900  205,800,000  4,253,060  9.25% 
PPC 12,120  208,760,000  7,850  135,520,000  4,270  73,240,000  106,006,873  16.51% 
TCT 5,820  331,490,000  1,560  88,920,000  4,260  242,570,000  4,374,150  14.79% 
PAN 3,900  169,260,000  3,900  169,260,000  55,204,081  46.08% 
MHC 3,720  24,430,000  10  70,000  3,710  24,360,000  14,443,719  4.88% 
ITD 3,600  92,160,000  3,600  92,160,000  6,269,348  19.20% 
BIC 15,000  589,300,000  11,490  450,890,000  3,510  138,410,000  1,734,204  47.52% 
NCT 4,510  395,380,000  1,300  114,140,000  3,210  281,240,000  9,495,981  12.71% 
LHG 13,000  281,250,000  10,000  214,050,000  3,000  67,200,000  9,314,695  13.29% 
CLC 2,910  172,060,000  2,910  172,060,000  5,855,580  4.31% 
SJD 2,340  61,080,000  2,340  61,080,000  6,579,903  34.70% 
HAP 2,280  7,800,000  2,280  7,800,000  22,827,317  7.96% 
TRA 2,200  253,710,000  2,200  253,710,000  440,731  47.72% 
TYA 2,040  21,010,000  2,040  21,010,000  767,670  36.49% 
SKG 2,040  153,300,000  2,040  153,300,000  7,013  48.98% 
VSI 2,000  27,800,000  2,000  27,800,000  6,005,560  3.50% 
PTB 1,990  261,830,000  100  13,170,000  1,890  248,660,000  8,338,276  10.40% 
BMC 2,200  44,660,000  500  9,550,000  1,700  35,110,000  4,750,239  10.67% 
DSN 1,500  91,150,000  1,500  91,150,000  3,804,509  17.51% 
PXI 1,250  3,740,000  1,250  3,740,000  13,981,690  2.39% 
TNA 1,080  63,790,000  1,080  63,790,000  3,942,676  9.98% 
VFG 1,020  78,440,000  1,020  78,440,000  5,056,033  21.35% 
VTB 1,010  16,550,000  1,010  16,550,000  5,290,051  4.85% 
LIX 1,000  52,400,000  1,000  52,400,000  7,950,679  24.46% 
VHC 109,610  5,659,580,000  108,610  5,608,080,000  1,000  51,500,000  66,602,124  27.92% 
SHI 1,000  8,300,000  1,000  8,300,000  26,384,173  5.88% 
KMR 1,000  4,650,000  1,000  4,650,000  28,800,439  49.37% 
TMS 850  51,950,000  850  51,950,000  49.00% 
KHP 830  9,340,000  830  9,340,000  13,147,539  17.36% 
NNC 820  61,230,000  820  61,230,000  4,739,074  20.17% 
VSC 630  35,660,000  630  35,660,000  49.00% 
CTI 600  17,160,000  600  17,160,000  8,673,855  28.83% 
NSC 530  52,470,000  530  52,470,000  5,141,162  15.39% 
DPR 510  20,940,000  510  20,940,000  11,149,040  23.07% 
ACC 410  11,580,000  410  11,580,000  3,114,180  17.86% 
BBC 340  40,750,000  340  40,750,000  17,810  48.88% 
DVP 330  23,440,000  330  23,440,000  13,427,880  15.43% 
LBM 250  9,100,000  250  9,100,000  3,657,051  5.98% 
UIC 230  7,030,000  230  7,030,000  2,493,820  17.83% 
TMT 3,240  46,980,000  3,020  43,190,000  220  3,790,000  16,483,868  4.60% 
CCL 200  570,000  200  570,000  13,548,758  14.65% 
C32 200  10,280,000  200  10,280,000  2,123,020  30.04% 
PJT 200  2,220,000  200  2,220,000  3,624,328  15.49% 
GSP 120  1,440,000  120  1,440,000  10,956,860  12.48% 
SPM 70  1,130,000  70  1,130,000  6,279,960  4.14% 
GDT 60  3,520,000  60  3,520,000  3,425,438  26.03% 
TLG 60  6,470,000  60  6,470,000  8,060,390  27.96% 
SFI 70  2,240,000  10  320,000  60  1,920,000  1,740,140  33.69% 
IMP 50  3,000,000  50  3,000,000  49.00% 
HTV 40  650,000  40  650,000  4,582,090  14.03% 
TCL 40  1,270,000  40  1,270,000  7,205,307  14.60% 
GTA 30  380,000  30  380,000  4,412,412  6.57% 
SJS 10  270,000  10  270,000  37,038,778  11.96% 
HU3 10  80,000  10  80,000  4,423,563  4.76% 
HAS 10  80,000  10  80,000  2,187,685  21.65% 
POM 79,675,980  6.49% 
PPI 23,142,495  1.08% 
TIE 4,361,231  3.43% 
VOS 61,114,060  5.35% 
TIC 11,798,793  1.15% 
VNG 5,633,970  5.66% 
TPC 11,568,110  1.65% 
VIS 21,381,263  5.56% 
PTL 48,451,066  0.55% 
VAF 18,381,255  0.20% 
PXT 9,719,370  0.40% 
PXS 21,677,095  12.87% 
VNA 8,881,850  4.59% 
THG 5,805,295  0.62% 
VNE 30,210,323  15.59% 
TDW 3,958,290  2.43% 
PTC 8,749,925  0.39% 
VMD 5,082,751  6.43% 
OGC 144,087,404  0.97% 
NVT 46,155,010  49.00% 
TNT 12,457,980  0.15% 
TIP 8,951,590  14.57% 
TIX 9,491,970  9.45% 
TMP 34,121,560  0.25% 
NKG 12,830,918  29.57% 
VTO 32,969,269  7.72% 
TNC 8,927,220  2.62% 
TLH 36,708,019  5.63% 
PHR 36,930,260  3.58% 
PGD 41,053,546  3.38% 
PIT 7,329,876  0.78% 
PNJ 47.27% 
PNC 5,082,468  2.96% 
PDN 5,858,368  1.56% 
VRC 6,936,790  1.18% 
PDR 92,675,729  3.08% 
VPH 18,657,835  13.79% 
VPK 2,286,580  20.42% 
SMA 7,891,790  0.04% 
TTF 70,104,398  0.54% 
SMC 11,535,884  9.92% 
SRC 13,623,545  0.46% 
UDC 17,146,000  0.01% 
TRC 12,383,350  7.72% 
SHA 9,330,446  2.72% 
SHP 42,355,498  3.80% 
TBC 30,801,786  0.49% 
SII 47,851  43.55% 
SRF 5,033,883  28.35% 
TV1 13,073,130  0.02% 
STT 1,594,418  29.07% 
TVS 24,056,244  3.98% 
SVT 5,158,199   
SVI 4,123,197  16.87% 
TAC 8,899,733  2.11% 
SSC 7,133,749  1.42% 
ST8   49.00% 
STK 19,810,003  11.98% 
STG 41,819,577  0.05% 
VHG 72,197,075  0.87% 
RIC 5,164,933  31.01% 
TDC 47,925,500  1.07% 
SAM 66,252,325  12.24% 
S4A 19,978,390  1.66% 
RAL 5,373,648  2.27% 
QBS 28,043,155  8.55% 
VIP 29,842,144  5.42% 
VID 12,366,746  0.55% 
RDP 11,108,692  0.31% 
SAV 253,996  46.80% 
VCF 5,139,551  29.66% 
SCD 3,266,690  10.57% 
SFC 5,301,600  2.05% 
SGT 26,604,701  13.05% 
TCM 49.00% 
TCO 8,647,864  2.78% 
TCR 17  49.00% 
SBA 29,587,622  0.09% 
SC5 6,663,757  4.53% 
SBT 102,502,955  8.52% 
DHG 49.00% 
DGW 14,891,976  11.54% 
DAT 18,668,960  0.00% 
DHM 11,916,449  1.61% 
DQC 7,464,976  27.27% 
DIG 49,465,128  28.23% 
DIC 10,884,599  8.06% 
CMX 6,451,797  0.20% 
CMV 5,907,274  0.20% 
CMT 2,625,350  16.18% 
COM 6,850,738  0.48% 
DAH 16,612,960  0.42% 
DAG 13,235,089  9.24% 
CYC 640,290  16.83% 
FDC 18,605,468  1.17% 
FCN 370,000  7,770,000,000  370,000  7,770,000,000    31.93% 
EVE 14,642,957  65.12% 
FPT 49.00% 
GIL 5,045,674  12.76% 
FTS 70,436,588  22.03% 
FTM 24,499,950  0.00% 
DTL 30,026,706  0.12% 
DTA 7,123,820  1.51% 
DRL 4,621,870  0.35% 
DTT 3,975,667  0.23% 
AAM 6,091,709  0.79% 
ELC 12,833,347  21.19% 
DXV 4,817,560  0.34% 
ATG 7,224,530  1.53% 
ASP 16,539  48.96% 
ASM 100,170,239  3.46% 
BCE 13,485,740  4.05% 
BGM 22,400,844  0.04% 
BCI 35,615,444  7.93% 
BCG 49,499,513  3.17% 
AGM 7,770,490  6.31% 
AGF 13,535,159  0.85% 
ADS 8,016,722  1.49% 
AGR 103,241,985  0.30% 
APC 4,633,411  10.45% 
ANV 31,895,680  0.67% 
AMD 30,555,430  0.03% 
CIG 15,454,464  0.00% 
CDO 14,160,439  4.05% 
CDC 7,633,307  0.40% 
CLG 8,362,150  9.46% 
CMG 29,526,388  5.15% 
CLW 5,662,640  5.44% 
CLL 14,192,719  7.26% 
BSI 36,545,898  8.49% 
BRC 6,003,298  0.49% 
BHN 73,259,160  17.40% 
BTP 23,737,094  9.76% 
CCI 7,948,073  4.21% 
C47 23,414  3.17% 
BTT 5,187,875  0.06% 
HAH 4,952,673  27.65% 
IDI 85,945,002  1.68% 
ICF 5,904,720  2.89% 
HVX 19,123,211  1.24% 
KAC 11,754,731  0.02% 
ITC 27,645,066  8.98% 
IJC 116,441,915  6.53% 
MCP 7,271,955  0.75% 
HU1 4,553,020  3.47% 
NAF 11,114,640  11.95% 
HTL 185,496  47.45% 
LSS 31,287,026  4.30% 
MDG 5,281,565  0.50% 
MWG 49.00% 
MBB 20.37% 
MCG 25,475,637  4.70% 
LCM 9,588,950  10.07% 
LM8 3,647,587  10.15% 
LGL 9,774,225  0.13% 
LGC 7,701,026  45.01% 
AAA 8,696,716  16.73% 
KSA 44,608,828  1.25% 
KPF 7,906,426  2.93% 
KHA 6,086,035  5.90% 
LAF 6,789,882  2.90% 
L10 4,716,267  1.31% 
KSH 13,245,255  1.79% 
NAV 3,790,302  1.62% 
HAR 47,261,006  0.16% 
HAI 56,069,059  1.20% 
EMC 5,621,760  0.00% 
HMC 10,180,970  0.52% 
HDG 21,318,983  20.94% 
HVG 78,465,687  5.93% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HHS 115,090,288  7.11% 
HCD 6,304,630  2.30% 
HDC 11,684,073  23.08% 
HCM 205,910  6,856,800,000  205,910  6,856,800,000  49.00% 
HRC 13,247,648  5.14% 
TS4 10  80,000  -10  -80,000  7,662,862  1.58% 
VPS 10  210,000  -10  -210,000  11,818,530  0.68% 
APG 100  520,000  -100  -520,000  6,398,261  1.71% 
HNG 130  1,520,000  -130  -1,520,000  371,388,218  0.59% 
GMD 143,500  5,230,580,000  143,850  5,242,620,000  -350  -12,040,000    20.21% 
CHP 700  15,820,000  -700  -15,820,000  57,403,158  3.44% 
DRH 800  20,200,000  -800  -20,200,000  23,888,180  0.25% 
CSM 900  18,100,000  -900  -18,100,000  43,570,188  6.95% 
ABT 20  820,000  1,060  43,460,000  -1,040  -42,640,000  6,331,263  4.12% 
OPC 1,210  48,400,000  -1,210  -48,400,000  10,262,255  8.46% 
TCH 1,690  30,590,000  -1,690  -30,590,000  177,862,133  0.00% 
NTL 1,700  17,480,000  -1,700  -17,480,000  26,680,070  7.05% 
REE 2,230  58,310,000  4,150  111,430,000  -1,920  -53,120,000  49.00% 
VSH 2,100  33,080,000  -2,100  -33,080,000  70,181,903  14.97% 
GMC 200  5,980,000  3,000  88,500,000  -2,800  -82,520,000  5,307,633  14.88% 
DCL 4,020  93,260,000  6,940  161,010,000  -2,920  -67,750,000  25,495,925  3.74% 
FCM 7,700  45,210,000  12,200  71,260,000  -4,500  -26,050,000  17,248,425  6.93% 
CAV 4,720  298,670,000  -4,720  -298,670,000  26,035,616  3.80% 
SAB 6,100  1,233,380,000  12,090  2,440,580,000  -5,990  -1,207,200,000  251,621,402  9.76% 
KSB 6,000  231,000,000  -6,000  -231,000,000  10,464,395  4.28% 
ACL 6,200  50,850,000  -6,200  -50,850,000  8,226,612  4.28% 
VNL 6,410  156,480,000  -6,410  -156,480,000  3,468,240  10.46% 
DLG 1,000  3,090,000  8,000  24,720,000  -7,000  -21,630,000  100,808,861  13.64% 
BHS 2,150  27,930,000  9,400  121,590,000  -7,250  -93,660,000  52,538,269  8.43% 
FMC 11,320  217,910,000  19,170  368,360,000  -7,850  -150,450,000  11,395,182  11.02% 
HT1 125,650  2,950,330,000  135,400  3,184,120,000  -9,750  -233,790,000  149,330,654  9.87% 
PGI 10,000  227,400,000  -10,000  -227,400,000  33,747,987  1.45% 
NBB 10,010  204,210,000  -10,010  -204,210,000  7,929,941  36.61% 
CNG 13,080  438,650,000  -13,080  -438,650,000  5,890,735  27.18% 
BFC 20,000  710,000,000  -20,000  -710,000,000  16,701,102  19.79% 
DHC 400  13,610,000  24,550  822,940,000  -24,150  -809,330,000  3,363,848  34.91% 
NVL 21,350  1,443,860,000  60,670  4,070,410,000  -39,320  -2,626,550,000  224,630,644  11.45% 
PET 40,000  428,000,000  -40,000  -428,000,000  25,051,588  20.07% 
LDG 47,200  424,820,000  -47,200  -424,820,000  41,399,978  2.22% 
TDH 59,000  792,080,000  108,720  1,455,500,000  -49,720  -663,420,000  5,064,433  41.87% 
EIB 69,630  838,030,000  -69,630  -838,030,000  22,623,500  28.17% 
HAG 20,720  201,230,000  95,920  968,790,000  -75,200  -767,560,000  277,076,051  7.51% 
ROS 11,000  1,695,800,000  107,000  16,559,500,000  -96,000  -14,863,700,000  208,837,350  0.43% 
HBC 9,000  499,800,000  107,760  6,000,690,000  -98,760  -5,500,890,000  26,128,058  21.63% 
NLG 36,640  985,940,000  189,000  4,827,590,000  -152,360  -3,841,650,000  5,244,198  45.31% 
DCM 190,490  2,071,370,000  365,900  4,010,050,000  -175,410  -1,938,680,000  238,411,203  3.97% 
PVD 166,950  3,421,790,000  355,440  7,262,260,000  -188,490  -3,840,470,000  81,420,627  27.76% 
GTN 45,000  713,250,000  447,970  7,230,220,000  -402,970  -6,516,970,000  120,828,007  51.67% 
DXG 50,700  912,910,000  511,620  9,227,090,000  -460,920  -8,314,180,000  52,926,897  28.08% 
GAS 90,990  4,892,000,000  571,900  30,515,310,000  -480,910  -25,623,310,000  886,458,392  2.71% 
QCG 1,000,000  4,920,000,000  -1,000,000  -4,920,000,000  103,102,544  11.53% 
KDH 2,028,980  48,700,490,000  -2,028,980  -48,700,490,000  1,351,903  48.42% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung