TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 12,217,740 7.14% 640,095,510,000 13.21%
Tổng bán 29,099,890 17.01% 1,277,844,870,000 26.38%
Chênh lệch mua bán -16,882,150   -637,749,360,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
VIC 615,310  52,833,250,000  289,590  24,824,930,000  325,720  28,008,320,000  494,693,728  10.25% 
AAA 265,660  7,638,980,000  265,660  7,638,980,000  31,274,563  13.59% 
SSI 446,080  15,281,170,000  204,070  6,977,740,000  242,010  8,303,430,000  237,501,178  52.51% 
JVC 116,880  594,870,000  116,880  594,870,000  515,781  48.54% 
BMI 192,160  6,209,520,000  139,330  4,502,860,000  52,830  1,706,660,000  2,929,302  45.79% 
TVS 59,060  734,710,000  10,000  125,000,000  49,060  609,710,000  24,474,517  6.71% 
BVH 113,980  8,617,570,000  69,460  5,232,370,000  44,520  3,385,200,000  163,178,013  25.02% 
HBC 306,700  11,819,020,000  265,290  10,204,430,000  41,410  1,614,590,000  34,808,091  22.19% 
FIT 40,000  272,000,000  40,000  272,000,000  123,312,411  0.59% 
SHI 39,560  262,420,000  39,560  262,420,000  30,514,359  1.49% 
DXG 532,500  16,289,450,000  497,910  15,214,110,000  34,590  1,075,340,000  31,689,382  38.55% 
CSV 28,970  1,131,450,000  28,970  1,131,450,000  12,716,406  20.23% 
AST 28,000  1,890,970,000  28,000  1,890,970,000  11,890,240  15.97% 
NLG 28,300  962,200,000  320  10,730,000  27,980  951,470,000  49.00% 
VOS 30,000  77,600,000  5,000  13,150,000  25,000  64,450,000  67,273,500  0.95% 
NBB 23,710  592,740,000  500  12,500,000  23,210  580,240,000  5,523,504  35.34% 
HTI 21,000  339,470,000  920  14,900,000  20,080  324,570,000  8,116,538  16.47% 
HID 18,600  69,220,000  18,600  69,220,000  13,360,414  7.09% 
MSN 271,960  23,361,580,000  256,700  22,032,030,000  15,260  1,329,550,000  210,633,058  30.20% 
FPT 26,580  1,592,140,000  13,560  791,840,000  13,020  800,300,000  49.00% 
FCN 12,630  267,050,000  12,630  267,050,000  2,437,253  46.99% 
PET 11,690  123,370,000  11,690  123,370,000  26,143,258  18.81% 
HNG 10,120  64,150,000  10,120  64,150,000  362,359,988  1.77% 
NTL 10,000  93,500,000  10,000  93,500,000  25,077,680  9.57% 
TDG 10,000  110,000,000  10,000  110,000,000  6,310,800  0.08% 
SVC 9,000  436,500,000  9,000  436,500,000  12  49.00% 
VTB 8,990  153,350,000  8,990  153,350,000  4,931,717  7.84% 
VND 37,660  1,127,360,000  29,100  869,140,000  8,560  258,220,000  3,079,261  47.01% 
PLP 11,220  229,570,000  2,800  56,000,000  8,420  173,570,000  5,229,690  14.14% 
TTF 8,000  55,650,000  8,000  55,650,000  91,026,234  6.58% 
NNC 8,230  419,030,000  850  42,940,000  7,380  376,090,000  6,125,222  21.06% 
LIX 9,520  471,910,000  2,250  111,520,000  7,270  360,390,000  7,690,514  25.26% 
SBV 6,710  225,060,000  6,710  225,060,000  7,859,120  20.28% 
GDT 7,270  363,640,000  920  45,100,000  6,350  318,540,000  3,474,816  25.69% 
SMC 4,860  135,450,000  4,860  135,450,000  6,503,783  33.52% 
TYA 4,010  44,710,000  4,010  44,710,000  3,484,178  43.21% 
FMC 4,000  105,100,000  4,000  105,100,000  16,764,201  6.01% 
TNA 5,330  201,270,000  2,000  75,300,000  3,330  125,970,000  4,376,743  14.24% 
PVD 86,320  1,881,820,000  83,440  1,804,970,000  2,880  76,850,000  99,959,574  22.92% 
HAX 2,750  107,470,000  2,750  107,470,000  8,205,498  13.85% 
LHG 2,700  51,130,000  2,700  51,130,000  17,380,349  14.25% 
THG 1,900  77,140,000  1,900  77,140,000  5,817,125  0.52% 
AGR 1,810  10,280,000  1,810  10,280,000  99,435,095  2.10% 
PXS 1,800  13,680,000  1,800  13,680,000  22,131,355  12.11% 
EVE 1,780  30,580,000  1,780  30,580,000  15,341,857  63.45% 
GSP 1,590  21,940,000  1,590  21,940,000  10,961,880  12.46% 
DVP 1,550  95,750,000  1,550  95,750,000  13,337,410  15.66% 
DAH 1,300  6,020,000  1,300  6,020,000  15,163,250  4.66% 
GTA 1,220  19,090,000  1,220  19,090,000  4,136,062  9.23% 
TCT 1,090  67,580,000  1,090  67,580,000  3,953,940  18.08% 
TSC 1,000  2,370,000  1,000  2,370,000  71,808,945  0.36% 
SCD 1,000  28,700,000  1,000  28,700,000  3,240,250  10.88% 
PIT 1,000  6,700,000  1,000  6,700,000  7,331,346  0.77% 
VPK 1,000  6,100,000  1,000  6,100,000  4,305,681  20.29% 
ANV 2,000  32,100,000  1,000  15,650,000  1,000  16,450,000  59,962,611  1.05% 
DRC 6,000  160,000,000  5,120  136,900,000  880  23,100,000  24,909,561  28.03% 
DLG 5,000  16,350,000  4,200  13,860,000  800  2,490,000  100,676,539  13.68% 
PHR 1,170  53,050,000  500  23,250,000  670  29,800,000  30,298,550  11.73% 
DCL 600  12,660,000  600  12,660,000  25,731,465  3.72% 
NAV 500  2,750,000  500  2,750,000  3,738,392  2.27% 
BHN 350  53,150,000  350  53,150,000  72,747,630  17.62% 
GMC 350  9,420,000  350  9,420,000  5,292,706  14.98% 
DPR 330  13,470,000  330  13,470,000  12,038,370  21.00% 
GIL 300  11,420,000  300  11,420,000  5,485,358  9.61% 
HTV 300  5,170,000  300  5,170,000  4,607,260  13.84% 
UIC 240  7,060,000  240  7,060,000  2,432,750  18.59% 
PAC 500  20,500,000  300  12,380,000  200  8,120,000  8,106,060  31.56% 
PJT 200  2,760,000  200  2,760,000  5,118,611  15.68% 
VHG 200  170,000  200  170,000  71,748,995  1.17% 
SFI 190  5,790,000  190  5,790,000  1,658,137  35.10% 
CTF 180  3,400,000  180  3,400,000  8,804,460  0.09% 
REE 400  15,640,000  230  9,020,000  170  6,620,000  49.00% 
CMT 110  1,100,000  110  1,100,000  2,576,360  16.80% 
VNG 100  1,700,000  100  1,700,000  33,028,927  5.08% 
NSC 100  10,990,000  100  10,990,000  5,137,239  15.41% 
BTP 100  1,150,000  100  1,150,000  23,845,514  9.58% 
LBM 90  2,970,000  90  2,970,000  3,609,261  6.54% 
TLG 70  7,090,000  70  7,090,000  36,431,496  27.94% 
VMD 2,070  48,010,000  2,000  46,400,000  70  1,610,000  6,818,091  4.84% 
ACC 50  1,030,000  50  1,030,000  3,063,650  18.36% 
SZL 50  1,880,000  50  1,880,000  6,563,050  16.18% 
PGC 40  680,000  40  680,000  22,629,953  11.50% 
KHP 40  400,000  40  400,000  13,096,179  17.48% 
C32 30  1,070,000  30  1,070,000  2,410,546  31.36% 
ABT 40  1,360,000  10  340,000  30  1,020,000  6,244,177  4.74% 
DQC 30  1,030,000  30  1,030,000  10,348,545  18.88% 
VDS 10  120,000  10  120,000  44,280,730  0.34% 
PDN 10  880,000  10  880,000  5,821,508  1.85% 
SKG 10  270,000  10  270,000  7,542,488  33.28% 
QCG 131,749,257  1.11% 
PXT 9,519,370  1.40% 
RIC 5,152,833  31.05% 
LAF 6,832,842  2.61% 
MHC 15,182,612  2.62% 
MDG 5,272,905  0.58% 
LEC 12,778,680  0.04% 
NVT 46,884,500  48.19% 
NAF 10,213,502  14.95% 
LSS 29,901,418  6.28% 
LM8 3,619,709  10.45% 
MCG 25,475,527  4.70% 
MCP 7,275,435  0.73% 
LGC 7,695,646  45.01% 
OGC 144,653,534  0.78% 
PNJ 49.00% 
PNC 5,329,596  0.73% 
POM 79,712,750  6.48% 
PTC 8,751,685  0.38% 
PPI 23,480,041  0.38% 
LGL 16,923,527  0.08% 
LCM 9,417,440  10.77% 
PDR 105,158,014  1.63% 
PME   49.00% 
PGD 18,755,425  28.16% 
TS4 7,594,617  2.01% 
TRC 12,502,850  7.32% 
TPC 11,546,126  1.74% 
UDC 17,127,020  0.07% 
TVT 10,230,780  0.28% 
TV1 13,073,030  0.02% 
TNT 12,453,610  0.16% 
TLH 40,190,113  5.77% 
TLD 8,820,000   
TIX 10,584,299  8.91% 
TNI 10,072,380  1.04% 
TNC 8,967,180  2.42% 
TMP 34,123,450  0.25% 
VAF 18,391,555  0.17% 
VPS 11,801,780  0.75% 
VPH 22,666,801  13.35% 
VPD 50,162,311  0.06% 
VTO 37,576,121  1.95% 
VSI 6,399,570  0.52% 
VRC 24,350,947  0.30% 
VPB   39.05% 
VIP 29,570,800  5.81% 
VID 12,397,026  0.43% 
VDP 6,119,479  1.13% 
VNL 3,503,040  10.08% 
VNE 30,543,469  15.23% 
VIS 17,849,670  24.82% 
SII 38,240  48.94% 
SHP 41,987,308  4.19% 
SHA 13,258,010  0.93% 
SPM 6,461,300  2.85% 
SMA 7,892,440  0.04% 
SJF 32,305,900  0.05% 
SGT 26,552,350  13.12% 
SBA 29,513,602  0.21% 
SAV 1,780  48.99% 
S4A 20,476,320  0.48% 
SGR 19,389,654  0.04% 
SFC 5,422,721  0.98% 
SC5 6,666,641  4.51% 
SRF 7,291,669  26.56% 
TCO 8,735,254  2.31% 
TCM 49.00% 
TCL 7,209,387  14.58% 
TIP 9,024,130  14.30% 
THI 23,760,980  0.31% 
TDC 47,450,620  1.55% 
TCH 165,648,745  3.37% 
STT 1,593,998  29.08% 
ST8   49.00% 
SSC 7,143,841  1.35% 
TBC 30,834,596  0.44% 
SVT 5,156,199  0.02% 
SVI 5,228,725  8.25% 
DCM 242,254,713  3.24% 
DAT 21,468,458  0.00% 
DAG 17,898,447  5.11% 
DMC 12,813,648  63.10% 
DIC 10,881,190  8.07% 
DHM 12,248,669  0.28% 
COM 6,855,598  0.45% 
CMX 6,409,817  0.52% 
CMV 5,906,474  0.20% 
D2D 4,233,490  9.43% 
CTI 13,288,245  27.91% 
CSM 44,107,116  6.44% 
DRH 23,789,890  0.45% 
FTM 24,500,000   
EVG 14,314,060  1.29% 
EMC 5,617,670  0.04% 
HAR 49,433,227  0.12% 
HAP 23,137,478  7.41% 
HAI 88,845,452  0.37% 
DTA 7,346,940  0.02% 
DSN 3,668,309  18.64% 
DRL 4,586,280  0.72% 
DXV 4,812,430  0.39% 
DTT 3,979,187  0.19% 
DTL 30,092,634  0.02% 
CLW 5,666,790  5.41% 
ASM 114,178,723  1.81% 
APG 6,367,811  1.93% 
APC 5,227,241  5.51% 
BBC 128,434  48.17% 
ATG 7,197,170  1.71% 
ASP 13,298  48.96% 
ADS 12,475,604  0.11% 
ACL 8,164,706  3.73% 
AAM 6,094,224  0.77% 
AMD 79,493,381  0.38% 
AGM 7,768,380  6.32% 
AGF 13,477,961  1.05% 
BCE 13,533,920  3.89% 
CEE 20,204,120  0.32% 
CDO 15,086,109  1.12% 
CDC 7,639,803  0.36% 
CLL 14,181,259  7.29% 
CLG 8,409,920  9.24% 
CIG 15,451,474  0.01% 
BTT 6,606,884  0.06% 
BSI 43,014,365  9.04% 
BRC 6,019,548  0.36% 
CCL 15,638,393  4.95% 
CCI 7,944,073  4.23% 
BWE 73,385,490  0.08% 
IBC 32,769,890  1.42% 
HTL 164,096  47.63% 
HII 6,266,520  2.92% 
HVX 19,242,211  0.88% 
ITC 29,470,813  6.34% 
ITD 5,926,288  21.35% 
IDI 85,744,712  1.79% 
IMP 49.00% 
HT1 159,932,310  7.09% 
HU3 4,423,873  4.76% 
HTT 9,356,600  2.22% 
HU1 4,552,020  3.48% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HLG 510  5,100,000  510  5,100,000  21,021,469  1.63% 
HRC 13,387,598  4.68% 
HQC 192,314,304  8.65% 
KMR 29,588,969  47.98% 
KPF 8,399,446  0.05% 
KSA 43,009,368  2.96% 
KAC 11,751,431  0.04% 
L10 4,702,747  1.45% 
TRA 10  1,160,000  -10  -1,160,000  14,741  48.96% 
FDC 10  200,000  -10  -200,000  18,620,528  0.80% 
TDW 10  240,000  -10  -240,000  3,937,370  2.68% 
TIE 10  90,000  -10  -90,000  4,282,601  4.25% 
ICF 30  50,000  -30  -50,000  5,910,850  2.85% 
EIB 10  150,000  50  800,000  -40  -650,000  155,224  29.99% 
PGI 50  970,000  -50  -970,000  24,394,473  21.50% 
TAC 100  5,160,000  -100  -5,160,000  15,936,760  1.96% 
HMC 100  1,490,000  -100  -1,490,000  10,192,150  0.47% 
DHC 210  8,800,000  -210  -8,800,000  4,486,007  35.28% 
SAB 3,480  815,690,000  3,730  872,440,000  -250  -56,750,000  252,188,662  9.67% 
KSB 510  19,820,000  890  34,400,000  -380  -14,580,000  20,772,360  9.23% 
HAS 1,080  10,530,000  1,500  14,320,000  -420  -3,790,000  2,202,346  21.47% 
FTS 440  6,380,000  -440  -6,380,000  77,333,979  24.40% 
SRC 500  7,600,000  -500  -7,600,000  13,619,611  0.47% 
VCF 500  95,000,000  -500  -95,000,000  12,884,921  0.52% 
CMG 3,000  83,400,000  3,500  97,250,000  -500  -13,850,000  27,774,941  7.76% 
SJS 500  15,500,000  -500  -15,500,000  37,645,193  11.35% 
VPG 500  10,000,000  -500  -10,000,000  9,798,850   
STK 700  12,320,000  -700  -12,320,000  22,761,728  11.02% 
BMC 800  11,760,000  -800  -11,760,000  4,740,954  10.74% 
VFG 890  29,730,000  1,800  60,600,000  -910  -30,870,000  7,377,291  17.96% 
NCT 8,370  862,010,000  9,310  961,240,000  -940  -99,230,000  8,207,366  17.63% 
GMD 1,000  40,400,000  -1,000  -40,400,000    20.40% 
MWG 1,000  118,000,000  -1,000  -118,000,000    49.96% 
PMG 1,000  20,600,000  -1,000  -20,600,000  16,162,710   
DHA 10  310,000  1,300  38,740,000  -1,290  -38,430,000  5,581,764  12.08% 
KHA 1,550  50,380,000  -1,550  -50,380,000  6,447,995  3.34% 
PTB 330  42,520,000  2,260  291,050,000  -1,930  -248,530,000  8,539,661  16.05% 
RDP 2,000  43,000,000  -2,000  -43,000,000  13,730,195  0.46% 
PTL 2,000  7,240,000  -2,000  -7,240,000  48,431,196  0.57% 
GEX 2,800  85,680,000  -2,800  -85,680,000  92,689,227  14.26% 
CNG 40  1,220,000  3,300  95,800,000  -3,260  -94,580,000  6,930,987  23.33% 
TMS 3,450  141,540,000  -3,450  -141,540,000  49.00% 
BIC 17,510  683,160,000  21,140  814,980,000  -3,630  -131,820,000  1,528,254  47.70% 
TMT 5,000  42,500,000  10,000  85,000,000  -5,000  -42,500,000  16,567,325  4.38% 
TDH 5,310  77,000,000  -5,310  -77,000,000  20,505  48.97% 
CTS 5,850  76,340,000  -5,850  -76,340,000  39,665,958  8.38% 
CLC 60  1,910,000  6,440  203,440,000  -6,380  -201,530,000  5,692,600  5.56% 
OPC 6,950  399,950,000  -6,950  -399,950,000  10,248,042  8.51% 
VNS 24,250  337,850,000  32,160  443,160,000  -7,910  -105,310,000  6,223,188  39.83% 
VHC 2,950  154,360,000  11,500  602,310,000  -8,550  -447,950,000  59,869,781  35.21% 
PPC 3,600  70,920,000  14,610  284,740,000  -11,010  -213,820,000  102,501,501  17.58% 
RAL 420  56,640,000  11,620  1,574,370,000  -11,200  -1,517,730,000  5,092,518  4.72% 
FCM 11,530  63,990,000  -11,530  -63,990,000  17,800,950  5.58% 
CVT 8,780  395,290,000  20,620  923,650,000  -11,840  -528,360,000  24,737,689  12.35% 
CTD 6,750  1,275,980,000  19,860  3,757,080,000  -13,110  -2,481,100,000  2,872,519  46.10% 
HVG 15,610  78,080,000  -15,610  -78,080,000  82,562,739  4.12% 
SJD 30  710,000  16,000  375,200,000  -15,970  -374,490,000  11,910,684  31.74% 
LDG 16,600  377,700,000  -16,600  -377,700,000  67,291,629  6.93% 
PXI 19,000  46,170,000  -19,000  -46,170,000  14,305,460  1.32% 
DHG 820  82,000,000  20,340  2,052,880,000  -19,520  -1,970,880,000  2,406,297  47.16% 
CHP 19,750  515,480,000  -19,750  -515,480,000  57,438,628  3.41% 
VCI 20,980  1,678,320,000  41,760  3,340,820,000  -20,780  -1,662,500,000  11,170,363  39.69% 
HAH 360  5,920,000  21,720  360,590,000  -21,360  -354,670,000  7,750,800  39.48% 
TCR 2,000  6,260,000  23,610  70,830,000  -21,610  -64,570,000  12,684  48.88% 
TCD 25,320  433,010,000  -25,320  -433,010,000  13,024,553  11.18% 
CAV 210  11,240,000  26,430  1,378,890,000  -26,220  -1,367,650,000  27,829,816  0.68% 
STG 27,500  520,350,000  -27,500  -520,350,000  41,599,417  0.31% 
VSH 27,820  470,730,000  -27,820  -470,730,000  70,878,753  14.63% 
BCI 28,080  1,151,280,000  -28,080  -1,151,280,000  36,828,031  6.53% 
VSC 32,310  1,181,510,000  61,710  2,262,600,000  -29,400  -1,081,090,000  4,838,465  39.34% 
NKG 28,410  1,009,470,000  58,030  2,078,390,000  -29,620  -1,068,920,000  73,459,153  56.54% 
MBB 1,065,000  35,198,250,000  1,096,400  36,184,310,000  -31,400  -986,060,000  20.00% 
ROS 100  14,330,000  32,830  4,857,600,000  -32,730  -4,843,270,000  222,585,848  1.94% 
GTN 1,940  25,120,000  37,210  482,160,000  -35,270  -457,040,000  132,330,787  47.07% 
HCM 21,650  1,773,760,000  58,680  4,773,170,000  -37,030  -2,999,410,000  51,595,967  60.24% 
GAS 240,720  25,961,810,000  278,220  30,042,320,000  -37,500  -4,080,510,000  871,059,622  3.52% 
HAG 6,300  38,780,000  45,230  282,100,000  -38,930  -243,320,000  337,840,304  6.15% 
PVT 59,750  1,081,800,000  99,270  1,780,380,000  -39,520  -698,580,000  47,088,195  32.27% 
KDH 42,180  1,322,000,000  -42,180  -1,322,000,000  1,488,256  48.56% 
PLX 8,600  674,990,000  53,400  4,191,760,000  -44,800  -3,516,770,000  118,846,500  10.81% 
KDC 86,120  3,606,300,000  132,220  5,464,430,000  -46,100  -1,858,130,000  74,319,626  20.04% 
ITA 55,000  171,090,000  -55,000  -171,090,000  373,119,099  4.01% 
NVL 790  62,150,000  64,680  5,139,360,000  -63,890  -5,077,210,000  280,754,106  5.85% 
PC1 5,000  175,000,000  71,820  2,513,700,000  -66,820  -2,338,700,000  11,873,964  38.72% 
SFG 69,400  895,260,000  -69,400  -895,260,000  22,506,186  2.01% 
FLC 31,230  181,100,000  100,960  585,520,000  -69,730  -404,420,000  262,891,339  7.80% 
NT2 1,680  52,750,000  72,550  2,266,720,000  -70,870  -2,213,970,000  76,382,857  22.47% 
ELC 2,000  26,700,000  81,180  1,106,600,000  -79,180  -1,079,900,000  13,043,009  23.12% 
PAN 80,300  4,095,470,000  -80,300  -4,095,470,000  67,586,578  42.59% 
DGW 1,700  37,210,000  91,690  2,005,140,000  -89,990  -1,967,930,000  15,564,145  10.81% 
C47 102,300  1,221,730,000  -102,300  -1,221,730,000  37,894  3.09% 
CII 68,690  2,396,620,000  172,280  6,005,140,000  -103,590  -3,608,520,000  26,980,922  60.36% 
CTG 5,900  159,290,000  113,210  3,051,960,000  -107,310  -2,892,670,000  100.00% 
DPM 4,160  90,960,000  112,500  2,458,780,000  -108,340  -2,367,820,000  104,249,736  22.36% 
HCD 30,000  248,700,000  145,580  1,202,330,000  -115,580  -953,630,000  6,211,390  2.99% 
BMP 28,920  2,628,370,000  149,120  13,540,010,000  -120,200  -10,911,640,000  45,669,460  44.21% 
SCR 127,510  1,463,380,000  -127,510  -1,463,380,000  111,221,848  3.39% 
IJC 130,300  1,140,540,000  -130,300  -1,140,540,000  60,805,172  4.65% 
STB 95,190  1,522,900,000  231,350  3,686,880,000  -136,160  -2,163,980,000  242,942,124  10.75% 
BFC 141,960  4,465,910,000  -141,960  -4,465,910,000  19,193,142  15.43% 
HDC 158,490  2,307,030,000  -158,490  -2,307,030,000  13,635,445  18.75% 
VJC 455,630  89,557,240,000  628,010  123,707,460,000  -172,380  -34,150,220,000  15,120,554  26.65% 
DIG 285,600  6,013,440,000  500,500  11,838,520,000  -214,900  -5,825,080,000  10,325,613  44.67% 
KSH 218,240  424,040,000  -218,240  -424,040,000  27,612,930  0.99% 
SBT 11,440  203,640,000  235,720  4,193,300,000  -224,280  -3,989,660,000  222,546,447  9.05% 
LCG 225,280  2,246,910,000  -225,280  -2,246,910,000  18,397,795  34.18% 
VNM 190,640  36,977,350,000  452,150  87,646,960,000  -261,510  -50,669,610,000  584,369,498  59.74% 
HSG 317,500  7,522,060,000  680,380  16,136,720,000  -362,880  -8,614,660,000  76,118,796  27.25% 
HDG 400,780  17,135,970,000  -400,780  -17,135,970,000  21,808,145  20.29% 
BID 669,960  24,022,550,000  1,087,070  38,865,350,000  -417,110  -14,842,800,000  929,646,341  2.81% 
VCB 73,380  4,717,370,000  559,160  35,934,710,000  -485,780  -31,217,340,000  328,170,518  20.88% 
KBC 82,400  1,049,100,000  650,660  8,264,040,000  -568,260  -7,214,940,000  111,513,275  25.56% 
SAM 741,700  5,453,480,000  -741,700  -5,453,480,000  90,054,070  11.75% 
HHS 1,257,160  5,337,600,000  -1,257,160  -5,337,600,000  115,496,063  6.96% 
BCG 2,100,000  12,600,000,000  -2,100,000  -12,600,000,000  32,827,904  18.61% 
VRE 3,897,300  186,440,650,000  6,101,440  292,160,350,000  -2,204,140  -105,719,700,000  315,197,268  32.42% 
HPG 316,520  19,022,750,000  3,063,770  183,849,900,000  -2,747,250  -164,827,150,000  120,981,495  41.03% 
HDB 463,440  21,618,010,000  3,488,390  162,153,110,000  -3,024,950  -140,535,100,000  30,863,516  26.85% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung