TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 48,532,800 5.98% 2,718,560,570,000 10.68%
Tổng bán 87,287,301 10.75% 4,144,019,520,000 16.28%
Chênh lệch mua bán -38,754,501   -1,425,458,950,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
VHM 3,114,600  251,322,730,000  716,800  57,872,410,000  2,397,800  193,450,320,000  905,318,825  22.97% 
DIG 3,238,500  110,270,925,000  1,127,600  38,375,715,000  2,110,900  71,895,210,000  192,531,644  2.03% 
VND 3,343,900  180,955,180,000  2,203,000  119,543,810,000  1,140,900  61,411,370,000  127,557,472  19.67% 
KDC 2,175,300  129,422,630,000  1,594,200  94,788,800,000  581,100  34,633,830,000  221,934,326  20.66% 
DXS 559,400  16,030,240,000  20,000  571,270,000  539,400  15,458,970,000  107,335,714  20.03% 
FLC 383,500  4,178,420,000  59,200  642,225,000  324,300  3,536,195,000  330,620,855  2.43% 
MBB 505,900  14,082,515,000  190,400  5,298,410,000  315,500  8,784,105,000  18,241,032  22.75% 
ROS 303,300  1,589,489,000  7,600  39,809,000  295,700  1,549,680,000  263,337,449  2.60% 
IJC 287,400  8,372,280,000  18,200  530,245,000  269,200  7,842,035,000  101,775,372  2.12% 
FRT 347,800  16,208,530,000  81,000  3,798,505,000  266,800  12,410,025,000  26,507,405  15.44% 
TTF 266,200  1,911,404,000  266,200  1,911,404,000  154,649,760  0.31% 
DGC 836,100  118,232,170,000  587,000  83,209,100,000  249,100  35,023,070,000  69,085,915  9.72% 
SCR 171,400  2,083,615,000  6,100  75,335,000  165,300  2,008,280,000  174,818,502  1.28% 
HDG 165,100  9,352,320,000  3,800  214,600,000  161,300  9,137,720,000  62,573,610  10.76% 
PET 143,400  4,096,835,000  1,500  42,650,000  141,900  4,054,185,000  37,606,331  5.57% 
TNI 174,100  763,866,000  36,700  160,381,000  137,400  603,485,000  24,731,330  1.89% 
HBC 135,400  2,091,525,000  200  3,090,000  135,200  2,088,435,000  78,793,412  16.68% 
SAB 1,681,500  270,557,420,000  1,550,500  249,471,970,000  131,000  21,085,450,000  239,152,189  62.71% 
VIP 129,600  1,571,840,000  13,500  160,960,000  116,100  1,410,880,000  31,786,517  2.58% 
EVE 106,200  1,834,105,000  500  8,570,000  105,700  1,825,535,000  14,040,342  66.55% 
HQC 145,800  518,464,000  55,800  198,072,000  90,000  320,392,000  228,731,361  1.01% 
MHC 86,500  1,050,230,000  86,500  1,050,230,000  18,937,829  3.26% 
VNE 93,600  840,758,000  22,000  191,900,000  71,600  648,858,000  38,089,972  6.88% 
DXG 69,500  1,323,675,000  300  5,730,000  69,200  1,317,945,000  107,178,426  28.42% 
HVN 90,100  2,391,390,000  21,000  563,255,000  69,100  1,828,135,000  295,535,640  9.16% 
LCG 101,600  1,925,330,000  36,400  685,805,000  65,200  1,239,525,000  53,343,401  5.43% 
VDS 63,800  2,139,585,000  2,500  84,000,000  61,300  2,055,585,000  103,851,357  1.19% 
IDI 58,000  419,599,000  800  5,864,000  57,200  413,735,000  109,809,500  0.76% 
AGR 56,900  964,800,000  900  15,135,000  56,000  949,665,000  102,676,721  0.57% 
PVT 54,300  1,356,730,000  400  10,015,000  53,900  1,346,715,000  113,013,712  14.08% 
BSI 52,300  1,452,115,000  52,300  1,452,115,000  57,570,219  1.84% 
AAA 80,200  1,330,525,000  30,300  499,930,000  49,900  830,595,000  289,283,645  2.52% 
HAI 84,100  368,558,000  34,300  150,344,000  49,800  218,214,000  87,669,621  1.01% 
HDC 51,000  3,417,660,000  1,600  108,470,000  49,400  3,309,190,000  38,848,750  2.28% 
BMI 61,400  2,258,640,000  13,100  482,190,000  48,300  1,776,450,000  15,163,529  32.40% 
VIX 63,500  1,236,720,000  18,000  351,860,000  45,500  884,860,000  56,069,040  5.10% 
GVR 45,900  1,775,650,000  3,200  123,650,000  42,700  1,652,000,000  494,571,000  0.64% 
HAR 41,900  220,811,000  41,900  220,811,000  49,393,067  0.26% 
TLG 41,300  1,742,605,000  41,300  1,742,605,000  58,721,576  24.52% 
VTO 53,900  620,935,000  12,700  143,490,000  41,200  477,445,000  37,042,138  2.62% 
BCG 53,100  992,570,000  12,100  225,080,000  41,000  767,490,000  61,199,475  22.40% 
ASM 45,900  758,595,000  6,000  98,950,000  39,900  659,645,000  123,471,631  1.30% 
CCL 35,800  523,585,000  500  7,200,000  35,300  516,385,000  22,408,907  1.82% 
CTG 43,000  1,368,920,000  7,700  245,165,000  35,300  1,123,755,000  255,714,622  94.68% 
HID 67,400  457,525,000  33,000  229,472,000  34,400  228,053,000  27,512,189  2.18% 
CNG 47,100  1,575,400,000  14,000  468,025,000  33,100  1,107,375,000  11,772,949  5.40% 
HAH 36,300  2,537,660,000  3,300  228,310,000  33,000  2,309,350,000  21,090,233  5.77% 
LSS 52,900  762,420,000  20,500  293,210,000  32,400  469,210,000  32,268,653  2.90% 
TDM 30,000  925,995,000  30,000  925,995,000  41,667,950  7.33% 
BCE 39,700  530,805,000  10,900  141,320,000  28,800  389,485,000  16,220,086  2.66% 
TCD 34,300  930,140,000  5,600  150,080,000  28,700  780,060,000  42,563,615  0.32% 
TLD 28,100  186,793,000  900  6,021,000  27,200  180,772,000  19,024,315  1.46% 
CTD 27,600  1,889,430,000  800  54,810,000  26,800  1,834,620,000  3,453,609  44.64% 
TNH 26,500  1,104,575,000  26,500  1,104,575,000  18,733,600  3.86% 
DHC 38,800  3,370,850,000  12,500  1,090,160,000  26,300  2,280,690,000  8,627,973  36.32% 
VHC 66,000  3,460,770,000  39,900  2,086,500,000  26,100  1,374,270,000  140,016,224  23.65% 
LCM 35,000  103,000,000  9,500  28,975,000  25,500  74,025,000  9,322,160  11.16% 
BFC 27,200  856,140,000  3,200  98,940,000  24,000  757,200,000  25,928,976  3.64% 
KMR 28,800  253,082,000  6,100  54,900,000  22,700  198,182,000  21,127,574  62.86% 
CSV 33,100  1,849,920,000  10,500  583,500,000  22,600  1,266,420,000  15,911,136  13.00% 
TDC 22,600  494,600,000  22,600  494,600,000  48,745,210  1.25% 
KSB 25,600  915,900,000  4,000  140,900,000  21,600  775,000,000  32,352,488  5.06% 
DVP 22,900  1,281,750,000  1,300  73,450,000  21,600  1,208,300,000  14,627,890  12.43% 
HHP 20,500  258,665,000  500  6,275,000  20,000  252,390,000  9,475,299  1.99% 
UIC 80,700  5,055,390,000  61,000  3,814,700,000  19,700  1,240,690,000  1,863,990  25.70% 
CKG 22,100  553,560,000  2,900  71,775,000  19,200  481,785,000  39,095,272  1.61% 
ELC 29,600  716,695,000  10,900  262,255,000  18,700  454,440,000  22,789,735  4.20% 
ITD 16,800  365,160,000  16,800  365,160,000  9,007,575  2.09% 
HII 18,000  322,805,000  2,300  41,515,000  15,700  281,290,000  17,805,979  0.75% 
GAS 16,900  1,559,300,000  5,300  489,820,000  11,600  1,069,480,000  889,700,632  2.54% 
PAN 14,300  422,460,000  3,000  87,600,000  11,300  334,860,000  31,582,466  34.40% 
VSC 10,300  686,280,000  10,300  686,280,000  23,232,084  6.85% 
SAM 9,800  105,700,000  9,800  105,700,000  168,727,774  0.79% 
PHR 161,000  8,685,910,000  151,600  8,166,790,000  9,400  519,120,000  49,123,923  12.75% 
GMD 9,500  506,470,000  400  21,140,000  9,100  485,330,000  23,943,215  41.06% 
LHG 9,000  430,010,000  9,000  430,010,000  19,691,081  9.63% 
VCA 7,500  130,975,000  100  1,750,000  7,400  129,225,000  7,156,700  1.88% 
TCL 13,300  520,470,000  6,000  234,000,000  7,300  286,470,000  13,456,965  4.38% 
BKG 26,500  276,390,000  19,700  204,675,000  6,800  71,715,000  15,499,700  0.56% 
LPB 7,800  174,890,000  1,000  22,350,000  6,800  152,540,000  16,624,847  3.62% 
NLG 6,700  289,170,000  100  4,375,000  6,600  284,795,000  15,277,960  55.16% 
AST 6,400  343,340,000  100  5,440,000  6,300  337,900,000  2,869,478  42.62% 
HTI 5,900  101,725,000  5,900  101,725,000  8,662,078  14.28% 
DXV 5,600  26,320,000  5,600  26,320,000  4,815,750  0.36% 
HTL 5,500  113,525,000  5,500  113,525,000  449,551  45.25% 
FUEVN100 35,300  647,055,000  30,100  551,736,000  5,200  95,319,000  2,879,060   
TEG 12,900  202,170,000  7,700  118,635,000  5,200  83,535,000  15,705,767  0.50% 
PAC 5,000  192,500,000  5,000  192,500,000  16,580,176  13.32% 
NCT 5,200  421,130,000  500  40,500,000  4,700  380,630,000  10,326,557  9.54% 
TIP 4,600  208,015,000  4,600  208,015,000  7,448,493  20.36% 
MSH 5,200  442,190,000  700  59,890,000  4,500  382,300,000  20,485,976  8.04% 
BID 5,400  216,455,000  1,100  43,795,000  4,300  172,660,000  537,328,516  16.64% 
SMC 8,900  478,060,000  5,100  267,490,000  3,800  210,570,000  16,127,576  22.56% 
THG 3,500  266,800,000  3,500  266,800,000  7,210,479  3.85% 
TCM 4,000  256,740,000  700  45,500,000  3,300  211,240,000  3,576,450  41.77% 
D2D 4,500  254,180,000  1,200  67,340,000  3,300  186,840,000  14,031,212  2.70% 
HMC 8,100  247,970,000  4,900  149,485,000  3,200  98,485,000  9,922,920  1.75% 
VIS 3,000  57,600,000  3,000  57,600,000  19,116,839  74.11% 
GIL 3,000  211,720,000  100  7,030,000  2,900  204,690,000  15,582,799  5.71% 
BMC 4,600  127,405,000  2,000  56,305,000  2,600  71,100,000  4,847,862  9.88% 
FTS 10,800  670,340,000  8,300  499,930,000  2,500  170,410,000  116,221,562  23.70% 
C32 5,400  159,250,000  2,900  85,245,000  2,500  74,005,000  5,711,282  11.00% 
LBM 3,300  213,980,000  1,000  62,100,000  2,300  151,880,000  3,925,331  9.75% 
TYA 1,800  32,870,000  1,800  32,870,000  3,355,674  45.30% 
SJF 68,000  442,702,000  66,400  431,135,000  1,600  11,567,000  37,629,886  1.49% 
YEG 5,300  83,265,000  3,800  58,040,000  1,500  25,225,000  23,343,317  25.37% 
OGC 3,400  22,533,000  2,000  13,079,000  1,400  9,454,000  146,363,732  0.21% 
POM 2,200  38,305,000  1,000  17,400,000  1,200  20,905,000  114,964,061  7.89% 
NBB 1,700  60,110,000  500  17,590,000  1,200  42,520,000  48,397,811  0.83% 
SMA 1,000  10,000,000  1,000  10,000,000  9,963,906  0.04% 
DAG 1,000  5,770,000  1,000  5,770,000  20,857,561  0.57% 
VTB 1,000  12,300,000  1,000  12,300,000  5,583,769  2.40% 
TBC 1,200  35,520,000  300  9,000,000  900  26,520,000  30,691,816  0.67% 
BTT 900  45,000,000  900  45,000,000  5,984,657  4.46% 
SCS 2,100  295,100,000  1,300  181,800,000  800  113,300,000  13,000,914  30.88% 
DRL 700  41,910,000  700  41,910,000  4,519,230  1.43% 
DTA 500  9,175,000  500  9,175,000  8,835,951  0.07% 
IBC 500  10,900,000  500  10,900,000  25,136,740  0.19% 
STK 600  30,620,000  100  5,140,000  500  25,480,000  25,566,306  12.85% 
TCO 500  15,700,000  500  15,700,000  8,733,418  2.32% 
BCM 1,400  65,325,000  1,100  52,305,000  300  13,020,000  486,791,740  1.97% 
UDC 300  2,257,000  300  2,257,000  15,689,340  4.17% 
SVC 300  21,000,000  300  21,000,000  15,682,483  1.93% 
VMD 600  35,340,000  300  17,670,000  300  17,670,000  7,354,850  1.37% 
VIB 200  7,050,000  200  7,050,000    28.70% 
IMP 200  14,400,000  200  14,400,000  425  49.00% 
TPB 200  7,760,000  200  7,760,000  2,045,900  29.81% 
VNL 100  3,080,000  100  3,080,000  3,760,790  7.21% 
ITA 300  2,154,000  200  1,434,000  100  720,000  401,406,795  1.00% 
CTS 1,900  55,005,000  1,800  52,140,000  100  2,865,000  49,670,041  2.33% 
ACL 100  1,295,000  100  1,295,000  18,145,515  3.36% 
SRC 100  2,120,000  100  2,120,000  13,727,534  0.09% 
ACB 25  30.00% 
ABT 6,643,599  1.91% 
NHA 13,689,234  0.31% 
PMG 11,036,070  27.68% 
PDN 8,966,643  0.59% 
NNC 9,035,449  7.78% 
PIT 7,327,118  0.79% 
OCB 16,300  372,200,000  16,300  367,750,000  4,450,000  318,560  26.76% 
VID 17,248,393  0.43% 
ACC 11,052,773  36.47% 
VFG 14,886,955  2.61% 
PME 7,808,223  89.59% 
NSC 7,248,710  7.78% 
PLP 18,480,687  2.80% 
NAV 3,849,210  0.88% 
LAF 6,906,372  2.11% 
AAM 5,939,673  0.89% 
BRC 5,997,128  0.54% 
LGC 7,736,435  44.99% 
LEC 12,788,563  0.00% 
YBM 6,991,314  0.11% 
ILB   49.00% 
CMSN2104 5,000,000   
KPF 26,634,662  3.05% 
L10 4,759,153  0.88% 
BTP 23,919,424  9.45% 
MDG 5,335,425  0.00% 
AAT 17,393,300  0.02% 
ABS 14,107,110  0.02% 
MWG 1,397  49.00% 
MSB 28  30.00% 
C47 9,159,029  0.08% 
LM8 4,428,509  1.83% 
VSI 6,374,340  0.71% 
VPI 97,130,381  0.43% 
VNS 19,800,063  19.82% 
VPB 79,322,571  12.22% 
PNC 5,321,383  0.80% 
SZL 6,180,170  18.10% 
SVT 5,673,325  0.01% 
SVI 668,932  94.79% 
TRC 14,372,240  1.09% 
ASP 72  49.00% 
TCB 77,280  22.49% 
SSB 66,981,521  0.01% 
SRF 733,206  46.74% 
SPM 6,480,150  2.71% 
STG 48,033,460  0.11% 
ST8   49.00% 
SSC 7,185,968  1.07% 
TN1 16,868,046  0.15% 
THI 23,879,940  0.07% 
TNC 9,022,090  2.13% 
TMS 21  49.00% 
APC 6,755,744  15.43% 
TIX 14,648,996  0.17% 
TCT 4,494,240  13.86% 
TCR 4,916  48.95% 
TPC 11,564,386  1.66% 
TNT 12,452,810  0.17% 
TDW 3,940,220  2.64% 
TDP 29,464,117  0.07% 
REE 2,413  49.00% 
QBS   49.00% 
PXS 22,659,512  11.23% 
S4A 20,654,920  0.05% 
RIC 4,943,921  31.78% 
VAF 18,451,685  0.01% 
PSH 61,837,722   
VCF 12,844,358  0.68% 
VDP 7,802,699  0.61% 
PXI 14,365,990  1.11% 
BHN 73,176,670  17.43% 
PTL 48,903,456  0.10% 
SGR 29,396,925  0.01% 
SGN 9,306,321  2.29% 
SFI 6,247,764  9.34% 
TTB 25,141,822  0.19% 
TTE 14,527,634  0.01% 
SII 93  49.00% 
SC5 6,702,375  4.27% 
SBV 9,306,734  14.99% 
BBC 7,372,971  1.19% 
SFG 23,141,222  0.69% 
SFC 5,431,043  0.90% 
TVT 10,232,490  0.27% 
DBT 5,593,615  9.62% 
CLW 5,747,710  4.79% 
DAH 16,628,150  0.38% 
DAT 22,540,067  0.01% 
DTL 30,101,824  0.00% 
DTT 3,979,993  0.18% 
CKDH2103 903,500   
DQC 16,434,192  1.17% 
CVNM2109 11,000,000   
CVPB2105 750,700   
CVNM2107 4,954,100  0.92% 
CVNM2108 5,000,000   
CVRE2106 15,968,000  0.20% 
CVT 36,477,050  0.58% 
CVRE2101 2,000,000   
CVRE2105 4,979,000  0.42% 
CKDH2101 1,985,400  0.73% 
FPT 1,036,600  103,006,529,400  1,036,600  103,006,529,400  1,368  49.00% 
CHPG2101 1,968,500  1.58% 
FIT 124,479,672  0.13% 
CHPG2109 1,000,000  200.00% 
FUCVREIT 2,405,810  0.88% 
FUESSV50 4,172,240  65.69% 
FTM 24,318,370  0.36% 
FUCTVGF2 7,885,178  2.62% 
CHPG2111 24,823,300  0.71% 
EMC 7,489,873  0.04% 
CIG 15,449,024  0.02% 
CMSN2105 12,000,000   
FDC 18,914,025  0.04% 
FIR 12,723,396  1.95% 
CHPG2110 9,946,900  0.53% 
EVG 51,107,570  0.33% 
CPNJ2105 9,997,000  0.03% 
CRC 2,000  24,285,000  2,000  24,625,000  -340,000  7,179,730  2.14% 
CPDR2102 583,400  88.33% 
CPNJ2104 4,982,300  0.35% 
CSTB2101 2,000,000   
CSTB2105 996,000  200.40% 
CSBT2101 2,000,000   
CSM 49,784,202  0.96% 
CMWG2104 4,992,700  0.37% 
CMWG2106 4,997,200  0.06% 
CMSN2106 1,158,600   
CMV 8,860,887  0.20% 
CNVL2101 1,844,300  7.79% 
CNVL2102 1,947,800  35.07% 
CMWG2107 6,995,500  0.06% 
CMSN2102 1,980,000  1.00% 
CSTB2106 791,600   
CVIC2105 11,000,000   
CVJC2101 8,945,300  0.61% 
CVIC2103 2,703,300  9.89% 
CVIC2104 4,985,000  0.30% 
CVNM2105 3,987,300  20.25% 
CVNM2106 991,000  200.90% 
CVJC2102 635,200   
CVNM2101 2,000,000   
CTCB2105 10,000,000   
CTCH2101 2,000,000   
CMSN2101 1,978,800   
CTCB2101 1,929,100  3.55% 
CVHM2107 8,995,000  0.06% 
CVIC2101 2,000,000   
CMBB2103 4,991,300  0.17% 
CVHM2101 1,980,400  0.98% 
CDC 10,607,349  0.76% 
CEE 20,332,650  0.01% 
CFPT2102 989,500  1.05% 
HRC 14,604,761  0.65% 
CCI 8,262,743  2.43% 
HOT 3,917,280  0.03% 
CHDB2101 1,858,700  7.07% 
CHP 66,369,692  3.82% 
CHDB2102 729,100   
CFPT2104 7,000,000   
HAS 2,492,939  17.84% 
CFPT2105 11,935,900  0.53% 
HU3 4,432,382  4.68% 
CAV 28,085,412  0.24% 
HUB 8,415,634  6.05% 
CFPT2103 4,993,000  0.14% 
HU1 4,530,270  3.70% 
ICT 32,039,240  0.45% 
GAB 100  19,420,000  -100  -19,420,000  6,689,980  0.52% 
FCM 100  782,000  -100  -782,000  19,189,585  2.20% 
HVX 100  745,000  -100  -745,000  19,235,301  0.90% 
TMP 100  4,440,000  -100  -4,440,000  33,999,640  0.43% 
MCP 200  5,240,000  -200  -5,240,000  7,356,161  0.19% 
NVT 200  2,040,000  -200  -2,040,000  90,434,580  0.07% 
COM 300  12,450,000  -300  -12,450,000  6,862,387  0.40% 
SJD 500  9,025,000  900  16,290,000  -400  -7,265,000  18,600,553  22.04% 
VPG 400  23,360,000  -400  -23,360,000  18,689,550   
VPS 400  6,140,000  -400  -6,140,000  11,819,710  0.68% 
SVD 400  3,616,000  -400  -3,616,000  6,211,800  0.85% 
AGM 500  19,000,000  1,000  36,250,000  -500  -17,250,000  7,766,930  6.32% 
PGI 500  12,370,000  1,000  25,000,000  -500  -12,630,000  25,092,333  20.72% 
VPD 500  7,700,000  -500  -7,700,000  52,181,713  0.04% 
TMT 500  6,500,000  -500  -6,500,000  17,343,153  2.39% 
GSP 500  7,700,000  -500  -7,700,000  16,766,640  19.06% 
GDT 500  29,020,000  1,000  57,010,000  -500  -27,990,000  5,369,056  19.14% 
SAV 600  16,530,000  -600  -16,530,000  910,895  43.31% 
HTV 600  9,600,000  -600  -9,600,000  4,477,216  14.83% 
TAC 1,300  74,880,000  2,000  114,100,000  -700  -39,220,000  15,388,930  3.58% 
LIX 1,500  85,500,000  2,200  123,810,000  -700  -38,310,000  12,662,965  9.92% 
PJT 800  9,360,000  -800  -9,360,000  7,272,711  1.65% 
GTA 900  15,120,000  -900  -15,120,000  5,037,205  0.57% 
ADS 900  31,480,000  -900  -31,480,000  13,627,618  1.45% 
TSC 900  9,495,000  -900  -9,495,000  71,051,660  0.88% 
HAP 1,000  13,800,000  -1,000  -13,800,000  25,551,792  3.07% 
ANV 4,200  129,600,000  5,300  162,180,000  -1,100  -32,580,000  61,000,415  1.17% 
VNG 3,100  40,495,000  4,300  57,285,000  -1,200  -16,790,000  47,337,394  0.34% 
HCD 36,700  353,954,000  38,300  371,435,000  -1,600  -17,481,000  12,418,350  3.01% 
HSL 300  2,184,000  1,900  13,832,000  -1,600  -11,648,000  15,501,259  9.70% 
OPC 2,000  113,230,000  -2,000  -113,230,000  11,713,233  4.93% 
KOS 2,000  63,050,000  -2,000  -63,050,000  80,435,651  0.26% 
SHI 2,200  42,095,000  -2,200  -42,095,000  48,983,869  0.28% 
CTF 2,300  45,850,000  -2,300  -45,850,000  33,104,432  0.53% 
HTN 2,500  116,235,000  -2,500  -116,235,000  23,990,366  0.54% 
GMC 2,500  70,000,000  -2,500  -70,000,000  12,205,256  8.32% 
VSH 500  14,170,000  3,000  83,250,000  -2,500  -69,080,000  88,253,764  11.64% 
PTC 2,500  26,250,000  -2,500  -26,250,000  8,763,085  0.32% 
RAL 600  118,580,000  3,400  677,720,000  -2,800  -559,140,000  5,426,844  4.06% 
EIB 3,200  80,830,000  -3,200  -80,830,000  3,333,349  29.73% 
FUESSVFL 300  6,067,000  3,900  78,791,000  -3,600  -72,724,000  245,860  496.01% 
MIG 1,400  33,755,000  5,500  132,850,000  -4,100  -99,095,000  65,879,012  2.93% 
TVS 400  14,605,000  4,500  168,865,000  -4,100  -154,260,000  19,719,935  28.93% 
SBA 4,200  72,240,000  -4,200  -72,240,000  29,493,729  0.24% 
ADG 4,500  196,220,000  -4,500  -196,220,000  4,125,771  42.08% 
TVB 200  4,730,000  4,800  112,000,000  -4,600  -107,270,000  51,675,752  0.64% 
TRA 200  17,560,000  5,000  442,200,000  -4,800  -424,640,000  2,232,295  43.61% 
TTA 2,800  44,240,000  7,600  124,260,000  -4,800  -80,020,000  65,377,230  0.57% 
PGD 200  6,530,000  5,100  167,220,000  -4,900  -160,690,000  1,959,897  46.82% 
HPX 5,400  177,840,000  -5,400  -177,840,000  93,061,462  15.89% 
TV2 5,500  317,510,000  -5,500  -317,510,000  3,018,000  8.30% 
ITC 5,500  83,450,000  -5,500  -83,450,000  38,653,510  0.52% 
HHS 111,300  747,552,000  116,900  781,442,000  -5,600  -33,890,000  127,458,852  2.61% 
SHP 6,100  143,290,000  -6,100  -143,290,000  41,039,504  5.21% 
SHA 6,200  41,410,000  -6,200  -41,410,000  15,460,248  0.47% 
NT2 6,300  134,230,000  -6,300  -134,230,000  101,835,328  13.63% 
NHH 3,800  141,995,000  10,200  379,100,000  -6,400  -237,105,000  35,945,274  1.36% 
BWE 400  16,110,000  6,900  281,430,000  -6,500  -265,320,000  60,060,260  17.87% 
GTN 6,800  134,300,000  -6,800  -134,300,000  249,377,181  0.25% 
FMC 7,100  339,080,000  -7,100  -339,080,000  24,023,999  8.18% 
SMB 10,300  420,700,000  18,500  756,465,000  -8,200  -335,765,000  11,012,545  12.10% 
CMX 200  2,770,000  9,600  133,830,000  -9,400  -131,060,000  9,163,454  19.87% 
MCG 10,000  35,215,000  -10,000  -35,215,000  25,476,346  4.70% 
QCG 700  4,907,000  12,100  85,206,000  -11,400  -80,299,000  133,362,368  0.53% 
CMG 7,000  426,230,000  18,600  1,127,320,000  -11,600  -701,090,000  10,193,694  38.81% 
DRH 1,100  13,200,000  13,200  158,130,000  -12,100  -144,930,000  28,869,073  1.67% 
SKG 20,700  320,625,000  33,000  514,030,000  -12,300  -193,405,000  2,407,549  45.20% 
SZC 12,900  598,525,000  -12,900  -598,525,000  45,708,300  3.29% 
PNJ 56,700  5,247,450,000  69,800  6,459,210,000  -13,100  -1,211,760,000  1,050,080  48.55% 
DPR 13,200  922,550,000  -13,200  -922,550,000  17,309,170  8.75% 
FUESSV30 7,600  137,357,000  21,300  386,567,000  -13,700  -249,210,000  2,723,530   
LGL 14,000  105,540,000  -14,000  -105,540,000  24,103,821  2.13% 
TDG 5,600  39,536,000  20,000  141,200,000  -14,400  -101,664,000  7,815,131  2.40% 
BIC 4,000  111,335,000  18,800  517,400,000  -14,800  -406,065,000  2,854,661  46.57% 
BMP 43,300  2,341,730,000  58,100  3,139,990,000  -14,800  -798,260,000  13,070,303  84.03% 
DPG 1,900  82,560,000  17,300  771,765,000  -15,400  -689,205,000  30,127,994  1.18% 
SJS 100  6,050,000  15,700  949,290,000  -15,600  -943,240,000  56,051,214  1.20% 
TGG 200  12,000,000  16,600  978,560,000  -16,400  -966,560,000  12,846,355  1.94% 
CLL 400  15,360,000  17,000  654,500,000  -16,600  -639,140,000  14,194,439  7.25% 
HAX 6,300  133,520,000  23,100  487,945,000  -16,800  -354,425,000  15,857,150  15.80% 
RDP 100  1,290,000  18,000  231,270,000  -17,900  -229,980,000  23,220,229  0.26% 
SGT 400  11,130,000  19,000  530,065,000  -18,600  -518,935,000  27,817,249  11.41% 
KHG 19,500  283,960,000  -19,500  -283,960,000  85,578,798  0.05% 
HAG 1,200  6,228,000  21,300  108,065,000  -20,100  -101,837,000  385,847,019  0.98% 
APG 10,000  249,335,000  30,700  765,640,000  -20,700  -516,305,000  72,909,455  0.33% 
NAF 22,400  703,915,000  -22,400  -703,915,000  43,742,292  1.47% 
TNA 25,900  331,520,000  -25,900  -331,520,000  17,981,993  3.74% 
FUEMAV30 79,500  1,345,847,000  108,200  1,835,692,000  -28,700  -489,845,000  3,997,520  330.46% 
DSN 81,200  3,540,320,000  110,401  4,813,488,600  -29,201  -1,273,168,600  3,720,282  18.21% 
VRC 29,700  268,908,000  -29,700  -268,908,000  23,503,684  1.99% 
SCD 30,000  576,980,000  -30,000  -576,980,000  3,565,640  7.05% 
PGC 31,100  758,840,000  -31,100  -758,840,000  27,504,558  3.42% 
NTL 6,500  237,220,000  39,800  1,434,770,000  -33,300  -1,197,550,000  24,241,185  8.87% 
CII 6,400  115,185,000  46,600  837,670,000  -40,200  -722,485,000  135,965,276  0.99% 
AMD 3,300  17,048,000  44,700  230,511,000  -41,400  -213,463,000  77,707,393  1.47% 
PVD 52,200  1,068,520,000  93,700  1,909,675,000  -41,500  -841,155,000  179,874,277  6.33% 
FCN 2,900  41,885,000  45,100  651,070,000  -42,200  -609,185,000  28,391,846  28.72% 
TLH 25,800  580,700,000  68,700  1,598,535,000  -42,900  -1,017,835,000  47,816,482  2.17% 
PLX 160,900  8,200,260,000  209,900  10,667,510,000  -49,000  -2,467,250,000  29,734,235  17.70% 
HVH 1,300  14,070,000  50,400  541,605,000  -49,100  -527,535,000  17,708,802  1.81% 
VOS 28,200  629,100,000  79,000  1,854,805,000  -50,800  -1,225,705,000  66,802,950  1.28% 
HT1 1,000  23,185,000  53,300  1,238,860,000  -52,300  -1,215,675,000  175,373,029  3.04% 
AGG 2,900  127,665,000  57,300  2,523,805,000  -54,400  -2,396,140,000  31,863,752  11.49% 
GEG 12,700  237,955,000  84,000  1,574,045,000  -71,300  -1,336,090,000  38,021,592  35.98% 
LDG 5,500  39,530,000  83,300  594,793,000  -77,800  -555,263,000  115,994,121  0.71% 
PHC 83,700  1,510,095,000  -83,700  -1,510,095,000  12,285,079  2.29% 
GEX 372,400  9,123,375,000  457,500  11,193,465,000  -85,100  -2,070,090,000  295,955,411  11.11% 
VCG 100  4,210,000  88,700  3,718,325,000  -88,600  -3,714,115,000  210,965,324  1.24% 
CRE 22,600  725,590,000  113,800  3,651,020,000  -91,200  -2,925,430,000  44,295,127  2.86% 
KHP 100,000  711,006,000  -100,000  -711,006,000  25,223,998  5.19% 
CTI 2,600  43,840,000  113,200  1,894,200,000  -110,600  -1,850,360,000  30,003,585  1.38% 
PTB 13,300  1,388,040,000  135,000  14,182,660,000  -121,700  -12,794,620,000  13,910,067  20.38% 
JVC 59,900  399,272,000  185,000  1,237,236,000  -125,100  -837,964,000  48,679,591  3.87% 
HCM 19,500  1,039,130,000  150,200  7,976,630,000  -130,700  -6,937,500,000  4,609,040  47.49% 
PPC 47,200  1,128,300,000  206,400  4,914,090,000  -159,200  -3,785,790,000  113,003,596  14.36% 
DLG 57,800  194,298,000  220,300  740,922,000  -162,500  -546,624,000  141,113,079  1.85% 
TDH 170,600  1,970,430,000  -170,600  -1,970,430,000  48,423,110  6.02% 
VPH 200  1,488,000  202,000  1,511,704,000  -201,800  -1,510,216,000  35,866,564  11.39% 
DRC 2,500  87,480,000  230,300  8,067,105,000  -227,800  -7,979,625,000  47,531,753  8.99% 
E1VFVN30 289,500  7,103,276,000  538,100  13,146,030,000  -248,600  -6,042,754,000  9,172,830  86.16% 
HSG 2,778,500  132,665,590,000  3,042,000  143,023,560,000  -263,500  -10,357,970,000  182,569,594  12.84% 
VGC 272,400  9,451,060,000  -272,400  -9,451,060,000  198,807,368  4.66% 
NKG 23,600  1,088,365,000  306,100  13,824,025,000  -282,500  -12,735,660,000  66,263,162  13.59% 
VNM 1,927,100  167,519,640,000  2,232,600  193,314,020,000  -305,500  -25,794,380,000  947,049,008  54.69% 
PC1 164,800  6,152,265,000  472,500  17,622,780,000  -307,700  -11,470,515,000  78,802,422  8.78% 
VCB 138,400  13,510,090,000  701,800  68,399,850,000  -563,400  -54,889,760,000  240,550,678  23.51% 
MSN 723,100  106,377,760,000  1,304,800  190,978,770,000  -581,700  -84,601,010,000  791,092,625  32.99% 
VJC 36,300  4,532,210,000  619,700  77,330,070,000  -583,400  -72,797,860,000  67,273,942  17.58% 
DPM 2,588,500  92,175,895,000  3,270,900  114,563,510,000  -682,400  -22,387,615,000  151,260,799  10.35% 
HDB 1,210,200  30,735,722,100  2,098,600  53,310,782,100  -888,400  -22,575,060,000  52,988,756  18.21% 
APH 64,600  2,806,170,000  1,211,800  52,370,960,000  -1,147,200  -49,564,790,000  129,981,694  33.38% 
PDR 147,900  11,860,540,000  1,339,900  107,220,770,000  -1,192,000  -95,360,230,000  222,889,623  3.21% 
NVL 64,700  6,674,860,000  1,296,600  133,642,240,000  -1,231,900  -126,967,380,000  430,500,888  9.09% 
HPG 3,544,500  183,408,220,000  4,782,300  247,094,950,000  -1,237,800  -63,686,730,000  1,021,769,875  26.16% 
VCI 1,923,300  123,378,690,000  3,239,900  205,852,400,000  -1,316,600  -82,473,710,000  266,909,455  19.85% 
BVH 122,600  6,589,410,000  1,528,700  81,961,080,000  -1,406,100  -75,371,670,000  164,938,210  26.78% 
KDH 2,389,800  100,864,087,600  3,942,100  165,735,407,600  -1,552,300  -64,871,320,000  118,899,183  30.51% 
KBC 14,600  617,495,000  1,571,700  66,539,150,000  -1,557,100  -65,921,655,000  146,293,802  18.25% 
SBT 4,200  91,385,000  2,913,600  62,958,835,000  -2,909,400  -62,867,450,000  566,875,997  13.59% 
VIC 2,398,800  208,567,275,500  5,377,200  469,456,095,500  -2,978,400  -260,888,820,000  1,210,827,529  20.23% 
TCH 124,400  2,139,675,000  3,782,000  64,966,715,000  -3,657,600  -62,827,040,000  166,573,059  9.27% 
SSI 423,000  18,245,850,000  4,452,700  191,420,295,000  -4,029,700  -173,174,445,000  362,356,168  44.87% 
VRE 3,831,000  114,056,650,000  8,089,600  238,631,935,000  -4,258,600  -124,575,285,000  452,274,642  29.58% 
POW 56,300  664,010,000  4,545,500  53,455,900,000  -4,489,200  -52,791,890,000  1,079,736,027  2.89% 
STB 82,000  2,200,520,000  4,711,300  126,265,170,000  -4,629,300  -124,064,650,000  270,861,440  15.63% 
HNG 137,900  1,012,190,000  5,109,700  38,629,271,000  -4,971,800  -37,617,081,000  529,482,328  1.24% 
FUEVFVND 596,500  15,515,838,000  10,641,700  276,943,691,000  -10,045,200  -261,427,853,000  19,210,154   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung