TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
FUEVFVND 9,885,800  271,859,500,000  2,118,100  58,247,750,000  7,767,700  213,611,750,000  7,839,499   
SSI 2,186,900  64,404,205,000  1,678,900  49,443,605,000  508,000  14,960,600,000  647,867,498   
VCI 1,082,600  42,437,920,000  588,900  23,084,880,000  493,700  19,353,040,000  268,484,249   
CTG 617,600  16,489,920,000  239,400  6,391,980,000  378,200  10,097,940,000  189,689,272  26.05% 
HDB 710,200  18,145,610,000  379,000  9,683,450,000  331,200  8,462,160,000  106,022,457   
NLG 382,200  18,058,950,000  74,200  3,505,950,000  308,000  14,553,000,000  50,681,173   
GMD 310,800  16,689,960,000  11,400  612,180,000  299,400  16,077,780,000  12,064,351  45.00% 
HCM 554,200  13,550,190,000  290,700  7,107,615,000  263,500  6,442,575,000  30,298,653   
PLX 297,100  12,641,605,000  40,600  1,727,530,000  256,500  10,914,075,000  37,070,000   
ORS 203,600  3,634,260,000  203,600  3,634,260,000  95,697,767  1.15% 
DGC 239,300  53,818,570,000  100,600  22,624,940,000  138,700  31,193,630,000  57,882,135   
VCB 670,200  51,404,340,000  547,900  42,023,930,000  122,300  9,380,410,000  304,830,356   
NT2 118,500  2,636,625,000  11,700  260,325,000  106,800  2,376,300,000  100,606,210   
HNG 101,600  642,112,000  600  3,792,000  101,000  638,320,000  536,149,137  1.64% 
DBD 96,500  5,741,750,000  100  5,950,000  96,400  5,735,800,000  54,229,311   
PC1 157,800  5,633,460,000  63,800  2,277,660,000  94,000  3,355,800,000  105,722,966   
TV2 69,100  3,330,620,000  700  33,740,000  68,400  3,296,880,000  768,377  13.29% 
DBC 66,300  1,677,390,000  100  2,530,000  66,200  1,674,860,000  106,944,059  2.60% 
MIG 64,100  1,794,800,000  2,400  67,200,000  61,700  1,727,600,000  133,981,272  6.31% 
VHM 946,600  65,031,420,000  908,400  62,407,080,000  38,200  2,624,340,000  1,162,716,800   
PVT 196,300  4,053,595,000  158,600  3,275,090,000  37,700  778,505,000  121,590,382  11.43% 
PPC 33,300  592,740,000  33,300  592,740,000  115,957,404   
TLH 31,600  387,100,000  31,600  387,100,000  48,811,549  1.20% 
TVB 33,000  322,740,000  2,000  19,560,000  31,000  303,180,000  31,114,806  1.11% 
HAR 28,900  203,456,000  800  5,632,000  28,100  197,824,000  49,319,234  0.36% 
DAG 25,700  199,175,000  400  3,100,000  25,300  196,075,000  28,799,713  0.65% 
HAP 25,200  209,160,000  25,200  209,160,000  52,232,350  1.99% 
TVS 25,800  892,680,000  1,100  38,060,000  24,700  854,620,000  21,447,125  28.97% 
DLG 32,100  176,871,000  7,500  41,325,000  24,600  135,546,000  142,163,405   
POM 24,000  214,320,000  24,000  214,320,000  114,861,828  7.96% 
HAI 21,000  66,570,000  21,000  66,570,000  87,390,439  1.16% 
MCG 21,000  105,000,000  700  3,500,000  20,300  101,500,000  27,890,946  0.56% 
CCL 19,600  205,800,000  19,600  205,800,000  23,237,726   
DHC 17,000  1,224,000,000  17,000  1,224,000,000  11,856,306  32.06% 
HSG 39,500  857,150,000  22,500  488,250,000  17,000  368,900,000  208,387,184   
FIR 16,000  678,400,000  16,000  678,400,000  13,125,795   
PHC 16,000  159,200,000  200  1,990,000  15,800  157,210,000  24,587,935  1.49% 
FLC 18,800  116,560,000  3,200  19,840,000  15,600  96,720,000  195,753,933  2.43% 
OGC 15,600  188,760,000  15,600  188,760,000  146,469,750  0.18% 
QCG 14,900  152,725,000  14,900  152,725,000  133,100,688  0.62% 
HAH 16,000  1,280,000,000  1,600  128,000,000  14,400  1,152,000,000  20,065,593   
AAT 18,500  271,025,000  6,000  87,900,000  12,500  183,125,000  31,676,408   
ROS 12,400  50,840,000  100  410,000  12,300  50,430,000  266,958,655  1.97% 
VIB 12,200  319,640,000  12,200  319,640,000  20  15.19% 
FCM 13,600  87,992,000  1,500  9,705,000  12,100  78,287,000  21,296,829  1.78% 
VNE 12,000  141,000,000  12,000  141,000,000  38,433,191  7.18% 
SBT 40,000  694,000,000  28,100  487,535,000  11,900  206,465,000  576,604,134   
HPX 11,200  292,320,000  11,200  292,320,000  112,762,565   
BMP 11,300  670,090,000  700  41,510,000  10,600  628,580,000  11,702,450   
TVT 10,500  326,550,000  10,500  326,550,000  9,659,090  3.00% 
JVC 19,700  129,035,000  9,300  60,915,000  10,400  68,120,000  52,983,641  1.90% 
EVF 10,300  121,025,000  10,300  121,025,000  161,839,435  0.12% 
PXS 10,000  51,700,000  10,000  51,700,000  22,633,422  11.28% 
TNA 10,000  113,500,000  10,000  113,500,000  22,402,674   
HHV 10,000  161,000,000  100  1,610,000  9,900  159,390,000  128,952,175  0.77% 
MBB 9,800  270,970,000  9,800  270,970,000  81  23.24% 
AGR 9,800  128,870,000  100  1,315,000  9,700  127,555,000  102,942,331  0.44% 
BCE 9,500  105,925,000  9,500  105,925,000  16,666,028  1.61% 
BKG 9,200  65,320,000  9,200  65,320,000  30,223,400  0.52% 
ADG 9,200  425,960,000  9,200  425,960,000  3,973,889  45.02% 
TNI 8,500  42,075,000  8,500  42,075,000  25,391,250   
HHS 8,400  58,884,000  8,400  58,884,000  155,858,343  1.51% 
VSH 8,300  273,070,000  8,300  273,070,000  88,421,929  11.57% 
SAM 10,900  136,795,000  3,000  37,650,000  7,900  99,145,000  175,677,737  0.92% 
HVH 7,400  55,870,000  7,400  55,870,000  17,799,452   
LGL 7,200  46,872,000  7,200  46,872,000  24,348,921  1.72% 
PNJ 8,000  914,400,000  900  102,870,000  7,100  811,530,000  909  49.05% 
NAF 6,900  104,535,000  6,900  104,535,000  47,154,300  31.19% 
DIG 40,300  2,377,700,000  33,900  2,000,100,000  6,400  377,600,000  233,083,001   
APH 7,700  126,665,000  1,400  23,030,000  6,300  103,635,000  168,624,920  33.86% 
CRE 6,200  197,160,000  6,200  197,160,000  94,128,913  2.31% 
DRC 20,000  614,000,000  13,900  426,730,000  6,100  187,270,000  47,757,154  8.80% 
CIG 6,700  60,635,000  700  6,335,000  6,000  54,300,000  15,192,241  0.83% 
TLD 5,700  40,014,000  5,700  40,014,000  20,374,976  1.34% 
UDC 5,500  57,750,000  5,500  57,750,000  13,754,890   
CTR 6,400  524,160,000  1,400  114,660,000  5,000  409,500,000  39,033,220   
TPC 4,900  46,060,000  4,900  46,060,000  11,466,086  2.24% 
TEG 4,800  52,800,000  4,800  52,800,000  31,998,449  0.22% 
AGG 4,600  176,410,000  4,600  176,410,000  44,206,934  10.43% 
VIP 5,200  40,248,000  900  6,966,000  4,300  33,282,000  32,150,921  2.04% 
HHP 4,100  43,050,000  4,100  43,050,000  13,895,438  2.79% 
TTA 4,100  58,015,000  4,100  58,015,000  71,045,057  0.27% 
OCB 4,200  84,630,000  100  2,015,000  4,100  82,615,000  3,946,671  21.71% 
TNT 4,100  45,715,000  4,100  45,715,000  24,677,040  0.61% 
HSL 4,000  26,920,000  4,000  26,920,000  15,219,095  1.69% 
SMB 4,000  165,600,000  4,000  165,600,000  10,832,995   
DC4 4,000  55,400,000  4,000  55,400,000  24,906,618  0.14% 
TIP 3,900  112,515,000  3,900  112,515,000  8,601,313  15.92% 
HTI 4,000  73,800,000  200  3,690,000  3,800  70,110,000  8,112,408  16.48% 
YEG 5,100  84,660,000  1,600  26,560,000  3,500  58,100,000  26,248,415  16.46% 
SVD 2,900  20,677,000  2,900  20,677,000  12,553,500  0.34% 
TCO 3,200  40,160,000  300  3,765,000  2,900  36,395,000  8,507,844   
C32 2,700  71,145,000  2,700  71,145,000  6,697,239  4.44% 
VNG 2,600  30,940,000  2,600  30,940,000  47,175,264  0.50% 
HTV 2,000  25,800,000  2,000  25,800,000  5,130,386  9.85% 
PAN 8,700  193,140,000  7,000  155,400,000  1,700  37,740,000  87,772,261  8.21% 
HCD 2,900  31,610,000  1,200  13,080,000  1,700  18,530,000  15,263,125  0.68% 
CRC 2,600  21,060,000  1,000  8,100,000  1,600  12,960,000  14,927,430   
ACC 1,500  22,425,000  1,500  22,425,000  42,708,072  8.33% 
PGV 1,400  40,320,000  1,400  40,320,000  561,545,223  0.02% 
NCT 1,500  132,450,000  100  8,830,000  1,400  123,620,000  9,699,347  11.93% 
EIB 1,400  45,500,000  1,400  45,500,000  137,542  30.14% 
TCM 1,200  72,840,000  1,200  72,840,000  1,928,652  46.36% 
THG 1,200  93,960,000  1,200  93,960,000  7,623,433  1.27% 
VMD 1,400  39,340,000  200  5,620,000  1,200  33,720,000  7,344,950  1.43% 
HVN 47,100  840,735,000  45,900  819,315,000  1,200  21,420,000  530,518,365  6.04% 
ICT 1,100  18,040,000  1,100  18,040,000  32,002,128  0.57% 
HII 1,800  17,352,000  700  6,748,000  1,100  10,604,000  36,129,427   
LIX 1,100  49,060,000  100  4,460,000  1,000  44,600,000  13,019,035  8.82% 
VNL 1,000  22,700,000  1,000  22,700,000  3,551,760  9.10% 
VFG 1,000  51,800,000  1,000  51,800,000  14,883,572  2.62% 
DHA 1,500  68,250,000  600  27,300,000  900  40,950,000  5,200,958  14.99% 
SHI 800  11,960,000  800  11,960,000  73,411,432  0.12% 
CTI 800  11,880,000  800  11,880,000  30,373,693  0.91% 
NSC 800  73,840,000  800  73,840,000  7,125,592  8.49% 
SGR 800  16,960,000  800  16,960,000  29,387,326  0.02% 
KHP 2,500  28,000,000  1,700  19,040,000  800  8,960,000  27,629,752  2.15% 
TMP 1,000  60,000,000  200  12,000,000  800  48,000,000  33,832,330   
PGC 1,100  24,860,000  400  9,040,000  700  15,820,000  27,298,460  3.76% 
DQC 1,300  35,100,000  600  16,200,000  700  18,900,000  16,351,561  1.76% 
TDH 1,100  8,910,000  400  3,240,000  700  5,670,000  53,437,844   
FUCVREIT 800  6,560,000  200  1,640,000  600  4,920,000  2,356,210  1.88% 
RAL 1,100  143,000,000  600  78,000,000  500  65,000,000  10,603,235  3.79% 
VTO 400  4,360,000  400  4,360,000  37,167,167  2.46% 
FUESSV50 500  9,750,000  100  1,950,000  400  7,800,000  7,015,450   
FTS 2,600  98,150,000  2,200  83,050,000  400  15,100,000  113,583,748   
VPH 2,300  21,045,000  2,000  18,300,000  300  2,745,000  46,076,869  0.68% 
TLG 300  12,720,000  300  12,720,000  58,264,106   
GMH 200  3,300,000  200  3,300,000  8,242,400  0.05% 
DSN 100  4,680,000  100  4,680,000  3,373,744   
SGN 100  6,770,000  100  6,770,000  9,245,354  2.47% 
TYA 1,200  22,800,000  1,100  20,900,000  100  1,900,000  2,467,380   
TCT 100  3,870,000  100  3,870,000  3,800,230  19.28% 
TBC 100  2,990,000  100  2,990,000  30,492,816  0.98% 
STK 100  5,570,000  100  5,570,000  61,751,868  13.16% 
SCS 200  33,420,000  100  16,710,000  100  16,710,000  12,691,441   
QBS   49.00% 
PTL 65,895,000  -65,895,000  48,419,839  0.59% 
VTB 27,100,000  27,100,000  5,332,169  4.99% 
LSS   49.00% 
ASP 3,525,000  3,525,000  72  49.00% 
PNC 5,323,276  0.80% 
PMG 11,034,865  25.19% 
PSH   49.01% 
AST 88,000,000  88,000,000  2,856,393  42.65% 
VSI 6,395,740  0.55% 
BHN 73,158,770  17.44% 
PJT   49.00% 
UIC 161,400,000  -161,400,000    49.00% 
MSB   28.15% 
MWG 490,500  68,179,500,000  490,500  68,179,500,000    49.03% 
NHH 1,000  18,200,000  1,000  18,200,000  36,294,509  0.20% 
NAV 27,240,000  -27,240,000  3,856,890  0.79% 
CAV 100,800,000  -100,800,000  28,112,302  0.19% 
CCI   49.57% 
MCP 7,359,461  0.17% 
C47   49.00% 
MDG 5,335,425  0.00% 
PDN 269,520,000  -269,520,000    49.00% 
PAC 68,700,000  -68,700,000  16,792,151  12.87% 
PGD 3,120,000  3,120,000  2,319,709  46.42% 
PIT 7,326,918  0.85% 
PGI 55,200,000  55,200,000  87,957,860  20.68% 
BTP 24,081,274  9.19% 
BTT 5,966,857  4.80% 
NVT 90,453,410  0.05% 
OPC 11,200,000  -11,200,000  12,797,035  0.85% 
BRC 122,670,000  -122,670,000    49.00% 
ASG 2,970,000  2,970,000  22,049,139  0.86% 
TRC 163,800,000  -163,800,000  14,477,350  0.76% 
TCB 2,788,000,000  2,788,000,000    22.03% 
TCR 60,072  11.06% 
TDP 29,475,217  0.05% 
TDG 722,000  -722,000    49.00% 
SZL   53.87% 
TSC   36.75% 
ST8   49.00% 
STG 3,110,000  -3,110,000  47,993,160  0.15% 
SVI 24,920,000  -24,920,000  667,334  94.80% 
SVC 15,690,983  1.91% 
ABS   37.69% 
TN1 17,223,633  0.15% 
TNC 4,900,000  -4,900,000  9,325,090  0.56% 
TRA 19,080,000  19,080,000  1,920,295  44.37% 
ABR 10,800,000  -10,800,000  10,249,900  48.75% 
TMT 6,045,000  8,060,000  -2,015,000  17,183,456  2.95% 
TGG   49.00% 
TDW 3,992,520  3.03% 
THI 24,255,000  -24,255,000  23,875,440  0.07% 
ACB 853,500,000  853,500,000    30.00% 
TIX 14,560,996  0.46% 
SSC 32,000,000  32,000,000  7,179,268  1.26% 
TTB 518,000  -518,000    24.86% 
SCD 3,580,640  6.89% 
SFC 2,285,000  2,285,000  5,431,129  0.91% 
SFI 84,600,000  -84,600,000  6,286,252  10.22% 
SFG 4,590,000  4,590,000  23,132,744  0.70% 
SBV 23,315,470  14.79% 
TTE 14,242,630  0.01% 
S4A 20,645,820  0.08% 
APC 6,791,528  15.41% 
SBA 333,720,000  333,720,000  29,414,376  0.37% 
SAV 12,100,000  12,100,000  853,480  44.78% 
SPM 6,589,620  1.96% 
AGM 6,450,000  -6,450,000    49.00% 
SRC 13,724,334  0.10% 
SSB 8,512,500,000  74,910,000  8,437,590,000  81,278,818  0.10% 
SRF 36,450,000  5,400,000  31,050,000  18,926,312  49.25% 
SMA 9,963,086  0.05% 
SHA 27,720,000  -27,720,000  16,095,656  0.88% 
SGT   49.00% 
YBM 4,692,000  4,692,000  6,990,614  0.11% 
SII 44,183  48.93% 
SHP 2,790,000  2,790,000  44,243,629  5.28% 
VAF 18,439,186  0.04% 
HU3 4,419,782  4.80% 
CLC 86,710,000  86,710,000  12,272,439  2.17% 
CKG   49.00% 
HU1 304,200,000  304,200,000  4,620,570  3.79% 
GAB 4,425,748  0.30% 
HTL 163,200,000  73,440,000  89,760,000  379,451  45.84% 
DCL 5,340,000  -5,340,000    39.47% 
HVX 500,000  500,000  19,251,301  0.79% 
IMP 60,300,000  60,300,000  17,391,447  48.95% 
VPS 11,822,923  0.67% 
FIT   37.87% 
ILB 21,960,000  21,960,000  11,758,300  1.01% 
FUEIP100 4,645,000  4,645,000  5,661,000  0.75% 
FUCTVGF3 9,751,392   
FPT 300,000  31,680,000,000  300,000  31,680,000,000  24  48.64% 
CLL 2,900,000  2,900,000  14,338,639  6.83% 
HOT 3,913,780  0.08% 
HAS 3,375,000  -3,375,000  2,576,254  17.23% 
CVT 18,166,532  0.49% 
COM 6,340,000  -6,340,000  6,865,987  0.38% 
VID 1,920,000  1,920,000  17,634,120  0.34% 
CSM 18,000,000  18,000,000  51,031,660  0.75% 
HMC 19,530,000  231,570,000  -212,040,000    49.00% 
D2D 347,760,000  35,280,000  312,480,000  14,079,888  3.54% 
GSP   49.00% 
CLW 5,745,410  4.80% 
DBT   49.00% 
GTA 5,034,005  0.63% 
DAH   49.00% 
DAT 27,041,564  0.02% 
CMV   49.00% 
ITC   49.25% 
VPD 52,136,764  0.09% 
DTT 3,975,193  0.24% 
DRL 53,600,000  53,600,000  4,470,360  1.94% 
DRH   49.26% 
VCA 285,525,000  285,525,000  6,404,600  6.83% 
DXV 2,212,000  2,212,000  4,784,650  0.67% 
LAF 11,450,000  -11,450,000  6,919,672  2.02% 
L10 9,135,000  9,135,000  4,734,946  1.14% 
DTA 6,125,000  -6,125,000  8,834,751  0.09% 
CEE 20,331,350  0.01% 
LBM 18,100,000  18,100,000  3,753,821  12.46% 
DTL 30,101,924  0.00% 
VNS 19,925,263  19.64% 
CDC 10,679,987  0.43% 
VDP   39.39% 
LM8 4,432,313  1.79% 
DMC 253,215,000  253,215,000  15,597,424  55.09% 
FDC 18,921,425  0.02% 
LEC 12,786,677  0.01% 
DHG 100  9,300,000  100  9,300,000  59,832,969  54.24% 
EMC   49.00% 
EVG   49.00% 
LGC 7,737,335  44.99% 
CHP 336,285,000  336,285,000  66,223,599  3.92% 
KPF 100  1,350,000  -100  -1,350,000  27,610,834  3.64% 
VDS 100  2,230,000  -100  -2,230,000  102,650,379  2.34% 
VCF 100  23,610,000  -100  -23,610,000  12,847,768  0.66% 
SJS 100  7,200,000  -100  -7,200,000  14,214,676  0.72% 
GDT 200  9,600,000  400  19,200,000  -200  -9,600,000  4,839,169   
VPB 300  9,315,000  -300  -9,315,000    17.86% 
HID 7,000  47,740,000  7,300  49,786,000  -300  -2,046,000  27,896,269  1.53% 
HRC 300  15,600,000  -300  -15,600,000  14,605,662  0.65% 
FUEKIV30 27,000  227,340,000  27,300  229,866,000  -300  -2,526,000  2,329,100  122.13% 
TCL 100  3,600,000  500  18,000,000  -400  -14,400,000  12,834,726  6.44% 
VRC 400  5,700,000  -400  -5,700,000  24,249,484  0.50% 
ABT 500  21,000,000  -500  -21,000,000  6,663,906  2.16% 
TMS 500  46,500,000  -500  -46,500,000  5,592,019  43.72% 
BBC 500  37,250,000  -500  -37,250,000  9,212,283  0.87% 
IBC 500  10,100,000  -500  -10,100,000  25,700,237  0.09% 
NHT 500  14,150,000  -500  -14,150,000  8,201,463  5.64% 
HUB 900  24,705,000  1,500  41,175,000  -600  -16,470,000  9,111,829  1.19% 
VPI 700  42,980,000  -700  -42,980,000  105,853,990   
DHM 800  8,400,000  -800  -8,400,000  15,136,929  0.79% 
SJF 500  5,425,000  1,300  14,105,000  -800  -8,680,000  38,656,986  0.19% 
BAF 8,800  333,520,000  9,600  363,840,000  -800  -30,320,000  38,581,600  0.29% 
REE 243,900  20,438,820,000  244,900  20,522,620,000  -1,000  -83,800,000    42.75% 
AAM 1,100  13,420,000  -1,100  -13,420,000  5,931,492  1.13% 
LCM 100  391,000  1,200  4,692,000  -1,100  -4,301,000  10,176,220  7.69% 
APG 50,200  488,446,000  51,500  501,095,000  -1,300  -12,649,000  143,720,948  1.77% 
MSH 500  36,250,000  2,000  145,000,000  -1,500  -108,750,000  20,607,336  7.79% 
SJD 2,200  38,830,000  4,000  70,600,000  -1,800  -31,770,000  24,078,539  14.10% 
FRT 107,300  13,358,850,000  109,200  13,595,400,000  -1,900  -236,550,000  23,734,692  18.95% 
RDP 1,900  17,841,000  -1,900  -17,841,000  24,399,609  0.28% 
NHA 4,200  131,880,000  6,200  194,680,000  -2,000  -62,800,000  20,384,979  0.67% 
DPR 2,200  167,200,000  -2,200  -167,200,000     
MHC 900  7,335,000  3,400  27,710,000  -2,500  -20,375,000  19,227,009  2.57% 
SC5 2,600  52,000,000  -2,600  -52,000,000  6,698,509  4.30% 
CTF 6,900  177,330,000  9,800  251,860,000  -2,900  -74,530,000  35,007,111  0.65% 
PLP 1,900  20,140,000  4,900  51,940,000  -3,000  -31,800,000  27,943,984  2.43% 
TDC 5,700  83,505,000  8,700  127,455,000  -3,000  -43,950,000  48,834,010   
BMC 2,200  36,630,000  5,300  88,245,000  -3,100  -51,615,000  5,251,600   
ITD 3,700  50,690,000  -3,700  -50,690,000  10,069,091  1.83% 
SMC 7,000  188,650,000  11,000  296,450,000  -4,000  -107,800,000  17,216,503  20.80% 
NTL 1,500  40,800,000  6,000  163,200,000  -4,500  -122,400,000  23,888,105  9.83% 
PTC 5,200  76,700,000  -5,200  -76,700,000    27.40% 
KOS 5,300  179,670,000  -5,300  -179,670,000    49.00% 
HTN 5,600  216,720,000  -5,600  -216,720,000  42,665,086  1.12% 
BIC 300  8,055,000  6,000  161,100,000  -5,700  -153,045,000  2,966,501  46.47% 
ACL 400  10,320,000  6,300  162,540,000  -5,900  -152,220,000  18,552,401  2.55% 
TDM 6,500  232,700,000  -6,500  -232,700,000  37,972,346   
NNC 6,900  127,650,000  -6,900  -127,650,000  9,017,969  7.86% 
SVT 7,200  121,680,000  -7,200  -121,680,000  4,873,221  7.92% 
PHR 18,700  1,176,230,000  26,300  1,654,270,000  -7,600  -478,040,000  47,490,986  13.95% 
FMC 2,200  131,780,000  10,100  604,990,000  -7,900  -473,210,000  11,364,127  32.62% 
ELC 400  7,600,000  8,400  159,600,000  -8,000  -152,000,000  23,189,286  3.47% 
ASM 5,500  99,275,000  13,700  247,285,000  -8,200  -148,010,000  157,784,152  2.01% 
EVE 19,700  300,425,000  28,400  433,100,000  -8,700  -132,675,000  14,391,629   
FUESSV30 100  1,643,000  9,900  162,657,000  -9,800  -161,014,000  3,336,180   
PTB 6,100  470,920,000  16,000  1,235,200,000  -9,900  -764,280,000  14,575,566   
VRE 355,800  10,531,680,000  366,300  10,842,480,000  -10,500  -310,800,000  418,862,913   
KMR 100  558,000  11,500  64,170,000  -11,400  -63,612,000  21,218,609  62.70% 
CTS 5,700  127,110,000  17,100  381,330,000  -11,400  -254,220,000  54,042,821  1.99% 
ADS 12,100  349,690,000  -12,100  -349,690,000  18,362,033  1.77% 
SKG 12,700  185,420,000  -12,700  -185,420,000  8,201,485  36.05% 
CMX 13,100  254,795,000  -13,100  -254,795,000  39,875,643  6.09% 
DPG 14,000  767,200,000  -14,000  -767,200,000  30,671,214  0.32% 
BVH 5,400  288,900,000  19,800  1,059,300,000  -14,400  -770,400,000  168,536,852  26.30% 
TNH 4,300  168,560,000  18,700  733,040,000  -14,400  -564,480,000  9,152,424  31.36% 
TCD 5,300  80,030,000  20,300  306,530,000  -15,000  -226,500,000  109,426,931  0.24% 
HDG 53,900  2,721,950,000  70,100  3,540,050,000  -16,200  -818,100,000  76,452,734  12.49% 
CMG 158,500  9,351,500,000  175,100  10,330,900,000  -16,600  -979,400,000  10,334,983   
VPG 16,700  773,210,000  -16,700  -773,210,000  34,757,004  1.33% 
FUEVN100 34,300  583,100,000  51,000  867,000,000  -16,700  -283,900,000  8,529,970   
CNG 17,300  622,800,000  -17,300  -622,800,000  12,327,197  3.34% 
GIL 2,900  202,710,000  20,500  1,432,950,000  -17,600  -1,230,240,000  28,150,240   
FUEMAV30 2,800  43,232,000  20,800  321,152,000  -18,000  -277,920,000  6,125,020   
DVP 18,200  1,033,760,000  -18,200  -1,033,760,000  14,260,320  13.35% 
BWE 20,800  1,037,920,000  -20,800  -1,037,920,000  58,034,730  18.92% 
LHG 3,500  122,150,000  25,100  875,990,000  -21,600  -753,840,000  17,388,145  14.22% 
CTD 600  29,640,000  22,400  1,106,560,000  -21,800  -1,076,920,000  3,320,861   
GMC 24,000  523,200,000  -24,000  -523,200,000  13,461,954  8.22% 
SZC 100  5,190,000  25,400  1,318,260,000  -25,300  -1,313,070,000  46,369,190  2.63% 
KSB 29,400  999,600,000  -29,400  -999,600,000  36,322,512  1.61% 
BSI 31,300  898,310,000  -31,300  -898,310,000  119,320,431   
PDR 58,600  3,140,960,000  90,500  4,850,800,000  -31,900  -1,709,840,000  313,812,012   
VNM 213,200  15,201,160,000  245,200  17,482,760,000  -32,000  -2,281,600,000  952,025,982  54.45% 
BMI 5,500  178,750,000  40,700  1,322,750,000  -35,200  -1,144,000,000  19,765,617   
CSV 2,100  97,125,000  38,100  1,762,125,000  -36,000  -1,665,000,000  21,479,020  1.40% 
HT1 100  1,700,000  38,600  656,200,000  -38,500  -654,500,000  179,573,218   
VJC 10,900  1,362,500,000  49,800  6,225,000,000  -38,900  -4,862,500,000  71,332,586  17.40% 
KHG 400  4,300,000  39,600  425,700,000  -39,200  -421,400,000  214,665,093  0.56% 
IJC 5,000  92,000,000  44,300  815,120,000  -39,300  -723,120,000  93,796,302  5.80% 
GEG 1,900  43,320,000  43,400  989,520,000  -41,500  -946,200,000  42,463,465  36.02% 
LDG 22,700  308,720,000  64,800  881,280,000  -42,100  -572,560,000  116,478,143  0.51% 
BFC 5,000  142,250,000  53,100  1,510,695,000  -48,100  -1,368,445,000  25,225,978   
NBB 500  10,000,000  48,600  972,000,000  -48,100  -962,000,000  47,373,390  1.52% 
BCG 13,400  286,760,000  62,700  1,341,780,000  -49,300  -1,055,020,000  238,122,831  2.69% 
ANV 800  38,000,000  54,600  2,593,500,000  -53,800  -2,555,500,000  59,538,952   
HDC 55,600  3,463,880,000  -55,600  -3,463,880,000  39,965,654  2.78% 
HAX 3,900  87,360,000  59,800  1,339,520,000  -55,900  -1,252,160,000  9,661,738  15.34% 
DGW 34,300  4,181,170,000  97,400  11,873,060,000  -63,100  -7,691,890,000  20,409,578   
AAA 9,200  117,300,000  73,600  938,400,000  -64,400  -821,100,000  319,194,420   
VSC 200  9,380,000  66,200  3,104,780,000  -66,000  -3,095,400,000  47,534,353  5.88% 
BID 2,800  98,280,000  76,200  2,674,620,000  -73,400  -2,576,340,000  666,665,841  16.82% 
VOS 4,500  70,875,000  79,100  1,245,825,000  -74,600  -1,174,950,000  67,301,490  0.93% 
VGC 19,300  775,860,000  94,400  3,794,880,000  -75,100  -3,019,020,000  199,131,608  4.59% 
VHC 13,400  1,366,800,000  89,900  9,169,800,000  -76,500  -7,803,000,000  136,693,644   
FCN 89,200  1,552,080,000  171,700  2,987,580,000  -82,500  -1,435,500,000  28,603,991  31.83% 
DCM 1,326,900  46,839,570,000  1,411,200  49,815,360,000  -84,300  -2,975,790,000  209,910,703   
TCH 11,300  157,070,000  101,500  1,410,850,000  -90,200  -1,253,780,000  312,284,797   
LPB 500  7,600,000  91,700  1,393,840,000  -91,200  -1,386,240,000  6,908,059  3.66% 
HBC 24,900  537,840,000  118,600  2,561,760,000  -93,700  -2,023,920,000  85,447,234  14.22% 
KDC 2,300  125,580,000  99,700  5,443,620,000  -97,400  -5,318,040,000  73,981,320   
SAB 44,100  6,747,300,000  146,400  22,399,200,000  -102,300  -15,651,900,000  239,613,959   
PET 109,600  4,334,680,000  -109,600  -4,334,680,000    48.48% 
FUESSVFL 500  8,750,000  121,600  2,128,000,000  -121,100  -2,119,250,000  8,915,400  600.70% 
TPB 13,400  423,440,000  139,900  4,420,840,000  -126,500  -3,997,400,000  1,325,363  29.92% 
GAS 6,400  688,640,000  145,700  15,677,320,000  -139,300  -14,988,680,000  882,764,372  2.88% 
GVR 600  15,210,000  143,100  3,627,585,000  -142,500  -3,612,375,000  498,886,040  0.53% 
HQC 78,700  439,146,000  231,700  1,292,886,000  -153,000  -853,740,000  229,446,693  0.86% 
AMD 2,500  8,900,000  163,100  580,636,000  -160,600  -571,736,000  78,429,293  1.03% 
LCG 700  10,710,000  162,000  2,478,600,000  -161,300  -2,467,890,000  83,521,210  2.11% 
VIX 27,000  351,000,000  189,500  2,463,500,000  -162,500  -2,112,500,000  523,829,847   
ITA 27,700  332,400,000  194,300  2,331,600,000  -166,600  -1,999,200,000  397,580,466  1.41% 
KBC 351,200  15,435,240,000  533,400  23,442,930,000  -182,200  -8,007,690,000  174,951,315   
NKG 600  18,060,000  189,400  5,700,940,000  -188,800  -5,682,880,000  86,621,713  10.52% 
BCM 25,000  1,860,000,000  220,500  16,405,200,000  -195,500  -14,545,200,000  479,597,000   
SCR 200,100  2,651,325,000  -200,100  -2,651,325,000  177,416,131  0.57% 
DXS 11,000  211,750,000  216,300  4,163,775,000  -205,300  -3,952,025,000  96,855,914   
KDH 46,100  1,910,845,000  253,500  10,507,575,000  -207,400  -8,596,730,000  112,776,202   
CII 25,800  566,310,000  233,800  5,131,910,000  -208,000  -4,565,600,000  108,487,597  12.02% 
POW 33,900  445,785,000  255,100  3,354,565,000  -221,200  -2,908,780,000  1,098,422,207   
IDI 100  2,365,000  223,300  5,281,045,000  -223,200  -5,278,680,000  109,875,700  0.73% 
VCG 7,700  207,130,000  261,400  7,031,660,000  -253,700  -6,824,530,000  204,171,278   
NVL 51,600  4,024,800,000  346,800  27,050,400,000  -295,200  -23,025,600,000  823,678,475   
TTF 14,500  140,795,000  322,100  3,127,591,000  -307,600  -2,986,796,000  203,284,277  0.59% 
MSN 306,400  33,275,040,000  646,700  70,231,620,000  -340,300  -36,956,580,000  288,352,961   
SHB 13,200  199,320,000  358,200  5,408,820,000  -345,000  -5,209,500,000  698,275,271  3.82% 
DPM 658,100  37,182,650,000  1,100,000  62,150,000,000  -441,900  -24,967,350,000  135,059,858   
HAG 5,800  52,664,000  645,800  5,863,864,000  -640,000  -5,811,200,000  444,711,022  1.05% 
PVD 10,600  232,140,000  733,000  16,052,700,000  -722,400  -15,820,560,000  186,897,243   
VIC 69,800  5,423,460,000  918,300  71,351,910,000  -848,500  -65,928,450,000  1,382,271,522   
E1VFVN30 3,419,700  74,994,021,000  4,421,400  96,961,302,000  -1,001,700  -21,967,281,000  24,229,870   
GEX 71,100  1,677,960,000  1,392,700  32,867,720,000  -1,321,600  -31,189,760,000  342,553,678   
VND 105,400  2,566,490,000  1,621,600  39,485,960,000  -1,516,200  -36,919,470,000  998,546,868   
STB 359,100  8,043,840,000  1,896,900  42,490,560,000  -1,537,800  -34,446,720,000  177,682,963   
DXG 489,000  13,300,800,000  2,589,500  70,434,400,000  -2,100,500  -57,133,600,000  116,697,065   
HPG 359,100  12,568,500,000  3,305,500  115,692,500,000  -2,946,400  -103,124,000,000  1,243,643,545   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.