TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 72,699,416 34.22% 4,653,475,040,000 50.39%
Tổng bán 24,692,424 11.62% 1,539,806,070,000 16.67%
Chênh lệch mua bán +48,006,992   +3,113,668,970,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
NVL 52,570,250  3,417,404,750,000  371,980  26,059,670,000  52,198,270  3,391,345,080,000  325,673,893  11.21% 
STB 1,851,680  28,372,140,000  1,169,820  17,777,210,000  681,860  10,594,930,000  241,861,725  13.72% 
DXG 802,420  29,168,670,000  325,120  11,850,010,000  477,300  17,318,660,000  20,059,573  42.38% 
HPG 839,490  48,242,710,000  362,340  20,788,990,000  477,150  27,453,720,000  137,726,328  39.92% 
HDB 1,327,760  65,303,350,000  944,860  46,440,400,000  382,900  18,862,950,000  20,304,510  27.93% 
SSI 511,580  21,030,780,000  202,660  8,291,130,000  308,920  12,739,650,000  227,945,476  54.42% 
VHC 223,760  17,254,470,000  500  38,500,000  223,260  17,215,970,000  57,690,766  37.57% 
HSG 194,730  3,621,180,000  47,510  886,000,000  147,220  2,735,180,000  79,385,165  26.32% 
CTS 139,000  2,007,940,000  3,000  42,900,000  136,000  1,965,040,000  37,008,349  11.10% 
TDH 125,720  2,021,910,000  125,720  2,021,910,000  109,614  48.87% 
TDG 123,500  1,647,600,000  123,500  1,647,600,000  5,736,770  4.53% 
CCL 96,200  364,100,000  100  390,000  96,100  363,710,000  20,998,153  4.79% 
IDI 106,900  1,561,920,000  30,050  447,510,000  76,850  1,114,410,000  87,630,402  0.75% 
GAS 388,580  50,381,110,000  312,350  40,489,870,000  76,230  9,891,240,000  870,230,882  3.53% 
CVT 61,700  3,030,370,000  450  22,190,000  61,250  3,008,180,000  25,721,879  4.34% 
PC1 59,930  1,983,680,000  59,930  1,983,680,000  12,987,104  37.75% 
EIB 50,490  785,100,000  3,000  47,700,000  47,490  737,400,000  9,162  30.00% 
GIL 44,400  1,915,590,000  44,400  1,915,590,000  5,718,218  7.93% 
HCM 84,900  6,689,950,000  40,990  3,226,310,000  43,910  3,463,640,000  54,056,567  58.34% 
GEX 40,200  1,506,830,000  40,200  1,506,830,000  88,923,367  15.67% 
PVT 64,940  1,319,070,000  25,630  520,660,000  39,310  798,410,000  42,893,815  33.76% 
VPH 23,950  231,920,000  23,950  231,920,000  22,149,731  14.16% 
DHG 24,900  2,714,110,000  2,750  300,020,000  22,150  2,414,090,000  2,647,676  46.97% 
CHP 15,610  379,380,000  15,610  379,380,000  57,329,158  3.50% 
VCI 136,560  14,342,300,000  121,440  12,758,640,000  15,120  1,583,660,000  11,407,783  39.49% 
DPR 12,840  503,640,000  12,840  503,640,000  12,053,800  20.97% 
GTN 8,000  93,150,000  8,000  93,150,000  143,430,337  42.63% 
ASM 7,900  109,260,000  7,900  109,260,000  114,834,223  1.53% 
BCE 8,000  53,800,000  540  3,610,000  7,460  50,190,000  13,362,480  4.46% 
VOS 7,300  15,210,000  7,300  15,210,000  66,933,790  1.19% 
TIE 6,500  65,000,000  6,500  65,000,000  4,270,191  4.38% 
AST 6,500  536,250,000  500  41,300,000  6,000  494,950,000  9,589,840  22.36% 
AGR 6,000  29,160,000  6,000  29,160,000  99,722,725  1.96% 
HAH 6,390  100,960,000  820  12,960,000  5,570  88,000,000  7,967,255  25.91% 
SKG 5,480  140,290,000  5,480  140,290,000  4,788,608  39.02% 
PTB 5,230  512,370,000  5,230  512,370,000  9,592,051  13.76% 
CAV 5,190  298,940,000  5,190  298,940,000  27,995,936  0.28% 
TVS 5,000  70,500,000  5,000  70,500,000  21,489,897  11.87% 
VIS 5,000  170,000,000  320  10,960,000  4,680  159,040,000  17,921,170  24.73% 
HAI 3,140  12,210,000  3,140  12,210,000  88,571,452  0.52% 
STG 3,000  60,600,000  3,000  60,600,000  41,636,747  0.27% 
OGC 2,200  4,950,000  2,200  4,950,000  144,307,614  0.90% 
DLG 2,000  6,280,000  2,000  6,280,000  103,065,389  12.84% 
EVG 1,000  5,340,000  1,000  5,340,000  14,185,460  1.72% 
DMC 661,340  69,407,760,000  660,400  69,309,430,000  940  98,330,000  12,755,973  63.27% 
IBC 800  22,880,000  800  22,880,000  32,602,800  1.67% 
VTB 690  12,870,000  690  12,870,000  4,909,347  8.03% 
BBC 500  37,500,000  500  37,500,000  133,204  48.14% 
DAG 500  4,050,000  500  4,050,000  17,872,337  5.53% 
TCL 480  12,180,000  480  12,180,000  7,320,247  14.05% 
SZL 2,670  93,230,000  2,220  76,810,000  450  16,420,000  6,549,630  16.25% 
TRA 1,090  98,100,000  740  65,850,000  350  32,250,000  171,827  48.59% 
IMP 710  44,720,000  400  25,150,000  310  19,570,000  2,647  48.99% 
PJT 280  3,800,000  20  280,000  260  3,520,000  5,142,501  15.52% 
GTA 250  3,850,000  250  3,850,000  4,113,240  9.45% 
NLG 210  8,380,000  210  8,380,000  49.00% 
KHP 210  2,010,000  210  2,010,000  13,082,619  17.51% 
LIX 410  18,720,000  200  9,060,000  210  9,660,000  7,849,544  24.77% 
DVP 170  10,260,000  170  10,260,000  13,321,690  15.70% 
LBM 120  3,930,000  120  3,930,000  3,628,501  6.31% 
ABT 120  4,290,000  120  4,290,000  6,240,507  4.76% 
FIT 100  600,000  100  600,000  119,954,061  1.91% 
TLG 70  6,890,000  70  6,890,000  36,435,580  27.93% 
VCF 50  7,500,000  50  7,500,000  12,874,931  0.56% 
HAX 50  1,000,000  50  1,000,000  9,141,878  9.84% 
HAG 50  280,000  50  280,000  347,532,158  5.88% 
CNG 40  1,170,000  40  1,170,000  6,796,757  23.83% 
VFG 40  1,980,000  40  1,980,000  7,533,025  17.31% 
HAS 50  490,000  30  290,000  20  200,000  2,237,915  21.03% 
SPM 20  280,000  20  280,000  6,454,770  2.89% 
SGT 20  130,000  20  130,000  26,510,896  13.18% 
DGW 20  540,000  20  540,000  15,761,235  10.32% 
C32 20  720,000  20  720,000  2,377,036  31.60% 
SFI 10  280,000  10  280,000  1,641,747  35.24% 
VDS 10  130,000  10  130,000  44,196,040  0.43% 
TNA 10  380,000  10  380,000  4,419,260  13.90% 
GSP 10  150,000  10  150,000  10,784,480  13.05% 
PGC 10  150,000  10  150,000  22,583,404  11.57% 
CMT 10  90,000  10  90,000  2,553,730  17.08% 
GMC 10  260,000  10  260,000  5,323,746  14.78% 
HNG 10  90,000  10  90,000  420,948,968  1.53% 
SCD 3,252,530  10.73% 
PMG 16,162,440  0.02% 
SFC 5,422,561  0.98% 
MDG 5,279,875  0.51% 
LHG 16,272,704  16.46% 
LM8 3,711,321  9.47% 
SGR 19,390,554  0.03% 
MBB 20.00% 
MCP 7,281,215  0.69% 
MCG 25,472,177  4.71% 
SFG 23,162,671  0.43% 
PPI 23,387,501  0.57% 
PDN 6,020,638  0.24% 
PET 26,215,523  18.73% 
NVT 47,766,230  47.22% 
PTC 8,761,715  0.32% 
OPC 10,270,822  8.42% 
PGI 24,981,343  20.84% 
PME   49.00% 
PLP 5,192,070  14.39% 
PNJ 49.00% 
PNC 5,327,948  0.74% 
PGD 18,744,365  28.17% 
SAV 2,220  48.98% 
NBB 6,094,734  34.75% 
S4A 20,662,220  0.04% 
SBA 29,458,792  0.30% 
MHC 15,123,888  2.80% 
NAF 10,385,622  14.38% 
NTL 24,914,900  9.83% 
PXT 9,576,700  1.12% 
PXS 22,111,745  12.15% 
RDP 13,725,255  0.48% 
PIT 7,331,346  0.77% 
QCG 131,462,257  1.22% 
TSC 71,769,675  0.39% 
TS4 7,600,587  1.97% 
TPC 11,333,666  2.61% 
TTF 91,052,839  6.57% 
UDC 17,127,000  0.07% 
TVT 10,233,770  0.27% 
TV1 13,073,030  0.02% 
TMP 34,121,180  0.26% 
TLH 40,060,305  5.91% 
TLD 8,820,000   
TMT 16,631,185  4.40% 
TPB 25.00% 
TNT 12,452,140  0.34% 
TNC 8,962,980  2.44% 
UIC 2,535,550  17.31% 
VPG 9,799,850   
VPD 50,171,491  0.05% 
VNL 3,503,110  10.08% 
VPK 4,291,541  20.39% 
VSI 6,382,420  0.65% 
VRC 24,377,857  0.24% 
VPS 11,802,950  0.75% 
VID 12,405,516  0.39% 
VDP 6,107,229  1.22% 
VAF 18,391,645  0.12% 
VIP 28,897,413  6.80% 
VNG 33,021,417  5.09% 
VNE 30,195,631  15.61% 
VMD 6,819,091  4.84% 
SRF 7,285,819  26.58% 
SRC 13,702,809  0.18% 
SMC 6,040,119  22.98% 
SSC 7,167,689  1.19% 
SVC 11,092  48.96% 
STT 940,058  37.25% 
ST8   49.00% 
SHP 41,657,508  4.55% 
SHI 30,262,729  1.89% 
SHA 13,233,010  1.02% 
SII 25,120  48.96% 
SMA 7,892,290  0.04% 
SJS 37,740,638  11.26% 
SJF 32,305,900  0.05% 
SVI 5,264,905  7.97% 
TDW 3,937,130  2.68% 
TDC 47,249,950  1.75% 
TCT 3,922,110  18.33% 
THG 5,820,565  0.49% 
TIX 10,584,299  8.91% 
TIP 9,024,230  14.30% 
THI 23,752,760  0.33% 
TBC 30,837,796  0.44% 
TAC 15,976,880  1.84% 
SVT 5,157,049  0.01% 
TCD 13,214,603  10.62% 
TCR 107,374  97.89% 
TCO 8,725,254  2.37% 
TCM 49.00% 
HAR 49,468,247  0.19% 
HAP 23,207,705  7.28% 
GMD   21.00% 
CDC 7,639,653  0.36% 
CDO 15,102,980  1.06% 
HCD 13,082,440  0.55% 
CLG 8,409,280  9.24% 
FDC 18,669,888  0.67% 
CLL 14,189,359  7.27% 
CEE 20,194,910  0.34% 
FTM 24,496,000  0.01% 
CIG 15,451,474  0.01% 
CCI 7,945,073  4.22% 
HOT 3,918,560  0.02% 
HMC 10,201,250  0.42% 
BSI 43,088,135  8.97% 
BRC 6,019,538  0.36% 
HRC 13,442,388  4.50% 
HQC 193,611,764  8.38% 
HID 13,407,834  6.58% 
BWE 73,367,660  0.09% 
C47 395,174  1.00% 
HLG 21,188,029  1.25% 
BTP 23,857,024  9.56% 
BTT 6,606,888  0.06% 
DHM 15,292,787  0.29% 
DHC 4,359,107  36.35% 
DHA 5,582,884  12.08% 
COM 6,854,668  0.46% 
DIC 10,871,407  8.11% 
CTF 8,818,800  0.01% 
DAH 15,566,430  3.48% 
D2D 4,231,230  9.46% 
CTG 131,350  4,439,630,000  131,350  4,439,630,000    30.00% 
DCM 237,556,443  2.06% 
DCL 16,392,202  3.73% 
DAT 21,468,658   
CMX 6,404,317  0.56% 
CMG 27,228,991  8.57% 
DXV 4,814,900  0.36% 
DTT 3,979,207  0.19% 
FCM 17,911,490  5.31% 
CLW 5,663,080  5.44% 
EMC 5,617,650  0.04% 
DSN 3,467,009  20.31% 
DRL 4,583,740  0.75% 
DRH 23,662,010  0.71% 
DTL 30,092,634  0.02% 
DTA 7,346,520  0.02% 
CMV 5,906,474  0.20% 
KPF 8,399,666  0.05% 
KMR 29,540,999  48.07% 
KHA 6,510,945  2.89% 
KSA 42,739,848  3.25% 
ACL 8,217,056  4.34% 
ADS 12,470,624  0.13% 
AGF 13,467,571  1.09% 
KAC 11,751,931  0.03% 
APG 6,504,961  0.92% 
ASP 16,008  48.96% 
AGM 7,762,680  6.35% 
AMD 78,906,381  0.74% 
APC 5,506,981  3.19% 
LDG 63,892,603  9.06% 
LCM 9,344,570  11.06% 
LCG 19,003,165  30.00% 
VTO 37,336,186  2.25% 
LGC 7,707,496  45.00% 
LEC 12,778,670  0.04% 
LAF 6,833,142  2.60% 
KSH 28,084,680  0.17% 
KSB 20,315,170  5.59% 
ACC 3,049,030  18.51% 
L10 4,718,747  1.29% 
LGL 16,925,037  0.08% 
AAM 6,095,755  0.76% 
HVX 19,240,861  0.85% 
HU3 4,423,073  4.77% 
IJC 61,178,654  4.38% 
ICF 5,906,310  2.88% 
HU1 4,551,920  3.48% 
HTI 8,072,328  16.64% 
BMC 4,736,644  10.78% 
HTV 4,622,684  13.72% 
HTT 9,301,500  2.49% 
ATG 7,205,670  1.66% 
ITC 29,472,153  6.34% 
ITD 6,676,737  13.98% 
BFC 20,089,192  9.90% 
NAV 10  50,000  -10  -50,000  3,681,192  2.99% 
BIC 3,000  94,500,000  3,020  95,100,000  -20  -600,000  1,734,584  47.52% 
SC5 20  580,000  -20  -580,000  6,646,914  4.64% 
LSS 30  290,000  -30  -290,000  30,504,298  5.42% 
CSV 100  3,870,000  -100  -3,870,000  12,726,206  14.43% 
SJD 200  4,640,000  -200  -4,640,000  13,184,518  29.89% 
RIC 500  3,000,000  -500  -3,000,000  5,132,113  63.52% 
DIG 1,000  21,750,000  -1,000  -21,750,000  21,035,903  40.17% 
CTI 1,000  33,300,000  -1,000  -33,300,000  13,307,905  27.88% 
FPT 128,310  8,322,600,000  129,450  8,391,760,000  -1,140  -69,160,000    49.00% 
NSC 10  1,110,000  1,200  132,000,000  -1,190  -130,890,000  5,787,854  11.16% 
TYA 10  160,000  1,200  19,390,000  -1,190  -19,230,000  3,479,749  43.28% 
PTL 1,200  4,100,000  -1,200  -4,100,000  48,440,926  0.56% 
PXI 1,200  2,580,000  -1,200  -2,580,000  14,560,290  0.47% 
FTS 1,200  19,580,000  -1,200  -19,580,000  77,474,409  22.04% 
PAC 1,850  82,030,000  3,100  136,620,000  -1,250  -54,590,000  8,160,380  31.44% 
HTL 200  6,360,000  1,470  41,050,000  -1,270  -34,690,000  175,766  47.54% 
NCT 1,550  151,590,000  2,900  282,090,000  -1,350  -130,500,000  8,158,177  16.37% 
BHN 290  31,060,000  1,670  182,040,000  -1,380  -150,980,000  72,775,830  17.60% 
POM 1,400  22,440,000  -1,400  -22,440,000  79,778,810  6.44% 
TRC 1,500  41,110,000  -1,500  -41,110,000  12,523,480  7.26% 
VHG 3,000  3,120,000  4,620  4,790,000  -1,620  -1,670,000  72,715,085  0.52% 
REE 250  9,300,000  2,000  74,400,000  -1,750  -65,100,000    49.00% 
RAL 500  62,500,000  2,500  312,500,000  -2,000  -250,000,000  5,109,178  4.57% 
EVE 3,000  53,400,000  -3,000  -53,400,000  16,018,917  61.84% 
GDT 40,636  1,869,290,000  44,456  2,051,370,000  -3,820  -182,080,000  3,576,846  25.01% 
ANV 2,260  56,230,000  6,300  158,980,000  -4,040  -102,750,000  58,837,771  1.95% 
BCG 5,000  31,500,000  -5,000  -31,500,000  38,192,504  13.64% 
BMI 9,440  280,620,000  14,650  432,910,000  -5,210  -152,290,000  3,221,795  45.47% 
CLC 150  5,090,000  5,410  183,940,000  -5,260  -178,850,000  11,548,694  4.93% 
HDC 6,000  102,000,000  -6,000  -102,000,000  13,851,639  18.27% 
KDC 4,600  173,840,000  11,000  413,370,000  -6,400  -239,530,000  75,018,888  19.77% 
FMC 4,500  130,250,000  11,000  317,700,000  -6,500  -187,450,000  16,819,231  5.87% 
PAN 1,000  63,600,000  7,990  507,370,000  -6,990  -443,770,000  71,362,078  40.63% 
ELC 3,000  34,500,000  10,100  116,170,000  -7,100  -81,670,000  13,283,859  22.92% 
MWG 7,940  790,030,000  -7,940  -790,030,000  49.00% 
TMS 5,560  189,870,000  13,500  443,710,000  -7,940  -253,840,000  49.00% 
VNS 8,400  113,270,000  -8,400  -113,270,000  7,385,868  38.12% 
DQC 50  1,690,000  8,500  283,770,000  -8,450  -282,080,000  10,466,861  18.54% 
VSH 100  1,730,000  9,080  156,580,000  -8,980  -154,850,000  71,489,178  14.34% 
SCR 10,000  115,500,000  -10,000  -115,500,000  112,174,517  3.00% 
SBV 7,550  231,410,000  18,800  579,000,000  -11,250  -347,590,000  7,567,240  21.35% 
SAB 6,580  1,459,490,000  19,030  4,212,560,000  -12,450  -2,753,070,000  252,308,571  9.66% 
VPB 7,042,020  457,731,300,000  7,054,960  458,518,050,000  -12,940  -786,750,000  25.00% 
HVG 15,000  70,970,000  -15,000  -70,970,000  83,137,140  4.69% 
HBC 2,050  94,260,000  22,270  1,025,350,000  -20,220  -931,090,000  33,223,845  23.41% 
JVC 3,500  14,530,000  23,810  98,340,000  -20,310  -83,810,000  48,522  48.96% 
NNC 20,670  1,088,090,000  -20,670  -1,088,090,000  6,041,995  21.44% 
CSM 28,000  388,480,000  -28,000  -388,480,000  45,837,547  4.77% 
PDR 3,000  120,750,000  32,920  1,338,030,000  -29,920  -1,217,280,000  92,428,864  7.36% 
CTD 5,560  781,160,000  40,040  5,638,840,000  -34,480  -4,857,680,000  5,129,180  42.45% 
BVH 279,540  27,419,070,000  316,300  31,104,640,000  -36,760  -3,685,570,000  160,830,023  25.36% 
NT2 32,060  1,027,900,000  80,008  2,548,450,000  -47,948  -1,520,550,000  77,082,357  22.22% 
FLC 51,440  298,330,000  101,650  587,560,000  -50,210  -289,230,000  279,124,493  8.11% 
TCH 400  10,020,000  52,480  1,309,450,000  -52,080  -1,299,430,000  162,544,855  4.22% 
VND 99,540  3,122,430,000  155,110  4,887,660,000  -55,570  -1,765,230,000  2,500,919  47.39% 
PLX 47,600  3,270,440,000  113,540  7,786,890,000  -65,940  -4,516,450,000  118,638,250  10.83% 
HT1 69,480  937,930,000  -69,480  -937,930,000  162,492,964  6.42% 
VSC 10  370,000  70,090  2,498,300,000  -70,080  -2,497,930,000  4,847,386  39.33% 
HDG 50  2,450,000  81,610  4,019,310,000  -81,560  -4,016,860,000  25,040,129  16.04% 
STK 83,000  1,248,140,000  -83,000  -1,248,140,000  23,445,828  9.88% 
NKG 12,000  292,650,000  100,000  2,437,680,000  -88,000  -2,145,030,000  75,070,023  42.25% 
KDH 2,560  104,100,000  99,830  4,048,720,000  -97,270  -3,944,620,000  15,971,516  44.88% 
AAA 28,310  581,330,000  130,000  2,675,010,000  -101,690  -2,093,680,000  27,770,013  17.78% 
PPC 3,600  68,030,000  109,630  2,078,650,000  -106,030  -2,010,620,000  105,438,106  16.68% 
PHR 13,360  558,460,000  127,920  5,352,960,000  -114,560  -4,794,500,000  31,925,070  9.73% 
ROS 18,500  1,649,840,000  144,520  12,283,550,000  -126,020  -10,633,710,000  223,298,768  1.79% 
ITA 130,000  351,370,000  -130,000  -351,370,000  374,312,889  4.35% 
VNM 431,670  80,294,610,000  576,770  107,288,610,000  -145,100  -26,994,000,000  587,452,443  59.53% 
HHS 19,000  72,920,000  165,050  632,740,000  -146,050  -559,820,000  122,808,430  4.30% 
SBT 7,000  125,950,000  156,690  2,858,340,000  -149,690  -2,732,390,000  231,240,245  7.49% 
DPM 91,800  1,843,970,000  255,040  5,119,990,000  -163,240  -3,276,020,000  103,912,966  22.45% 
BMP 21,010  1,285,520,000  191,680  11,733,790,000  -170,670  -10,448,270,000  23,103,732  71.78% 
BID 584,650  22,604,110,000  803,920  31,281,280,000  -219,270  -8,677,170,000  935,322,923  2.64% 
CII 81,250  2,659,290,000  337,880  10,929,840,000  -256,630  -8,270,550,000  30,701,747  59.03% 
SAM 268,000  2,004,980,000  -268,000  -2,004,980,000  108,662,253  4.06% 
VCB 639,070  39,725,140,000  1,031,280  64,093,920,000  -392,210  -24,368,780,000  344,925,175  20.41% 
VRE 266,670  12,645,330,000  659,760  31,059,520,000  -393,090  -18,414,190,000  305,154,663  32.95% 
MSN 1,356,190  123,329,360,000  1,784,130  160,090,250,000  -427,940  -36,760,890,000  226,999,252  29.39% 
VJC 19,100  3,751,880,000  476,570  93,503,060,000  -457,470  -89,751,180,000  19,181,737  25.75% 
DRC 10,450  261,250,000  470,190  11,622,660,000  -459,740  -11,361,410,000  24,048,563  28.76% 
FCN 520,290  9,454,590,000  -520,290  -9,454,590,000  6,457,678  44.53% 
KBC 10,900  151,510,000  694,080  9,579,640,000  -683,180  -9,428,130,000  134,028,588  20.83% 
VIC 446,430  53,513,180,000  1,136,760  134,441,450,000  -690,330  -80,928,270,000  485,957,359  10.58% 
PVD 26,400  481,550,000  816,760  14,913,400,000  -790,360  -14,431,850,000  91,493,956  25.13% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung