TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 10,791,730 5.66% 494,138,260,000 11.35%
Tổng bán 12,147,050 6.37% 510,932,530,000 11.73%
Chênh lệch mua bán -1,355,320   -16,794,270,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
CII 614,740  20,859,170,000  19,100  641,590,000  595,640  20,217,580,000  37,535,865  56.59% 
TCH 366,360  8,205,310,000  42,550  985,030,000  323,810  7,220,280,000  174,585,395  0.90% 
HNG 289,580  2,839,200,000  55,610  539,420,000  233,970  2,299,780,000  363,303,708  1.64% 
DXG 250,130  5,006,160,000  50,180  986,820,000  199,950  4,019,340,000  56,460,776  30.38% 
DCM 205,000  2,565,500,000  32,310  403,880,000  172,690  2,161,620,000  244,754,193  2.77% 
MSN 592,180  43,178,340,000  444,080  32,497,590,000  148,100  10,680,750,000  241,565,578  27.53% 
HT1 92,040  1,565,900,000  1,500  25,130,000  90,540  1,540,770,000  161,838,550  6.59% 
NKG 85,300  3,240,320,000  85,300  3,240,320,000  79,175,598  50.82% 
STB 163,660  2,074,970,000  82,500  1,031,080,000  81,160  1,043,890,000  272,345,282  9.19% 
VND 239,900  5,266,950,000  165,030  3,657,990,000  74,870  1,608,960,000  504,921  48.67% 
VNM 796,710  153,183,840,000  724,100  139,068,030,000  72,610  14,115,810,000  583,368,984  59.81% 
NLG 291,720  8,750,550,000  220,000  6,599,840,000  71,720  2,150,710,000  3,827,646  46.57% 
NT2 95,100  3,164,690,000  23,520  786,230,000  71,580  2,378,460,000  76,910,153  22.28% 
AGR 67,050  359,570,000  67,050  359,570,000  102,553,985  0.63% 
PLX 142,250  9,239,230,000  78,310  5,094,260,000  63,940  4,144,970,000  124,766,460  10.36% 
BVH 100,080  6,044,010,000  42,170  2,485,530,000  57,910  3,558,480,000  166,153,728  24.58% 
HCM 100,300  5,368,350,000  47,500  2,563,240,000  52,800  2,805,110,000  54,761,057  57.80% 
SKG 81,390  2,732,000,000  31,000  1,042,140,000  50,390  1,689,860,000  6,345,669  35.77% 
GAS 208,550  17,638,040,000  158,400  13,325,400,000  50,150  4,312,640,000  875,509,832  3.29% 
HLG 49,800  592,660,000  1,000  11,600,000  48,800  581,060,000  21,044,039  1.58% 
CTG 48,210  1,092,150,000  48,210  1,092,150,000  100.00% 
VIC 444,550  32,114,150,000  397,590  28,740,500,000  46,960  3,373,650,000  506,333,020  9.80% 
VJC 54,330  7,154,600,000  9,410  1,249,990,000  44,920  5,904,610,000  16,481,668  26.35% 
PVT 47,390  794,980,000  9,000  150,200,000  38,390  644,780,000  52,957,125  30.18% 
FLC 109,320  743,920,000  75,530  521,160,000  33,790  222,760,000  257,247,669  8.68% 
VCI 30,520  2,214,580,000  30,520  2,214,580,000  14,608,023  36.83% 
EIB 26,000  330,800,000  26,000  330,800,000  693,604  29.94% 
AAA 23,000  703,710,000  60  1,840,000  22,940  701,870,000  20,573,453  11.54% 
SCR 21,430  210,890,000  21,430  210,890,000  103,681,885  6.49% 
NBB 18,430  354,800,000  18,430  354,800,000  13,787,672  34.62% 
NVL 93,160  5,783,730,000  75,400  4,679,670,000  17,760  1,104,060,000  261,156,776  7.61% 
BMI 19,800  686,740,000  2,270  77,850,000  17,530  608,890,000  3,519,331  45.15% 
STK 16,110  321,930,000  16,110  321,930,000  22,363,362  11.69% 
HAS 13,630  118,360,000  20  170,000  13,610  118,190,000  2,145,476  22.18% 
DAH 13,000  58,200,000  13,000  58,200,000  15,340,920  4.14% 
KDC 11,650  463,680,000  100  3,990,000  11,550  459,690,000  82,602,654  16.82% 
SVC 10,000  506,220,000  200  10,080,000  9,800  496,140,000  1,905,579  41.38% 
AGF 9,250  86,490,000  9,250  86,490,000  13,485,711  1.02% 
PTB 9,000  1,179,000,000  9,000  1,179,000,000  8,610,886  15.78% 
DHC 6,000  244,100,000  6,000  244,100,000  3,753,342  35.38% 
FCN 3,000,150  71,409,120,000  2,994,150  71,260,770,000  6,000  148,350,000  6,299,433  39.88% 
BHN 6,870  845,060,000  1,260  160,730,000  5,610  684,330,000  72,917,030  17.54% 
SAM 5,000  38,550,000  5,000  38,550,000  89,112,493  12.14% 
PPC 4,870  102,910,000  10  220,000  4,860  102,690,000  103,803,061  17.18% 
NTL 4,000  39,960,000  4,000  39,960,000  25,999,700  8.12% 
KSB 3,940  173,850,000  3,940  173,850,000  20,921,600  8.59% 
TLG 3,910  391,090,000  3,910  391,090,000  36,499,331  27.80% 
CMG 3,100  120,860,000  3,100  120,860,000  28,597,058  6.53% 
PGC 3,000  45,000,000  3,000  45,000,000  22,723,364  11.34% 
BIC 3,000  98,100,000  3,000  98,100,000  1,708,054  47.54% 
FMC 2,970  69,790,000  2,970  69,790,000  16,366,921  7.03% 
VTB 3,000  49,500,000  400  6,600,000  2,600  42,900,000  4,937,717  7.79% 
HTI 2,500  41,500,000  2,500  41,500,000  8,450,648  15.13% 
TRC 2,500  71,000,000  2,500  71,000,000  12,471,980  7.43% 
PC1 2,500  97,090,000  2,500  97,090,000  13,259,576  37.52% 
HAI 2,290  17,550,000  2,290  17,550,000  56,807,744  0.57% 
BSI 2,200  26,180,000  30  360,000  2,170  25,820,000  37,465,195  8.71% 
ABT 2,050  59,030,000  2,050  59,030,000  6,246,987  4.72% 
KMR 2,000  8,030,000  2,000  8,030,000  30,563,809  46.27% 
ITD 2,000  33,200,000  2,000  33,200,000  5,809,998  22.07% 
LSS 2,000  22,400,000  2,000  22,400,000  29,609,991  6.70% 
VCB 97,530  4,421,270,000  95,910  4,397,620,000  1,620  23,650,000  332,672,601  20.75% 
DRH 2,500  55,430,000  900  20,210,000  1,600  35,220,000  23,820,440  0.39% 
HID 1,500  6,340,000  1,500  6,340,000  13,003,384  8.28% 
GIL 1,290  44,250,000  1,290  44,250,000  5,348,658  10.59% 
FCM 1,000  6,210,000  1,000  6,210,000  17,548,450  6.20% 
LIX 1,000  42,650,000  1,000  42,650,000  7,948,474  24.47% 
ELC 1,000  14,900,000  1,000  14,900,000  13,658,332  21.92% 
PAN 1,000  33,200,000  120  4,070,000  880  29,130,000  63,633,248  45.95% 
VDP 600  22,740,000  600  22,740,000  6,145,279  0.93% 
CTF 500  9,030,000  500  9,030,000  8,800,480  0.11% 
TMT 2,000  19,400,000  1,500  14,410,000  500  4,990,000  16,546,118  4.44% 
TCT 480  29,040,000  480  29,040,000  4,075,980  17.13% 
CMT 280  2,850,000  280  2,850,000  2,591,870  16.60% 
UIC 210  7,180,000  210  7,180,000  2,347,490  19.66% 
FIT 200  1,670,000  200  1,670,000  123,177,065  0.64% 
CLC 140  8,990,000  140  8,990,000  5,645,020  5.92% 
NCT 140  14,350,000  140  14,350,000  8,472,276  16.62% 
DVP 110  7,490,000  110  7,490,000  13,371,100  15.57% 
GTA 100  1,600,000  100  1,600,000  4,154,762  9.05% 
SVI 100  4,240,000  100  4,240,000  5,230,485  8.24% 
DMC 80  9,600,000  80  9,600,000  12,811,928  63.11% 
VFG 80  3,260,000  80  3,260,000  7,062,408  19.29% 
CNG 30  850,000  30  850,000  5,966,507  26.90% 
KHP 30  300,000  30  300,000  13,071,949  17.54% 
KHA 20  570,000  20  570,000  6,392,515  3.73% 
TYA 20  220,000  20  220,000  3,541,677  42.27% 
GSP 10  140,000  10  140,000  10,958,220  12.47% 
IMP 10  660,000  10  660,000  49.00% 
BBC 10  960,000  10  960,000  130,014  48.16% 
PJT 10  140,000  10  140,000  5,106,651  15.75% 
SFI 10  290,000  10  290,000  1,696,977  36.49% 
TNA 10  360,000  10  360,000  4,397,577  14.08% 
BCE 10  50,000  10  50,000  13,234,230  4.89% 
PXI 14,104,680  1.98% 
S4A 20,192,380  1.15% 
VRC 23,866,057  1.27% 
SAV 124  49.00% 
MDG 5,257,565  0.72% 
RDP 13,780,555  0.28% 
RIC 5,151,436  31.06% 
VPS 11,802,410  0.75% 
VPK 4,345,281  20.03% 
PXT 9,575,840  1.12% 
MHC 15,098,282  2.88% 
PLP 5,270,570  13.86% 
NAV 3,742,542  2.22% 
PME   49.00% 
VSH 69,540,368  15.28% 
PIT 7,324,736  0.81% 
VSI 6,055,780  3.12% 
NVT 44,552,680  50.77% 
PGI 24,960,243  20.87% 
PGD 18,754,475  28.16% 
VTO 37,842,651  1.62% 
PPI 23,541,231  0.25% 
PTL 48,335,296  0.66% 
PTC 8,749,095  0.39% 
MWG   49.00% 
PNJ 49.00% 
PNC 5,302,346  0.97% 
OPC 10,248,422  8.51% 
NAF 10,609,640  13.63% 
SBA 29,545,662  0.15% 
TMP 34,141,850  0.23% 
TLH 40,187,315  5.77% 
TLD 8,804,100  0.09% 
TNC 8,963,390  2.44% 
VIS 17,849,440  24.82% 
TMS 49.00% 
TIX 10,584,579  8.91% 
THG 5,816,225  0.53% 
TDG 6,210,600  0.86% 
TDC 47,557,690  1.44% 
TIP 9,024,230  14.30% 
TIE 4,285,651  4.22% 
THI 23,773,140  0.28% 
TNI 10,221,460  0.33% 
UDC 17,132,470  0.05% 
TVT 10,260,780  0.14% 
TVS 25,971,847  4.12% 
VDS 34,039,600  0.37% 
VID 12,388,196  0.46% 
VAF 18,370,195  0.23% 
TV1 13,073,030  0.02% 
TRA 28,079  48.93% 
TPC 11,548,126  1.73% 
TNT 12,468,900  0.10% 
TSC 71,770,511  0.39% 
VIP 29,577,595  5.80% 
TS4 7,604,247  1.95% 
VNL 3,513,700  9.96% 
SJF 32,308,900  0.05% 
SJD 10,992,394  33.07% 
SMC 7,391,083  31.40% 
VNG 33,032,347  5.08% 
SMA 7,891,890  0.04% 
SII 38,630  48.94% 
SFC 5,413,908  1.05% 
VPB   39.05% 
SCD 3,246,510  10.81% 
SHI 30,435,307  1.62% 
SGT 26,452,256  13.25% 
SFG 22,507,186  2.01% 
SSC 7,135,279  1.41% 
TCD 13,030,973  11.16% 
TBC 30,791,456  0.51% 
TAC 15,907,709  2.05% 
TCR 5,644  48.95% 
TCO 8,729,344  2.35% 
TCM 2,596  48.99% 
SZL 6,564,260  16.18% 
STG 41,435,987  0.50% 
VNE 30,600,839  15.16% 
ST8   49.00% 
SVT 5,157,199  0.01% 
VMD 6,822,811  4.81% 
STT 1,593,998  29.08% 
MCP 7,275,455  0.73% 
DQC 9,937,399  20.08% 
DPR 11,890,380  21.35% 
DLG 100,859,519  13.62% 
DRL 4,585,420  0.73% 
DTL 30,092,394  0.02% 
DTA 7,346,690  0.02% 
DSN 3,791,849  17.62% 
DIC 10,885,151  8.06% 
D2D 4,249,290  9.29% 
CTS 42,058,478  5.93% 
CTI 13,125,965  28.17% 
DAG 15,593,767  5.38% 
DHM 12,073,099  0.98% 
DCL 26,052,045  3.16% 
DAT 18,667,770  0.00% 
GMD   32.77% 
GMC 10  280,000  10  280,000  5,267,313  15.14% 
FTS 77,544,859  24.17% 
HAH 7,087,050  42.34% 
HCD 6,103,310  3.79% 
HAX 7,997,990  14.74% 
HAP 23,005,769  7.64% 
FTM 24,500,000   
EMC 5,616,670  0.04% 
DXV 4,814,620  0.37% 
DTT 3,978,367  0.20% 
EVE 15,125,547  63.97% 
FPT 49.00% 
FDC 18,614,068  0.81% 
EVG 14,433,170  0.89% 
BRC 6,019,548  0.36% 
BMC 4,730,554  10.83% 
BFC 17,940,652  17.62% 
BTP 23,880,244  9.52% 
C32 2,476,198  30.88% 
BWE 73,371,020  0.09% 
BTT 6,302,398  0.06% 
ATG 7,200,170  1.69% 
ADS 8,240,430  0.16% 
ACL 8,225,467  3.46% 
AAM 6,088,084  0.82% 
AGM 7,769,090  6.31% 
ASP 805  49.00% 
APG 6,300,011  2.43% 
AMD 31,498,323  0.45% 
CLW 5,666,680  5.41% 
CLL 14,182,099  7.29% 
CLG 8,409,370  9.24% 
CMV 5,906,474  0.20% 
CSV 12,665,106  20.35% 
COM 6,855,618  0.45% 
CMX 6,411,827  0.50% 
CIG 15,454,474  0.00% 
CCI 7,943,773  4.23% 
CAV 27,601,386  1.08% 
C47 71,204  2.89% 
CCL 15,603,413  5.05% 
CHP 57,626,248  3.26% 
CEE 20,192,870  0.34% 
CDC 7,637,017  0.38% 
MCG 25,476,537  4.70% 
ICF 5,909,920  2.85% 
HVX 19,242,241  0.91% 
KAC 11,752,081  0.03% 
JVC 2,913,971  46.41% 
ITC 28,883,087  7.19% 
HU3 4,422,883  4.77% 
HTL 164,586  47.63% 
HRC 13,279,598  5.04% 
HQC 192,649,964  8.58% 
HU1 4,552,020  3.48% 
HTV 4,610,300  13.82% 
HTT 9,575,580  1.12% 
KPF 8,402,486  0.03% 
LGL 16,923,527  0.08% 
LGC 7,691,336  45.01% 
LEC 12,778,680  0.04% 
MBB 20.00% 
LM8 3,619,209  10.45% 
LHG 9,533,650  14.18% 
LDG 71,443,799  4.34% 
L10 4,684,967  1.63% 
KSH 27,409,080  1.34% 
KSA 43,258,048  2.70% 
LCM 9,395,800  10.86% 
LCG 17,042,060  36.51% 
LAF 6,821,512  2.68% 
IDI 85,341,252  2.01% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HMC 10,178,680  0.53% 
HDG 21,470,445  20.74% 
HII 6,225,200  3.23% 
TDW 10  230,000  -10  -230,000  3,939,410  2.65% 
SHP 20  480,000  -20  -480,000  42,159,448  4.01% 
CSM 100  1,590,000  130  2,050,000  -30  -460,000  45,368,606  5.22% 
NSC 160  17,900,000  210  23,100,000  -50  -5,200,000  5,139,489  15.40% 
PDN 40  3,840,000  100  9,500,000  -60  -5,660,000  5,817,938  1.88% 
SRC 90  1,150,000  -90  -1,150,000  13,621,669  0.47% 
HVG 100  870,000  -100  -870,000  80,987,897  4.82% 
POM 130  2,150,000  -130  -2,150,000  79,733,730  6.46% 
ACC 10  210,000  150  3,150,000  -140  -2,940,000  3,067,620  18.32% 
SBV 210  10,120,000  -210  -10,120,000  6,534,356  17.19% 
LBM 30  1,030,000  300  10,220,000  -270  -9,190,000  3,569,821  7.00% 
CDO 420  1,170,000  -420  -1,170,000  15,166,819  0.86% 
VHG 420  550,000  -420  -550,000  71,406,425  1.40% 
VCF 10  2,550,000  470  120,110,000  -460  -117,560,000  5,135,941  29.68% 
VPH 460  5,380,000  -460  -5,380,000  19,495,173  12.20% 
REE 880  33,260,000  1,500  57,750,000  -620  -24,490,000  49.00% 
VOS 300  940,000  1,000  3,120,000  -700  -2,180,000  66,776,220  1.30% 
VNS 1,500  19,500,000  2,230  29,610,000  -730  -10,110,000  5,099,558  41.49% 
OGC 910  2,140,000  -910  -2,140,000  144,727,634  0.76% 
DHA 10  340,000  1,000  33,300,000  -990  -32,960,000  6,095,674  8.68% 
TTF 1,000  7,600,000  -1,000  -7,600,000  70,600,744  0.18% 
BCI 1,000  34,100,000  -1,000  -34,100,000  34,731,141  8.95% 
TCL 10  280,000  1,500  41,250,000  -1,490  -40,970,000  7,229,197  14.48% 
SRF 1,500  28,250,000  -1,500  -28,250,000  7,314,369  26.49% 
ANV 150  1,500,000  2,500  25,380,000  -2,350  -23,880,000  60,181,421  0.87% 
PHR 400  17,020,000  3,000  126,000,000  -2,600  -108,980,000  31,641,410  10.08% 
DRC 3,660  89,820,000  6,590  160,260,000  -2,930  -70,440,000  28,299,649  25.18% 
NNC 1,120  57,750,000  4,420  227,810,000  -3,300  -170,060,000  6,169,476  20.85% 
HAR 3,750  36,750,000  -3,750  -36,750,000  49,402,567  0.15% 
SJS 4,000  129,710,000  -4,000  -129,710,000  37,533,003  11.47% 
SPM 10  130,000  4,350  55,950,000  -4,340  -55,820,000  6,430,260  3.07% 
SC5 5,100  128,710,000  -5,100  -128,710,000  6,670,194  4.49% 
GDT 780  42,430,000  5,950  313,520,000  -5,170  -271,090,000  3,283,498  26.98% 
BMP 32,250  2,821,630,000  38,350  3,320,190,000  -6,100  -498,560,000  47,458,796  42.03% 
RAL 7,960  1,098,480,000  -7,960  -1,098,480,000  5,087,098  4.76% 
HDC 8,630  141,510,000  -8,630  -141,510,000  13,304,585  19.49% 
PET 10  100,000  9,700  98,890,000  -9,690  -98,790,000  25,865,983  19.13% 
PAC 250  12,290,000  10,300  515,000,000  -10,050  -502,710,000  8,068,810  31.64% 
ROS 320  46,000,000  16,720  2,409,650,000  -16,400  -2,363,650,000  224,129,100  1.62% 
KDH 100,000  2,800,000,000  117,000  3,281,150,000  -17,000  -481,150,000  2,431,146  48.28% 
TDH 3,000  43,650,000  20,000  289,600,000  -17,000  -245,950,000  1,235,444  47.49% 
CVT 7,820  423,190,000  26,200  1,411,770,000  -18,380  -988,580,000  24,887,099  11.82% 
ASM 10,000  110,000,000  29,770  327,470,000  -19,770  -217,470,000  111,861,648  2.76% 
PXS 19,910  142,610,000  -19,910  -142,610,000  22,432,595  11.61% 
APC 2,370  189,840,000  23,250  1,862,980,000  -20,880  -1,673,140,000  5,027,211  7.18% 
PDR 20,900  700,150,000  -20,900  -700,150,000  105,789,393  1.35% 
SBT 33,060  679,770,000  55,090  1,141,350,000  -22,030  -461,580,000  224,061,845  8.77% 
PVD 41,000  788,480,000  63,860  1,237,090,000  -22,860  -448,610,000  108,134,336  20.79% 
SHA 23,060  177,430,000  -23,060  -177,430,000  10,889,870  0.77% 
DHG 6,240  663,140,000  37,690  4,013,330,000  -31,450  -3,350,190,000  289,059  48.78% 
QCG 31,900  433,850,000  -31,900  -433,850,000  131,903,857  1.06% 
DGW 600  12,000,000  33,000  666,800,000  -32,400  -654,800,000  15,171,875  10.83% 
VHC 22,000  1,178,000,000  55,350  2,966,950,000  -33,350  -1,788,950,000  57,544,011  37.73% 
DPM 1,100  23,430,000  43,690  922,110,000  -42,590  -898,680,000  108,876,996  21.18% 
SAB 10,210  3,114,920,000  56,970  17,086,040,000  -46,760  -13,971,120,000  251,071,262  9.85% 
HBC 17,350  873,290,000  72,950  3,652,360,000  -55,600  -2,779,070,000  34,132,065  22.71% 
BID 174,700  4,244,730,000  231,340  5,597,750,000  -56,640  -1,353,020,000  945,763,509  2.34% 
CTD 1,220  263,940,000  60,000  12,990,930,000  -58,780  -12,726,990,000  56,016  48.93% 
GTN 10,760  166,320,000  87,900  1,357,120,000  -77,140  -1,190,800,000  130,922,837  47.63% 
IJC 300  2,870,000  80,000  765,680,000  -79,700  -762,810,000  58,883,412  6.05% 
VRE 304,320  13,870,240,000  398,240  18,140,250,000  -93,920  -4,270,010,000  415,903,738  27.12% 
VSC 2,000  103,400,000  115,000  5,963,500,000  -113,000  -5,860,100,000  2,529,413  43.45% 
HAG 7,630  58,050,000  127,090  957,710,000  -119,460  -899,660,000  343,092,510  5.59% 
ITA 800  2,700,000  137,170  458,720,000  -136,370  -456,020,000  360,474,818  5.36% 
BCG 192,860  1,141,730,000  -192,860  -1,141,730,000  31,258,064  20.06% 
HPG 391,830  15,944,510,000  682,300  27,705,840,000  -290,470  -11,761,330,000  132,937,545  40.24% 
HHS 202,860  1,073,910,000  552,330  2,970,200,000  -349,470  -1,896,290,000  114,250,475  7.42% 
HSG 132,620  3,221,020,000  601,860  14,475,300,000  -469,240  -11,254,280,000  81,965,052  25.58% 
KBC 8,150  113,730,000  478,990  6,642,400,000  -470,840  -6,528,670,000  110,465,833  25.78% 
SSI 119,440  3,190,280,000  758,330  20,118,330,000  -638,890  -16,928,050,000  225,487,343  53.99% 
DIG 105,860  2,244,670,000  884,140  19,073,350,000  -778,280  -16,828,680,000  11,352,333  44.23% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung