TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 36,886,294 4.87% 1,706,842,790,000 7.40%
Tổng bán 39,476,106 5.21% 1,816,327,550,000 7.88%
Chênh lệch mua bán -2,589,812   -109,484,760,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
STB 2,717,300  80,516,970,000  604,800  17,825,615,000  2,112,500  62,691,355,000  340,070,508  11.96% 
VRE 2,160,500  71,186,065,000  360,700  11,854,965,000  1,799,800  59,331,100,000  426,238,622  30.70% 
CTG 1,749,100  89,193,270,000  781,900  39,988,650,000  967,200  49,204,620,000  173,952,574  95.33% 
GVR 856,900  27,811,935,000  11,300  367,885,000  845,600  27,444,050,000  497,253,190  0.57% 
FUEVFVND 957,200  23,406,956,000  133,700  3,263,934,000  823,500  20,143,022,000  8,694,385   
VCB 836,000  87,513,760,000  106,100  11,020,200,000  729,900  76,493,560,000  246,890,110  23.34% 
DXG 2,189,600  53,139,795,000  1,526,800  36,920,460,000  662,800  16,219,335,000  118,274,913  26.26% 
E1VFVN30 675,100  16,817,375,000  152,600  3,793,768,000  522,500  13,023,607,000  6,320,380  78.62% 
PVD 489,800  11,425,530,000  31,700  740,080,000  458,100  10,685,450,000  175,161,291  7.45% 
HNG 387,810  41,501,960,000  3,750  403,100,000  384,060  41,098,860,000  531,649,328  1.04% 
VHM 926,000  103,136,160,000  595,500  66,055,740,000  330,500  37,080,420,000  882,187,346  22.66% 
MSN 433,600  45,987,370,000  159,900  16,858,980,000  273,700  29,128,390,000  787,561,096  32.96% 
DGC 267,700  21,626,480,000  19,500  1,587,050,000  248,200  20,039,430,000  74,916,114  5.88% 
HAX 229,900  5,808,220,000  19,300  478,655,000  210,600  5,329,565,000  10,711,350  34.55% 
BWE 201,600  7,166,230,000  2,000  71,220,000  199,600  7,095,010,000  60,064,980  21.21% 
DLG 180,800  582,187,000  9,000  29,291,000  171,800  552,896,000  137,865,649  2.94% 
ROS 206,800  1,374,677,000  39,500  261,314,000  167,300  1,113,363,000  268,137,125  1.76% 
NT2 200,000  4,157,910,000  88,800  1,837,780,000  111,200  2,320,130,000  98,387,108  14.82% 
TDM 108,000  3,097,355,000  108,000  3,097,355,000  44,023,950  4.98% 
PDR 120,030  109,506,860,000  20,840  18,930,260,000  99,190  90,576,600,000  221,773,261  3.44% 
HAI 90,300  406,292,000  90,300  406,292,000  87,021,521  1.36% 
MSH 127,500  7,963,960,000  39,300  2,414,320,000  88,200  5,549,640,000  21,156,616  6.69% 
OCB 73,000  2,197,300,000  73,000  2,197,300,000  764,160  21.93% 
VNM 154,030  142,451,280,000  91,520  84,689,410,000  62,510  57,761,870,000  943,542,572  54.85% 
VDS 57,700  1,371,595,000  100  2,360,000  57,600  1,369,235,000  48,128,703  0.92% 
LPB 57,860  16,609,970,000  2,270  646,820,000  55,590  15,963,150,000  17,564,829  3.37% 
KDH 62,850  23,132,510,000  7,450  2,735,550,000  55,400  20,396,960,000  99,334,695  31.83% 
DCM 53,500  1,065,215,000  3,000  60,150,000  50,500  1,005,065,000  247,496,143  2.25% 
ANV 45,800  1,350,335,000  600  17,830,000  45,200  1,332,505,000  60,689,765  1.41% 
GAS 48,840  44,546,670,000  4,790  4,362,570,000  44,050  40,184,100,000  889,634,512  2.52% 
GMD 37,500  1,602,780,000  1,300  55,205,000  36,200  1,547,575,000  24,108,001  41.00% 
AMD 86,300  463,927,000  51,200  270,456,000  35,100  193,471,000  77,952,493  1.32% 
MIG 31,000  661,185,000  400  8,505,000  30,600  652,680,000  61,477,824  1.71% 
HAH 33,100  1,002,795,000  3,200  96,835,000  29,900  905,960,000  18,209,823  11.67% 
MHC 31,800  435,700,000  3,100  41,695,000  28,700  394,005,000  19,027,879  3.05% 
BMP 32,200  1,956,640,000  4,300  261,780,000  27,900  1,694,860,000  14,215,495  82.63% 
TYA 27,900  435,500,000  700  10,885,000  27,200  424,615,000  3,777,464  38.43% 
STK 27,600  1,044,685,000  400  14,980,000  27,200  1,029,705,000  26,998,466  10.83% 
TSC 29,880  3,756,380,000  3,000  375,000,000  26,880  3,381,380,000  68,502,470  2.60% 
SAB 155,000  26,066,450,000  128,600  21,624,710,000  26,400  4,441,740,000  238,138,079  62.87% 
SJD 25,000  432,490,000  25,000  432,490,000  18,533,537  22.14% 
FCN 46,500  567,145,000  22,000  267,480,000  24,500  299,665,000  58,499,656  29.76% 
VOS 61,000  312,063,000  38,100  200,106,000  22,900  111,957,000  67,046,850  1.11% 
KSB 38,800  1,171,675,000  17,700  532,110,000  21,100  639,565,000  31,305,006  2.25% 
VSH 19,000  396,445,000  300  6,255,000  18,700  390,190,000  87,941,519  11.77% 
TGG 20,000  105,765,000  2,000  10,650,000  18,000  95,115,000  12,982,255  1.45% 
FUESSVFL 27,900  622,641,000  10,100  224,083,000  17,800  398,558,000  3,597,500  478.64% 
ADS 17,800  435,165,000  17,800  435,165,000  13,529,823  0.80% 
TLD 16,500  101,358,000  16,500  101,358,000  18,858,750  1.89% 
PLX 48,240  27,062,500,000  32,470  18,256,320,000  15,770  8,806,180,000  34,438,935  17.34% 
DHM 15,500  164,295,000  15,500  164,295,000  14,945,829  1.40% 
NLG 15,830  6,152,180,000  350  136,150,000  15,480  6,016,030,000  10,593,565  45.29% 
LSS 16,000  177,520,000  2,000  21,750,000  14,000  155,770,000  32,821,403  2.11% 
CKG 24,200  408,455,000  11,300  186,955,000  12,900  221,500,000  38,754,072  2.03% 
GIL 12,200  729,780,000  1,700  100,900,000  10,500  628,880,000  15,356,869  6.34% 
PHR 11,010  6,245,580,000  1,280  725,690,000  9,730  5,519,890,000  50,396,543  11.81% 
FMC 14,200  525,980,000  4,700  173,735,000  9,500  352,245,000  24,474,011  7.41% 
BMI 16,600  602,825,000  7,200  258,215,000  9,400  344,610,000  14,314,520  33.33% 
VNE 16,000  113,000,000  7,200  50,860,000  8,800  62,140,000  38,547,692  6.37% 
HDC 14,700  933,010,000  6,100  385,150,000  8,600  547,860,000  28,755,163  5.77% 
VIP 8,400  70,838,000  8,400  70,838,000  31,196,937  3.44% 
TVS 8,400  201,900,000  8,400  201,900,000  20,418,331  28.21% 
TCH 33,800  7,577,630,000  26,170  5,911,410,000  7,630  1,666,220,000  146,992,643  14.18% 
SBV 7,400  106,215,000  7,400  106,215,000  9,263,434  15.15% 
NHH 8,000  488,690,000  700  42,980,000  7,300  445,710,000  36,373,595  0.18% 
HSL 7,000  45,682,000  7,000  45,682,000  15,592,105  9.17% 
VRC 25,800  221,370,000  19,400  167,021,000  6,400  54,349,000  23,381,184  2.24% 
QCG 17,000  130,797,000  10,600  80,004,000  6,400  50,793,000  133,398,068  0.51% 
TMT 6,900  62,068,000  1,300  11,700,000  5,600  50,368,000  17,358,173  2.35% 
AST 10,800  552,170,000  5,300  270,730,000  5,500  281,440,000  2,765,578  42.85% 
FUESSV50 5,200  112,055,000  5,200  112,055,000  3,983,750  67.02% 
DPM 10,100  2,156,690,000  4,910  1,040,280,000  5,190  1,116,410,000  134,018,729  14.76% 
JVC 4,670  206,980,000  360  16,000,000  4,310  190,980,000  40,374,118  13.11% 
VHC 18,400  846,210,000  14,100  643,795,000  4,300  202,415,000  141,756,340  22.70% 
FTM 4,530  141,420,000  290  9,080,000  4,240  132,340,000  24,233,770  0.53% 
APH 7,230  4,524,430,000  3,090  1,921,050,000  4,140  2,603,380,000  130,012,034  33.36% 
C47 4,100  47,645,000  4,100  47,645,000  9,088,429  0.50% 
VIC 10,780  12,947,550,000  6,700  8,023,150,000  4,080  4,924,400,000  763,476,264  13.84% 
CLC 4,000  137,410,000  4,000  137,410,000  12,310,349  2.03% 
NKG 24,770  7,882,890,000  20,790  6,591,060,000  3,980  1,291,830,000  153,903,095  15.44% 
CLL 3,500  110,090,000  3,500  110,090,000  14,146,139  7.39% 
PHC 3,440  580,450,000  3,440  580,450,000  12,315,079  1.17% 
AAA 10,970  1,959,540,000  7,760  1,387,730,000  3,210  571,810,000  291,116,706  1.90% 
BFC 3,200  90,240,000  3,200  90,240,000  25,834,576  3.81% 
BIC 7,490  1,845,610,000  4,450  1,070,750,000  3,040  774,860,000  3,008,861  46.43% 
VJC 5,100  5,958,280,000  2,220  2,589,550,000  2,880  3,368,730,000  63,292,141  18.31% 
DHG 2,410  2,303,430,000  2,410  2,303,430,000  59,385,501  54.58% 
DIG 3,060  810,200,000  740  195,000,000  2,320  615,200,000  162,938,490  2.49% 
TIP 2,330  1,042,450,000  70  31,240,000  2,260  1,011,210,000  8,109,393  17.81% 
DRH 2,600  261,530,000  600  59,460,000  2,000  202,070,000  28,675,373  1.99% 
HII 1,980  404,800,000  1,980  404,800,000  15,494,038  0.62% 
HHS 1,970  134,950,000  1,970  134,950,000  127,914,622  2.44% 
SCS 1,700  2,285,070,000  10  13,400,000  1,690  2,271,670,000  13,321,794  26.01% 
EIB 8,000  235,105,000  6,400  190,960,000  1,600  44,145,000  2,095,942  29.83% 
BCM 1,360  742,420,000  1,360  742,420,000  486,290,140  2.02% 
TDH 4,620  339,760,000  3,270  252,420,000  1,350  87,340,000  46,494,733  7.73% 
NCT 2,400  173,230,000  1,100  79,300,000  1,300  93,930,000  10,357,692  9.42% 
SJS 2,100  112,590,000  800  42,720,000  1,300  69,870,000  54,857,871  1.24% 
KMR 2,630  217,160,000  1,330  110,050,000  1,300  107,110,000  21,038,280  63.01% 
DGW 1,510  1,896,620,000  320  396,200,000  1,190  1,500,420,000  9,803,062  26.28% 
OGC 1,410  86,590,000  300  18,150,000  1,110  68,440,000  146,285,342  0.24% 
VIX 1,330  375,930,000  260  73,920,000  1,070  302,010,000  57,025,739  4.35% 
HVH 1,290  140,540,000  230  25,070,000  1,060  115,470,000  17,889,512  0.58% 
TPB 1,000  35,500,000  1,000  35,500,000  2,029,200  29.81% 
ITD 1,000  130,000,000  1,000  130,000,000  9,149,945  1.01% 
VSC 1,410  833,960,000  690  407,980,000  720  425,980,000  23,194,884  6.92% 
SMA 700  6,510,000  700  6,510,000  9,964,906  0.04% 
CTI 850  131,450,000  150  23,550,000  700  107,900,000  30,138,495  1.16% 
GDT 720  387,410,000  50  27,150,000  670  360,260,000  5,943,443  14.32% 
TV2 2,800  152,560,000  2,200  123,170,000  600  29,390,000  3,316,106  5.79% 
TDC 570  120,880,000  50  10,500,000  520  110,380,000  47,731,810  1.27% 
AGM 500  14,400,000  500  14,400,000  7,768,130  6.32% 
SAM 450  45,690,000  450  45,690,000  168,671,863  0.81% 
ASM 1,360  192,960,000  960  133,300,000  400  59,660,000  123,852,121  1.16% 
TNA 400  4,860,000  400  4,860,000  17,943,464  3.84% 
CCL 510  68,340,000  110  15,310,000  400  53,030,000  22,597,907  1.43% 
CMX 810  129,770,000  420  66,640,000  390  63,130,000  8,878,746  19.80% 
SVD 370  30,220,000  370  30,220,000  6,250,000  0.55% 
CSV 320  92,270,000  320  92,270,000  15,569,936  13.77% 
NBB 300  8,150,000  300  8,150,000  48,268,211  0.96% 
VNS 1,000  9,580,000  700  6,706,000  300  2,874,000  19,770,763  19.87% 
CTF 300  6,135,000  300  6,135,000  33,351,532  0.17% 
UDC 300  1,890,000  300  1,890,000  15,625,440  4.36% 
TMS 300  15,120,000  300  15,120,000  23,920  48.97% 
DSN 800  33,330,000  500  20,860,000  300  12,470,000  3,466,741  20.31% 
CRC 300  2,868,000  300  2,868,000  7,237,030  0.75% 
VPH 210  11,070,000  210  11,070,000  35,459,684  11.81% 
LBM 200  10,830,000  200  10,830,000  3,925,101  9.75% 
VPG 160  62,320,000  160  62,320,000  18,418,250  2.01% 
CMG 200  71,310,000  60  21,590,000  140  49,720,000  10,818,584  38.18% 
PDN 130  108,200,000  130  108,200,000  8,961,343  0.62% 
ACC 100  1,565,000  100  1,565,000  11,024,673  36.75% 
HTV 100  1,405,000  100  1,405,000  4,461,985  14.95% 
FUCVREIT 100  1,235,000  100  1,235,000  2,424,310  0.51% 
VTO 100  8,900,000  100  8,900,000  37,411,238  2.16% 
RAL 190  372,130,000  120  235,400,000  70  136,730,000  5,610,184  2.54% 
ADG 50  23,900,000  50  23,900,000  4,156,771  41.91% 
IMP 40  32,400,000  40  32,400,000  35  49.00% 
AGG 40  20,340,000  40  20,340,000  36,178,246  5.28% 
LIX 40  22,970,000  40  22,970,000  12,315,715  10.99% 
YEG 130  27,920,000  100  21,600,000  30  6,320,000  23,076,667  26.23% 
TNT 310  23,190,000  280  20,950,000  30  2,240,000  12,463,710  0.25% 
VIS 20  3,600,000  20  3,600,000  19,136,289  74.08% 
DVP 10  5,160,000  10  5,160,000  14,390,390  13.02% 
HUB 10  2,380,000  10  2,380,000  8,462,634  4.59% 
DHA 120  52,380,000  110  48,840,000  10  3,540,000  5,547,321  12.31% 
NVT 90,397,580  0.11% 
TEG 15,811,967  0.17% 
TDW 3,945,820  2.58% 
CPDR2102 1,304,500  73.91% 
NHA 11,748,772  0.34% 
CHPG2105 4,963,300  0.73% 
CREE2101 3,998,000  0.05% 
CPNJ2101 4,998,000  0.04% 
CPNJ2102 1,500,000   
CPNJ2103 2,484,400  0.62% 
CPDR2101 2,663,000  46.74% 
CHPG2107 3,096,600  22.59% 
PGI 25,101,933  20.71% 
PGD 1,991,337  46.79% 
PJT 7,179,211  2.26% 
PIT 7,335,618  0.74% 
CMWG2105 2,500,000   
CHPG2106 2,984,200  0.53% 
PAC 16,548,001  13.39% 
OPC 11,684,783  5.03% 
COM 6,861,988  0.40% 
CNVL2101 2,000,000   
CNVL2102 1,264,500  57.85% 
TDP 26,316,028  0.05% 
NAV 3,848,410  0.89% 
LCM 9,342,860  11.07% 
TMP 34,006,540  0.42% 
CTCB2102 5,000,000   
TIX 14,660,796  0.13% 
CHPG2103 3,983,000  0.43% 
LEC 12,788,568  0.00% 
ST8   49.00% 
CTCB2104 2,000,000   
CHPG2102 3,992,700  0.18% 
L10 4,754,613  0.93% 
CTCB2103 5,000,000   
KPF 26,647,372  3.03% 
CTCB2101 2,000,000   
CSTB2101 1,999,800  0.01% 
CSTB2103 4,999,000  0.02% 
MDG 5,335,625   
MWG 14,715  67.41% 
CSBT2101 1,999,700  0.02% 
CSM 49,827,980  0.92% 
CSTB2104 2,500,000   
CTCB2012 4,995,900   
LM8 4,429,209  1.82% 
MCP 7,355,956  0.19% 
MCG 25,431,546  4.78% 
CHPG2104 2,000,000   
CHPG2108 2,323,600  53.53% 
SVI 672,632  94.76% 
SFI 5,888,025  11.62% 
SFG 23,110,222  0.75% 
SHA 15,467,453  0.44% 
SGT 27,280,888  12.13% 
SVC 15,675,923  1.95% 
SCD 3,511,340  7.69% 
SC5 6,702,577  4.27% 
CMSN2102 1,976,600  1.17% 
SFC 5,432,643  0.89% 
CMSN2101 1,974,500   
SVT 5,673,225  0.01% 
CKDH2002 2,999,940  0.00% 
SPM 6,481,350  2.70% 
CKDH2101 1,999,100  0.05% 
SMB 10,902,986  12.47% 
SSB   30.00% 
SRF 678,006  46.91% 
SRC 13,728,034  0.09% 
CMBB2101 4,000,000   
SII 29,183  48.95% 
SHP 41,046,704  5.20% 
CKDH2102 1,999,500  0.03% 
CLW 5,747,710  4.79% 
STG 48,078,360  0.07% 
SZL 6,195,800  18.02% 
PSH 61,837,722   
CIG 15,446,224  0.03% 
TCO 8,734,818  2.32% 
PTL 48,907,956  0.09% 
PTC 8,765,785  0.30% 
TCB 75,080  22.49% 
PMG 11,013,570  27.73% 
PME 7,813,723  89.58% 
CMWG2104 1,994,700  0.27% 
TCR 2,811  48.97% 
TCT 4,490,390  13.89% 
PNC 5,321,377  0.80% 
CMWG2103 1,993,200  0.34% 
S4A 20,650,920  0.06% 
CMWG2013 1,000,000   
RIC 4,977,021  31.66% 
SBA 29,486,367  0.25% 
CMSN2103 2,499,800  0.01% 
CMV 5,905,254  0.21% 
CMWG2102 1,500,000   
PXI 14,416,690  0.94% 
TBC 30,783,416  0.52% 
REE 12,476  49.00% 
RDP 23,115,141  0.48% 
CMWG2101 4,999,400  0.01% 
CVRE2101 2,000,000   
VID 15,010,631  0.39% 
CVRE2102 4,994,000  0.12% 
BRC 6,005,828  0.47% 
CVPB2104 2,000,000   
CVRE2013 3,838,700  23.23% 
CVRE2104 2,495,900  0.16% 
VNL 3,722,290  7.64% 
ASP 66  49.00% 
FUCTVGF2 8,084,378  1.44% 
CVRE2103 4,996,500  0.07% 
VMD 7,329,650  1.53% 
CVPB2103 5,000,000   
GTN 10  1,860,000  10  1,860,000  249,568,781  0.17% 
GTA 5,046,205  0.48% 
VDP 7,828,099  0.33% 
CVNM2102 3,995,000  0.13% 
CVNM2103 2,976,900  0.77% 
CVNM2104 1,948,600  2.57% 
BTT 6,020,757  4.40% 
BTP 23,787,224  9.67% 
CVPB2101 3,000,000   
CVNM2105 4,339,500  13.21% 
GMC 12,185,436  8.39% 
CVPB2015 2,500,000   
AAT 17,035,100  0.05% 
VSI 6,381,440  0.66% 
DBD 52,327,170  0.10% 
DRL 4,553,830  1.06% 
ACB 176,560  66,739,680,000  176,560  66,739,680,000  44  30.00% 
ABS 14,103,410  0.03% 
DC4 15,646,206  0.11% 
YBM 6,989,714  0.12% 
HU1 4,530,370  3.70% 
VTB 5,670,870  1.67% 
AAM 5,931,813  0.96% 
DBT 5,580,515  9.71% 
DAT 22,542,167  0.00% 
APC 6,738,354  15.51% 
EMC 7,490,073  0.04% 
VPS 11,814,810  0.70% 
FDC 18,914,530  0.04% 
FCM 19,238,585  2.08% 
VPD 52,185,283  0.04% 
DTT 3,979,992  0.18% 
DTL 30,101,724  0.00% 
DTA 8,835,251  0.08% 
DAG 20,756,661  0.77% 
DXV 4,803,750  0.48% 
ACL 18,301,424  3.05% 
VCA 7,350,801  0.60% 
HRC 14,602,111  0.66% 
TTE 14,527,634  0.01% 
CFPT2016 4,938,070  1.24% 
CHP 66,375,302  3.82% 
HPX 92,609,516  13.99% 
ILB   49.00% 
HOT 3,918,780  0.02% 
TNH   49.00% 
TNC 9,021,290  2.14% 
TRC 14,371,240  1.10% 
CVHM2101 1,981,200  0.94% 
CVHM2102 5,000,000   
HTL 532,951  44.56% 
HU3 4,432,233  4.68% 
TS4 7,779,697  0.86% 
CVHM2104 5,000,000   
TPC 11,569,586  1.64% 
CFPT2101 2,000,000   
TN1 10,470,581  4.13% 
CCI 8,262,743  2.43% 
CVIC2103 2,459,500  18.02% 
TVT 10,256,490  0.16% 
VAF 18,455,885  0.00% 
CTCH2003 5,999,800  0.00% 
HAS 2,540,436  17.24% 
CVNM2101 1,998,600  0.07% 
CHPG2101 1,968,600  1.57% 
CDC 10,682,149  0.42% 
CTCH2103 4,376,700  12.47% 
CVHM2105 2,000,000   
CHPG2020 999,750  0.03% 
ITC 38,692,383  0.47% 
CEE 20,332,650  0.01% 
CVHM2106 1,958,200  34.73% 
CTCH2102 2,000,000   
CVIC2101 1,977,600  1.12% 
HVX 10  450,000  -10  -450,000  19,235,401  0.85% 
KOS 10  2,830,000  -10  -2,830,000  80,459,751  0.25% 
BHN 10  6,110,000  -10  -6,110,000  73,187,230  17.43% 
PET 1,440  307,740,000  1,460  312,650,000  -20  -4,910,000  38,675,989  4.34% 
IDI 3,020  208,350,000  3,070  212,710,000  -50  -4,360,000  109,814,813  0.76% 
HID 40  1,750,000  100  4,380,000  -60  -2,630,000  28,265,389  0.90% 
FIR 60  20,100,000  -60  -20,100,000  13,000,475  0.92% 
MSB 60  16,420,000  -60  -16,420,000    30.00% 
LGL 70  4,280,000  -70  -4,280,000  24,085,521  2.23% 
GAB 100  19,360,000  -100  -19,360,000  6,681,880  0.58% 
VPI 100  3,580,000  -100  -3,580,000  97,342,081  0.33% 
PXS 510  35,130,000  610  41,480,000  -100  -6,350,000  22,681,512  11.20% 
SAV 100  2,650,000  -100  -2,650,000  832,103  48.07% 
TLH 150  25,000,000  -150  -25,000,000  48,925,490  1.09% 
NNC 20  5,050,000  180  45,040,000  -160  -39,990,000  8,417,190  10.60% 
SKG 5,400  66,385,000  5,600  68,880,000  -200  -2,495,000  3,178,219  43.98% 
VCF 200  47,000,000  -200  -47,000,000  12,858,158  0.62% 
BKG 160  19,360,000  370  45,310,000  -210  -25,950,000  15,643,400  0.11% 
APG 220  24,780,000  440  49,640,000  -220  -24,860,000  33,706,950  0.95% 
CTD 390  242,830,000  620  383,440,000  -230  -140,610,000  3,960,509  44.00% 
THG 10  7,880,000  330  259,820,000  -320  -251,940,000  6,725,834  2.68% 
HMC 330  77,760,000  670  157,480,000  -340  -79,720,000  10,035,120  1.21% 
TTF 2,150  144,000,000  2,510  171,970,000  -360  -27,970,000  151,924,119  0.18% 
HCM 8,010  3,611,560,000  8,370  3,735,100,000  -360  -123,540,000  2,650,490  48.13% 
TRA 400  28,530,000  -400  -28,530,000  2,343,085  43.35% 
CNG 100  2,330,000  500  11,725,000  -400  -9,395,000  11,840,639  5.15% 
EVE 710  99,480,000  1,150  158,130,000  -440  -58,650,000  13,782,012  67.17% 
LGC 500  27,250,000  -500  -27,250,000  7,736,435  44.99% 
TCD 500  6,425,000  -500  -6,425,000  37,903,419  5.12% 
DQC 200  4,005,000  700  13,885,000  -500  -9,880,000  16,461,892  1.09% 
DPG 470  203,060,000  1,030  443,330,000  -560  -240,270,000  21,742,323  0.68% 
DAH 560  59,410,000  -560  -59,410,000  16,569,950  0.55% 
TAC 200  11,820,000  1,000  58,660,000  -800  -46,840,000  15,397,610  3.55% 
ICT 1,100  20,350,000  2,000  37,020,000  -900  -16,670,000  32,029,640  0.48% 
BCE 900  10,890,000  -900  -10,890,000  16,440,886  2.03% 
FTS 1,510  518,260,000  2,430  854,700,000  -920  -336,440,000  103,356,804  21.86% 
NTL 440  110,580,000  1,390  349,060,000  -950  -238,480,000  26,405,935  5.70% 
NAF 70  19,950,000  1,150  326,280,000  -1,080  -306,330,000  44,231,692  0.47% 
SGR 1,100  28,790,000  -1,100  -28,790,000  29,386,425  0.02% 
HDG 410  172,390,000  1,550  646,280,000  -1,140  -473,890,000  59,509,366  10.43% 
SGN 1,000  68,600,000  2,200  151,420,000  -1,200  -82,820,000  9,374,617  2.08% 
UIC 20  9,180,000  1,500  685,760,000  -1,480  -676,580,000  2,007,990  23.90% 
HTI 600  10,440,000  2,200  38,280,000  -1,600  -27,840,000  8,434,278  15.19% 
HAR 730  38,280,000  2,440  128,780,000  -1,710  -90,500,000  49,348,367  0.31% 
PTB 1,700  140,150,000  3,500  289,200,000  -1,800  -149,050,000  15,024,226  18.09% 
PLP 1,500  14,381,000  3,400  31,982,000  -1,900  -17,601,000  18,561,725  2.60% 
CVT 2,000  82,150,000  -2,000  -82,150,000  36,416,010  0.75% 
TCL 4,800  179,290,000  7,000  257,720,000  -2,200  -78,430,000  13,693,725  3.59% 
HTN 600  21,720,000  2,800  100,485,000  -2,200  -78,765,000  24,091,816  0.34% 
BMC 1,400  23,760,000  3,800  65,180,000  -2,400  -41,420,000  4,835,367  9.98% 
FRT 1,290  355,650,000  3,970  1,093,080,000  -2,680  -737,430,000  27,160,220  14.61% 
DHC 800  85,580,000  3,500  372,470,000  -2,700  -286,890,000  8,869,773  32.76% 
TTA 300  4,430,000  3,000  44,400,000  -2,700  -39,970,000  65,583,530  0.42% 
SZC 600  244,800,000  3,610  1,455,830,000  -3,010  -1,211,030,000  45,136,800  3.86% 
IBC 3,130  676,270,000  -3,130  -676,270,000  25,018,940  0.34% 
C32 100  2,635,000  3,300  87,205,000  -3,200  -84,570,000  5,273,302  13.92% 
PGC 3,500  62,300,000  -3,500  -62,300,000  27,494,256  3.44% 
HCD 520  27,720,000  4,020  213,210,000  -3,500  -185,490,000  12,955,150  1.02% 
DMC 30  14,720,000  3,530  1,727,910,000  -3,500  -1,713,190,000  14,892,660  57.12% 
PNJ 19,780  19,325,200,000  23,700  23,061,280,000  -3,920  -3,736,080,000    49.00% 
KHP 4,010  264,710,000  -4,010  -264,710,000  23,484,998  8.21% 
DBC 10  5,580,000  4,110  2,405,360,000  -4,100  -2,399,780,000  47,440,172  3.72% 
FIT 5,520  855,410,000  9,730  1,462,330,000  -4,210  -606,920,000  120,510,072  1.69% 
POM 4,300  68,010,000  -4,300  -68,010,000  114,794,091  7.95% 
VGC 700  203,000,000  5,340  1,550,220,000  -4,640  -1,347,220,000  192,880,968  5.98% 
TCM 200  16,540,000  5,100  423,250,000  -4,900  -406,710,000  2,934,285  41.73% 
FUEVN100 26,700  496,764,000  31,700  589,433,000  -5,000  -92,669,000  1,998,770   
HHP 5,500  61,100,000  -5,500  -61,100,000  9,694,806  0.77% 
TNI 1,200  4,584,000  7,100  27,264,000  -5,900  -22,680,000  25,172,230  1.05% 
VNG 4,900  62,250,000  10,900  138,575,000  -6,000  -76,325,000  47,427,394  0.24% 
GSP 6,000  72,000,000  -6,000  -72,000,000  14,953,840  7.46% 
D2D 2,500  145,500,000  9,000  518,990,000  -6,500  -373,490,000  14,175,903  2.22% 
HAG 5,690  336,970,000  12,550  745,970,000  -6,860  -409,000,000  385,508,863  1.02% 
LHG 10,390  4,326,520,000  17,330  7,210,570,000  -6,940  -2,884,050,000  18,843,781  11.32% 
TTB 7,200  45,135,000  -7,200  -45,135,000  24,826,522  0.80% 
SBT 810  172,470,000  8,210  1,746,050,000  -7,400  -1,573,580,000  562,986,047  11.86% 
FUESSV30 1,200  22,062,000  8,600  158,419,000  -7,400  -136,357,000  2,925,180   
TLG 1,700  62,730,000  9,700  356,960,000  -8,000  -294,230,000  58,782,950  24.44% 
FUEMAV30 3,400  59,174,000  12,200  213,259,000  -8,800  -154,085,000  2,218,920  285.05% 
ITA 3,400  269,400,000  12,330  986,760,000  -8,930  -717,360,000  400,101,366  1.14% 
PPC 8,300  198,765,000  19,000  455,290,000  -10,700  -256,525,000  112,053,799  14.65% 
BID 1,040  464,990,000  12,600  5,605,710,000  -11,560  -5,140,720,000  537,617,990  16.63% 
DRC 1,990  595,530,000  14,270  4,261,930,000  -12,280  -3,666,400,000  48,916,076  7.82% 
HVN 3,550  987,950,000  15,920  4,408,550,000  -12,370  -3,420,600,000  295,377,969  9.17% 
EVG 900  10,895,000  13,400  163,200,000  -12,500  -152,305,000  50,794,080  0.62% 
DCL 4,400  227,390,000  17,400  872,735,000  -13,000  -645,345,000  17,094,047  2.49% 
FPT 19,600  1,639,180,000  -19,600  -1,639,180,000  23,586  49.00% 
DPR 20,000  1,269,000,000  -20,000  -1,269,000,000  16,309,570  11.07% 
VCI 70,270  69,574,890,000  91,190  90,722,540,000  -20,920  -21,147,650,000  128,774,805  22.66% 
HT1 1,300  22,100,000  22,600  374,800,000  -21,300  -352,700,000  176,288,771  2.80% 
NVL 10,060  10,432,000,000  33,240  34,415,180,000  -23,180  -23,983,180,000  326,713,463  8.25% 
AGR 16,700  226,315,000  41,500  551,140,000  -24,800  -324,825,000  102,432,021  0.68% 
SJF 3,500  14,945,000  29,300  124,461,000  -25,800  -109,516,000  37,162,286  2.08% 
TDG 25,800  108,465,000  -25,800  -108,465,000  7,958,631  1.54% 
SCR 10,200  1,233,820,000  38,530  4,572,020,000  -28,330  -3,338,200,000  173,690,442  1.59% 
CRE 100  4,500,000  29,800  1,336,025,000  -29,700  -1,331,525,000  43,526,727  3.66% 
HQC 193,200  779,358,000  224,100  889,461,000  -30,900  -110,103,000  229,706,071  0.80% 
GEG 17,100  280,730,000  58,000  947,010,000  -40,900  -666,280,000  32,283,602  37.09% 
LCG 29,600  411,255,000  75,500  1,060,700,000  -45,900  -649,445,000  53,601,080  3.96% 
HBC 5,500  88,070,000  55,400  881,190,000  -49,900  -793,120,000  80,678,328  15.76% 
LDG 1,600  11,891,000  54,100  398,036,000  -52,500  -386,145,000  115,759,428  0.81% 
VCG 55,400  2,577,220,000  -55,400  -2,577,220,000  212,279,334  0.94% 
SHI 14,000  367,220,000  76,900  2,016,550,000  -62,900  -1,649,330,000  43,977,328  0.90% 
BCG 6,300  88,715,000  70,100  958,360,000  -63,800  -869,645,000  56,848,699  14.77% 
VPB 73,500  4,903,250,000  -73,500  -4,903,250,000  39,982,264  13.82% 
CTS 1,300  29,255,000  79,700  1,782,980,000  -78,400  -1,753,725,000  50,015,748  2.01% 
VIB 14,900  744,965,000  126,700  6,347,060,000  -111,800  -5,602,095,000  532,093  20.45% 
ELC 28,800  453,295,000  151,100  2,341,335,000  -122,300  -1,888,040,000  19,640,595  10.31% 
SMC 11,400  415,050,000  155,100  5,646,190,000  -143,700  -5,231,140,000  15,302,303  23.91% 
BVH 87,100  5,296,650,000  281,200  17,083,060,000  -194,100  -11,786,410,000  161,839,160  27.20% 
POW 74,700  903,470,000  289,200  3,496,380,000  -214,500  -2,592,910,000  1,074,862,227  3.10% 
FLC 27,300  362,425,000  254,100  3,382,320,000  -226,800  -3,019,895,000  328,385,377  2.75% 
SSI 11,050  5,517,670,000  239,861  120,257,160,000  -228,811  -114,739,490,000  339,558,450  47.74% 
PC1 7,600  210,495,000  284,400  7,912,690,000  -276,800  -7,702,195,000  73,514,940  10.55% 
IJC 7,100  232,880,000  329,800  10,828,065,000  -322,700  -10,595,185,000  104,583,477  0.83% 
KDC 700  41,810,000  352,300  21,110,980,000  -351,600  -21,069,170,000  216,965,134  22.44% 
PVT 162,100  3,503,695,000  636,600  13,692,450,000  -474,500  -10,188,755,000  117,974,175  12.55% 
HSG 1,109,700  45,328,345,000  1,751,800  71,765,205,000  -642,100  -26,436,860,000  181,158,664  8.26% 
HDB 204,100  6,946,810,000  846,500  28,896,540,000  -642,400  -21,949,730,000  64,447,002  17.49% 
KBC 306,200  11,802,500,000  1,008,700  38,236,875,000  -702,500  -26,434,375,000  141,967,012  19.16% 
GEX 49,500  1,118,950,000  1,399,000  31,578,960,000  -1,349,500  -30,460,010,000  189,724,962  10.14% 
CII 110,500  2,082,380,000  1,634,300  30,616,690,000  -1,523,800  -28,534,310,000  131,875,618  23.43% 
HPG 2,044,200  106,951,450,000  3,930,000  205,073,070,000  -1,885,800  -98,121,620,000  732,910,843  26.88% 
MBB 230,000  8,963,355,000  4,679,000  182,547,550,000  -4,449,000  -173,584,195,000  40,485,109  21.79% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung