TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 18,391,890 12.89% 752,185,500,000 23.61%
Tổng bán 16,806,460 11.78% 735,961,810,000 23.10%
Chênh lệch mua bán +1,585,430   +16,223,690,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HPG 4,125,720  97,197,008,500  2,832,400  66,667,412,500  1,293,320  30,529,596,000  201,290,611  39.52% 
HQC 540,010  761,314,200  540,010  761,314,200  207,290,785  5.51% 
POW 1,198,780  18,826,820,000  823,240  12,928,549,000  375,540  5,898,271,000  797,130,869  14.96% 
SSI 392,360  9,727,150,000  69,580  1,722,339,500  322,780  8,004,810,500  211,081,956  58.62% 
KDH 300,000  7,304,262,500  300,000  7,304,262,500  7,398,375  47.21% 
HAG 271,700  1,372,160,200  30,000  155,700,000  241,700  1,216,460,200  375,826,759  2.06% 
KBC 202,350  2,926,154,500  202,350  2,926,154,500  129,429,067  21.79% 
DXG 221,010  4,041,412,500  58,070  1,063,525,000  162,940  2,977,887,500  5,454,226  47.51% 
STB 369,580  4,186,913,000  241,000  2,727,350,000  128,580  1,459,563,000  175,797,243  14.31% 
VGC 144,900  2,933,170,000  50,000  1,010,329,500  94,900  1,922,840,500  165,046,748  12.19% 
VIC 101,320  11,674,048,000  15,420  1,775,291,000  85,900  9,898,757,000  734,541,988  14.96% 
AMD 80,100  140,179,000  80,100  140,179,000  78,982,526  0.69% 
BVH 103,420  8,283,946,000  24,890  1,992,103,000  78,530  6,291,843,000  165,464,952  25.39% 
VRE 232,090  7,873,709,500  161,660  5,478,474,000  70,430  2,395,235,500  389,811,016  32.26% 
GAS 77,760  8,017,433,000  17,890  1,843,359,000  59,870  6,174,074,000  867,526,752  3.71% 
VJC 52,390  6,255,711,000  8,530  1,017,544,000  43,860  5,238,167,000  55,342,766  19.78% 
ASM 38,550  271,371,000  38,550  271,371,000  124,092,599  1.06% 
ROS 55,550  1,650,624,000  22,580  683,045,000  32,970  967,579,000  262,829,142  3.23% 
VHC 27,900  2,408,074,000  27,900  2,408,074,000  60,176,437  34.88% 
KSB 26,380  582,998,000  26,380  582,998,000  21,151,041  9.67% 
PGI 25,900  451,954,500  25,900  451,954,500  25,072,573  20.74% 
AAA 26,160  486,140,000  7,020  129,318,000  19,140  356,822,000  63,245,825  2.61% 
NVL 18,500  1,064,305,000  18,500  1,064,305,000  293,495,509  7.04% 
ANV 17,860  474,219,000  17,860  474,219,000  59,009,616  2.73% 
FRT 79,000  4,175,990,000  61,890  3,270,146,000  17,110  905,844,000  508,474  48.26% 
DPR 13,480  605,693,000  13,480  605,693,000  13,135,140  18.45% 
TLG 13,540  784,593,000  300  17,400,000  13,240  767,193,000  47,228,157  33.22% 
IDI 13,200  95,172,000  13,200  95,172,000  92,537,095  2.25% 
SAB 14,510  3,965,380,000  1,590  433,635,000  12,920  3,531,745,000  234,723,959  63.40% 
BMC 15,000  237,000,000  2,130  33,947,000  12,870  203,053,000  3,910,416  17.45% 
GEX 11,460  252,863,000  100  2,225,000  11,360  250,638,000  132,765,493  16.34% 
SKG 10,230  146,212,000  10,230  146,212,000  2,690,260  44.33% 
HVH 10,170  265,943,500  10,170  265,943,500  9,759,860  0.20% 
PVD 10,150  184,365,000  10,150  184,365,000  108,880,354  20.59% 
HSL 10,000  83,500,000  70  570,500  9,930  82,929,500  14,253,466  9.50% 
HTI 8,790  94,932,000  8,790  94,932,000  7,873,038  17.44% 
LIX 8,110  335,810,000  8,110  335,810,000  9,307,244  20.27% 
ITD 7,300  81,395,000  7,300  81,395,000  6,166,587  19.84% 
D2D 6,890  924,897,000  6,890  924,897,000  4,880,890  3.38% 
PDR 6,500  162,500,000  6,500  162,500,000  133,436,051  8.28% 
VRC 5,900  94,939,000  5,900  94,939,000  22,960,814  3.08% 
CVT 5,200  93,860,000  5,200  93,860,000  31,821,334  13.27% 
CNG 5,100  115,770,000  5,100  115,770,000  8,267,229  18.38% 
DHG 5,090  532,251,000  90  9,300,000  5,000  522,951,000  59,940,002  54.16% 
FMC 4,540  128,002,000  4,540  128,002,000  16,732,634  7.38% 
NTL 4,500  106,923,500  4,500  106,923,500  28,648,120  3.96% 
EVE 4,340  60,968,000  4,340  60,968,000  15,487,837  63.11% 
VSH 3,800  72,450,000  3,800  72,450,000  74,240,000  13.00% 
DGW 11,030  228,269,500  7,340  153,773,000  3,690  74,496,500  16,489,511  9.69% 
GIL 3,470  94,384,000  100  2,720,000  3,370  91,664,000  8,032,064  6.89% 
SGT 5,000  36,500,000  1,650  12,045,000  3,350  24,455,000  26,262,195  13.51% 
PGC 3,000  42,000,000  3,000  42,000,000  24,299,875  8.73% 
PET 21,000  162,855,000  18,000  138,780,000  3,000  24,075,000  26,567,161  18.32% 
CSV 3,380  95,147,000  710  20,052,500  2,670  75,094,500  14,036,776  17.24% 
ACL 2,600  93,160,000  2,600  93,160,000  8,230,637  3.44% 
TMT 2,500  20,775,000  2,500  20,775,000  17,307,522  2.48% 
GMC 2,200  94,131,500  2,200  94,131,500  5,596,703  13.02% 
AST 2,150  140,610,000  2,150  140,610,000  5,303,720  34.27% 
CMG 2,110  77,319,000  2,110  77,319,000  28,756,389  9.09% 
HAX 2,050  28,700,000  2,050  28,700,000  12,884,996  12.20% 
PJT 2,040  24,307,000  2,040  24,307,000  7,077,680  2.92% 
DHC 2,000  86,400,000  2,000  86,400,000  7,187,945  32.45% 
FIT 2,000  6,700,000  2,000  6,700,000  118,987,856  2.29% 
TCL 2,000  50,800,000  2,000  50,800,000  7,235,985  14.45% 
NNC 1,820  95,004,000  1,820  95,004,000  5,993,687  21.66% 
AGM 1,800  16,920,000  1,800  16,920,000  7,421,910  8.22% 
DSN 1,900  110,580,000  280  16,343,000  1,620  94,237,000  3,296,936  21.71% 
SCS 1,140  182,734,000  1,140  182,734,000  14,566,295  26.91% 
DRH 1,100  7,370,000  1,100  7,370,000  29,562,129  0.54% 
ELC 1,970  14,046,100  1,010  7,221,600  960  6,824,500  14,904,646  19.50% 
NSC 840  74,311,000  840  74,311,000  6,801,441  10.33% 
TCM 800  21,280,000  800  21,280,000  70,605  48.87% 
STK 600  13,860,000  600  13,860,000  27,791,397  9.71% 
LHG 6,550  123,390,000  6,010  113,069,500  540  10,320,500  17,615,452  13.78% 
UIC 360  12,152,000  360  12,152,000  2,122,690  22.47% 
TDM 250  8,125,000  250  8,125,000  32,168,820  9.38% 
BBC 1,100  74,690,000  880  59,752,000  220  14,938,000  297,251  47.07% 
GSP 200  2,900,000  200  2,900,000  10,829,590  12.90% 
TYA 190  2,187,000  190  2,187,000  3,598,270  41.35% 
PTB 200  13,680,000  100  6,897,000  100  6,783,000  14,782,239  18.58% 
LGL 80  828,000  80  828,000  24,138,187  0.72% 
PMG 70  1,359,500  70  1,359,500  18,055,569  1.42% 
APC 70  1,876,000  70  1,876,000  4,706,152  9.85% 
SFI 50  1,392,500  50  1,392,500  1,817,521  34.48% 
SZL 40  1,832,000  40  1,832,000  6,591,580  16.04% 
DMC 40  2,892,000  40  2,892,000  12,693,654  63.45% 
TVT 330  8,566,000  300  7,680,000  30  886,000  10,257,600  0.15% 
ACC 40  824,000  10  206,000  30  618,000  2,858,650  20.41% 
IJC 30  321,000  30  321,000  64,673,390  1.83% 
DHA 20  720,000  20  720,000  5,975,459  9.48% 
HTV 20  292,000  20  292,000  4,619,237  13.75% 
PME 20  966,000  20  966,000  28,459,589  62.06% 
VTB 20  290,000  20  290,000  4,907,392  8.04% 
PXT 10  14,000  10  14,000  9,576,460  1.12% 
FUCTVGF2 10  110,000  10  110,000  8,086,078  1.43% 
GDT 10  387,000  10  387,000  4,398,364  23.33% 
NCT 10  688,000  10  688,000  9,187,652  13.89% 
LCM 10  6,800  10  6,800  9,936,318  8.66% 
ATG 10  11,700  10  11,700  6,980,140  3.14% 
TSC 10  15,600  10  15,600  71,513,530  0.56% 
VTO 10  75,200  10  75,200  37,188,161  2.44% 
VDS 48,701,632  0.35% 
PTL 48,689,316  0.31% 
VAF 18,439,855  0.04% 
PXS 22,130,924  12.12% 
PXI 14,555,910  0.48% 
UDC 17,137,880  0.03% 
VIP 29,071,616  6.54% 
VIS 18,520,954  74.91% 
PNJ 10  49.00% 
PTC 8,764,735  0.31% 
VFG 14,571,736  2.91% 
VID 13,619,422  0.49% 
TTF 90,832,627  6.68% 
RIC 5,147,182  31.07% 
REE 49.00% 
TTB 22,901,194  0.09% 
S4A 20,661,180  0.04% 
TTE 14,529,454  0.00% 
QBS   49.00% 
TVB 11,858,405  0.26% 
TVS 17,726,416  21.09% 
RDP 16,478,486  0.45% 
TV2 88,977  14.28% 
QCG 132,218,477  0.94% 
PNC 5,319,957  0.81% 
PDN 6,012,328  0.31% 
OPC 10,926,543  7.89% 
OGC 145,229,380  0.59% 
VPI 64,789,190  8.51% 
VPK 4,525,066  18.83% 
VPS 11,815,830  0.69% 
NLG 105  49.00% 
NKG 106,131,014  49.91% 
TBC 30,770,686  0.54% 
NVT 48,882,000  45.99% 
VSI 6,400,530  0.51% 
YBM 6,277,179  0.71% 
VPH 30,935,350  13.31% 
PLP 9,830,724  9.68% 
VNS 16,651,927  24.46% 
PIT 7,334,672  0.74% 
VMD 7,302,080  1.71% 
VNG 40,912,615  0.12% 
VNL 3,573,560  9.29% 
PGD 19,045,771  27.84% 
VPD 52,171,196  0.05% 
VPG 11,029,419  7.30% 
PHC 11,451,975  0.08% 
VOS 65,540,600  2.19% 
VPB   30.66% 
TIP 9,016,583  14.33% 
TIX 14,673,566  0.09% 
TLD 9,125,084  0.25% 
THI 23,877,280  0.07% 
ST8   49.00% 
TIE 4,040,771  6.78% 
TLH 49,077,582  0.94% 
SRC 13,720,252  0.11% 
TN1 6,516,900  0.00% 
SPM 6,437,490  3.02% 
TMP 34,105,830  0.28% 
TMS 49.00% 
SSC 7,188,958  1.05% 
TCR 5,501  48.95% 
TCT 3,776,790  19.47% 
TDC 46,852,800  2.15% 
TCO 8,731,974  2.33% 
TCD 13,018,487  14.95% 
TCB 22.51% 
TDG 7,757,344  2.74% 
SVC 293,392  47.83% 
TEG 14,123,916  1.02% 
TGG 13,365,915  0.04% 
SZC 48,901,190  0.10% 
TDH 12,497,091  33.69% 
SVT 5,158,079  0.00% 
SCR 160,229,073  1.77% 
SCD 3,376,260  9.28% 
TRA 1,469,052  45.46% 
SFG 23,193,631  0.58% 
SFC 5,440,136  0.82% 
TPC 11,559,406  1.68% 
SC5 6,647,683  4.64% 
TS4 7,638,085  1.74% 
SAV 49.00% 
SAM 116,953,079  2.04% 
TRC 12,073,080  8.76% 
SBV 8,244,504  18.87% 
SBA 29,615,329  0.04% 
SJS 44,586,622  10.18% 
TNI 25,714,630  0.02% 
SJF 38,686,576  0.15% 
SMB 12,267,424  7.90% 
SMA 9,310,810  0.05% 
TNC 8,990,120  2.30% 
SII 24,800  48.96% 
TNT 12,468,430  0.10% 
SGR 22,310,308  0.01% 
TPB 30.00% 
SHP 41,234,634  5.00% 
SHI 40,557,368  1.50% 
SHA 13,239,578  0.99% 
NBB 27,835,432  13.30% 
HAP 23,398,869  6.94% 
HAI 88,631,972  0.48% 
GTN 241,113,030  3.55% 
CIG 15,450,574  0.01% 
HAS 2,346,222  19.67% 
HAR 49,430,696  0.23% 
CLL 14,196,189  7.25% 
FUCVREIT 2,402,260  0.95% 
CLW 5,652,140  5.52% 
FUCTVGF1 7,346,710  0.02% 
GTA 5,060,647  0.34% 
GMD 49.00% 
FUESSV50 4,814,580  88.74% 
HCD 13,214,810  0.06% 
HNG 427,344,858  0.81% 
HMC 9,840,100  2.14% 
HLG 21,166,499  1.30% 
HRC 13,634,117  3.86% 
HPX 70,478,645  13.76% 
HOT 3,918,180  0.02% 
HII 13,467,509  0.64% 
HDG 31,529,986  15.79% 
HDC 15,304,493  18.65% 
CHP 63,148,708  3.44% 
HID 26,586,930  2.40% 
CDC 7,641,769  0.35% 
CEE 20,202,900  0.32% 
DTA 8,408,850  0.11% 
DRL 4,589,770  0.69% 
DAT 21,468,590  0.00% 
DXV 4,809,190  0.42% 
DTT 3,974,165  0.25% 
DTL 30,095,714  0.01% 
DQC 15,781,047  3.07% 
DIC 10,786,263  8.43% 
DHM 15,325,769  0.19% 
DCL 16,592,187  3.38% 
DBD 25,615,360  0.10% 
DPG 21,971,698  0.17% 
DLG 124,735,962  7.33% 
DAH 15,827,260  2.72% 
COM 6,854,928  0.45% 
CRC 7,349,600  0.00% 
CSM 48,110,694  2.57% 
CMV 5,906,554  0.20% 
CMX 5,881,347  4.52% 
FTM 24,481,020  0.04% 
FIR 6,369,970  0.00% 
EVG 28,880,540  0.87% 
EMC 5,617,450  0.04% 
DAG 18,979,756  4.20% 
CTF 19,399,758  0.01% 
FCN 31,372,073  47.44% 
FCM 19,026,035  2.60% 
BCE 13,056,290  5.48% 
LCG 22,868,950  32.66% 
BCG 17,162,347  19.89% 
LEC 12,788,618  0.00% 
LMH   49.00% 
LM8 4,432,484  1.79% 
LGC 7,711,006  45.00% 
KPF 8,405,326  0.02% 
KMR 21,210,733  62.71% 
KHP 11,561,746  21.17% 
KSH 28,051,430  0.22% 
LAF 6,872,137  2.34% 
L10 4,746,803  1.00% 
BFC 20,078,268  13.88% 
ABT 6,532,251  2.70% 
ADS 12,471,851  0.12% 
MHC 17,647,700  2.12% 
AAM 5,916,954  1.08% 
NAV 3,677,570  3.03% 
NAF 15,769,005  5.56% 
MWG 64.70% 
APG 33,966,340  0.18% 
ASP 49.00% 
LSS 32,942,743  1.94% 
MBB   20.00% 
MDG 5,281,565  0.50% 
AGF 13,476,316  1.06% 
MCG 25,488,946  4.68% 
C47 510,164  0.31% 
HVG 89,623,323  1.02% 
HUB 7,470,540   
ILB   49.00% 
IBC 20,313,240  1.51% 
CCI 8,238,763  2.57% 
HTN 14,027,031  0.21% 
HT1 163,002,401  6.28% 
CAV 28,108,992  0.20% 
HU3 4,424,683  4.75% 
HU1 4,531,770  3.68% 
HTT 9,591,630  1.04% 
BHN 72,755,650  17.61% 
KAC 11,751,931  0.03% 
BRC 6,020,088  0.35% 
BTP 23,888,984  9.50% 
HVX 19,241,481  0.88% 
ITC 31,486,328  3.42% 
BTT 6,604,446  0.07% 
CLG 10  21,500  -10  -21,500  8,427,910  9.15% 
HTL 10  171,000  -10  -171,000  233,011  47.06% 
TDW 10  236,500  -10  -236,500  3,936,110  2.69% 
KDC 3,700  70,145,000  3,750  71,130,000  -50  -985,000  202,888,556  20.95% 
CLC 30  1,011,000  100  3,330,000  -70  -2,319,000  11,691,154  4.39% 
THG 100  4,270,000  -100  -4,270,000  6,409,460  0.44% 
AGR 100  391,000  -100  -391,000  99,785,447  1.93% 
POM 140  910,000  -140  -910,000  99,994,657  7.91% 
BSI 2,160  18,144,000  2,350  19,757,500  -190  -1,613,500  44,389,966  9.00% 
VCF 600  106,800,000  -600  -106,800,000  12,868,421  0.58% 
DIG 650  8,872,500  -650  -8,872,500  36,637,740  36.79% 
RAL 920  71,540,000  -920  -71,540,000  5,286,206  3.03% 
VDP 40  1,342,000  1,000  33,300,000  -960  -31,958,000  6,168,519  1.09% 
PHR 970  55,337,000  -970  -55,337,000  55,970,387  7.69% 
CTS 1,000  9,200,000  -1,000  -9,200,000  39,562,891  11.83% 
DVP 3,990  147,049,500  5,200  190,527,000  -1,210  -43,477,500  14,172,730  13.57% 
FPT 1,420  62,944,500  -1,420  -62,944,500  5,422  53.90% 
DRC 10,100  184,830,500  11,670  213,561,000  -1,570  -28,730,500  31,283,301  22.67% 
SMC 1,710  24,946,000  -1,710  -24,946,000  8,397,073  33.73% 
TCH 1,750  37,525,000  -1,750  -37,525,000  150,477,564  4.93% 
MCP 1,800  33,715,000  -1,800  -33,715,000  7,313,017  0.48% 
TAC 2,510  62,569,000  -2,510  -62,569,000  16,190,413  1.21% 
BMP 2,640  113,236,000  -2,640  -113,236,000  20,989,610  74.36% 
VCI 300  9,825,000  3,000  97,520,000  -2,700  -87,695,000  101,908,695  37.48% 
IMP 970  46,483,000  3,720  178,636,000  -2,750  -132,153,000  218,097  55.84% 
CTD 2,830  276,664,000  -2,830  -276,664,000  2,372,140  46.01% 
TNA 3,000  36,000,000  -3,000  -36,000,000  11,139,996  12.23% 
FDC 3,000  40,500,000  -3,000  -40,500,000  18,802,550  0.33% 
SGN 3,280  295,220,000  -3,280  -295,220,000  5,182,380  14.57% 
LBM 3,840  104,377,000  -3,840  -104,377,000  4,337,119  6.62% 
CCL 4,000  19,560,000  -4,000  -19,560,000  20,980,752  4.83% 
ITA 4,800  14,736,000  -4,800  -14,736,000  378,584,412  3.43% 
HBC 10  155,000  5,000  76,750,000  -4,990  -76,595,000  43,118,588  17.38% 
SVI 4,990  249,500,000  -4,990  -249,500,000  4,314,520  15.38% 
PLX 4,070  250,810,000  9,400  578,216,000  -5,330  -327,406,000  108,780,600  11.59% 
BIC 29,410  574,592,500  36,310  708,069,500  -6,900  -133,477,000  1,806,439  47.46% 
SRF 6,990  87,834,500  -6,990  -87,834,500  7,215,770  26.79% 
VND 5,000  77,000,000  12,000  183,885,000  -7,000  -106,885,000  11,764,913  43.66% 
STG 7,240  91,786,000  -7,240  -91,786,000  48,078,019  0.07% 
DCM 7,330  60,324,400  -7,330  -60,324,400  245,221,913  2.68% 
VNE 8,110  33,980,900  -8,110  -33,980,900  32,043,918  13.57% 
CTG 210,000  4,267,750,000  221,650  4,502,120,500  -11,650  -234,370,500  2,279,320  99.94% 
PAC 500  18,450,000  13,360  495,276,500  -12,860  -476,826,500  9,698,613  28.13% 
HVN 4,580  196,927,000  20,010  858,488,500  -15,430  -661,561,500  285,105,921  9.90% 
MSH 3,500  212,595,000  20,000  1,212,913,000  -16,500  -1,000,318,000  21,140,126  6.73% 
C32 20,110  545,355,500  -20,110  -545,355,500  2,740,800  30.76% 
BID 1,300  41,700,000  21,610  695,153,500  -20,310  -653,453,500  919,355,798  3.11% 
CII 23,530  531,716,500  44,060  990,562,000  -20,530  -458,845,500  46,595,677  53.54% 
FTS 8,800  114,400,000  35,100  454,067,500  -26,300  -339,667,500  85,035,787  29.28% 
MSN 165,150  13,615,022,000  196,160  16,181,118,000  -31,010  -2,566,096,000  97,900,564  40.58% 
SJD 26,000  540,153,000  60,000  1,238,708,000  -34,000  -698,555,000  14,701,173  27.69% 
PPC 25,000  700,606,500  59,760  1,703,010,500  -34,760  -1,002,404,000  111,714,874  14.76% 
BWE 64,440  1,731,139,000  101,250  2,731,232,000  -36,810  -1,000,093,000  59,614,140  9.26% 
LDG 10,950  95,046,000  48,000  416,281,900  -37,050  -321,235,900  89,693,783  11.66% 
VSC 22,000  691,665,000  60,000  1,885,227,000  -38,000  -1,193,562,000  3,340,694  42.33% 
HAH 18,500  222,000,000  58,700  704,095,000  -40,200  -482,095,000  14,339,315  19.61% 
JVC 51,830  158,091,500  -51,830  -158,091,500  1,838,825  32.00% 
DPM 37,460  617,012,000  91,600  1,512,567,500  -54,140  -895,555,500  103,321,439  22.60% 
EIB 300  5,520,000  56,260  1,041,623,000  -55,960  -1,036,103,000  3,649,852  29.70% 
CTI 60,000  1,391,254,000  -60,000  -1,391,254,000  13,460,485  27.63% 
CRE 10,000  244,000,000  70,000  1,711,221,000  -60,000  -1,467,221,000  16,985,410  27.77% 
PAN 4,800  137,935,000  67,450  1,921,190,000  -62,650  -1,783,255,000  6,451,269  45.21% 
YEG 100  8,840,000  72,230  6,358,067,000  -72,130  -6,349,227,000  20,052,207  35.89% 
HHS 75,020  267,321,400  -75,020  -267,321,400  118,665,852  5.81% 
PC1 89,080  1,733,837,500  -89,080  -1,733,837,500  13,755,352  38.64% 
PVT 1,000  16,350,000  90,360  1,474,818,500  -89,360  -1,458,468,500  45,753,410  32.74% 
HSG 13,800  106,278,000  112,380  867,668,400  -98,580  -761,390,400  135,553,799  16.99% 
HCM 4,770  109,789,500  114,490  2,617,047,000  -109,720  -2,507,257,500  57,011,859  56.06% 
VNM 568,740  70,151,737,000  687,920  84,849,348,000  -119,180  -14,697,611,000  710,968,576  59.18% 
NT2 500  13,575,000  154,040  4,180,683,500  -153,540  -4,167,108,500  75,760,235  22.68% 
E1VFVN30 31,800  450,156,400  200,010  2,832,744,000  -168,210  -2,382,587,600  7,973,140  156.70% 
VCB 346,380  24,221,268,000  514,990  35,971,544,000  -168,610  -11,750,276,000  231,273,812  23.76% 
VHM 404,720  31,563,995,000  575,750  44,922,303,000  -171,030  -13,358,308,000  1,133,969,719  15.15% 
FLC 1,250  5,415,000  248,000  1,077,740,000  -246,750  -1,072,325,000  324,984,242  3.23% 
BMI 31,300  700,350,000  301,900  6,700,009,000  -270,600  -5,999,659,000  7,210,118  41.11% 
HDB 100,310  2,615,716,500  599,360  15,646,640,000  -499,050  -13,030,923,500  51,548,285  24.75% 
SBT 32,070  545,030,000  561,000  9,524,450,000  -528,930  -8,979,420,000  536,076,125  8.63% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung