tin mới
Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 10,030,950 4.31% 335,484,370,000 8.21%
Tổng bán 8,198,610 3.52% 258,988,590,000 6.34%
Chênh lệch mua bán +1,832,340   +76,495,780,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
BCG 1,700,110  13,873,470,000  5,000  39,750,000  1,695,110  13,833,720,000  36,183,097  15.50% 
PVT 420,600  6,153,030,000  13,750  198,690,000  406,850  5,954,340,000  59,588,794  27.83% 
STB 366,420  5,161,890,000  20,000  283,000,000  346,420  4,878,890,000  272,931,532  11.62% 
VIC 348,170  14,881,980,000  31,690  1,342,280,000  316,480  13,539,700,000  503,325,994  9.92% 
PLX 364,710  26,227,460,000  111,000  7,978,730,000  253,710  18,248,730,000  135,121,500  9.56% 
PC1 306,350  10,932,140,000  54,010  1,925,900,000  252,340  9,006,240,000  14,626,249  29.57% 
MSN 267,450  11,179,280,000  15,990  663,430,000  251,460  10,515,850,000  216,916,243  29.50% 
CII 212,410  7,672,460,000  5,640  206,520,000  206,770  7,465,940,000  19,452,245  61.65% 
NLG 424,380  12,547,830,000  228,530  6,756,060,000  195,850  5,791,770,000  8,535,130  42.99% 
HSG 409,590  13,269,950,000  232,500  7,543,380,000  177,090  5,726,570,000  36,677,436  30.66% 
KDC 164,450  7,689,520,000  3,000  141,000,000  161,450  7,548,520,000  83,205,174  16.58% 
GTN 142,480  2,460,530,000  140  2,420,000  142,340  2,458,110,000  126,031,637  49.59% 
HBC 127,580  8,280,360,000  2,050  133,850,000  125,530  8,146,510,000  23,810,576  24.05% 
DPM 122,520  2,804,780,000  122,520  2,804,780,000  118,404,286  18.75% 
VHC 98,000  5,733,000,000  98,000  5,733,000,000  56,580,784  38.77% 
HQC 255,000  873,020,000  161,200  538,530,000  93,800  334,490,000  192,644,434  8.58% 
BID 100,080  1,999,010,000  15,000  304,100,000  85,080  1,694,910,000  977,132,429  1.42% 
CSM 82,700  1,579,400,000  82,700  1,579,400,000  43,506,330  7.02% 
TDH 76,480  1,239,550,000  11,000  178,500,000  65,480  1,061,050,000  4,800,854  43.12% 
VNM 471,350  72,086,610,000  405,870  62,067,150,000  65,480  10,019,460,000  651,604,123  55.11% 
CTS 71,330  848,740,000  10,000  119,700,000  61,330  729,040,000  42,326,333  2.19% 
VCB 643,230  24,695,670,000  583,330  22,393,040,000  59,900  2,302,630,000  330,918,424  20.80% 
EIB 51,000  652,790,000  51,000  652,790,000  8,181,190  29.34% 
EVE 47,200  951,610,000  1,140  22,910,000  46,060  928,700,000  15,033,292  64.19% 
TNT 44,840  177,980,000  44,840  177,980,000  12,166,880  1.29% 
NT2 320,940  9,329,670,000  276,990  8,033,090,000  43,950  1,296,580,000  81,039,065  20.85% 
DMC 42,410  5,508,830,000  42,410  5,508,830,000  13,040,376  62.45% 
LHG 40,110  888,180,000  40,110  888,180,000  9,058,325  14.27% 
HAG 55,860  543,770,000  21,810  212,290,000  34,050  331,480,000  291,670,583  5.66% 
HPG 552,070  16,959,860,000  520,170  15,966,430,000  31,900  993,430,000  139,540,225  56.94% 
SCR 31,000  389,250,000  31,000  389,250,000  92,585,372  8.38% 
FCM 30,000  174,000,000  30,000  174,000,000  16,907,415  7.76% 
GAS 31,250  1,781,110,000  2,750  156,480,000  28,500  1,624,630,000  879,222,902  3.09% 
DRC 99,110  3,288,800,000  72,120  2,404,830,000  26,990  883,970,000  22,263,393  30.26% 
VRC 26,430  877,600,000  10  330,000  26,420  877,270,000  6,672,340  3.00% 
CHP 25,050  680,010,000  25,050  680,010,000  57,453,308  3.40% 
HNG 20,030  220,340,000  20,030  220,340,000  371,613,068  0.56% 
NBB 18,740  335,450,000  18,740  335,450,000  8,369,801  35.92% 
DPR 18,290  848,640,000  18,290  848,640,000  11,515,790  22.22% 
BVH 17,840  1,035,370,000  200  11,600,000  17,640  1,023,770,000  166,546,177  24.52% 
KSH 15,890  42,590,000  10  30,000  15,880  42,560,000  27,377,490  2.72% 
SBT 14,550  517,210,000  14,550  517,210,000  107,650,773  6.48% 
FLC 36,760  272,880,000  22,400  170,240,000  14,360  102,640,000  245,568,989  10.51% 
KSA 14,290  31,870,000  14,290  31,870,000  44,350,348  1.53% 
AMD 14,010  174,610,000  14,010  174,610,000  31,734,543  0.09% 
VHG 13,170  31,870,000  13,170  31,870,000  71,874,575  1.08% 
RIC 13,050  102,160,000  13,050  102,160,000  5,148,399  31.07% 
BIC 18,660  735,570,000  6,950  274,230,000  11,710  461,340,000  1,608,894  47.63% 
SHA 10,190  96,020,000  10,190  96,020,000  9,423,886  2.25% 
VTB 9,540  163,750,000  9,540  163,750,000  5,027,691  7.04% 
ROS 9,020  778,980,000  9,020  778,980,000  203,127,530  1.76% 
PJT 10,220  125,690,000  1,210  14,770,000  9,010  110,920,000  5,129,379  15.61% 
DXG 8,140  143,220,000  8,140  143,220,000  61,455,361  27.51% 
FTS 8,120  101,100,000  8,120  101,100,000  77,635,309  24.07% 
PHR 7,000  248,650,000  7,000  248,650,000  33,673,910  7.58% 
PET 6,300  74,580,000  6,300  74,580,000  25,545,342  19.50% 
APC 6,010  160,590,000  6,010  160,590,000  4,466,101  11.85% 
TCD 6,000  106,800,000  6,000  106,800,000  12,457,640  10.65% 
BMI 6,000  165,110,000  6,000  165,110,000  4,515,137  44.06% 
SFI 8,040  265,040,000  2,210  72,710,000  5,830  192,330,000  1,647,010  34.51% 
TNA 5,750  253,960,000  5,750  253,960,000  3,778,452  11.61% 
SZL 5,470  227,570,000  5,470  227,570,000  6,714,310  15.43% 
ELC 5,370  127,810,000  5,370  127,810,000  12,968,942  21.48% 
PXS 5,000  49,400,000  5,000  49,400,000  21,739,415  12.77% 
ASM 5,000  70,250,000  5,000  70,250,000  101,363,519  2.91% 
PGI 5,000  104,960,000  5,000  104,960,000  33,990,327  1.11% 
TCL 4,520  134,270,000  140  4,340,000  4,380  129,930,000  7,027,367  15.45% 
VIP 4,180  31,850,000  4,180  31,850,000  30,025,298  5.15% 
THG 4,020  198,270,000  4,020  198,270,000  5,778,175  0.85% 
CNG 3,800  120,310,000  3,800  120,310,000  6,042,909  26.62% 
STG 4,000  99,700,000  390  9,750,000  3,610  89,950,000  41,300,027  0.66% 
CAV 3,600  210,020,000  10  600,000  3,590  209,420,000  26,302,526  3.34% 
PPC 3,490  70,800,000  100  2,060,000  3,390  68,740,000  104,506,163  16.97% 
LBM 3,360  147,070,000  3,360  147,070,000  3,588,971  6.78% 
CIG 3,310  10,590,000  3,310  10,590,000  15,450,774  0.01% 
STK 3,000  55,540,000  3,000  55,540,000  19,944,391  11.73% 
HAI 3,000  11,470,000  3,000  11,470,000  56,544,819  0.79% 
CLC 2,860  193,280,000  2,860  193,280,000  5,714,300  5.39% 
CTD 3,310  720,240,000  540  117,130,000  2,770  603,110,000  2,852,187  45.30% 
PTC 2,710  16,530,000  2,710  16,530,000  8,743,735  0.42% 
HCM 12,320  562,200,000  10,000  455,750,000  2,320  106,450,000  62,599,034  51.76% 
CEE 2,300  60,260,000  2,300  60,260,000  20,248,180  0.21% 
LIX 2,540  114,090,000  530  23,750,000  2,010  90,340,000  7,929,029  24.53% 
KHA 1,780  65,000,000  1,780  65,000,000  5,990,255  6.58% 
HAP 2,000  8,950,000  280  1,260,000  1,720  7,690,000  23,349,438  7.02% 
REE 1,500  54,600,000  1,500  54,600,000  49.00% 
PTB 1,340  151,350,000  1,340  151,350,000  9,524,249  14.71% 
UIC 2,890  95,910,000  1,660  55,280,000  1,230  40,630,000  2,394,680  19.07% 
GDT 1,620  95,580,000  520  30,680,000  1,100  64,900,000  3,447,238  25.88% 
TRC 1,080  31,640,000  1,080  31,640,000  12,427,630  7.57% 
NSC 1,060  114,480,000  1,060  114,480,000  5,129,532  15.46% 
L10 1,790  26,490,000  790  11,690,000  1,000  14,800,000  4,708,177  1.39% 
HTL 1,000  46,550,000  1,000  46,550,000  169,276  47.59% 
TIE 1,000  12,200,000  1,000  12,200,000  4,320,751  3.85% 
DHM 1,000  8,200,000  1,000  8,200,000  12,147,699  0.69% 
IMP 850  56,440,000  850  56,440,000  61.41% 
DRH 830  25,400,000  830  25,400,000  23,705,360  0.62% 
RAL 690  93,720,000  690  93,720,000  5,189,838  3.87% 
LDG 600  7,650,000  600  7,650,000  40,971,698  2.70% 
PGC 500  6,980,000  500  6,980,000  23,087,589  10.74% 
GMC 490  14,910,000  490  14,910,000  5,337,303  14.69% 
TMT 450  5,580,000  450  5,580,000  16,533,744  4.47% 
VPH 400  5,000,000  400  5,000,000  18,867,401  13.39% 
NCT 380  30,710,000  10  820,000  370  29,890,000  9,347,891  13.28% 
GIL 350  15,230,000  350  15,230,000  5,115,550  12.26% 
TAC 300  15,300,000  300  15,300,000  15,149,974  2.05% 
TSC 300  1,070,000  300  1,070,000  68,589,510  2.55% 
NNC 1,780  149,440,000  1,500  125,300,000  280  24,140,000  4,587,264  21.10% 
TV1 260  5,360,000  260  5,360,000  13,072,050  0.03% 
GTA 230  3,840,000  230  3,840,000  4,217,012  8.45% 
DSN 200  10,800,000  200  10,800,000  3,823,839  17.35% 
DIG 200  2,850,000  200  2,850,000  52,672,126  26.89% 
FPT 200  9,570,000  200  9,570,000  49.00% 
TLG 170  23,970,000  170  23,970,000  8,043,180  28.01% 
ITD 170  3,710,000  170  3,710,000  5,984,148  20.98% 
VFG 160  8,300,000  160  8,300,000  5,061,663  21.32% 
TBC 130  3,190,000  130  3,190,000  30,799,236  0.50% 
TYA 120  1,240,000  120  1,240,000  3,942,058  35.74% 
CTI 300  8,820,000  200  5,900,000  100  2,920,000  9,779,015  26.26% 
DHA 100  3,420,000  100  3,420,000  5,890,746  10.04% 
MBB 450,100  10,352,140,000  450,000  10,350,000,000  100  2,140,000  20.00% 
IJC 40  370,000  40  370,000  59,693,697  5.46% 
HAS 30  270,000  30  270,000  2,192,765  21.59% 
LGC 3,030  65,450,000  3,000  64,800,000  30  650,000  7,691,956  45.01% 
VIS 30  740,000  30  740,000  21,553,793  5.21% 
HTV 30  480,000  10  160,000  20  320,000  4,580,480  14.05% 
TIC 20  270,000  20  270,000  11,918,882  0.66% 
CMX 10  40,000  10  40,000  6,427,277  0.39% 
PPI 10  30,000  10  30,000  23,432,431  0.48% 
ACC 10  280,000  10  280,000  3,109,290  17.91% 
BTP 10  140,000  10  140,000  23,648,924  9.90% 
AGM 10  100,000  10  100,000  7,767,570  6.32% 
SCD 3,270,650  10.52% 
NVT 46,202,010  48.95% 
TCO 8,653,464  2.75% 
TTF 70,503,528  0.25% 
VMD 6,811,041  6.32% 
TIX 9,491,970  9.45% 
OPC 10,263,075  8.45% 
PAN 55,421,311  45.86% 
RDP 13,780,963  0.28% 
SFG 40  520,000  40  520,000  23,156,256  0.65% 
OGC 144,063,684  0.98% 
TCR 49.00% 
NAV 3,773,912  1.83% 
SAB 251,380,692  9.80% 
SBA 29,601,312  0.06% 
S4A 19,972,390  1.67% 
MWG   49.00% 
NAF 11,122,300  11.93% 
TDC 47,802,210  1.20% 
TPC 11,568,110  1.65% 
SC5 6,672,477  4.47% 
TDW 3,964,350  2.36% 
SBV 6,704,686  16.36% 
TNI 10,279,490  0.05% 
VAF 18,375,995  0.21% 
PNJ 49.00% 
PTL 48,445,796  0.55% 
SMC 10,755,774  23.39% 
UDC 17,146,580  0.01% 
SHP 42,302,218  3.86% 
PNC 5,083,156  2.96% 
SII 46,611  43.55% 
TS4 7,642,655  1.71% 
SJS 37,037,868  11.96% 
POM 79,719,160  6.47% 
TMP 34,115,920  0.26% 
SMA 7,891,880  0.04% 
SVC 1,695,476  42.22% 
QCG 134,667,107  0.05% 
PGD 41,165,776  3.26% 
SVT 5,158,199   
PDN 5,836,418  1.73% 
TVS 24,040,384  4.01% 
PXI 13,976,390  2.41% 
PIT 7,324,936  0.81% 
TLH 36,753,204  5.58% 
QBS 28,297,445  8.18% 
STT 1,594,418  29.07% 
ST8   63.70% 
DCM 254,767,153  0.88% 
DAT 18,668,960  0.00% 
VPS 11,810,520  0.72% 
DIC 10,882,229  8.07% 
VPK 2,296,980  20.29% 
DAH 16,076,480  1.99% 
COM 6,852,298  0.47% 
CMV 5,906,474  0.20% 
CTG 100.00% 
DAG 11,348,803  13.74% 
D2D 4,334,280  8.49% 
FDC 18,607,518  1.16% 
FCN   31.93% 
FTM 24,499,880  0.00% 
GSP 10,936,520  12.54% 
GMD   20.40% 
EMC 5,618,740  0.03% 
DRL 4,613,040  0.44% 
DLG 100,781,019  13.65% 
DTL 30,082,674  0.03% 
DXV 4,817,550  0.34% 
DTT 3,977,067  0.21% 
BCE 13,436,530  4.21% 
BBC 133,240  48.14% 
BCI 35,806,518  7.71% 
BHN 73,219,660  17.41% 
BGM 22,380,144  0.09% 
ATG 7,221,530  1.55% 
ABT 6,315,073  4.24% 
AAM 6,089,779  0.81% 
ACL 8,250,973  4.15% 
ASP 1,969  48.99% 
ADS 8,126,212  0.84% 
CDO 15,420,709  0.05% 
CDC 7,633,407  0.40% 
CLL 14,193,029  7.26% 
CMT 2,631,650  16.10% 
CLW 5,668,860  5.39% 
VSC 49.00% 
BRC 5,998,458  0.53% 
VSI 6,056,370  3.12% 
BSI 36,523,832  8.52% 
C47 314  3.31% 
BTT 5,187,865  0.06% 
HAR 47,253,499  0.17% 
IDI 85,927,902  1.69% 
ICF 5,908,120  2.87% 
VNL 3,520,580  9.88% 
JVC 4,794,071  44.74% 
MCG 25,493,127  4.67% 
MCP 7,273,535  0.74% 
HRC 13,252,778  5.13% 
HU1 4,553,020  3.47% 
HVX 19,262,301  0.86% 
HU3 4,423,583  4.76% 
KAC 11,754,731  0.02% 
VNE 30,392,083  15.39% 
LAF 6,806,012  2.79% 
LEC 12,789,000   
LGL 16,930,288  0.06% 
LM8 3,640,007  10.23% 
VCF 130  23,550,000  130  23,550,000  5,133,251  29.69% 
VNG 36,115,617  0.98% 
KDH 6,124,637  46.38% 
KMR 29,769,602  47.66% 
KHP 12,990,679  17.74% 
HLG 21,220,169  1.18% 
HMC 10,170,290  0.57% 
MDG 5,281,565  0.50% 
HDG 21,813,463  20.29% 
HID 14,987,444  1.67% 
HII 6,664,000   
HCD 5,823,450  5.86% 
MHC 14,516,931  4.65% 
HOT 3,918,790  0.02% 
ITC 27,902,526  8.61% 
CLG 10  60,000  -10  -60,000  8,413,190  9.22% 
TNC 10  120,000  -10  -120,000  8,942,320  2.55% 
PXT 20  60,000  -20  -60,000  9,682,890  0.59% 
CSV 20  620,000  -20  -620,000  12,584,766  20.53% 
SSC 20  1,160,000  -20  -1,160,000  7,136,819  1.40% 
SAV 90  1,130,000  -90  -1,130,000  219,826  47.10% 
TMS 90  5,630,000  -90  -5,630,000  49.00% 
KPF 100  730,000  -100  -730,000  7,908,636  2.91% 
DHC 20  670,000  120  3,850,000  -100  -3,180,000  3,045,124  36.12% 
APG 100  500,000  -100  -500,000  6,281,531  2.57% 
DVP 260  17,980,000  430  29,700,000  -170  -11,720,000  13,371,030  15.57% 
LCM 210  220,000  -210  -220,000  9,561,590  10.18% 
SGT 220  2,370,000  -220  -2,370,000  26,605,231  13.05% 
SJD 10  240,000  250  6,050,000  -240  -5,810,000  6,459,098  34.96% 
CCI 260  4,430,000  -260  -4,430,000  7,946,213  4.22% 
KSB 300  16,800,000  -300  -16,800,000  20,528,870  10.27% 
TCT 300  15,450,000  -300  -15,450,000  4,403,170  14.57% 
VID 370  2,890,000  -370  -2,890,000  12,400,716  0.41% 
SRC 500  8,350,000  -500  -8,350,000  13,622,175  0.46% 
HTI 510  10,790,000  -510  -10,790,000  8,622,818  14.44% 
SRF 540  10,960,000  -540  -10,960,000  4,994,723  28.51% 
DQC 610  28,670,000  -610  -28,670,000  8,245,326  25.00% 
TCM 700  22,890,000  -700  -22,890,000  34,181  48.93% 
AGF 700  6,720,000  -700  -6,720,000  13,495,239  0.99% 
TCH 1,100  21,610,000  2,000  39,600,000  -900  -17,990,000  177,403,320  0.13% 
EVG 1,000  18,600,000  -1,000  -18,600,000  14,691,550  0.03% 
LSS 1,000  14,700,000  -1,000  -14,700,000  30,875,176  4.89% 
BFC 1,000  42,600,000  -1,000  -42,600,000  16,566,512  20.02% 
DCL 1,000  20,200,000  -1,000  -20,200,000  25,900,815  3.02% 
THI 1,000  45,140,000  -1,000  -45,140,000  23,795,130   
VSH 1,100  18,700,000  -1,100  -18,700,000  69,434,508  15.33% 
BMC 1,670  32,430,000  -1,670  -32,430,000  4,731,984  10.82% 
C32 1,900  84,220,000  -1,900  -84,220,000  2,209,490  29.27% 
VNS 2,000  44,000,000  4,000  88,600,000  -2,000  -44,600,000  2,520,993  45.28% 
FMC 2,000  33,600,000  -2,000  -33,600,000  11,387,332  11.04% 
HT1 2,070  47,400,000  -2,070  -47,400,000  158,343,692  7.50% 
SVI 2,600  103,480,000  -2,600  -103,480,000  4,070,897  17.28% 
VOS 3,000  6,180,000  -3,000  -6,180,000  61,047,250  5.39% 
ANV 3,930  43,490,000  -3,930  -43,490,000  31,907,930  0.65% 
SFC 4,830  135,430,000  -4,830  -135,430,000  5,371,898  1.43% 
LCG 1,000  9,900,000  6,000  59,100,000  -5,000  -49,200,000  15,479,415  28.70% 
TDG 6,000  60,300,000  -6,000  -60,300,000  6,299,290   
CTF 3,000  88,500,000  9,070  267,570,000  -6,070  -179,070,000  8,799,290  0.12% 
NTL 6,500  63,050,000  -6,500  -63,050,000  26,332,440  7.60% 
SPM 270  4,400,000  7,000  112,000,000  -6,730  -107,600,000  6,258,670  4.30% 
HDC 3,000  40,050,000  10,130  140,770,000  -7,130  -100,720,000  12,635,179  20.97% 
PAC 5,000  291,000,000  12,850  745,800,000  -7,850  -454,800,000  8,159,111  31.44% 
HAX 2,510  125,590,000  10,450  511,490,000  -7,940  -385,900,000  5,108,552  13.10% 
TRA 1,160  140,360,000  10,860  1,315,150,000  -9,700  -1,174,790,000  596,902  47.56% 
NKG 9,740  317,920,000  -9,740  -317,920,000  18,287,093  30.54% 
HAH 20,020  457,460,000  30,900  706,710,000  -10,880  -249,250,000  6,818,840  43.50% 
AAA 2,200  77,420,000  15,500  548,700,000  -13,300  -471,280,000  17,437,603  20.39% 
BMP 200  20,350,000  15,000  1,527,450,000  -14,800  -1,507,100,000  1,281,860  46.18% 
ITA 15,000  55,200,000  -15,000  -55,200,000  353,408,127  6.11% 
HVG 15,800  104,930,000  -15,800  -104,930,000  80,007,065  5.25% 
KBC 110  1,910,000  16,250  279,440,000  -16,140  -277,530,000  68,278,063  34.65% 
VJC 16,880  2,128,580,000  -16,880  -2,128,580,000  18,601,108  24.23% 
CMG 200  3,610,000  17,090  307,090,000  -16,890  -303,480,000  29,401,928  5.34% 
AGR 5,000  19,650,000  21,930  86,180,000  -16,930  -66,530,000  103,391,705  0.23% 
TIP 20,000  320,000,000  -20,000  -320,000,000  8,998,240  14.40% 
DHG 57,540  7,004,150,000  88,680  10,707,910,000  -31,140  -3,703,760,000  221,052  48.83% 
NVL 40,640  2,781,000,000  72,920  4,996,310,000  -32,280  -2,215,310,000  212,812,023  13.46% 
SAM 50,000  562,500,000  -50,000  -562,500,000  66,470,030  12.12% 
DGW 54,550  821,700,000  -54,550  -821,700,000  16,273,858  8.06% 
SHI 64,400  563,600,000  -64,400  -563,600,000  25,836,933  6.78% 
DTA 87,000  682,350,000  -87,000  -682,350,000  7,214,040  0.91% 
CCL 15,000  75,720,000  110,000  576,950,000  -95,000  -501,230,000  14,290,703  11.83% 
PDR 102,620  2,821,840,000  -102,620  -2,821,840,000  106,872,516  0.86% 
VTO 200,000  1,468,830,000  -200,000  -1,468,830,000  33,377,679  7.21% 
HHS 11,420  48,630,000  216,070  916,430,000  -204,650  -867,800,000  112,252,403  8.14% 
FIT 290,000  1,564,750,000  -290,000  -1,564,750,000  109,716,689  5.93% 
SSI 112,330  3,077,470,000  409,980  11,243,180,000  -297,650  -8,165,710,000  221,678,417  54.77% 
BHS 56,000  1,408,400,000  371,820  9,347,280,000  -315,820  -7,938,880,000  124,758,917  7.12% 
SKG 3,320  167,820,000  449,050  22,524,220,000  -445,730  -22,356,400,000  1,129,081  45.71% 
PVD 225,490  3,126,980,000  2,010,470  28,139,480,000  -1,784,980  -25,012,500,000  102,814,064  22.17% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung