TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 10,021,380 6.55% 280,547,160,000 9.79%
Tổng bán 6,516,940 4.26% 213,776,040,000 7.46%
Chênh lệch mua bán +3,504,440   +66,771,120,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HSG 970,260  27,862,880,000  105,200  3,020,760,000  865,060  24,842,120,000  74,397,702  27.74% 
BCG 587,000  4,224,400,000  6,160  44,350,000  580,840  4,180,050,000  30,420,334  20.83% 
VHG 350,000  676,970,000  200  380,000  349,800  676,590,000  70,308,865  2.13% 
BHS 324,930  6,985,890,000  324,930  6,985,890,000  121,312,850  8.27% 
NLG 448,500  13,181,690,000  146,590  4,305,410,000  301,910  8,876,280,000  8,225,713  43.77% 
SBT 297,220  8,557,570,000  297,220  8,557,570,000  106,130,963  7.08% 
CCL 300,000  1,517,580,000  7,020  35,450,000  292,980  1,482,130,000  15,824,833  4.42% 
NTL 263,700  2,585,950,000  263,700  2,585,950,000  25,165,660  9.43% 
QCG 247,780  4,124,320,000  247,780  4,124,320,000  133,864,577  0.34% 
HPG 596,800  19,826,860,000  356,140  11,817,910,000  240,660  8,008,950,000  144,791,464  39.46% 
NVT 200,000  694,720,000  200,000  694,720,000  44,652,560  50.66% 
DCL 182,410  4,280,650,000  182,410  4,280,650,000  25,742,135  3.30% 
DPM 142,570  3,315,900,000  120  2,780,000  142,450  3,313,120,000  110,459,236  20.78% 
VIP 128,840  942,660,000  128,840  942,660,000  29,359,428  6.12% 
HAP 127,610  587,690,000  127,610  587,690,000  22,852,374  7.92% 
PVT 121,140  1,699,320,000  121,140  1,699,320,000  54,777,343  29.54% 
BFC 110,000  4,495,530,000  110,000  4,495,530,000  15,985,282  21.04% 
VTO 108,420  770,200,000  108,420  770,200,000  36,087,505  3.82% 
VNM 370,620  55,027,980,000  264,450  39,263,090,000  106,170  15,764,890,000  649,526,305  55.25% 
DGW 105,000  1,717,370,000  105,000  1,717,370,000  15,690,805  9.53% 
PPC 95,100  1,860,410,000  95,100  1,860,410,000  107,029,543  16.19% 
LSS 85,000  1,116,240,000  85,000  1,116,240,000  30,513,671  5.41% 
FCM 81,960  590,100,000  5,400  38,070,000  76,560  552,030,000  18,490,285  3.90% 
CHP 72,430  1,833,250,000  72,430  1,833,250,000  57,888,548  3.06% 
FIT 70,000  713,000,000  500  5,100,000  69,500  707,900,000  123,130,515  0.66% 
PC1 66,140  2,354,740,000  66,140  2,354,740,000  17,708,769  30.90% 
VNE 65,000  574,210,000  65,000  574,210,000  31,253,753  14.44% 
BMP 75,320  5,972,390,000  25,000  1,989,000,000  50,320  3,983,390,000  2,310,229  46.18% 
HII 38,180  1,185,970,000  38,180  1,185,970,000  6,556,800  0.79% 
BID 31,790  615,090,000  31,790  615,090,000  964,000,666  1.80% 
ELC 31,450  660,450,000  31,450  660,450,000  12,713,447  22.01% 
PTL 30,000  105,000,000  30,000  105,000,000  48,265,876  0.73% 
KDH 59,090  1,680,100,000  29,570  840,290,000  29,520  839,810,000  5,627,437  46.60% 
VCI 60,010  3,594,200,000  31,570  1,889,970,000  28,440  1,704,230,000  23,336,953  29.55% 
REE 157,570  5,880,640,000  130,000  4,907,500,000  27,570  973,140,000  49.00% 
CMG 45,730  733,660,000  24,000  389,250,000  21,730  344,410,000  29,442,758  5.28% 
PHR 21,000  829,350,000  4,000  158,000,000  17,000  671,350,000  32,883,630  8.55% 
BMI 15,550  459,650,000  15,550  459,650,000  4,028,046  44.59% 
HTI 15,320  283,420,000  15,320  283,420,000  8,508,818  14.90% 
NVL 13,270  810,960,000  13,270  810,960,000  243,213,436  11.08% 
BHN 12,230  989,270,000  12,230  989,270,000  73,103,290  17.46% 
TCH 11,440  184,910,000  11,440  184,910,000  176,935,770  0.26% 
SAB 9,580  2,383,910,000  9,580  2,383,910,000  250,736,222  9.90% 
SCR 9,300  99,980,000  9,300  99,980,000  91,823,012  8.71% 
CDO 8,900  33,820,000  8,900  33,820,000  15,299,469  0.44% 
EIB 8,750  105,060,000  8,750  105,060,000  5,831,240  29.53% 
STG 8,050  192,500,000  8,050  192,500,000  40,547,357  1.54% 
DHG 26,010  2,881,310,000  19,350  2,129,960,000  6,660  751,350,000  49.00% 
BVH 35,000  1,888,630,000  28,430  1,539,020,000  6,570  349,610,000  166,805,807  24.49% 
TDW 6,260  143,560,000  6,260  143,560,000  3,953,100  2.49% 
NNC 8,080  450,040,000  2,380  132,520,000  5,700  317,520,000  6,034,364  21.47% 
CTD 8,800  1,852,390,000  3,120  654,950,000  5,680  1,197,440,000  2,166,890  46.19% 
TVS 5,000  51,500,000  5,000  51,500,000  23,979,354  4.12% 
IJC 5,200  56,170,000  290  3,160,000  4,910  53,010,000  59,919,322  5.29% 
DRC 4,880  126,760,000  4,880  126,760,000  23,377,321  29.32% 
VIC 62,520  2,673,820,000  57,810  2,473,940,000  4,710  199,880,000  504,793,482  9.86% 
BIC 4,700  169,080,000  4,700  169,080,000  1,704,084  47.55% 
VNG 3,500  36,180,000  3,500  36,180,000  36,068,147  1.04% 
DHA 3,000  108,600,000  3,000  108,600,000  5,976,671  9.47% 
LCM 3,000  3,720,000  3,000  3,720,000  9,534,150  10.30% 
SFI 2,510  77,990,000  400  12,000,000  2,110  65,990,000  1,570,160  35.19% 
AAA 2,030  66,190,000  2,030  66,190,000  20,884,943  15.75% 
KSB 2,000  98,200,000  50  2,500,000  1,950  95,700,000  20,720,100  9.45% 
GTA 1,880  32,810,000  1,880  32,810,000  4,195,112  8.66% 
TCT 1,790  86,990,000  1,790  86,990,000  4,174,760  16.35% 
DCM 1,500  20,630,000  1,500  20,630,000  251,645,493  1.47% 
HDC 2,500  43,060,000  1,000  17,800,000  1,500  25,260,000  13,004,035  20.15% 
EVG 1,400  12,640,000  1,400  12,640,000  14,672,210  0.09% 
HAX 5,000  185,000,000  3,600  133,080,000  1,400  51,920,000  7,812,850  15.53% 
LDG 4,000  60,200,000  2,660  40,430,000  1,340  19,770,000  49,173,035  2.81% 
SC5 1,200  34,730,000  1,200  34,730,000  6,674,017  4.46% 
GDT 1,200  67,200,000  1,200  67,200,000  3,539,500  25.26% 
CLC 1,010  67,760,000  1,010  67,760,000  5,665,390  5.77% 
FPT 274,020  13,971,920,000  273,080  13,927,080,000  940  44,840,000  49.00% 
GMC 910  27,310,000  910  27,310,000  5,295,533  14.96% 
SFG 900  12,600,000  900  12,600,000  22,973,296  1.04% 
NCT 610  46,800,000  10  780,000  600  46,020,000  9,149,881  14.03% 
UIC 530  18,560,000  530  18,560,000  2,338,030  19.77% 
PLX 530  35,780,000  530  35,780,000  131,975,720  9.80% 
CMT 520  5,100,000  520  5,100,000  2,636,850  16.04% 
LBM 1,010  42,070,000  500  20,750,000  510  21,320,000  3,542,781  7.32% 
SRF 500  10,550,000  500  10,550,000  6,603,963  28.68% 
EVE 350  5,930,000  350  5,930,000  15,216,072  63.75% 
TNA 320  13,530,000  320  13,530,000  4,490,647  13.34% 
SMC 300  6,680,000  300  6,680,000  10,443,963  24.14% 
DHC 230  7,380,000  230  7,380,000  2,853,454  36.85% 
KHP 220  2,220,000  220  2,220,000  12,771,919  18.26% 
DSN 220  11,770,000  220  11,770,000  3,826,199  17.33% 
DLG 200  810,000  200  810,000  100,887,739  13.61% 
ASM 200  2,470,000  200  2,470,000  100,600,759  3.26% 
SZL 140  5,420,000  140  5,420,000  6,642,740  15.79% 
HNG 100  940,000  100  940,000  369,419,868  0.84% 
AGR 90  490,000  90  490,000  103,461,385  0.20% 
PGC 90  1,330,000  90  1,330,000  22,902,312  11.05% 
VTB 80  1,500,000  80  1,500,000  4,926,101  7.89% 
ACC 70  1,790,000  70  1,790,000  3,103,940  17.96% 
VNS 50  920,000  50  920,000  3,399,859  43.99% 
TSC 50,200  240,970,000  50,150  241,230,000  50  -260,000  68,485,510  2.62% 
C32 40  1,420,000  40  1,420,000  2,708,334  29.18% 
HTV 40  680,000  40  680,000  4,603,800  13.87% 
GSP 30  390,000  30  390,000  10,941,560  12.53% 
NSC 30  3,880,000  30  3,880,000  5,119,734  15.53% 
DVP 30  2,120,000  30  2,120,000  13,345,040  15.64% 
VIS 30  620,000  30  620,000  21,590,163  5.14% 
TYA 30  340,000  30  340,000  3,527,325  42.50% 
LIX 20  930,000  20  930,000  8,130,719  23.91% 
TCL 20  580,000  20  580,000  7,218,707  14.53% 
PJT 20  270,000  20  270,000  5,115,419  15.70% 
FMC 20  370,000  20  370,000  11,307,067  11.31% 
KHA 20  680,000  20  680,000  6,383,995  3.79% 
HHS 10  50,000  10  50,000  112,062,440  8.21% 
VJC 10  1,240,000  10  1,240,000  18,820,008  24.16% 
LEC 12,789,000   
SHA 9,467,286  2.04% 
BSI 37,615,266  8.55% 
BMC 4,744,334  10.72% 
PTB 8,873,499  14.77% 
SGT 26,563,111  13.10% 
APG 6,301,361  2.42% 
SII   43.63% 
SRC 13,654,959  0.35% 
SPM 6,300,750  3.99% 
PTC 8,745,295  0.42% 
SJF 32,318,400  0.03% 
PXT 9,670,060  0.65% 
SHI 25,837,763  6.77% 
SHP 42,208,438  3.96% 
SMA 7,891,890  0.04% 
PIT 7,324,736  0.81% 
POM 79,721,480  6.47% 
RIC 170,000  1,324,300,000  170,000  1,324,300,000  5,149,965  31.06% 
S4A 19,967,390  1.68% 
ATG 7,194,030  1.73% 
PXS 21,742,115  12.76% 
PPI 23,521,921  0.29% 
RAL 5,103,338  4.62% 
RDP 13,780,953  0.28% 
BRC 6,015,308  0.39% 
BBC 133,790  48.13% 
SAV 188,347  47.51% 
SCD 3,265,980  10.58% 
PNC 5,083,206  2.96% 
BCI 35,824,838  7.69% 
SFC 5,413,808  1.05% 
PLP 7,350,000   
ASP 1,805  49.00% 
SBA 29,569,922  0.11% 
PXI 13,961,330  2.46% 
SBV 6,808,836  15.85% 
PNJ 49.00% 
AGM 7,769,090  6.31% 
VAF 18,375,195  0.21% 
UDC 17,146,700  0.01% 
ADS 8,124,712  0.85% 
AGF 13,493,797  1.00% 
VDS 34,052,150  0.35% 
TVT 10,286,270  0.02% 
TRC 12,412,460  7.63% 
TRA 495,758  47.80% 
TPC 11,568,106  1.65% 
TV1 13,073,030  0.02% 
TTF 70,501,988  0.25% 
TS4 7,641,045  1.72% 
VID 12,385,656  0.47% 
VRC 6,630,980  3.28% 
VPS 11,808,640  0.72% 
VPH 19,060,641  13.03% 
VSI 6,056,700  3.12% 
VSH 69,342,393  15.38% 
VSC 41  49.00% 
VPB 26.37% 
ABT 6,293,547  4.39% 
VMD 6,819,231  4.83% 
ACL 8,235,162  3.42% 
VOS 61,022,790  5.41% 
AAM 6,086,679  0.83% 
VNL 3,515,890  9.93% 
TCO 8,666,234  2.68% 
ANV 31,899,120  0.67% 
TCD 13,211,873  10.63% 
TDG 6,318,770  0.02% 
TDC 47,597,190  1.40% 
TCR 11,627  48.89% 
SVT 5,157,199  0.01% 
APC 4,639,891  10.40% 
ST8   49.00% 
SSC 7,137,309  1.39% 
SVI 4,079,747  17.21% 
SVC 2,160,596  40.36% 
STT 1,594,628  29.07% 
THG 5,773,905  0.88% 
TMT 16,536,259  4.46% 
TMS 49.00% 
TMP 34,114,550  0.26% 
TNT 12,480,300  0.06% 
TNI 10,281,460  0.04% 
TNC 8,955,310  2.48% 
TLH 36,664,504  5.68% 
TIE 4,296,341  4.11% 
TIC 11,984,232  0.40% 
THI 23,795,230  0.24% 
TLG 35,868,110  27.98% 
TIX 9,496,000  9.43% 
TIP 9,011,940  14.34% 
PGD 18,723,225  28.20% 
HLG 21,138,469  1.36% 
CLW 5,668,860  5.39% 
HID 14,314,104  3.91% 
CLL 14,186,719  7.27% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HMC 10,096,770  0.92% 
HAH 7,020,130  42.63% 
GMD   32.77% 
GIL 5,179,610  11.80% 
HDG 21,841,433  20.25% 
HCD 5,873,260  5.49% 
HAR 47,338,109  0.09% 
HRC 13,271,628  5.06% 
IDI 85,732,532  1.79% 
ICF 5,911,820  2.84% 
HVX 19,244,151  0.91% 
ITD 5,897,918  21.52% 
ITC 28,499,086  7.75% 
IMP 2,365  61.40% 
HTL 162,676  47.64% 
HT1 163,643,632  6.12% 
CLG 8,413,480  9.22% 
HU3 4,423,683  4.76% 
HU1 4,553,020  3.47% 
D2D 4,321,740  8.61% 
CSV 12,623,306  20.44% 
DMC 12,910,012  62.82% 
DIC 10,707,741  8.72% 
DRH 23,832,890  0.36% 
CSM 4,000  64,800,000  4,000  63,200,000  1,600,000  42,611,071  7.88% 
DPR 11,808,400  21.54% 
DAT 18,668,960  0.00% 
DAH 15,787,000  2.84% 
DAG 11,356,283  13.73% 
DHM 12,132,279  0.75% 
CTF 8,817,190  0.02% 
CTS 40,328,163  4.40% 
DRL 4,578,790  0.80% 
CMV 5,906,474  0.20% 
FDC 18,607,588  1.16% 
CMX 6,406,877  0.54% 
FTS 77,577,199  24.13% 
FTM 24,499,950  0.00% 
FLC 244,329,569  10.71% 
DTT 3,977,867  0.20% 
DTL 30,079,854  0.04% 
DTA 7,346,700  0.02% 
EMC 5,618,740  0.03% 
COM 6,854,008  0.46% 
DXV 4,816,590  0.35% 
JVC 4,732,391  44.79% 
MCP 7,273,535  0.74% 
MCG 25,482,137  4.69% 
MBB 20.00% 
MWG   49.00% 
MHC 14,361,331  5.13% 
MDG 5,257,565  0.72% 
CCI 7,947,223  4.21% 
LGC 7,685,366  45.01% 
CDC 7,633,407  0.40% 
CEE 20,203,990  0.32% 
LM8 3,620,197  10.44% 
LHG 8,982,425  14.56% 
LGL 16,924,368  0.08% 
BTP 23,582,434  10.01% 
PAC 8,024,571  31.73% 
OPC 10,243,675  8.53% 
HTT 9,683,980  0.58% 
PET 25,271,252  19.82% 
PDN 5,819,558  1.87% 
OGC 144,738,994  0.75% 
NBB 8,457,601  35.78% 
NAV 3,774,232  1.82% 
NAF 10,498,650  14.00% 
BTT 5,187,455  0.06% 
BWE 73,459,660  0.03% 
C47 1,434  3.30% 
KSH 27,568,480  1.06% 
L10 4,692,527  1.55% 
CIG 15,454,494  0.00% 
KPF 7,914,546  2.88% 
KSA 44,344,148  1.54% 
KAC 11,752,731  0.03% 
LCG 15,968,638  28.06% 
LAF 6,811,512  2.75% 
TCM 40  1,170,000  -40  -1,170,000  49.00% 
TBC 60  1,440,000  -60  -1,440,000  30,790,816  0.51% 
AMD 60  680,000  -60  -680,000  31,756,913  0.05% 
TAC 160  7,440,000  -160  -7,440,000  15,150,594  2.05% 
HAI 300  4,680,000  -300  -4,680,000  57,168,849  0.26% 
VFG 20  1,190,000  360  20,930,000  -340  -19,740,000  6,654,058  21.01% 
NKG 1,400  43,940,000  2,210  69,320,000  -810  -25,380,000  18,744,583  30.08% 
VCF 110  21,890,000  1,010  188,740,000  -900  -166,850,000  5,127,111  29.71% 
PGI 1,000  19,800,000  -1,000  -19,800,000  24,880,093  26.19% 
CNG 1,010  29,420,000  -1,010  -29,420,000  6,080,489  26.48% 
SJS 1,020  28,050,000  -1,020  -28,050,000  37,101,098  11.90% 
HAS 1,190  10,450,000  -1,190  -10,450,000  2,235,215  21.06% 
CAV 1,990  102,090,000  -1,990  -102,090,000  26,568,776  2.87% 
SAM 2,720  25,700,000  -2,720  -25,700,000  66,829,881  11.92% 
GTN 2,840  46,290,000  -2,840  -46,290,000  126,584,537  49.37% 
BCE 200  1,170,000  3,500  20,330,000  -3,300  -19,160,000  13,478,080  4.07% 
PVD 7,360  107,570,000  12,000  173,700,000  -4,640  -66,130,000  112,320,786  19.69% 
HQC 5,000  16,050,000  -5,000  -16,050,000  192,462,184  8.62% 
PAN 1,890  67,340,000  8,090  291,240,000  -6,200  -223,900,000  55,123,197  46.15% 
VHC 10  500,000  7,010  345,270,000  -7,000  -344,770,000  56,581,344  38.77% 
SJD 995,000  22,785,500,000  1,002,000  22,946,380,000  -7,000  -160,880,000  10,139,274  34.31% 
ROS 12,860  1,213,300,000  20,020  1,892,390,000  -7,160  -679,090,000  223,099,148  1.83% 
TDH 10,020  166,830,000  -10,020  -166,830,000  100  49.00% 
DQC 11,790  459,810,000  -11,790  -459,810,000  9,535,762  21.25% 
KDC 20,520  843,610,000  34,330  1,408,450,000  -13,810  -564,840,000  79,416,561  18.06% 
KMR 14,560  64,440,000  -14,560  -64,440,000  29,745,092  47.71% 
HAG 4,850  41,510,000  20,000  171,200,000  -15,150  -129,690,000  346,262,793  5.25% 
CII 74,780  2,632,100,000  91,310  3,198,290,000  -16,530  -566,190,000  20,564,624  62.65% 
CTI 17,250  517,810,000  -17,250  -517,810,000  10,472,365  32.38% 
STK 18,000  276,800,000  -18,000  -276,800,000  19,990,691  11.65% 
HVG 100  630,000  20,000  125,110,000  -19,900  -124,480,000  80,365,532  5.09% 
GAS 24,210  1,477,630,000  50,360  3,065,940,000  -26,150  -1,588,310,000  875,307,392  3.30% 
VPK 26,530  170,060,000  -26,530  -170,060,000  4,310,913  20.26% 
PDR 44,000  1,205,550,000  -44,000  -1,205,550,000  107,255,663  0.68% 
VDP 1,500  69,050,000  50,080  2,378,800,000  -48,580  -2,309,750,000  6,130,596  1.04% 
STB 30,610  359,400,000  99,200  1,164,240,000  -68,590  -804,840,000  275,054,990  9.04% 
VND 112,630  2,426,340,000  186,800  4,011,820,000  -74,170  -1,585,480,000  152,031  48.90% 
SKG 40  1,480,000  88,070  3,262,030,000  -88,030  -3,260,550,000  1,843,982  45.16% 
SSI 177,750  4,333,650,000  268,800  6,534,360,000  -91,050  -2,200,710,000  237,791,334  51.48% 
HCM 100,000  3,868,480,000  -100,000  -3,868,480,000  60,753,864  53.18% 
KBC 238,160  3,498,960,000  340,800  5,000,370,000  -102,640  -1,501,410,000  73,688,823  33.51% 
MSN 19,240  869,580,000  135,950  6,134,490,000  -116,710  -5,264,910,000  222,005,063  29.05% 
DXG 78,820  1,511,050,000  198,000  3,748,870,000  -119,180  -2,237,820,000  57,537,703  28.88% 
DIG 3,470  54,700,000  133,490  2,096,310,000  -130,020  -2,041,610,000  52,820,418  26.82% 
NT2 1,830  49,500,000  155,030  4,186,500,000  -153,200  -4,137,000,000  82,290,597  20.41% 
HBC 6,070  320,830,000  205,880  10,975,700,000  -199,810  -10,654,870,000  32,403,167  23.85% 
VCB 316,230  11,723,460,000  516,160  19,127,820,000  -199,930  -7,404,360,000  327,477,436  20.90% 
ITA 50  200,000  246,190  988,250,000  -246,140  -988,050,000  358,192,725  5.60% 
FCN 260,000  5,416,440,000  -260,000  -5,416,440,000    31.93% 
CTG 348,000  6,385,700,000  -348,000  -6,385,700,000  5,776,236  99.84% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung