TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 17,107,490 6.81% 605,801,080,000 11.88%
Tổng bán 15,879,732 6.32% 615,373,950,000 12.07%
Chênh lệch mua bán +1,227,758   -9,572,870,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
PVD 1,863,000  31,343,420,000  26,170  440,470,000  1,836,830  30,902,950,000  119,907,193  17.71% 
BID 1,051,770  35,277,991,000  55,550  1,972,672,500  996,220  33,305,318,500  925,113,058  2.94% 
GEX 2,150,740  54,692,729,500  1,270,000  32,293,319,500  880,740  22,399,410,000  149,320,475  12.27% 
ITA 768,140  2,495,263,200  38,440  125,444,400  729,700  2,369,818,800  380,216,442  3.26% 
VOS 431,920  716,250,000  300  480,000  431,620  715,770,000  65,941,780  1.90% 
HQC 309,550  487,394,000  309,550  487,394,000  209,356,325  5.07% 
DXG 377,200  9,276,975,500  75,500  1,869,220,000  301,700  7,407,755,500  1,784,655  48.56% 
SSI 584,210  17,105,230,000  306,580  9,170,240,000  277,630  7,934,990,000  207,179,828  58.57% 
VNM 1,150,740  154,632,500,000  923,640  124,114,020,000  227,100  30,518,480,000  708,407,171  59.33% 
HNG 221,620  3,672,415,500  500  8,350,000  221,120  3,664,065,500  429,944,278  0.60% 
DIG 216,780  3,342,358,000  216,780  3,342,358,000  28,581,167  37.68% 
GAS 129,150  12,145,965,000  1,710  161,245,000  127,440  11,984,720,000  872,212,752  3.46% 
PC1 115,310  2,649,910,000  115,310  2,649,910,000  17,276,758  35.99% 
FLC 127,150  706,636,400  19,200  106,461,000  107,950  600,175,400  299,308,126  6.84% 
KPF 105,000  3,287,224,000  105,000  3,287,224,000  7,920,376  2.84% 
KDH 84,000  2,572,532,500  300  9,270,000  83,700  2,563,262,500  12,660,105  45.94% 
HHS 78,680  326,522,000  78,680  326,522,000  122,119,512  4.55% 
VSC 84,620  3,629,140,000  7,700  329,560,000  76,920  3,299,580,000  3,984,075  41.05% 
VIC 83,190  8,516,140,000  26,270  2,690,450,000  56,920  5,825,690,000  1,012,206,008  6.60% 
VRE 1,240,250  39,846,460,000  1,185,880  38,136,420,000  54,370  1,710,040,000  405,507,428  31.59% 
VND 51,010  947,980,000  51,010  947,980,000  8,662,935  45.07% 
ATG 50,000  89,000,000  50,000  89,000,000  7,103,400  2.33% 
NKG 44,970  362,410,000  44,970  362,410,000  104,926,185  42.35% 
HDG 40,000  1,488,000,000  40,000  1,488,000,000  32,543,909  14.73% 
DRC 40,000  902,100,000  40,000  902,100,000  29,500,753  24.17% 
DHC 30,000  970,152,000  30,000  970,152,000  5,392,026  32.70% 
MSN 161,070  13,430,620,000  131,120  10,907,990,000  29,950  2,522,630,000  100,370,782  40.37% 
VPH 26,060  148,060,000  26,060  148,060,000  27,439,015  13.31% 
FIT 21,040  60,374,300  50  143,000  20,990  60,231,300  119,164,606  2.22% 
ROS 24,230  863,780,000  4,100  147,400,000  20,130  716,380,000  266,136,386  2.11% 
ACL 20,000  660,691,000  20,000  660,691,000  8,489,955  2.30% 
PTB 19,800  1,272,470,000  810  52,200,000  18,990  1,220,270,000  16,386,708  15.28% 
BMI 18,750  414,810,000  5,730  125,856,000  13,020  288,954,000  5,737,312  42.72% 
PLX 18,480  1,096,620,000  6,190  365,470,000  12,290  731,150,000  117,167,030  10.94% 
BMP 12,610  714,602,000  1,160  65,708,000  11,450  648,894,000  18,806,676  77.03% 
FPT 11,700  515,970,000  1,330  58,086,000  10,370  457,884,000  -167  49.00% 
ACC 10,020  205,440,000  10,020  205,440,000  2,976,070  19.24% 
BVH 26,930  2,683,329,000  17,820  1,774,127,000  9,110  909,202,000  169,645,123  24.80% 
KSB 8,260  230,100,000  8,260  230,100,000  21,239,805  9.93% 
HAH 6,600  93,060,000  6,600  93,060,000  12,501,370  23.37% 
IMP 6,210  358,371,000  20  1,158,000  6,190  357,213,000  418,371  55.37% 
HTI 8,100  97,205,000  2,460  29,643,000  5,640  67,562,000  7,718,338  18.06% 
BWE 6,010  145,145,000  500  12,200,000  5,510  132,945,000  73,294,190  0.14% 
CTD 26,500  4,242,300,000  21,000  3,372,808,000  5,500  869,492,000  4,171,237  43.68% 
CTS 5,000  51,250,000  5,000  51,250,000  39,226,241  12.15% 
PME 5,000  300,950,000  5,000  300,950,000  28,489,539  62.02% 
PDR 4,000  108,000,000  4,000  108,000,000  115,068,775  5.80% 
NVT 3,840  29,150,000  3,840  29,150,000  48,877,670  45.99% 
KDC 33,000  806,575,500  29,290  714,338,000  3,710  92,237,500  70,373,765  21.58% 
NT2 6,200  160,400,000  2,710  70,130,000  3,490  90,270,000  78,263,110  21.81% 
C32 3,410  92,973,500  3,410  92,973,500  2,814,432  30.27% 
FMC 3,300  97,045,000  3,300  97,045,000  17,320,564  5.91% 
NCT 3,260  234,780,000  3,260  234,780,000  9,072,572  13.16% 
GDT 5,740  240,644,000  2,720  111,520,000  3,020  129,124,000  4,054,686  24.27% 
TRC 3,000  69,600,000  3,000  69,600,000  12,249,030  8.17% 
BCE 2,820  16,433,400  2,820  16,433,400  12,640,070  6.87% 
KHP 2,430  24,673,500  2,430  24,673,500  11,653,626  20.95% 
PHR 2,000  60,500,000  2,000  60,500,000  56,475,339  7.32% 
SGT 2,000  10,800,000  2,000  10,800,000  26,390,768  13.34% 
ELC 1,800  13,896,000  1,800  13,896,000  13,520,688  22.19% 
CNG 3,600  92,880,000  1,880  48,528,500  1,720  44,351,500  7,132,229  22.58% 
NAV 1,700  14,090,000  1,700  14,090,000  3,609,120  3.89% 
STG 1,330  25,940,000  1,330  25,940,000  41,752,598  0.13% 
LHG 1,050  21,370,000  1,050  21,370,000  15,921,557  17.16% 
ASM 1,000  10,350,000  1,000  10,350,000  115,652,361  1.20% 
SKG 1,000  17,450,000  1,000  17,450,000  2,876,507  44.00% 
VNS 990  17,420,000  990  17,420,000  16,499,217  24.69% 
TRA 1,440  103,610,000  700  50,400,000  740  53,210,000  832,682  46.99% 
L10 700  20,650,000  700  20,650,000  4,743,053  1.04% 
GTA 600  8,340,000  600  8,340,000  4,070,017  9.87% 
TCB 580  16,430,000  580  16,430,000  26  23.00% 
SJD 500  10,800,000  500  10,800,000  14,066,825  28.61% 
UDC 500  2,500,000  500  2,500,000  17,137,670  0.04% 
NSC 400  36,770,000  400  36,770,000  6,909,552  9.71% 
TDG 380  1,350,000  380  1,350,000  7,177,234  6.20% 
BIC 3,000  77,850,000  2,650  68,767,500  350  9,082,500  1,737,879  47.52% 
VDS 300  2,590,000  300  2,590,000  48,320,922  0.73% 
TCT 300  18,000,000  300  18,000,000  3,815,270  19.17% 
HII 300  4,475,000  300  4,475,000  13,473,029  0.62% 
VTB 140  2,440,000  140  2,440,000  4,885,322  8.23% 
VNG 100  2,030,000  100  2,030,000  40,350,255  0.79% 
TMS 142,500  3,254,500,000  142,400  3,252,280,000  100  2,220,000  49.00% 
NAF 100  1,430,000  100  1,430,000  15,673,015  5.82% 
CLC 90  3,145,500  90  3,145,500  11,649,364  4.55% 
PLP 50  730,000  50  730,000  5,143,350  14.71% 
AGR 50  167,500  50  167,500  99,767,387  1.94% 
FUESSV50 40  512,000  40  512,000    49.00% 
TYA 30  320,000  30  320,000  3,440,960  43.91% 
ITD 20  222,000  20  222,000  6,177,227  19.78% 
CMT 20  137,800  20  137,800  2,513,450  17.58% 
DHA 10  309,000  10  309,000  5,896,048  10.00% 
LBM 10  314,000  10  314,000  3,625,759  6.34% 
PGC 10  150,000  10  150,000  23,177,152  10.59% 
BTP 10  119,000  10  119,000  23,824,214  9.61% 
PJT 10  130,000  10  130,000  7,094,860  2.81% 
FUCTVGF1 10  147,000  10  147,000  7,347,160  0.02% 
TNA 10  140,000  10  140,000  10,439,052  13.75% 
QCG 10  50,000  10  50,000  132,360,327  0.89% 
TNC 8,986,140  2.32% 
PTC 8,762,515  0.32% 
TS4 7,600,811  1.97% 
TNI 25,720,510  0.01% 
PPI 23,233,515  0.89% 
POM 99,943,497  7.93% 
VNL 3,566,420  9.37% 
TPC 11,558,516  1.69% 
PNC 5,320,135  0.81% 
PMG 18,256,559  0.89% 
TNT 12,468,530  0.21% 
PNJ 49.00% 
VAF 18,391,705  0.11% 
VHG 72,851,625  0.43% 
NBB 6,454,874  34.38% 
NTL 27,605,430  5.60% 
TVT 10,255,270  0.17% 
VID 12,392,413  0.45% 
MDG 5,281,495  0.50% 
MCP 7,281,277  0.69% 
MCG 25,483,896  4.69% 
VDP 6,085,729  1.39% 
MSH 22,483,640  1.79% 
MHC 17,286,780  3.08% 
OPC 10,916,363  7.93% 
PGI 25,104,183  20.70% 
PGD 18,895,721  28.00% 
PET 25,841,420  19.16% 
PIT 7,329,952  0.77% 
TSC 71,532,430  0.55% 
PHC 11,444,193  0.11% 
TTF 91,047,727  6.57% 
TVB 7,915,483  0.11% 
TVS 22,744,522  13.18% 
TTB 22,900,564  0.10% 
PDN 6,015,448  0.28% 
TTE 14,530,104   
TDM 39,784,900   
SMA 9,313,580  0.04% 
VIS 18,051,164  37.02% 
SMB 12,290,934  7.82% 
SRC 13,705,742  0.17% 
SPM 6,451,010  2.92% 
SMC 8,325,913  22.80% 
SHI 40,980,414  1.01% 
SHA 13,259,286  0.92% 
TGG 13,371,635  0.02% 
TDW 3,935,220  2.70% 
SJF 38,786,456  0.03% 
SII 24,800  48.96% 
SHP 41,289,114  4.94% 
TCD 13,018,287  14.95% 
TBC 30,799,716  0.50% 
TAC 16,179,843  1.24% 
TCL 7,249,855  14.38% 
TCO 8,725,204  2.37% 
TCR 26,581  99.48% 
TCM 49.00% 
TDC 46,816,790  2.18% 
SSC 7,180,338  1.11% 
SRF 7,235,440  26.73% 
ST8   49.00% 
SVT 5,157,569  0.01% 
SVI 4,701,830  12.36% 
VIP 28,823,296  6.90% 
THG 6,415,413  0.40% 
RIC 5,143,342  63.44% 
REE 49.00% 
RDP 16,460,446  0.51% 
S4A 20,667,110  0.03% 
TLH 45,808,722  4.14% 
TMP 34,122,160  0.25% 
VNE 32,062,498  13.55% 
PXS 21,910,554  12.48% 
PXI 14,550,290  0.50% 
PTL 48,689,306  0.31% 
PXT 9,549,460  1.25% 
TMT 17,243,724  2.75% 
RAL 5,284,386  3.05% 
QBS 28,043,495  8.55% 
SCD 3,275,220  10.47% 
SC5 6,637,603  4.70% 
THI 23,884,450  0.06% 
SCR 159,900,901  1.86% 
SGR 22,302,038  0.03% 
SFG 23,175,591  0.41% 
SFC 5,443,326  0.79% 
SBA 29,365,769  0.45% 
SAV   49.00% 
TLD 9,006,546  0.89% 
VMD 7,213,220  2.28% 
TIP 9,024,203  14.30% 
TIX 12,909,893  0.10% 
SBV 7,985,661  19.82% 
MBB 20.00% 
DBD 25,605,360  0.12% 
DAT 21,468,570  0.00% 
DAH 15,813,340  2.76% 
DCL 16,455,717  3.62% 
DIC 10,884,281  8.06% 
DHM 15,325,019  0.19% 
DCM 238,653,213  3.92% 
DAG 18,835,366  4.47% 
CSM 47,978,312  2.70% 
CRE 11,625,710  25.75% 
CRC 7,350,000   
CSV 12,761,356  20.13% 
D2D 5,058,390  1.73% 
CTI 15,470,885  24.44% 
CTF 8,818,820  0.01% 
DMC 12,698,747  63.43% 
VRC 24,248,851  0.50% 
EVG 29,177,970  0.37% 
EMC 5,617,650  0.04% 
FCN 15,207,039  35.35% 
FTM 24,464,200  0.07% 
FIR 6,370,000   
FDC 18,683,850  0.63% 
EIB 7,004  30.00% 
DRL 4,588,400  0.70% 
DRH 29,600,699  0.47% 
DPG 14,689,991  0.03% 
DTA 8,410,620  0.10% 
DXV 4,814,090  0.37% 
DTT 3,974,205  0.25% 
DTL 30,095,704  0.01% 
BCG 16,410,217  20.59% 
AST 9,544,840  22.49% 
ASP 33,062  48.91% 
BFC 20,041,808  13.94% 
BRC 6,024,958  0.31% 
BMC 4,358,965  13.83% 
BHN 72,773,800  17.60% 
APG 13,457,440  0.53% 
ADS 12,476,501  0.11% 
ABT 6,520,649  2.78% 
AAM 4,770,662  0.64% 
AGF 13,474,223  1.07% 
YBM 6,334,009  0.28% 
AMD 79,220,269  0.55% 
AGM 7,433,160  8.16% 
VTO 37,279,207  2.32% 
CLW 5,655,150  5.50% 
CLL 14,201,389  7.23% 
VSI 6,396,770  0.54% 
CMG 28,651,895  9.24% 
COM 6,856,248  0.45% 
CMX 6,408,137  0.53% 
CMV 5,906,454  0.20% 
CIG 15,450,684  0.01% 
CAV 28,117,682  0.18% 
C47 519,614  0.26% 
BTT 6,606,286  0.06% 
CCI 7,989,633  3.97% 
CHP 63,132,004  3.45% 
CEE 20,202,900  0.32% 
CDC 7,639,759  0.36% 
HRC 13,478,525  4.38% 
VFG 14,589,188  2.85% 
VPG 10,884,429  1.68% 
LGC 7,707,966  45.00% 
HTL 239,411  47.00% 
HSL 15,549,796  1.27% 
LEC 12,788,624   
JVC 923,625  32.55% 
LGL 24,176,079  0.65% 
HID 26,551,180  4.32% 
HLG 21,207,339  1.21% 
HOT 3,918,070  0.02% 
KMR 29,532,313  48.08% 
HMC 10,192,630  0.46% 
HTN 12,249,990  0.00% 
ICF 5,911,390  2.84% 
VPD 52,178,605  0.05% 
IBC 20,253,760  1.60% 
LDG 85,776,109  4.00% 
KAC 11,751,931  0.03% 
ITC 29,485,178  6.32% 
IJC 63,372,055  2.78% 
HU1 4,552,070  3.48% 
HTV 4,629,483  13.67% 
HTT 9,351,790  2.24% 
HU3 4,428,433  4.72% 
HVX 19,241,981  0.88% 
HVH 9,787,570  0.06% 
HVG 89,308,715  1.15% 
GTN 157,873,319  36.85% 
KSH 28,087,410  0.16% 
LAF 6,867,177  2.37% 
VPS 11,814,480  0.70% 
HAR 49,613,416  0.05% 
HAP 23,447,617  6.85% 
HAI 88,763,680  0.41% 
FUCVREIT 2,429,680  0.41% 
LCG 20,753,420  35.31% 
HPX 58,647,357  15.00% 
GIL 8,082,679  6.63% 
GSP 10,406,750  14.31% 
GMD 49.00% 
GMC 5,792,743  11.76% 
LSS 32,507,918  2.56% 
VPK 4,536,539  18.75% 
LM8 4,428,254  1.83% 
VPI 63,055,300  9.59% 
HCD 12,910,560  1.18% 
LMH   49.00% 
HAS 2,302,075  20.22% 
FUCTVGF2 10  110,000  -10  -110,000  7,986,158  2.02% 
MWG 196,720  18,491,680,000  196,730  18,492,550,000  -10  -870,000    49.00% 
APC 10  345,000  -10  -345,000  4,675,712  10.10% 
VCF 10  1,480,000  -10  -1,480,000  12,866,041  0.59% 
TIE 10  70,000  -10  -70,000  4,084,101  6.32% 
HAX 20  321,000  -20  -321,000  12,914,057  12.12% 
TDH 40  420,000  70  750,000  -30  -330,000  10,182,538  36.53% 
TEG 100  790,000  -100  -790,000  9,193,326  1.71% 
BBC 40  2,920,000  160  11,721,000  -120  -8,801,000  115,325  48.25% 
EVE 50  840,000  230  3,887,000  -180  -3,047,000  15,641,247  62.74% 
NLG 330  9,310,000  -330  -9,310,000  49.00% 
DVP 2,230  94,824,000  2,660  113,110,000  -430  -18,286,000  13,573,250  15.07% 
CLG 660  1,665,800  -660  -1,665,800  8,415,150  9.21% 
DLG 700  1,232,000  -700  -1,232,000  121,479,843  8.41% 
NNC 100  4,830,000  810  38,670,000  -710  -33,840,000  6,052,992  21.39% 
SVC 820  35,690,000  -820  -35,690,000  179,292  48.28% 
HSG 15,050  108,358,200  16,120  116,464,400  -1,070  -8,106,200  126,471,560  16.15% 
DPR 1,220  45,485,500  -1,220  -45,485,500  12,710,440  19.44% 
LCM 1,230  861,000  -1,230  -861,000  9,614,233  9.97% 
SGN 8,690  1,054,400,000  9,940  1,205,530,000  -1,250  -151,130,000  5,153,525  13.92% 
SFI 830  23,150,000  2,150  57,220,000  -1,320  -34,070,000  1,540,248  36.09% 
LIX 90  4,480,000  1,830  88,160,000  -1,740  -83,680,000  8,300,629  23.38% 
SZL 360  11,450,000  2,170  67,400,000  -1,810  -55,950,000  6,505,870  16.47% 
DGW 2,000  48,600,000  -2,000  -48,600,000  15,372,191  11.28% 
TLG 680  44,160,000  3,040  196,460,000  -2,360  -152,300,000  47,358,819  27.94% 
DSN 2,970  185,398,000  -2,970  -185,398,000  3,383,077  21.00% 
IDI 3,000  30,600,000  -3,000  -30,600,000  93,169,529  1.93% 
SCS 54,180  8,220,400,000  57,800  8,769,130,000  -3,620  -548,730,000  16,650,087  19.88% 
FRT 18,100  1,332,720,000  21,750  1,589,270,000  -3,650  -256,550,000  206,819  48.70% 
OGC 3,820  13,560,000  -3,820  -13,560,000  145,145,400  0.62% 
FTS 70  1,141,000  4,010  68,565,000  -3,940  -67,424,000  85,097,675  22.15% 
HT1 4,000  58,400,000  -4,000  -58,400,000  165,559,977  5.61% 
STK 45,400  816,230,000  49,490  888,820,000  -4,090  -72,590,000  24,397,230  8.30% 
DHG 3,660  301,950,000  8,430  699,393,000  -4,770  -397,443,000  66,545,349  49.10% 
PAN 40  1,820,000  5,000  225,020,000  -4,960  -223,200,000  72,067,974  46.06% 
HDC 5,000  70,538,500  -5,000  -70,538,500  15,425,164  18.41% 
TPB 1,200  24,720,000  7,000  147,700,000  -5,800  -122,980,000  1,066,733  29.84% 
TCH 7,270  147,060,000  -7,270  -147,060,000  162,890,577  4.13% 
CVT 7,340  165,870,000  -7,340  -165,870,000  31,211,400  14.93% 
DQC 20  530,500  7,640  199,753,500  -7,620  -199,223,000  10,754,336  17.70% 
DPM 290  6,206,000  8,070  170,889,000  -7,780  -164,683,000  108,129,539  21.37% 
AAA 120  1,967,000  9,400  152,750,000  -9,280  -150,783,000  50,686,481  9.94% 
YEG 6,300  1,558,340,000  18,970  4,597,700,000  -12,670  -3,039,360,000  17,116,417  45.28% 
HAG 17,010  87,261,500  30,000  154,918,900  -12,990  -67,657,400  376,682,843  1.97% 
ANV 14,580  441,645,000  -14,580  -441,645,000  57,527,571  2.99% 
VSH 14,950  252,660,000  -14,950  -252,660,000  73,073,055  13.57% 
SAB 19,820  4,944,480,000  41,430  10,298,270,000  -21,610  -5,353,790,000  578,658,576  9.77% 
BSI 25,600  296,960,000  -25,600  -296,960,000  44,171,400  9.20% 
HDB 19,170  573,727,500  50,690  1,520,070,000  -31,520  -946,342,500  28,594,589  27.09% 
KBC 35,000  499,335,500  -35,000  -499,335,500  141,367,692  19.28% 
HCM 15,060  811,753,000  53,500  2,901,069,000  -38,440  -2,089,316,000  49,485,272  61.86% 
UIC 90  2,730,000  39,310  1,293,300,000  -39,220  -1,290,570,000  2,394,750  19.07% 
NVL 42,110  2,781,300,000  84,100  5,559,850,000  -41,990  -2,778,550,000  379,643,934  7.49% 
SAM 43,000  292,430,000  -43,000  -292,430,000  112,843,992  2.33% 
PPC 5,550  101,570,000  54,590  998,410,000  -49,040  -896,840,000  111,997,079  14.67% 
PVT 18,000  288,900,000  73,120  1,190,600,000  -55,120  -901,700,000  43,673,330  33.48% 
VHM 232,340  17,999,640,000  291,440  22,572,130,000  -59,100  -4,572,490,000  1,121,563,523  15.52% 
VJC 22,920  2,897,710,000  94,750  11,992,000,000  -71,830  -9,094,290,000  34,798,640  23.57% 
PAC 50  1,890,000  97,020  3,693,340,000  -96,970  -3,691,450,000  9,419,380  28.73% 
SJS 5,000  77,000,000  106,540  1,711,630,000  -101,540  -1,634,630,000  44,229,942  10.49% 
CII 100,000  2,646,400,000  203,830  5,384,940,500  -103,830  -2,738,540,500  40,613,541  55.50% 
CCL 138,800  470,532,000  -138,800  -470,532,000  20,866,012  5.07% 
STB 33,880  423,500,000  177,760  2,246,020,000  -143,880  -1,822,520,000  206,811,231  16.08% 
VHC 1,220  121,640,000  165,990  16,254,040,000  -164,770  -16,132,400,000  58,231,581  36.98% 
HBC 63,250  1,237,604,000  256,010  5,005,632,000  -192,760  -3,768,028,000  43,018,932  26.91% 
SBT 202,540  4,426,830,000  -202,540  -4,426,830,000  496,144,772  10.93% 
FCM 300,000  2,310,000,000  -300,000  -2,310,000,000  19,342,375  1.82% 
VCI 315,860  14,224,720,000  671,140  30,404,180,000  -355,280  -16,179,460,000  95,720,093  41.28% 
HPG 669,000  21,998,309,000  1,074,300  35,363,672,500  -405,300  -13,365,363,500  214,223,277  38.91% 
VCB 205,680  11,198,490,000  661,910  36,963,640,000  -456,230  -25,765,150,000  331,511,931  20.79% 
E1VFVN30 21,530  323,325,000  1,249,730  18,667,443,000  -1,228,200  -18,344,118,000    49.00% 
VPB 2,797,920  65,191,540,000  4,364,002  101,681,250,000  -1,566,082  -36,489,710,000    23.00% 
CTG 58,290  1,280,906,000  1,727,470  37,820,045,000  -1,669,180  -36,539,139,000  5,216,720  117.17% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung