TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 3,419,360 1.71% 252,836,470,000 5.75%
Tổng bán 4,873,850 2.44% 262,210,220,000 5.96%
Chênh lệch mua bán -1,454,490   -9,373,750,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
SBT 520,680  9,983,720,000  41,110  787,720,000  479,570  9,196,000,000  513,090,293  3.86% 
VNM 392,560  61,157,140,000  58,780  9,545,720,000  333,780  51,611,420,000  593,334,138  59.12% 
MSN 315,000  28,631,660,000  93,980  8,528,300,000  221,020  20,103,360,000  233,847,092  28.90% 
VJC 180,430  27,348,880,000  50,570  7,659,020,000  129,860  19,689,860,000  29,514,551  24.55% 
KDC 126,620  4,230,060,000  44,590  1,426,450,000  82,030  2,803,610,000  73,697,632  20.29% 
PVT 303,430  5,230,860,000  250,000  4,300,000,000  53,430  930,860,000  42,053,228  34.06% 
VRE 138,040  5,438,160,000  91,610  3,612,500,000  46,430  1,825,660,000  330,738,774  31.60% 
ITA 50,000  140,500,000  11,800  33,480,000  38,200  107,020,000  378,983,522  3.79% 
IJC 30,000  246,000,000  30,000  246,000,000  62,722,277  3.25% 
TMS 27,260  697,860,000  27,260  697,860,000    49.00% 
SKG 27,560  627,640,000  400  9,160,000  27,160  618,480,000  2,447,057  44.75% 
VCI 21,210  1,240,890,000  21,210  1,240,890,000  12,492,370  41.29% 
PDR 17,000  431,500,000  2,400  60,910,000  14,600  370,590,000  111,887,731  7.00% 
PLP 10,750  169,880,000  10,750  169,880,000  5,080,650  15.13% 
LGL 8,170  53,390,000  8,170  53,390,000  24,355,829  0.29% 
ITD 6,400  74,510,000  6,400  74,510,000  6,518,787  14.81% 
LIX 9,000  367,200,000  2,800  113,350,000  6,200  253,850,000  7,941,124  24.49% 
VND 32,200  658,720,000  26,350  539,230,000  5,850  119,490,000  11,197,956  43.92% 
PHR 5,010  120,990,000  10  240,000  5,000  120,750,000  54,098,872  9.07% 
QCG 4,910  41,830,000  4,910  41,830,000  131,758,767  1.11% 
TTF 4,000  11,480,000  4,000  11,480,000  90,998,259  6.60% 
VHC 3,800  289,050,000  3,800  289,050,000  55,788,236  39.63% 
NNC 3,650  210,100,000  3,650  210,100,000  6,024,795  21.51% 
SGT 3,510  17,230,000  3,510  17,230,000  26,458,666  13.25% 
SHP 3,040  70,810,000  3,040  70,810,000  41,442,198  4.78% 
SMB 3,000  96,600,000  10  330,000  2,990  96,270,000  12,356,874  7.60% 
TRC 2,420  54,930,000  2,420  54,930,000  12,444,960  7.52% 
TMT 2,200  14,680,000  2,200  14,680,000  16,989,835  3.44% 
NAF 2,000  21,600,000  2,000  21,600,000  12,032,317  12.54% 
PET 2,000  17,600,000  2,000  17,600,000  26,093,475  18.87% 
PGC 2,000  28,000,000  2,000  28,000,000  22,563,599  11.61% 
LSS 2,000  13,400,000  2,000  13,400,000  31,593,168  3.87% 
TDC 1,800  15,120,000  1,800  15,120,000  46,795,090  2.20% 
PLX 7,610  500,050,000  5,910  389,080,000  1,700  110,970,000  117,218,130  10.94% 
TIE 1,200  7,720,000  1,200  7,720,000  4,196,351  5.15% 
TNA 250  8,270,000  250  8,270,000  4,510,351  13.18% 
NKG 180  2,410,000  180  2,410,000  107,020,257  41.20% 
IMP 120  6,240,000  10  520,000  110  5,720,000  49,992  48.90% 
TLG 70  6,570,000  70  6,570,000  36,429,250  27.94% 
SZL 60  1,860,000  60  1,860,000  6,522,530  16.39% 
VTB 60  940,000  60  940,000  4,897,816  8.12% 
KHP 30  310,000  30  310,000  12,102,673  19.87% 
UIC 30  780,000  30  780,000  2,554,230  17.07% 
TYA 20  220,000  20  220,000  3,501,092  42.93% 
SFI 20  580,000  20  580,000  1,644,163  35.22% 
VNS 10  160,000  10  160,000  15,478,658  26.19% 
LBM 10  320,000  10  320,000  3,626,101  6.34% 
HTV 10  160,000  10  160,000  4,630,303  13.66% 
VFG 10  370,000  10  370,000  10,541,077  14.89% 
THI 23,873,440  0.08% 
SRC 13,704,854  0.17% 
SPM 6,485,930  2.67% 
SRF 7,225,589  26.76% 
TCD 11,553,241  15.45% 
SVT 5,157,069  0.01% 
SMC 6,041,654  23.31% 
TIP 9,024,230  14.30% 
TIX 10,584,779  8.91% 
TBC 30,815,016  0.47% 
SMA 7,892,170  0.04% 
TCB   23.00% 
SJS 43,517,379  11.11% 
TCR 20,126  99.60% 
STK 24,320,718  8.42% 
TCT 3,852,850  18.87% 
TCL 7,291,167  14.19% 
SVC 49.00% 
TCO 8,725,214  2.37% 
TCM 331,277  48.39% 
SSC 7,181,088  1.10% 
TGG 12,739,900   
THG 6,412,883  0.42% 
ST8   49.00% 
STG 41,770,597  0.11% 
SVI 5,278,735  7.86% 
TEG 8,514,039  1.70% 
TLD 8,489,980  1.83% 
VOS 66,577,300  1.44% 
VNL 3,647,600  8.47% 
VPD 50,171,491  0.05% 
VPB 23.00% 
VNG 36,154,597  0.93% 
VIS 17,746,234  37.22% 
VIP 28,647,213  7.16% 
VNE 31,694,019  13.95% 
VMD 40,000  706,000,000  40,000  706,000,000  6,789,611  5.03% 
VSI 6,394,930  0.55% 
VRC 24,278,947  0.44% 
YBM 6,369,969   
VTO 37,302,716  2.29% 
VPS 11,813,920  0.70% 
VPH 26,223,737  14.34% 
VPG 11,269,729   
VPK 4,292,559  20.38% 
VPI 62,122,010  10.17% 
VID 12,397,014  0.43% 
TS4 7,598,494  1.98% 
TPC 11,413,366  2.28% 
TTB 22,796,174  0.32% 
TSC 71,783,755  0.38% 
TPB 25.00% 
TMP 34,130,710  0.24% 
TLH 45,242,446  4.69% 
TNT 12,452,620  0.34% 
TNC 8,979,190  2.35% 
VDP 6,113,059  1.18% 
VCF 12,872,151  0.57% 
VHG 72,786,235  0.48% 
VDS 48,632,512  0.42% 
VAF 18,391,675  0.12% 
TVS 21,180,197  12.40% 
TVB 7,334,790  0.17% 
UDC 17,126,400  0.07% 
TVT 10,211,260  0.37% 
PGD 18,887,832  28.01% 
PDN 6,018,798  0.26% 
PJT 5,152,612  15.46% 
PIT 7,331,356  0.77% 
KMR 29,489,569  48.16% 
OPC 10,916,058  7.93% 
KAC 11,751,931  0.03% 
KDH 17,649,162  44.45% 
PME   49.00% 
ITC 29,477,913  6.33% 
PPI 23,271,931  0.81% 
PTL 48,678,126  0.32% 
PTC 8,761,725  0.32% 
PNC 5,314,261  0.86% 
PMG 16,152,410  0.05% 
JVC 49.00% 
PNJ 35,310  3,771,110,000  35,310  3,771,110,000    49.00% 
MCG 25,472,027  4.71% 
LCM 9,465,200  10.58% 
MDG 5,281,495  0.50% 
MCP 7,281,219  0.69% 
LHG 15,839,592  17.33% 
LGC 7,706,731  45.00% 
LEC 12,788,620   
LM8 4,427,860  1.84% 
MHC 17,518,505  2.46% 
KSH 28,078,480  0.18% 
NTL 25,769,400  8.48% 
KPF 8,405,176  0.02% 
NVT 48,816,990  46.06% 
LCG 19,961,935  29.04% 
MWG 50,000  6,400,000,000  50,000  6,400,000,000  49.00% 
L10 4,733,847  1.14% 
NLG 49.00% 
HVX 19,241,861  0.85% 
SCD 3,268,920  10.54% 
HU3 4,428,433  4.72% 
HVG 83,357,709  4.57% 
SBA 29,321,892  0.52% 
SAV   49.00% 
SC5 6,641,944  4.67% 
SBV 7,622,168  21.15% 
SFC 5,442,996  0.80% 
SII 23,960  48.96% 
SHI 32,046,572  1.47% 
SJF 32,239,900  0.15% 
HU1 4,552,070  3.48% 
SGR 19,392,544  0.03% 
SFG 23,090,871  0.53% 
SHA 13,223,470  1.05% 
YEG 49.00% 
PXS 22,025,925  12.29% 
IBC 20,223,580  1.64% 
RIC 5,140,273  63.46% 
RDP 13,724,015  0.48% 
PXT 9,593,030  1.03% 
PXI 14,550,120  0.50% 
IDI 86,232,962  1.52% 
S4A 20,667,630  0.02% 
ICF 5,906,110  2.88% 
NAV 10  40,000  -10  -40,000  3,681,124  2.99% 
TDW 10  230,000  -10  -230,000  3,935,230  2.70% 
LAF 50  310,000  -50  -310,000  6,846,602  2.51% 
PGI 80  1,380,000  -80  -1,380,000  24,958,543  20.87% 
NSC 20  2,240,000  460  49,730,000  -440  -47,490,000  6,024,207  9.61% 
SAM 500  3,380,000  -500  -3,380,000  110,203,404  3.42% 
PAN 500  29,350,000  -500  -29,350,000  71,361,418  40.63% 
REE 1,000  34,250,000  -1,000  -34,250,000  49.00% 
TAC 1,110  41,480,000  -1,110  -41,480,000  16,031,340  1.68% 
VSC 1,750  71,230,000  -1,750  -71,230,000  6,193,215  36.64% 
NBB 1,760  33,670,000  -1,760  -33,670,000  6,298,844  34.54% 
POM 1,890  27,030,000  -1,890  -27,030,000  76,988,195  7.93% 
RAL 1,940  174,790,000  -1,940  -174,790,000  5,288,534  3.01% 
SAB 32,500  6,911,450,000  34,950  7,363,340,000  -2,450  -451,890,000  252,061,861  9.69% 
LDG 3,060  41,920,000  -3,060  -41,920,000  82,959,193  5.05% 
ROS 2,710  112,170,000  7,120  294,320,000  -4,410  -182,150,000  265,137,746  2.29% 
TRA 200  13,440,000  5,600  376,450,000  -5,400  -363,010,000  525,792  47.73% 
PC1 30  750,000  5,850  146,250,000  -5,820  -145,500,000  13,387,843  37.40% 
KSB 31,150  891,430,000  39,800  1,138,730,000  -8,650  -247,300,000  19,512,290  7.31% 
TCH 9,460  270,250,000  -9,460  -270,250,000  164,219,655  3.76% 
PTB 10,000  575,070,000  -10,000  -575,070,000  17,505,142  12.98% 
MBB 3,930  89,800,000  14,200  332,990,000  -10,270  -243,190,000    20.00% 
OGC 13,490  33,300,000  -13,490  -33,300,000  143,832,530  1.06% 
KBC 13,630  163,610,000  -13,630  -163,610,000  150,251,158  17.42% 
NCT 5,950  487,930,000  21,270  1,744,080,000  -15,320  -1,256,150,000  8,356,427  15.67% 
NT2 2,280  59,760,000  26,020  684,130,000  -23,740  -624,370,000  78,895,655  21.59% 
TDH 200  2,240,000  26,820  300,490,000  -26,620  -298,250,000  2,680,165  45.72% 
VCB 266,860  16,485,560,000  296,240  18,283,860,000  -29,380  -1,798,300,000  330,285,591  20.82% 
PAC 30,300  1,171,490,000  -30,300  -1,171,490,000  8,998,313  29.64% 
TDG 35,490  215,530,000  -35,490  -215,530,000  5,638,920  5.29% 
SJD 38,050  958,960,000  -38,050  -958,960,000  13,383,725  29.60% 
SCR 81,000  752,260,000  -81,000  -752,260,000  144,545,242  3.41% 
NVL 30  1,960,000  88,240  5,767,200,000  -88,210  -5,765,240,000  365,779,635  8.99% 
PPC 100  1,840,000  100,000  1,844,500,000  -99,900  -1,842,660,000  109,827,326  15.33% 
VSH 103,230  1,822,400,000  -103,230  -1,822,400,000  71,781,751  14.20% 
HTT 176,160  581,890,000  -176,160  -581,890,000  9,221,610  2.89% 
VIC 48,960  5,020,690,000  360,130  36,989,020,000  -311,170  -31,968,330,000  682,942,176  7.60% 
VHM 570,560  62,647,570,000  886,510  97,364,350,000  -315,950  -34,716,780,000  889,102,089  15.82% 
PVD 2,380  34,050,000  375,260  5,398,390,000  -372,880  -5,364,340,000  113,165,067  19.47% 
STB 38,920  437,250,000  431,550  4,839,180,000  -392,630  -4,401,930,000  252,875,535  12.97% 
SSI 15,930  470,280,000  823,720  24,406,270,000  -807,790  -23,935,990,000  222,386,409  55.53% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung