TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 8,926,580 5.27% 347,259,970,000 10.17%
Tổng bán 9,505,590 5.61% 314,939,880,000 9.22%
Chênh lệch mua bán -579,010   +32,320,090,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
E1VFVN30 715,610  10,956,591,000  175,060  2,683,923,700  540,550  8,272,667,300  3,450,930  181.39% 
VNM 532,230  70,377,833,000  100,930  13,354,370,000  431,300  57,023,463,000  714,044,845  59.00% 
KBC 424,540  6,520,624,200  23,820  366,470,700  400,720  6,154,153,500  110,805,762  25.71% 
VCB 275,150  23,512,205,000  52,830  4,507,095,000  222,320  19,005,110,000  227,556,759  23.86% 
HAX 192,800  4,482,600,000  192,800  4,482,600,000  14,797,224  8.73% 
DXG 208,460  3,368,919,000  21,400  347,750,000  187,060  3,021,169,000  8,335,502  46.69% 
SSI 305,210  6,515,133,500  163,640  3,486,524,000  141,570  3,028,609,500  219,332,307  57.00% 
PPC 146,210  3,726,091,000  5,070  129,695,000  141,140  3,596,396,000  109,124,914  15.55% 
HPG 543,020  11,621,776,680  419,690  8,977,528,680  123,330  2,644,248,000  315,233,640  37.58% 
BID 163,710  6,619,557,000  53,640  2,178,025,000  110,070  4,441,532,000  910,545,001  3.37% 
BMP 68,050  3,644,544,000  3,000  160,500,000  65,050  3,484,044,000  17,198,323  78.99% 
DRC 64,370  1,571,674,000  64,370  1,571,674,000  30,578,658  23.26% 
PVT 75,010  1,246,637,000  12,420  207,220,000  62,590  1,039,417,000  51,112,547  30.84% 
GAS 81,720  8,257,075,000  24,350  2,462,550,000  57,370  5,794,525,000  868,406,432  3.66% 
FLC 151,640  698,393,000  95,070  439,046,400  56,570  259,346,600  328,916,360  2.67% 
LDG 55,000  588,800,000  55,000  588,800,000  114,235,910  1.44% 
KDH 50,000  1,266,052,500  50,000  1,266,052,500  16,549,980  45.96% 
SMB 47,400  1,885,668,500  47,400  1,885,668,500  12,402,436  7.45% 
PTB 38,350  2,870,035,000  1,570  116,651,000  36,780  2,753,384,000  13,751,019  20.71% 
VJC 54,060  7,512,736,000  22,610  3,136,323,000  31,450  4,376,413,000  55,010,152  19.84% 
ASM 28,540  235,512,200  28,540  235,512,200  123,672,971  1.23% 
FPT 25,950  1,572,570,000  25,950  1,572,570,000  20,695  49.00% 
DHC 30,000  1,049,526,000  5,000  175,000,000  25,000  874,526,000  8,238,308  33.25% 
GIL 23,690  485,665,500  23,690  485,665,500  10,918,124  3.51% 
FCN 23,000  285,450,000  500  6,075,000  22,500  279,375,000  30,565,468  49.43% 
ROS 1,114,710  27,819,175,000  1,092,700  27,804,135,000  22,010  15,040,000  261,134,618  3.59% 
APC 20,800  496,657,000  220  5,335,000  20,580  491,322,000  4,496,132  11.60% 
LCG 19,000  163,270,000  19,000  163,270,000  22,878,120  32.65% 
AST 34,100  2,363,135,000  17,170  1,189,076,000  16,930  1,174,059,000  1,658,249  45.32% 
HAI 15,000  26,200,000  15,000  26,200,000  88,146,392  0.75% 
DPM 16,380  243,573,500  1,510  22,351,000  14,870  221,222,500  116,611,259  19.21% 
BVH 42,410  3,030,324,000  27,680  1,978,143,000  14,730  1,052,181,000  165,977,448  25.32% 
HID 11,490  28,219,400  11,490  28,219,400  27,409,212  2.36% 
HSG 14,580  103,862,600  3,110  22,081,000  11,470  81,781,600  134,365,064  17.27% 
DHG 10,550  980,290,000  490  45,962,000  10,060  934,328,000  59,712,812  54.33% 
CRE 10,000  248,500,000  10,000  248,500,000  16,470,830  28.41% 
VGC 14,480  275,993,000  6,000  114,400,000  8,480  161,593,000  159,220,868  13.49% 
VNE 7,600  26,144,000  7,600  26,144,000  32,233,619  13.36% 
AAA 8,160  124,338,000  650  9,945,000  7,510  114,393,000  63,586,440  2.41% 
SKG 35,240  380,592,000  28,000  302,400,000  7,240  78,192,000  2,442,542  45.14% 
PLX 27,170  1,576,320,360  20,340  1,180,161,360  6,830  396,159,000  86,047,270  13.35% 
VPH 6,560  31,635,400  6,560  31,635,400  33,952,114  13.40% 
ANV 6,100  160,794,000  250  6,675,000  5,850  154,119,000  59,569,145  2.29% 
TMS 4,840  142,296,000  4,840  142,296,000  49.00% 
GMC 3,790  82,305,500  3,790  82,305,500  6,371,821  13.37% 
MSH 3,700  205,020,000  3,700  205,020,000  20,270,266  8.47% 
IJC 7,000  105,400,000  3,450  51,750,000  3,550  53,650,000  64,944,920  1.63% 
HDG 3,100  109,740,000  3,100  109,740,000  39,762,627  15.50% 
TV2 3,000  279,900,000  3,000  279,900,000  162,283  14.32% 
CTS 3,000  24,600,000  3,000  24,600,000  39,718,164  11.68% 
NSC 5,530  444,381,000  2,900  232,160,000  2,630  212,221,000  6,759,931  10.56% 
CNG 2,500  57,580,000  2,500  57,580,000  7,826,399  20.01% 
TYA 2,410  34,705,000  2,410  34,705,000  3,448,450  43.79% 
FRT 3,390  147,963,000  1,000  44,100,000  2,390  103,863,000  122,602  48.84% 
DPR 2,200  82,500,000  2,200  82,500,000  14,564,420  15.13% 
STK 2,100  40,950,000  2,100  40,950,000  28,046,131  9.35% 
CMX 2,020  48,810,000  2,020  48,810,000  5,909,997  4.30% 
CCL 2,000  14,440,000  2,000  14,440,000  21,002,212  4.78% 
KDC 2,000  45,300,000  2,000  45,300,000  203,530,388  20.70% 
CMG 1,790  68,056,500  1,790  68,056,500  11,575,783  37.42% 
TMT 1,500  8,835,000  1,500  8,835,000  17,327,096  2.43% 
PHR 1,250  75,520,000  20  1,218,000  1,230  74,302,000  57,186,014  6.80% 
D2D 1,200  100,020,000  1,200  100,020,000  9,518,292  4.43% 
FCM 1,190  7,794,500  1,190  7,794,500  19,013,915  2.62% 
PVD 23,010  382,377,500  22,000  365,662,000  1,010  16,715,500  110,666,151  22.75% 
PET 1,000  7,535,000  1,000  7,535,000  27,350,529  17.42% 
VNG 1,000  22,250,000  1,000  22,250,000  45,296,294  0.12% 
HMC 1,000  12,991,000  1,000  12,991,000  9,784,700  2.41% 
PAN 850  24,820,000  850  24,820,000  6,448,619  45.21% 
KHP 580  5,555,500  580  5,555,500  11,618,636  21.04% 
BIC 500  12,500,000  500  12,500,000  1,715,639  47.54% 
CLC 320  10,984,000  320  10,984,000  11,696,904  4.37% 
SFI 260  6,201,000  260  6,201,000  2,060,200  34.67% 
FIT 210  853,800  210  853,800  118,803,260  2.36% 
UIC 160  5,864,000  160  5,864,000  2,035,300  23.56% 
DCM 130  1,010,100  130  1,010,100  246,062,943  2.52% 
PDR 18,190  472,919,500  18,080  469,509,000  110  3,410,500  140,418,056  6.14% 
AGR 100  424,000  100  424,000  99,498,207  2.07% 
VCF 100  18,100,000  100  18,100,000  12,867,308  0.59% 
KSB 100  2,065,000  100  2,065,000  21,362,112  9.28% 
SGT 100  688,000  100  688,000  26,070,681  13.77% 
DMC 100  6,990,000  100  6,990,000  12,685,984  63.47% 
KMR 70  181,000  70  181,000  21,154,956  62.81% 
CTG 200,060  4,512,703,500  200,000  8,880,000,000  60  -4,367,296,500  12,435  100.00% 
LBM 40  1,260,000  40  1,260,000  4,329,429  5.71% 
PJT 30  360,000  30  360,000  7,078,820  2.92% 
YEG 30  1,800,000  30  1,800,000  20,844,427  33.36% 
HTV 30  426,000  30  426,000  4,563,937  14.17% 
DHA 30  939,000  30  939,000  5,966,009  9.54% 
DVP 20  818,000  20  818,000  14,106,540  13.73% 
TCL 10  283,500  10  283,500  7,346,925  13.92% 
C32 10  218,500  10  218,500  2,801,739  30.36% 
GSP 50  750,000  40  600,000  10  150,000  10,816,230  12.95% 
SBT 10  187,000  10  187,000  552,118,870  9.58% 
BSI 10  68,800  10  68,800  48,989,809  8.87% 
SFG 23,207,212  0.55% 
SC5 6,666,027  4.51% 
SBV 8,255,651  18.83% 
BRC 6,009,898  0.44% 
SHP 41,233,394  5.00% 
SHI 41,989,944  0.78% 
SGR 22,309,708  0.01% 
S4A 20,659,510  0.04% 
PAC 10,875,365  25.60% 
RIC 5,140,119  31.10% 
SAM 100  795,000  100  800,000  -5,000  117,103,354  1.98% 
OPC 11,652,858  5.15% 
SBA 29,615,535  0.04% 
SAV 49.00% 
SII 23,980  48.96% 
SVI 5,022,450  9.86% 
BCG 17,295,517  19.77% 
ST8   49.00% 
SVT 5,153,589  0.04% 
TBC 30,784,496  0.52% 
TAC 16,175,833  1.26% 
SZC 48,936,490  0.06% 
SMC 9,482,632  33.45% 
BHN 72,721,720  17.63% 
SMA 9,280,388  0.21% 
SPM 6,435,110  3.03% 
SSC 7,187,398  1.06% 
SRF 710,616  46.81% 
SRC 13,721,637  0.11% 
PMG 20,181,972  1.21% 
PME 28,434,659  62.09% 
C47 8,289,313  0.30% 
PNC 5,329,651  0.73% 
CEE 20,204,270  0.32% 
POM 100,068,027  7.88% 
PNJ 49.00% 
PGI 25,162,743  20.64% 
PGD 20,491,927  26.23% 
CDC 7,643,809  0.33% 
PHC 11,449,775  0.09% 
CAV 28,120,252  0.18% 
PIT 7,334,675  0.74% 
CCI 8,235,763  2.59% 
BWE 57,868,920  10.42% 
RAL 5,283,106  3.06% 
QCG 133,180,747  0.59% 
QBS   49.00% 
PC1 17,047,236  38.30% 
REE 49.00% 
CHP 63,115,225  3.46% 
RDP 16,472,156  0.47% 
BTT 6,604,697  0.07% 
PTL 48,689,316  0.31% 
PTC 8,769,475  0.28% 
BTP 23,880,034  9.52% 
PXT 9,539,220  1.30% 
PXS 22,313,462  11.81% 
PXI 14,540,150  0.53% 
TCB 22.51% 
AGF 13,476,396  1.06% 
VFG 14,827,954  2.79% 
VDS 48,664,538  0.38% 
VID 13,566,402  0.68% 
VMD 7,298,800  1.73% 
VIS 19,062,969  74.18% 
VIP 29,714,373  5.60% 
VCI 101,451,235  38.29% 
UDC 17,134,790  0.04% 
ASP 49.00% 
TVT 10,266,220  0.11% 
APG 33,938,410  0.27% 
AGM 7,428,730  8.18% 
AMD 78,812,886  0.80% 
VAF 18,455,845  0.00% 
VPS 11,816,470  0.69% 
VPI 66,689,680  7.32% 
AAM 5,924,927  1.01% 
VRC 23,447,384  2.11% 
YBM 6,262,479  0.83% 
VTO 37,086,543  2.56% 
VSH 74,359,705  12.95% 
VPG 12,950,932  0.04% 
ABT 6,535,281  2.67% 
VNL 3,567,950  9.36% 
ACC 2,834,110  20.66% 
VNS 16,670,104  24.43% 
VPD 52,155,821  0.07% 
VPB   30.66% 
VOS 66,128,380  1.77% 
TVS 21,892,037  21.68% 
THI 23,879,260  0.07% 
TGG 13,366,915  0.04% 
TEG 15,574,558  0.91% 
TIP 9,262,023  13.38% 
TLH 48,795,358  1.21% 
TLD 9,124,524  0.26% 
TIX 14,673,556  0.09% 
TDW 3,940,290  2.64% 
TCO 8,734,994  2.32% 
LIX 11,200,954  14.43% 
TCD 13,018,387  14.95% 
TCR 381  49.00% 
TDM 32,775,950  14.75% 
TDG 7,706,664  3.04% 
TCT 3,737,340  19.77% 
TTB 22,899,194  0.10% 
TS4 7,632,545  1.77% 
TPC 11,559,476  1.68% 
TTE 14,529,454  0.00% 
TVB 11,897,575  0.02% 
ATG 7,000,140  3.01% 
TTF 138,045,943  6.73% 
TPB 30.00% 
TN1 6,506,880  0.08% 
BCE 12,998,670  5.67% 
TMP 34,103,210  0.28% 
TNA 15,513,073  4.22% 
TNT 12,475,440  0.08% 
TNI 25,716,830  0.02% 
TNC 8,991,120  2.29% 
HOT 3,918,180  0.02% 
DAT 22,541,897  0.00% 
HII 13,498,699  0.53% 
DAH 16,532,470  0.66% 
DAG 19,073,220  4.02% 
HRC 13,644,327  3.83% 
HPX 70,363,645  13.82% 
HAS 2,340,302  19.75% 
HAR 49,417,008  0.24% 
HAP 23,394,924  6.94% 
DCL 16,616,667  3.33% 
DBD 25,657,260  0.02% 
HDC 19,130,730  18.35% 
HCD 13,202,770  0.10% 
IBC 22,815,081  1.16% 
HVX 19,241,481  0.88% 
HVG 89,657,499  1.00% 
CTI 15,061,195  25.09% 
ITD 6,172,788  19.81% 
IMP 305  56.35% 
ILB   49.00% 
HTN 13,550,801  1.87% 
HTL 249,751  46.92% 
HSL 13,990,666  11.17% 
HTT 9,581,510  1.09% 
HUB 7,470,540   
HU3 4,380,743  5.19% 
HU1 4,531,770  3.68% 
DRH 29,208,699  1.12% 
DRL 4,590,310  0.68% 
EVG 28,616,260  1.31% 
FDC 18,878,940  0.13% 
DPG 21,988,938  0.14% 
DQC 15,768,420  3.11% 
FIR 6,369,960  0.00% 
DTA 8,408,750  0.11% 
DTT 3,974,165  0.25% 
DTL 30,095,714  0.01% 
DXV 4,809,190  0.42% 
EMC 7,490,343  0.03% 
ELC 14,726,027  19.85% 
EIB 303,728  29.98% 
GEG 26,526,089  35.99% 
DIC 12,738,610  1.08% 
GAB 6,761,970  0.00% 
DHM 15,325,669  0.19% 
HAH 14,991,685  18.27% 
GTA 5,043,137  0.51% 
GMD 49.00% 
FTM 24,452,570  0.09% 
DIG 41,371,357  35.86% 
DLG 142,440,373  1.41% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
FUESSV50 4,984,040  89.05% 
FUCVREIT 2,400,660  0.99% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
LEC 12,788,618  0.00% 
CLL 14,189,099  7.27% 
LCM 9,936,218  8.66% 
OGC 145,261,514  0.58% 
LMH   49.00% 
LM8 4,432,490  1.79% 
LGL 23,296,257  2.41% 
COM 6,857,238  0.44% 
KPF 8,825,543  0.02% 
KOS 50,836,700  0.00% 
L10 4,747,803  0.99% 
CLW 5,740,160  4.84% 
CMV 5,906,554  0.20% 
LAF 6,873,437  2.33% 
LSS 32,936,038  1.95% 
NCT 9,306,652  13.43% 
NBB 29,228,042  11.91% 
NAV 3,585,140  4.19% 
NLG 31  49.00% 
NVT 73,254,590  19.06% 
NTL 27,633,780  5.55% 
CIG 15,450,574  0.01% 
MCP 7,355,717  0.19% 
MCG 25,488,636  4.68% 
MBB 200,000  4,960,000,000  200,000  4,960,000,000  1,142  21.57% 
MDG 5,281,575  0.50% 
NAF 18,949,446  19.99% 
MWG 50,000  6,575,000,000  50,000  6,575,000,000  64.70% 
MHC 19,423,612  2.09% 
CSV 14,347,966  16.54% 
CRC 7,346,900  0.02% 
CTF 22,309,736  0.01% 
CSM 48,329,367  2.36% 
JVC 2,010,454  31.89% 
LGC 7,675,162  45.02% 
VPK 10  21,000  -10  -21,000  4,802,774  16.98% 
VSI 10  239,000  -10  -239,000  6,400,850  0.51% 
HT1 100  1,552,500  110  1,759,000  -10  -206,500  163,707,811  6.10% 
ADS 10  107,000  -10  -107,000  12,478,681  0.10% 
TLG 20  998,000  30  1,503,000  -10  -505,000  47,110,540  43.39% 
PDN 50  3,400,000  -50  -3,400,000  9,022,306  0.29% 
HHS 100  331,000  -100  -331,000  120,723,023  5.06% 
SJF 100  239,000  -100  -239,000  38,670,436  0.17% 
ITC 110  1,782,000  -110  -1,782,000  33,523,258  0.48% 
DGW 140  3,458,000  -140  -3,458,000  14,534,891  14.35% 
EVE 200  2,275,000  -200  -2,275,000  15,188,557  63.82% 
SVC 20  804,500  240  9,408,000  -220  -8,603,500  381,402  47.47% 
BBC 70  4,200,000  290  17,650,000  -220  -13,450,000  300,851  47.05% 
HVH 300  5,460,000  -300  -5,460,000  9,781,750  0.09% 
THG 500  20,150,000  -500  -20,150,000  6,408,451  0.45% 
SHA 1,000  4,600,000  -1,000  -4,600,000  13,246,388  0.97% 
IDI 1,000  7,310,000  2,000  14,700,000  -1,000  -7,390,000  94,047,140  1.49% 
SFC 1,000  23,000,000  -1,000  -23,000,000  5,441,436  0.81% 
PLP 1,050  13,125,000  -1,050  -13,125,000  9,706,474  10.17% 
VTB 120  1,854,000  1,370  19,734,500  -1,250  -17,880,500  4,887,352  8.21% 
TRA 50  2,935,000  1,330  78,467,000  -1,280  -75,532,000  1,699,662  44.90% 
DSN 390  22,815,000  1,700  99,875,000  -1,310  -77,060,000  3,306,531  21.63% 
TRC 1,500  57,300,000  -1,500  -57,300,000  12,117,220  8.61% 
STB 20,220  220,896,000  22,000  240,900,000  -1,780  -20,004,000  204,983,685  12.76% 
GDT 1,900  66,200,000  -1,900  -66,200,000  4,524,317  22.60% 
SCD 2,000  52,000,000  -2,000  -52,000,000  3,413,640  8.84% 
BMC 2,020  30,990,500  -2,020  -30,990,500  3,791,791  18.40% 
FTS 300  3,405,000  2,420  27,588,000  -2,120  -24,183,000  93,671,685  22.10% 
BFC 10  155,000  2,500  39,000,000  -2,490  -38,845,000  19,798,288  14.37% 
STG 3,000  38,100,000  -3,000  -38,100,000  48,078,275  0.07% 
CTD 1,000  87,570,000  4,070  355,786,000  -3,070  -268,216,000  222,065  48.72% 
SCS 220  34,776,000  4,040  642,967,000  -3,820  -608,191,000  14,029,095  27.98% 
VDP 3,840  123,072,000  -3,840  -123,072,000  6,217,029  0.54% 
HBC 17,610  241,057,000  21,530  294,590,500  -3,920  -53,533,500  59,376,493  26.11% 
SAB 2,350  594,804,000  6,510  1,646,900,000  -4,160  -1,052,096,000  234,711,419  63.40% 
TCM 4,660  102,520,000  -4,660  -102,520,000  180,880  45.70% 
NKG 180  1,055,400  5,000  29,350,000  -4,820  -28,294,600  110,151,054  47.27% 
BMI 6,000  160,050,000  -6,000  -160,050,000  10,408,866  37.61% 
TSC 2,000  5,380,000  8,000  20,960,000  -6,000  -15,580,000  71,425,660  0.62% 
VHC 6,830  547,370,000  -6,830  -547,370,000  60,917,547  34.07% 
NNC 50  2,522,500  7,000  348,400,000  -6,950  -345,877,500  6,445,880  19.59% 
PGC 7,000  96,675,000  -7,000  -96,675,000  24,378,991  8.60% 
HAG 5,740  25,156,000  13,000  56,230,500  -7,260  -31,074,500  372,168,173  2.45% 
CVT 40  886,500  7,800  172,004,000  -7,760  -171,117,500  31,987,118  12.82% 
DBC 7,800  195,550,000  -7,800  -195,550,000  20,920,899  26.04% 
HDB 50  1,400,000  8,000  223,810,000  -7,950  -222,410,000  59,527,465  23.93% 
SJD 9,890  198,534,000  -9,890  -198,534,000  15,299,137  26.83% 
ACL 210  5,869,500  10,140  277,655,000  -9,930  -271,785,500  8,317,443  3.06% 
GTN 580  11,368,000  11,800  236,000,000  -11,220  -224,632,000  242,872,840  2.85% 
FMC 4,200  116,155,000  18,700  517,663,000  -14,500  -401,508,000  17,092,499  7.32% 
SZL 1,000  43,200,000  15,800  680,490,000  -14,800  -637,290,000  7,326,540  12.37% 
HNG 16,820  256,364,000  31,870  487,611,000  -15,050  -231,247,000  537,851,198  0.48% 
TDC 15,270  135,976,500  -15,270  -135,976,500  46,870,530  2.13% 
HVN 2,650  92,631,000  20,000  696,647,000  -17,350  -604,016,000  285,320,474  9.88% 
VSC 510  13,161,000  18,050  469,566,500  -17,540  -456,405,500  5,226,530  39.52% 
TDH 40,000  418,000,000  60,000  631,202,000  -20,000  -213,202,000  17,457,842  30.40% 
HQC 20,000  22,000,000  47,000  52,640,000  -27,000  -30,640,000  216,703,749  3.53% 
HTI 30,000  358,000,000  -30,000  -358,000,000  7,984,448  17.00% 
SJS 34,840  501,622,500  -34,840  -501,622,500  44,744,914  10.04% 
TCH 19,500  473,650,000  54,700  1,327,729,000  -35,200  -854,079,000  152,752,004  4.30% 
HCM 41,800  952,586,000  -41,800  -952,586,000  134,139,525  56.15% 
VND 42,800  579,720,000  -42,800  -579,720,000  17,071,503  41.26% 
LHG 3,000  47,850,000  50,140  797,611,000  -47,140  -749,761,000  18,746,208  11.52% 
SGN 2,100  181,720,000  50,000  4,335,981,000  -47,900  -4,154,261,000  7,768,077  6.87% 
SCR 62,060  387,890,900  -62,060  -387,890,900  160,720,510  1.62% 
VRE 975,070  31,104,049,000  1,052,090  33,584,429,500  -77,020  -2,480,380,500  404,844,389  31.62% 
VHM 83,950  7,297,846,000  188,590  16,410,919,000  -104,640  -9,113,073,000  1,137,100,839  15.05% 
GEX 47,950  1,004,533,700  156,940  3,293,352,200  -108,990  -2,288,818,500  158,449,141  16.55% 
CLG 121,910  177,998,500  -121,910  -177,998,500  8,744,270  7.66% 
NVL 40,670  2,452,929,720  207,840  12,561,537,720  -167,170  -10,108,608,000  289,988,043  7.41% 
MSN 112,840  8,631,629,450  286,600  21,907,402,450  -173,760  -13,275,773,000  101,814,597  40.29% 
VIC 31,090  3,630,886,000  212,740  24,839,148,000  -181,650  -21,208,262,000  727,005,938  15.19% 
NT2 13,000  306,565,000  220,770  5,191,383,000  -207,770  -4,884,818,000  84,183,437  19.76% 
ITA 209,300  657,081,500  -209,300  -657,081,500  388,031,943  2.42% 
CII 8,480  213,676,500  386,910  9,694,636,500  -378,430  -9,480,960,000  52,166,934  51.58% 
POW 985,130  13,202,868,880  2,079,590  27,862,231,880  -1,094,460  -14,659,363,000  812,146,619  14.32% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung