tin mới
Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 6,997,235 8.01% 394,350,540,000 20.55%
Tổng bán 7,928,665 9.08% 387,060,770,000 20.17%
Chênh lệch mua bán -931,430   +7,289,770,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
BID 674,000  11,349,700,000  8,400  141,050,000  665,600  11,208,650,000  983,263,719  1.24% 
VNM 1,761,120  226,652,550,000  1,371,860  176,412,100,000  389,260  50,240,450,000  677,369,751  53.33% 
PPC 413,470  6,919,030,000  84,860  1,417,060,000  328,610  5,501,970,000  106,841,523  16.25% 
LHG 281,630  4,365,270,000  281,630  4,365,270,000  9,668,395  11.93% 
NT2 278,710  8,099,240,000  278,710  8,099,240,000  78,917,305  21.30% 
HSG 306,710  15,026,350,000  152,250  7,439,090,000  154,460  7,587,260,000  38,537,235  29.39% 
STB 350,000  3,341,890,000  197,530  1,877,040,000  152,470  1,464,850,000  282,033,255  11.01% 
CTG 163,150  3,012,120,000  20,700  375,540,000  142,450  2,636,580,000  4,235,645  99.89% 
FIT 140,690  554,300,000  140,690  554,300,000  83,397,425  18.53% 
CII 134,530  4,104,920,000  17,940  552,590,000  116,590  3,552,330,000  31,214,865  58.64% 
KMR 100,000  514,590,000  100,000  514,590,000  20,850,519  57.34% 
MHC 83,450  491,450,000  40  240,000  83,410  491,210,000  14,853,118  3.63% 
HHS 90,000  300,300,000  9,510  31,670,000  80,490  268,630,000  116,366,398  6.65% 
PC1 50,140  1,804,520,000  50,140  1,804,520,000  21,377,359  20.60% 
KSH 50,000  91,380,000  50,000  91,380,000  13,365,455  1.36% 
TLH 46,750  606,240,000  46,750  606,240,000  38,416,619  3.61% 
KPF 45,000  405,000,000  45,000  405,000,000  8,113,216  1.72% 
GAS 96,020  5,582,900,000  53,320  3,090,390,000  42,700  2,492,510,000  886,422,962  2.71% 
CTD 35,190  6,554,850,000  3,880  720,150,000  31,310  5,834,700,000  5,457,395  41.92% 
TYA 30,000  303,000,000  10  100,000  29,990  302,900,000  864,574  34.91% 
VHC 44,000  2,469,290,000  15,000  840,500,000  29,000  1,628,790,000  67,039,230  27.45% 
CSV 27,600  781,430,000  27,600  781,430,000  12,935,476  19.73% 
HAX 26,410  1,053,020,000  26,410  1,053,020,000  5,898,082  7.56% 
BMI 17,240  464,150,000  740  19,980,000  16,500  444,170,000  5,558,548  42.92% 
SAB 16,500  3,663,320,000  16,500  3,663,320,000  252,314,982  9.65% 
PHR 10,000  274,900,000  10,000  274,900,000  37,288,960  3.13% 
BCE 10,000  65,600,000  10,000  65,600,000  13,669,470  3.44% 
SKG 23,020  1,783,810,000  13,800  1,071,900,000  9,220  711,910,000  71,793  48.79% 
TBC 8,780  216,940,000  8,780  216,940,000  30,795,026  0.50% 
TMT 8,120  113,920,000  8,120  113,920,000  16,487,462  4.59% 
DMC 6,140  421,170,000  6,140  421,170,000  15,176,786  56.30% 
SHP 6,040  120,800,000  6,040  120,800,000  42,370,008  3.79% 
HTI 5,200  94,120,000  5,200  94,120,000  9,416,158  11.26% 
BHS 5,000  70,750,000  5,000  70,750,000  53,461,112  7.72% 
QBS 5,000  22,840,000  5,000  22,840,000  25,026,502  0.90% 
BTP 5,000  69,500,000  5,000  69,500,000  23,875,694  9.53% 
TDC 5,000  29,950,000  100  610,000  4,900  29,340,000  47,972,110  1.03% 
VPS 4,080  79,560,000  4,080  79,560,000  11,873,380  0.46% 
SZL 5,000  178,000,000  1,340  47,440,000  3,660  130,560,000  7,132,410  13.34% 
SFI 3,540  100,910,000  3,540  100,910,000  1,812,900  33.05% 
PGC 3,490  43,630,000  3,490  43,630,000  23,918,842  9.36% 
PTB 3,370  404,560,000  3,370  404,560,000  8,541,256  9.46% 
ROS 2,560  326,180,000  2,560  326,180,000  210,460,950  0.06% 
SVI 2,500  113,000,000  2,500  113,000,000  4,163,987  16.55% 
BIC 2,000  85,000,000  2,000  85,000,000  1,733,324  47.52% 
LM8 4,140  99,360,000  2,330  55,920,000  1,810  43,440,000  3,694,147  9.65% 
TDW 1,560  45,240,000  1,560  45,240,000  3,954,980  2.47% 
BMP 18,290  3,509,500,000  16,900  3,240,370,000  1,390  269,130,000  7,428  48.98% 
TNT 1,250  2,510,000  1,250  2,510,000  12,456,730  0.15% 
FLC 1,630  8,190,000  490  2,460,000  1,140  5,730,000  263,163,296  7.75% 
OGC 1,000  1,390,000  1,000  1,390,000  144,155,232  0.95% 
CSM 1,000  19,950,000  1,000  19,950,000  43,976,782  6.56% 
ABT 850  37,730,000  850  37,730,000  6,318,483  4.21% 
PGD 5,000  192,500,000  4,200  161,800,000  800  30,700,000  40,950,970  3.50% 
DAH 800  6,060,000  800  6,060,000  16,713,610  0.13% 
CHP 700  14,840,000  700  14,840,000  57,376,638  3.46% 
TCO 630  6,900,000  630  6,900,000  8,655,864  2.74% 
UIC 580  17,390,000  580  17,390,000  2,608,000  16.40% 
VFG 570  43,940,000  570  43,940,000  5,026,313  21.51% 
TIC 530  6,880,000  530  6,880,000  11,801,173  1.14% 
HT1 500  10,000,000  500  10,000,000  147,099,646  10.45% 
VPH 480  2,980,000  480  2,980,000  18,081,405  14.87% 
KHA 770  28,410,000  300  10,430,000  470  17,980,000  5,979,935  6.65% 
ATA 420  300,000  420  300,000  5,840,269  0.33% 
VNL 250  6,770,000  250  6,770,000  3,439,150  10.79% 
GTA 220  2,820,000  220  2,820,000  4,408,982  6.61% 
HDC 200  2,180,000  200  2,180,000  11,664,514  23.12% 
CCL 200  540,000  200  540,000  13,887,178  13.36% 
D2D 400  13,470,000  200  6,620,000  200  6,850,000  4,218,140  9.58% 
DRL 180  6,920,000  180  6,920,000  4,623,270  0.33% 
PJT 130  1,570,000  130  1,570,000  3,665,038  15.12% 
GIL 100  4,580,000  100  4,580,000  4,926,379  13.62% 
DSN 100  6,250,000  100  6,250,000  3,803,119  17.53% 
TMS 180  9,210,000  100  5,150,000  80  4,060,000  49.00% 
C32 1,080  50,920,000  1,000  46,500,000  80  4,420,000  2,035,540  30.83% 
CAV 60  3,310,000  60  3,310,000  12,978,493  3.94% 
BHN 50  6,750,000  50  6,750,000  73,299,000  17.38% 
PDN 30  1,830,000  30  1,830,000  5,819,418  1.87% 
TLG 350,705  33,317,060,000  350,685  33,315,080,000  20  1,980,000  9,230,240  24.91% 
LBM 20  730,000  20  730,000  3,668,021  5.85% 
EVE 10  230,000  10  230,000  14,961,117  64.36% 
HAS 10  80,000  10  80,000  2,190,255  21.62% 
ACC 10  310,000  10  310,000  3,114,200  17.86% 
HTV 10  160,000  10  160,000  4,582,690  14.03% 
GMC 10  280,000  10  280,000  5,349,983  14.61% 
VAF 10  120,000  10  120,000  18,399,035  0.15% 
VIS 21,383,963  5.55% 
PDR 92,283,119  3.27% 
PNC 5,081,828  2.97% 
VNA 9,080,360  3.60% 
VNE 29,329,352  16.57% 
PGI 33,599,607  1.66% 
PIT 7,329,876  0.78% 
VMD 5,081,321  6.44% 
PPI 23,137,495  1.09% 
VCF 5,141,081  29.66% 
PTL 48,451,066  0.55% 
PTC 8,730,235  0.50% 
POM 79,655,460  6.51% 
VID 12,363,806  0.56% 
PNJ 47.27% 
TCM 3,002  48.99% 
VHG 70,511,125  1.99% 
MDG 5,281,565  0.50% 
MCP 7,271,705  0.75% 
VSI 6,005,460  3.50% 
VSC 49.00% 
MWG 75,000  12,795,000,000  75,000  12,795,000,000  49.00% 
VTB 5,340,801  4.43% 
TCH 177,855,233  0.00% 
LSS 31,335,271  4.24% 
MCG 25,475,637  4.70% 
MBB 229,670  3,192,410,000  229,670  3,192,410,000  12  20.37% 
VRC 7,085,060  0.15% 
VNH 3,845,395  1.07% 
NVT 46,155,010  49.00% 
PAN 55,184,781  46.09% 
TCL 10  290,000  10  270,000  20,000  7,295,117  14.17% 
VNG 5,645,950  5.57% 
VPK 2,288,580  20.39% 
NAF 11,114,640  11.95% 
NAV 3,789,802  1.63% 
VOS 61,136,780  5.33% 
NBB 9,303,898  33.05% 
SII 47,851  43.55% 
TMP 34,120,030  0.26% 
SJD 6,803,463  34.21% 
SMA 7,894,500  0.03% 
SVC 1,667,196  42.33% 
SHA 9,648,656  1.14% 
TPC 11,568,110  1.65% 
SHI 27,003,339  4.87% 
THG 5,808,995  0.59% 
TNC 8,927,020  2.63% 
STK 19,791,263  12.02% 
STG 41,718,883  0.17% 
TIP 8,954,290  14.56% 
STT 1,594,418  29.07% 
TIE 4,361,241  3.43% 
SRC 13,671,635  0.29% 
SPM 6,209,100  4.65% 
SSC 7,128,639  1.45% 
TIX 9,491,970  9.45% 
ST8   49.00% 
TRA 448,711  47.70% 
QCG 102,225,794  11.84% 
SVT 5,158,199   
RDP 11,102,312  0.41% 
RIC 5,157,520  31.03% 
TVS 23,491,989  5.03% 
PXS 21,616,095  12.97% 
PXI 13,981,690  2.39% 
TCR 17  49.00% 
UDC 17,143,780  0.02% 
PXT 9,722,510  0.39% 
SC5 6,645,793  4.65% 
TSC 66,906,860  3.68% 
SFC 5,301,659  2.05% 
SFG 23,393,626  0.16% 
TS4 30  220,000  30  220,000  7,656,098  1.63% 
S4A 19,978,400  1.66% 
TV1 13,073,130  0.02% 
TTF 69,816,768  0.74% 
SBA 29,587,622  0.09% 
SAV 23,756  48.79% 
LGL 9,774,233  0.13% 
DHM 12,070,639  0.99% 
DHG 49.00% 
DHA 5,839,389  10.38% 
DIC 10,885,042  8.06% 
DTA 7,123,820  1.51% 
DRH 23,726,070  0.58% 
DIG 47,382,975  29.11% 
CNG 5,935,431  27.02% 
CMX 6,452,667  0.19% 
CMV 5,907,274  0.20% 
CYC 640,180  16.84% 
DGW 10,263,558  15.47% 
DCL 25,375,175  3.95% 
DAT 18,668,960  0.00% 
FTS 25,670,237  20.59% 
FMC 11,497,382  10.68% 
FDC 18,605,588  1.17% 
GMD 20,220  603,570,000  20,220  603,570,000    20.21% 
HAI 55,869,099  1.37% 
HAH 5,104,503  26.99% 
GSP 11,030,010  12.23% 
DXV 4,817,660  0.34% 
DTT 3,972,087  0.27% 
DTL 30,015,396  0.14% 
ELC 12,780,927  21.30% 
FCN 31.93% 
FCM 17,393,305  6.58% 
EMC 5,621,760  0.00% 
CMT 2,638,760  16.02% 
ASM 99,822,779  3.61% 
APG 6,366,261  1.94% 
APC 4,068,101  15.16% 
ASP 16,139  48.96% 
BCI 35,607,504  7.94% 
BCG 49,949,783  2.75% 
ATG 7,224,530  1.53% 
ADS 8,017,122  1.49% 
ACL 8,233,227  4.25% 
AAM 6,119,039  0.57% 
AGF 13,535,049  0.85% 
AMD 30,555,430  0.03% 
AGR 103,239,835  0.30% 
AGM 7,873,650  5.74% 
CIG 15,454,484  0.00% 
CDO 14,163,309  4.04% 
CDC 7,633,317  0.40% 
CLG 8,362,150  9.46% 
CMG 29,548,748  5.12% 
CLW 5,662,630  5.44% 
CLL 14,158,489  7.36% 
BRC 6,010,838  0.43% 
BGM 22,387,644  0.07% 
BFC 16,576,802  20.00% 
BSI 36,547,878  8.49% 
CCI 7,948,073  4.21% 
C47 8,716  3.24% 
BTT 5,187,875  0.06% 
HVX 19,123,211  1.24% 
HVG 77,550,736  6.33% 
HU3 4,423,293  4.77% 
IJC 116,441,915  6.53% 
IDI 85,945,202  1.68% 
ICF 5,904,320  2.90% 
HU1 4,553,020  3.47% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HNG 370,890,438  0.65% 
HMC 10,212,240  0.37% 
HTL 130  6,760,000  130  6,760,000  185,391  47.46% 
HRC 13,236,635  5.18% 
HQC 168,172,749  10.34% 
LCG 9,990,355  35.90% 
AAA 9,139,176  17.51% 
LAF 6,795,072  2.86% 
LGC 7,687,986  45.01% 
LDG 41,344,478  2.28% 
LCM 9,610,870  9.98% 
L10 4,717,307  1.30% 
KAC 11,754,731  0.02% 
JVC 6,310,631  43.39% 
ITC 28,131,226  8.28% 
KSB 10,677,285  3.37% 
KSA 44,775,018  1.08% 
KHP 13,605,841  16.26% 
HCD 6,605,960  0.07% 
HAR 47,243,326  0.18% 
HDG 21,022,634  21.33% 
HLG 21,570,029  0.39% 
HID 15,453,244  0.11% 
HAP 22,842,232  7.94% 
HCM 49.00% 
SCD 10  480,000  -10  -480,000  3,184,470  11.54% 
COM 10  510,000  -10  -510,000  6,851,008  0.48% 
BBC 50  4,740,000  60  5,680,000  -10  -940,000  21,300  48.86% 
TNA 10  560,000  -10  -560,000  3,845,676  10.94% 
NCT 4,780  422,170,000  4,790  422,420,000  -10  -250,000  9,426,921  12.97% 
GDT 50  2,620,000  100  5,200,000  -50  -2,580,000  3,450,330  25.86% 
DVP 840  60,510,000  1,000  71,080,000  -160  -10,570,000  13,434,470  15.41% 
SRF 180  5,220,000  -180  -5,220,000  5,312,963  27.20% 
BMC 840  12,600,000  -840  -12,600,000  4,739,619  10.75% 
IMP 1,000  54,400,000  -1,000  -54,400,000  171  49.00% 
TAC 1,280  87,040,000  -1,280  -87,040,000  8,888,243  2.17% 
DLG 1,650  4,490,000  -1,650  -4,490,000  68,657,653  19.17% 
CLC 1,340  73,750,000  3,170  174,340,000  -1,830  -100,590,000  5,713,570  5.40% 
HAG 2,000  10,420,000  -2,000  -10,420,000  276,269,273  7.61% 
NSC 120  11,060,000  2,450  223,680,000  -2,330  -212,620,000  5,130,112  15.46% 
TCT 2,500  144,000,000  -2,500  -144,000,000  4,408,840  14.52% 
DQC 2,630  160,690,000  -2,630  -160,690,000  7,495,466  27.19% 
OPC 2,810  107,720,000  -2,810  -107,720,000  10,259,765  8.47% 
NKG 3,000  104,450,000  -3,000  -104,450,000  13,896,308  27.96% 
SGT 3,090  11,910,000  -3,090  -11,910,000  26,591,451  13.07% 
REE 3,090  78,800,000  -3,090  -78,800,000  49.00% 
PVT 20,000  239,050,000  23,600  280,290,000  -3,600  -41,240,000  67,036,266  25.18% 
NTL 4,260  38,810,000  -4,260  -38,810,000  26,152,960  7.88% 
PET 4,050  41,460,000  8,410  86,020,000  -4,360  -44,560,000  23,857,788  21.45% 
VIP 4,400  33,880,000  -4,400  -33,880,000  29,827,271  5.44% 
BVH 1,570  95,390,000  6,370  386,890,000  -4,800  -291,500,000  164,110,751  24.88% 
ITD 5,000  123,500,000  -5,000  -123,500,000  6,407,978  18.34% 
NVL 5,000  289,000,000  -5,000  -289,000,000  227,372,184  10.99% 
FPT 191,010  9,022,370,000  196,190  9,251,820,000  -5,180  -229,450,000    49.00% 
DRC 39,710  1,195,270,000  45,500  1,367,900,000  -5,790  -172,630,000  20,951,040  31.36% 
EIB 8,970  85,700,000  -8,970  -85,700,000  24,826,090  27.99% 
NNC 1,110  80,700,000  10,630  774,180,000  -9,520  -693,480,000  4,624,494  20.87% 
DPR 4,190  158,260,000  17,390  654,320,000  -13,200  -496,060,000  10,468,450  24.65% 
TRC 14,600  403,090,000  -14,600  -403,090,000  12,470,590  7.43% 
ANV 16,530  76,550,000  -16,530  -76,550,000  31,621,580  1.09% 
DAG 16,840  225,290,000  -16,840  -225,290,000  12,465,275  9.59% 
KDH 17,850  351,670,000  -17,850  -351,670,000  816,543  48.65% 
CTI 24,750  624,930,000  -24,750  -624,930,000  9,752,595  26.32% 
LIX 30,590  1,687,700,000  -30,590  -1,687,700,000  7,502,404  25.84% 
RAL 31,270  2,955,800,000  -31,270  -2,955,800,000  4,879,168  6.57% 
VTO 35,750  288,450,000  -35,750  -288,450,000  32,745,079  8.00% 
KDC 34,070  1,278,420,000  73,830  2,764,010,000  -39,760  -1,485,590,000  76,541,575  19.18% 
SMC 40,710  913,770,000  -40,710  -913,770,000  11,638,329  9.57% 
SAM 43,630  363,000,000  -43,630  -363,000,000  66,003,721  12.38% 
VSH 44,000  671,340,000  92,790  1,415,500,000  -48,790  -744,160,000  69,673,488  15.22% 
HBC 18,620  603,150,000  68,000  2,202,800,000  -49,380  -1,599,650,000  24,692,946  23.13% 
SCR 50,000  410,000,000  -50,000  -410,000,000  79,223,523  14.95% 
VNS 50,750  1,560,900,000  -50,750  -1,560,900,000  3,354,418  44.06% 
NLG 52,560  1,182,600,000  -52,560  -1,182,600,000  832,448  48.41% 
TDH 5,550  52,170,000  61,870  580,620,000  -56,320  -528,450,000  4,890,772  42.11% 
SBT 1,060  25,620,000  65,890  1,595,660,000  -64,830  -1,570,040,000  102,272,500  8.61% 
PAC 1,710  58,980,000  69,790  2,330,870,000  -68,080  -2,271,890,000  10,216,561  27.02% 
SSI 195,830  3,920,880,000  271,150  5,428,430,000  -75,320  -1,507,550,000  206,336,156  57.02% 
ITA 82,430  321,160,000  -82,430  -321,160,000  327,620,846  9.92% 
MSN 4,910  202,730,000  89,290  3,681,470,000  -84,380  -3,478,740,000  132,217,848  30.37% 
DPM 12,990  307,600,000  119,770  2,827,540,000  -106,780  -2,519,940,000  110,795,566  20.69% 
VCB 136,160  5,185,850,000  250,000  9,517,500,000  -113,840  -4,331,650,000  328,648,727  20.87% 
DHC 1,510  53,920,000  158,470  5,654,500,000  -156,960  -5,600,580,000  3,242,884  35.37% 
SJS 1,000  22,000,000  178,370  3,931,030,000  -177,370  -3,909,030,000  36,189,848  12.81% 
DCM 260,000  2,463,830,000  -260,000  -2,463,830,000  232,254,563  5.13% 
GTN 272,210  4,693,920,000  -272,210  -4,693,920,000  118,147,827  52.74% 
DXG 89,000  1,162,900,000  375,440  4,902,190,000  -286,440  -3,739,290,000  34,964,359  35.18% 
KBC 36,000  495,550,000  389,540  5,322,090,000  -353,540  -4,826,540,000  88,171,428  30.47% 
HPG 23,280  980,550,000  392,210  16,520,100,000  -368,930  -15,539,550,000  114,675,682  35.39% 
VIC 16,850  707,170,000  592,960  24,853,070,000  -576,110  -24,145,900,000  496,899,929  10.16% 
PVD 614,890  12,472,720,000  -614,890  -12,472,720,000  73,387,522  29.85% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung