TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 4,906,950 2.92% 186,722,030,000 4.59%
Tổng bán 11,466,930 6.82% 328,849,180,000 8.08%
Chênh lệch mua bán -6,559,980   -142,127,150,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
BID 576,390  12,189,030,000  1,000  20,900,000  575,390  12,168,130,000  959,113,809  1.95% 
PVD 530,010  7,924,100,000  11,150  167,680,000  518,860  7,756,420,000  112,467,855  19.66% 
NLG 297,650  8,368,080,000  50  1,410,000  297,600  8,366,670,000  8,434,789  43.64% 
VIC 287,490  15,804,720,000  30,810  1,691,750,000  256,680  14,112,970,000  500,907,172  10.01% 
FCN 200,000  4,862,480,000  200  4,850,000  199,800  4,857,630,000  8,854,793  35.18% 
PLX 155,710  9,847,820,000  8,300  524,690,000  147,410  9,323,130,000  127,129,730  10.17% 
BMP 200,500  15,739,760,000  94,800  7,441,650,000  105,700  8,298,110,000  45,930,217  43.89% 
HAG 87,390  715,740,000  87,390  715,740,000  346,538,251  5.22% 
HSG 116,040  3,181,810,000  37,030  1,015,940,000  79,010  2,165,870,000  75,170,235  27.52% 
VCI 75,100  4,792,540,000  75,100  4,792,540,000  18,776,603  33.35% 
NVL 78,040  4,933,670,000  9,000  568,400,000  69,040  4,365,270,000  247,188,336  10.41% 
HBC 70,230  4,363,890,000  2,200  137,940,000  68,030  4,225,950,000  32,662,846  23.65% 
PVT 149,400  2,154,160,000  83,840  1,210,080,000  65,560  944,080,000  52,693,755  30.28% 
NT2 63,660  1,813,880,000  2,670  75,930,000  60,990  1,737,950,000  82,417,605  20.37% 
STB 48,430  555,520,000  400  4,590,000  48,030  550,930,000  278,583,642  8.86% 
DCL 35,000  791,610,000  35,000  791,610,000  25,726,665  3.33% 
FLC 37,500  285,830,000  5,000  38,100,000  32,500  247,730,000  252,610,829  9.41% 
AAA 30,270  1,061,020,000  2,000  69,300,000  28,270  991,720,000  20,653,203  16.14% 
SCR 27,820  306,020,000  27,820  306,020,000  97,821,502  6.08% 
SBT 26,810  620,650,000  26,810  620,650,000  222,406,406  9.07% 
FIT 25,320  215,730,000  25,320  215,730,000  123,029,125  0.70% 
LSS 24,860  271,440,000  24,860  271,440,000  29,880,286  6.31% 
PDR 22,600  722,940,000  22,600  722,940,000  107,144,113  0.73% 
HCM 21,930  944,850,000  21,930  944,850,000  59,460,889  54.18% 
BVH 24,260  1,372,320,000  4,040  227,470,000  20,220  1,144,850,000  166,498,648  24.53% 
CTS 20,000  223,410,000  20,000  223,410,000  42,579,458  5.40% 
FPT 38,410  2,009,710,000  20,000  1,080,000,000  18,410  929,710,000  49.00% 
CNG 16,380  462,770,000  1,190  33,380,000  15,190  429,390,000  6,051,257  26.59% 
HAX 15,000  587,730,000  500  19,750,000  14,500  567,980,000  7,743,070  15.83% 
VNM 125,410  18,632,920,000  113,070  16,803,920,000  12,340  1,829,000,000  648,872,433  55.29% 
CII 10,940  373,180,000  320  10,880,000  10,620  362,300,000  25,110,809  61.03% 
HAR 10,000  125,000,000  10,000  125,000,000  49,467,714  0.09% 
BMI 16,000  451,500,000  7,000  198,000,000  9,000  253,500,000  3,875,541  44.76% 
PC1 8,100  274,970,000  8,100  274,970,000  8,236,178  31.38% 
TCH 8,000  131,300,000  8,000  131,300,000  176,223,930  0.45% 
VOS 7,020  16,310,000  7,020  16,310,000  66,036,870  1.83% 
SHA 6,400  68,390,000  6,400  68,390,000  9,736,386  0.70% 
PET 5,180  52,850,000  5,180  52,850,000  25,819,983  19.18% 
PGC 5,000  74,500,000  5,000  74,500,000  22,838,155  11.15% 
DHG 3,980  447,750,000  3,980  447,750,000  49.00% 
ACC 3,030  70,650,000  3,030  70,650,000  3,095,460  18.05% 
TNA 3,020  120,150,000  3,020  120,150,000  4,425,200  13.86% 
TAC 2,930  134,220,000  2,930  134,220,000  15,920,419  2.11% 
GDT 2,840  170,300,000  2,840  170,300,000  3,376,018  26.36% 
CMG 2,700  49,610,000  2,700  49,610,000  29,369,518  5.39% 
ELC 2,520  40,290,000  2,520  40,290,000  13,632,816  21.97% 
DIG 2,450  39,270,000  2,450  39,270,000  55,335,090  25.77% 
CLC 2,300  166,620,000  2,300  166,620,000  5,650,160  5.88% 
DMC 2,290  255,260,000  2,290  255,260,000  12,834,427  63.04% 
UIC 2,250  83,240,000  2,250  83,240,000  2,300,890  20.24% 
KDC 7,770  300,570,000  5,600  216,400,000  2,170  84,170,000  80,959,886  17.46% 
ANV 2,010  19,910,000  2,010  19,910,000  60,284,384  0.79% 
C32 2,000  70,200,000  2,000  70,200,000  2,768,244  28.74% 
HVG 2,000  12,280,000  2,000  12,280,000  80,341,087  5.10% 
HTI 1,950  33,560,000  1,950  33,560,000  8,506,828  14.90% 
SCD 1,880  77,080,000  1,880  77,080,000  3,240,080  10.88% 
TRA 1,580  184,070,000  1,580  184,070,000  374,756  48.10% 
TVS 1,500  15,600,000  1,500  15,600,000  25,964,997  4.13% 
EIB 2,700  31,290,000  1,300  15,080,000  1,400  16,210,000  2,827,946  29.77% 
SGT 1,370  11,370,000  1,370  11,370,000  26,534,471  13.14% 
CTD 1,240  263,850,000  150  31,880,000  1,090  231,970,000  1,679,963  46.82% 
GTA 1,010  15,000,000  1,010  15,000,000  4,179,922  8.81% 
DQC 1,010  36,840,000  1,010  36,840,000  9,931,306  20.10% 
DHM 1,000  4,920,000  1,000  4,920,000  12,079,289  0.96% 
VDP 1,000  36,600,000  1,000  36,600,000  6,138,920  0.98% 
EVG 1,000  7,110,000  1,000  7,110,000  14,595,140  0.35% 
CMT 980  10,870,000  10  110,000  970  10,760,000  2,605,770  16.43% 
MBB 2,000  46,200,000  1,040  23,610,000  960  22,590,000  20.00% 
GSP 910  12,330,000  910  12,330,000  10,930,840  12.56% 
CAV 900  48,420,000  900  48,420,000  26,712,666  2.62% 
NNC 4,680  261,170,000  3,800  213,340,000  880  47,830,000  6,140,817  20.99% 
AMD 500  5,330,000  500  5,330,000  31,753,963  0.06% 
VND 500  10,400,000  500  10,400,000  1,321  49.00% 
DGW 500  9,650,000  500  9,650,000  15,281,415  10.56% 
IJC 500  5,730,000  500  5,730,000  59,606,272  5.52% 
VFG 500  27,200,000  500  27,200,000  6,651,668  21.02% 
PLP 350  9,980,000  350  9,980,000  5,565,470  11.90% 
CEE 310  7,350,000  310  7,350,000  20,197,280  0.33% 
PHR 300  12,420,000  300  12,420,000  31,571,380  10.17% 
HAS 300  2,430,000  300  2,430,000  2,238,938  21.01% 
KSB 280  12,880,000  280  12,880,000  20,655,820  9.73% 
ABT 210  7,090,000  210  7,090,000  6,288,397  4.42% 
VSH 200  3,540,000  200  3,540,000  69,216,218  15.44% 
SVC 200  8,620,000  200  8,620,000  1,988,356  41.05% 
TCM 200  5,420,000  10  270,000  190  5,150,000  12,321  48.98% 
VTB 110  1,840,000  110  1,840,000  4,927,111  7.88% 
D2D 100  5,200,000  100  5,200,000  4,323,920  8.59% 
VHG 100  160,000  100  160,000  71,283,695  1.48% 
NTL 100  990,000  100  990,000  25,809,240  8.42% 
SZL 80  3,050,000  80  3,050,000  6,568,870  16.16% 
SPM 40  620,000  40  620,000  6,307,790  3.94% 
PJT 30  430,000  30  430,000  5,095,389  15.83% 
HTV 20  330,000  20  330,000  4,604,590  13.86% 
AAM 150  1,570,000  130  1,370,000  20  200,000  6,086,979  0.83% 
VIP 20  140,000  20  140,000  29,170,198  6.40% 
GMC 20  590,000  20  590,000  5,269,043  15.13% 
BBC 20  2,220,000  20  2,220,000  133,230  48.14% 
CSV 10  370,000  10  370,000  12,632,406  20.42% 
VMD 10  270,000  10  270,000  6,817,221  4.85% 
TLG 10  1,000,000  10  1,000,000  35,842,461  28.04% 
TCL 10  280,000  10  280,000  7,191,777  14.66% 
DRH 10  220,000  10  220,000  23,826,670  0.37% 
LIX 10  470,000  10  470,000  8,031,844  24.21% 
VTO 37,756,825  1.73% 
SBV 6,735,856  16.21% 
RAL 5,069,608  4.92% 
RDP 13,775,855  0.30% 
NAF 10,517,410  13.94% 
NKG 69,953,731  30.05% 
SAV 49.00% 
NAV 3,757,232  2.03% 
SAM 66,704,130  11.99% 
VPB 26.37% 
REE 49.00% 
RIC 5,151,446  31.06% 
VPS 11,803,470  0.75% 
PGD 18,751,729  28.16% 
PTC 8,745,295  0.42% 
PPI 23,548,751  0.24% 
PGI 24,929,043  20.90% 
POM 79,748,210  6.46% 
PNJ 49.00% 
PIT 7,324,736  0.81% 
PPC 104,439,330  16.99% 
PXI 13,962,820  2.46% 
NVT 44,552,690  50.77% 
PXT 9,671,120  0.64% 
PXS 21,821,795  12.63% 
VPH 19,668,157  11.88% 
VPK 4,335,420  20.09% 
PTL 48,285,946  0.71% 
OPC 10,242,075  8.54% 
VSI 6,055,730  3.12% 
THG 5,793,595  0.72% 
TDW 3,947,130  2.56% 
TDG 6,320,800  0.00% 
TIE 4,294,071  4.13% 
UDC 17,132,490  0.05% 
THI 23,794,530  0.24% 
TCO 8,665,684  2.69% 
TCD 13,212,213  10.63% 
TBC 30,787,446  0.52% 
TDC 47,641,090  1.36% 
TCT 4,149,840  16.55% 
TCR 6,931  48.93% 
TIP 9,018,240  14.32% 
TPC 11,553,106  1.71% 
TNT 12,467,950  0.11% 
TNI 10,280,960  0.04% 
TSC 71,791,187  0.38% 
TV1 13,073,030  0.02% 
TS4 7,624,045  1.82% 
TMS 49.00% 
TMP 34,114,880  0.26% 
TLH 36,654,964  5.70% 
TNC 8,960,850  2.45% 
TVT 10,271,280  0.09% 
TMT 16,538,568  4.46% 
SJF 32,327,900  0.02% 
SII   43.63% 
SHP 42,191,338  3.98% 
SMC 10,642,053  23.67% 
VIS 32,522,060  4.95% 
SMA 7,891,890  0.04% 
SFC 5,413,508  1.06% 
VNG 36,099,387  1.00% 
SC5 6,668,544  4.50% 
VNE 30,775,843  14.97% 
SFI 1,498,280  35.82% 
SFG 22,659,056  1.69% 
TTF 70,616,744  0.17% 
SVI 5,227,315  8.26% 
VDS 34,050,080  0.36% 
STT 1,593,998  29.08% 
VAF 18,370,195  0.23% 
VCF 5,129,101  29.70% 
SVT 5,157,199  0.01% 
SSC 7,140,079  1.38% 
VID 12,397,586  0.43% 
SRC 13,592,759  0.57% 
STK 22,464,161  11.52% 
STG 40,525,647  1.57% 
ST8   49.00% 
EMC 5,619,760  0.02% 
DXV 4,816,610  0.35% 
DTL 30,087,404  0.03% 
FTM 24,499,950  0.00% 
FMC 15,353,696  9.63% 
FDC 18,609,598  1.16% 
DTA 7,346,700  0.02% 
DCM 246,864,783  2.37% 
DAT 18,668,950  0.00% 
DAH 15,552,790  3.52% 
DRL 4,570,410  0.89% 
DIC 10,886,331  8.05% 
DHA 6,000,833  9.31% 
HNG 368,805,208  0.92% 
HMC 10,173,690  0.55% 
HLG 21,137,929  1.37% 
HRC 13,274,348  5.05% 
HQC 192,797,554  8.55% 
HOT 3,918,790  0.02% 
HDG 21,647,965  20.50% 
GMD   32.77% 
GIL 5,241,185  11.36% 
FTS 77,573,659  24.13% 
HDC 13,267,384  19.57% 
HCD 5,856,490  5.62% 
HAH 7,044,880  42.52% 
BRC 6,019,448  0.36% 
BFC 16,263,112  20.55% 
BCI 34,589,713  9.11% 
BTT 6,302,436  0.06% 
BTP 23,868,144  9.54% 
BSI 37,608,485  8.56% 
BCE 13,542,260  3.86% 
AGR 103,099,695  0.37% 
AGM 7,769,090  6.31% 
AGF 13,497,957  0.98% 
ASP 805  49.00% 
ASM 101,569,389  2.82% 
APG 6,207,751  3.11% 
CMV 5,906,474  0.20% 
CLW 5,656,180  5.49% 
CLL 14,188,579  7.27% 
CTF 8,819,810  0.00% 
COM 6,855,168  0.45% 
CMX 6,406,827  0.54% 
CLG 8,405,580  9.26% 
CCI 7,943,573  4.23% 
C47 664  3.31% 
BWE 73,325,880  0.12% 
CIG 15,454,494  0.00% 
CHP 57,726,818  3.18% 
CDC 7,637,417  0.37% 
KMR 31,295,452  44.98% 
KPF 8,403,586  0.03% 
IDI 85,031,852  2.18% 
MHC 14,842,131  3.66% 
KSA 44,400,688  1.48% 
HVX 19,237,141  0.93% 
ICF 5,914,920  2.81% 
MCP 7,273,355  0.74% 
JVC 3,132,501  46.22% 
KHA 10  340,000  10  340,000  6,392,599  3.73% 
KDH 37,697  48.98% 
KAC 11,752,581  0.03% 
MDG 5,257,565  0.72% 
IMP 49.00% 
ITD 5,911,788  21.44% 
ITC 28,684,586  7.48% 
KSH 27,522,200  1.14% 
MWG   49.00% 
MCG 25,474,537  4.70% 
LGC 7,684,506  45.02% 
LGL 16,923,547  0.08% 
LM8 3,619,359  10.45% 
LHG 8,971,615  14.60% 
HTT 9,684,280  0.58% 
LCG 16,308,638  27.61% 
LAF 6,816,372  2.72% 
HU3 4,422,883  4.77% 
L10 4,686,807  1.61% 
LEC 12,789,000   
HU1 4,553,020  3.47% 
LCM 9,532,650  10.30% 
HTL 10  460,000  -10  -460,000  163,316  47.64% 
KHP 10  90,000  30  280,000  -20  -190,000  13,426,809  16.69% 
VRC 110  2,190,000  -110  -2,190,000  6,629,450  3.29% 
TIX 120  4,120,000  -120  -4,120,000  10,559,099  9.00% 
DPR 150  6,230,000  -150  -6,230,000  11,766,000  21.64% 
BHN 20  2,260,000  200  22,630,000  -180  -20,370,000  72,913,240  17.54% 
DTT 280  3,360,000  -280  -3,360,000  3,977,867  0.20% 
SJD 1,700  43,860,000  2,000  51,300,000  -300  -7,440,000  10,744,664  33.43% 
TRC 300  8,550,000  -300  -8,550,000  12,457,530  7.47% 
VNL 300  5,720,000  -300  -5,720,000  3,508,400  10.02% 
HAP 370  1,660,000  -370  -1,660,000  22,881,922  7.87% 
ATG 400  1,470,000  -400  -1,470,000  7,215,630  1.59% 
HII 7,300  273,820,000  8,170  306,860,000  -870  -33,040,000  6,238,570  3.13% 
CTG 900  17,640,000  -900  -17,640,000  100.00% 
SRF 1,000  19,300,000  -1,000  -19,300,000  6,605,783  28.67% 
PTB 400  53,220,000  1,930  256,690,000  -1,530  -203,470,000  8,970,916  14.39% 
HID 1,540  7,220,000  -1,540  -7,220,000  13,908,644  5.26% 
BMC 1,600  28,140,000  -1,600  -28,140,000  4,725,154  10.87% 
PAN 1,610  55,640,000  -1,610  -55,640,000  63,563,041  46.01% 
DAG 300  3,270,000  2,000  21,840,000  -1,700  -18,570,000  13,198,495  9.33% 
TYA 140  1,640,000  2,000  23,400,000  -1,860  -21,760,000  3,475,687  43.34% 
LBM 20  810,000  2,000  78,800,000  -1,980  -77,990,000  3,564,151  7.07% 
ACL 10  90,000  2,000  17,400,000  -1,990  -17,310,000  8,214,077  3.51% 
DSN 2,450  137,990,000  -2,450  -137,990,000  3,793,769  17.60% 
PDN 90  8,090,000  2,580  223,170,000  -2,490  -215,080,000  5,806,488  1.98% 
DHC 3,000  105,000,000  -3,000  -105,000,000  3,317,872  39.86% 
HAI 1,000  10,400,000  4,000  47,600,000  -3,000  -37,200,000  57,122,604  0.30% 
CCL 17,000  67,490,000  20,000  80,400,000  -3,000  -12,910,000  16,158,273  3.48% 
NSC 1,010  109,650,000  4,240  460,310,000  -3,230  -350,660,000  5,119,279  15.53% 
SBA 4,000  63,600,000  -4,000  -63,600,000  29,536,122  0.17% 
NCT 10  830,000  4,150  338,480,000  -4,140  -337,650,000  8,626,830  16.03% 
SHI 4,200  35,070,000  -4,200  -35,070,000  27,301,147  6.50% 
BIC 6,400  205,690,000  10,720  344,720,000  -4,320  -139,030,000  1,707,074  47.54% 
QCG 5,000  85,000,000  -5,000  -85,000,000  132,611,637  0.80% 
DVP 10  710,000  6,580  455,080,000  -6,570  -454,370,000  13,362,270  15.59% 
VNS 300  5,270,000  7,070  124,330,000  -6,770  -119,060,000  3,726,131  43.51% 
DLG 7,000  26,250,000  -7,000  -26,250,000  100,877,819  13.61% 
LDG 8,000  129,600,000  -8,000  -129,600,000  72,009,749  3.98% 
ADS 9,290  176,540,000  -9,290  -176,540,000  8,144,632  0.73% 
CSM 15,110  219,220,000  -15,110  -219,220,000  44,218,973  6.33% 
SKG 20  650,000  15,500  502,050,000  -15,480  -501,400,000  6,197,869  36.08% 
CDO 15,520  53,230,000  -15,520  -53,230,000  15,103,459  1.06% 
TDH 1,400  20,470,000  20,000  293,270,000  -18,600  -272,800,000  655,707  48.20% 
SAB 5,100  1,437,560,000  23,830  6,693,320,000  -18,730  -5,255,760,000  250,614,412  9.92% 
HHS 21,000  94,050,000  -21,000  -94,050,000  113,448,325  7.71% 
EVE 10  190,000  22,000  408,100,000  -21,990  -407,910,000  15,371,472  63.38% 
OGC 25,000  56,500,000  -25,000  -56,500,000  144,486,604  0.84% 
PAC 25,000  1,309,570,000  -25,000  -1,309,570,000  7,470,828  32.92% 
GAS 130,700  9,178,340,000  158,990  11,167,490,000  -28,290  -1,989,150,000  875,868,882  3.27% 
FCM 4,000  32,510,000  35,700  286,920,000  -31,700  -254,410,000  17,903,700  5.33% 
NBB 32,160  549,150,000  -32,160  -549,150,000  13,268,492  35.17% 
DPM 14,390  317,700,000  52,560  1,160,960,000  -38,170  -843,260,000  110,025,386  20.89% 
VHC 44,700  2,168,090,000  -44,700  -2,168,090,000  56,683,401  38.66% 
VJC 28,190  3,132,750,000  73,320  8,169,960,000  -45,130  -5,037,210,000  21,746,445  25.18% 
DXG 9,800  199,230,000  58,000  1,189,300,000  -48,200  -990,070,000  56,445,773  29.26% 
CTI 52,470  1,416,690,000  -52,470  -1,416,690,000  12,148,465  29.72% 
PNC 77,710  1,787,330,000  -77,710  -1,787,330,000  5,079,966  2.99% 
ROS 29,340  3,672,790,000  122,900  15,480,630,000  -93,560  -11,807,840,000  223,405,588  1.77% 
BCG 97,310  648,800,000  -97,310  -648,800,000  30,178,324  21.06% 
S4A 101,010  2,181,820,000  -101,010  -2,181,820,000  20,092,850  1.39% 
CVT 106,830  5,468,850,000  -106,830  -5,468,850,000  24,541,669  13.05% 
VSC 1,800  94,140,000  139,790  7,307,820,000  -137,990  -7,213,680,000  781,764  47.28% 
GTN 145,660  2,542,830,000  -145,660  -2,542,830,000  128,342,887  48.66% 
SJS 204,610  6,394,210,000  -204,610  -6,394,210,000  37,170,638  11.83% 
VCB 113,800  4,622,280,000  324,110  13,154,930,000  -210,310  -8,532,650,000  337,498,114  20.62% 
APC 100  4,550,000  225,590  10,901,610,000  -225,490  -10,897,060,000  4,647,811  10.33% 
DRC 2,300  48,090,000  299,800  6,314,800,000  -297,500  -6,266,710,000  28,287,055  25.19% 
HT1 42,340  626,510,000  351,260  5,277,310,000  -308,920  -4,650,800,000  166,037,018  5.49% 
ITA 50  190,000  366,930  1,363,140,000  -366,880  -1,362,950,000  358,482,808  5.57% 
SSI 177,410  4,410,230,000  597,380  14,696,900,000  -419,970  -10,286,670,000  235,875,688  51.87% 
MSN 202,870  11,459,900,000  716,430  40,276,470,000  -513,560  -28,816,570,000  230,754,838  28.46% 
HPG 371,350  14,058,940,000  1,629,220  61,724,720,000  -1,257,870  -47,665,780,000  138,580,718  39.87% 
KBC 155,500  2,068,940,000  4,691,610  61,966,090,000  -4,536,110  -59,897,150,000  87,390,223  30.63% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung