TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 27,992,051 8.11% 547,156,480,000 7.66%
Tổng bán 41,499,841 12.03% 1,161,986,850,000 16.27%
Chênh lệch mua bán -13,507,790   -614,830,370,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
DCM 549,920  6,852,816,000  2,000  24,700,000  547,920  6,828,116,000  241,589,023  3.37% 
FUEVFVND 483,560  6,805,083,600  54,500  767,250,000  429,060  6,037,833,600  1,978,705   
GVR 333,660  4,702,415,000  300  4,200,000  333,360  4,698,215,000  491,496,247  0.71% 
FUESSV30 331,000  3,719,270,000  331,000  3,719,270,000  2,980,780   
FUEVN100 250,010  2,919,516,900  440  5,118,200  249,570  2,914,398,700  2,622,710   
EIB 5,618,100  97,768,381,500  5,398,000  93,925,200,000  220,100  3,843,181,500  351,420  29.97% 
E1VFVN30 533,050  8,104,851,800  342,710  5,208,095,100  190,340  2,896,756,700  16,857,340  45.53% 
MBB 186,650  3,481,022,500  186,650  3,481,022,500  315,610  22.98% 
DXG 6,738,612  81,487,255,200  6,562,412  79,405,015,200  176,200  2,082,240,000  68,629,751  35.80% 
TVB 208,720  1,898,184,000  57,690  490,942,000  151,030  1,407,242,000  25,008,719  1.20% 
VND 182,670  2,892,912,500  34,430  537,341,000  148,240  2,355,571,500  33,746,566  33.69% 
VHC 275,780  11,269,718,000  139,950  5,722,677,500  135,830  5,547,040,500  123,564,584  32.62% 
TPB 86,910  2,147,124,000  86,910  2,147,124,000  4,043  30.00% 
ASM 83,730  783,577,100  83,730  783,577,100  121,864,887  1.92% 
MSH 80,150  2,740,597,000  80,150  2,740,597,000  21,952,806  5.10% 
NT2 83,210  1,899,444,500  12,310  281,940,000  70,900  1,617,504,500  85,470,378  19.31% 
HHS 104,050  518,088,000  39,730  196,487,600  64,320  321,600,400  124,839,890  3.56% 
PLX 80,310  3,930,709,000  17,000  831,804,500  63,310  3,098,904,500  51,914,940  15.99% 
TCH 65,300  1,338,885,000  5,000  102,250,000  60,300  1,236,635,000  161,857,233  4.41% 
TDG 50,000  134,810,700  300  813,000  49,700  133,997,700  7,728,234  2.92% 
STK 57,000  890,534,000  13,880  215,393,000  43,120  675,141,000  29,589,922  7.16% 
CRE 42,300  1,067,542,500  4,000  101,200,000  38,300  966,342,500  26,148,400  16.31% 
LHG 45,400  1,169,050,000  11,700  301,227,000  33,700  867,823,000  21,697,729  5.61% 
AMD 48,310  134,945,300  14,890  41,274,200  33,420  93,671,100  78,696,053  0.87% 
FMC 37,700  1,169,122,500  4,430  136,475,500  33,270  1,032,647,000  19,665,455  8.90% 
IDI 30,620  165,881,800  30,620  165,881,800  110,540,406  0.44% 
HT1 52,200  843,442,500  23,890  384,387,000  28,310  459,055,500  164,338,313  5.93% 
CTS 27,350  207,885,800  27,350  207,885,800  41,305,678  10.19% 
AST 48,140  2,382,438,500  24,140  1,194,711,500  24,000  1,187,727,000  3,340,048  41.58% 
SKG 39,330  375,368,500  16,230  155,201,100  23,100  220,167,400  2,945,284  44.35% 
AAA 29,850  347,602,500  8,320  96,928,000  21,530  250,674,500  206,354,281  2.29% 
HTV 21,020  262,750,000  21,020  262,750,000  4,488,387  14.75% 
TIP 23,590  680,592,000  2,700  77,794,000  20,890  602,798,000  8,836,833  15.02% 
CTD 18,900  1,088,874,000  800  46,140,000  18,100  1,042,734,000  1,866,434  46.65% 
BVH 194,580  10,344,240,000  178,130  9,314,829,000  16,450  1,029,411,000  153,192,959  28.36% 
HDC 15,630  352,817,000  15,630  352,817,000  30,664,747  2.90% 
TEG 15,000  67,200,000  15,000  67,200,000  15,734,313  0.41% 
JVC 14,970  67,140,200  14,970  67,140,200  40,171,541  8.98% 
OGC 19,390  164,952,400  4,680  38,896,400  14,710  126,056,000  143,762,892  1.08% 
HBC 14,590  160,749,500  14,590  160,749,500  77,655,139  17.23% 
DVP 13,100  586,303,000  2,500  112,803,000  10,600  473,500,000  13,817,270  14.46% 
TTA 10,580  166,986,000  10,580  166,986,000  66,075,100  0.06% 
AGR 10,580  52,784,100  3,090  15,335,400  7,490  37,448,700  99,391,461  2.12% 
HTN 7,300  194,169,000  7,300  194,169,000  15,995,056  0.62% 
TBC 7,200  178,200,000  7,200  178,200,000  30,678,426  0.69% 
HVN 7,580  193,565,000  1,000  25,500,000  6,580  168,065,000  295,437,607  9.17% 
FIR 6,310  198,988,000  6,310  198,988,000  10,055,124  0.66% 
CMG 6,170  211,030,500  6,170  211,030,500  10,940,002  38.06% 
SJD 6,000  110,850,000  6,000  110,850,000  16,267,072  25.42% 
KHP 6,000  35,310,000  6,000  35,310,000  17,035,743  19.41% 
TLG 10,810  377,293,500  5,060  176,886,500  5,750  200,407,000  57,593,027  25.97% 
VNE 5,100  26,010,000  5,100  26,010,000  39,257,673  5.59% 
CSV 4,670  141,334,000  4,670  141,334,000  16,289,666  12.15% 
BIC 14,060  289,722,000  10,000  202,609,500  4,060  87,112,500  2,585,143  46.80% 
PAN 4,000  80,200,000  4,000  80,200,000  13,278,177  42.86% 
RDP 3,900  29,640,000  3,900  29,640,000  18,107,909  0.50% 
DBC 5,400  225,078,000  1,650  68,970,000  3,750  156,108,000  48,973,134  2.25% 
HAG 3,400  16,014,000  500  2,365,000  2,900  13,649,000  382,772,963  1.31% 
GIL 2,800  76,886,000  2,800  76,886,000  15,032,388  7.24% 
GAB 2,750  510,778,000  2,750  510,778,000  6,669,300  0.67% 
SZL 2,810  130,668,500  260  12,191,000  2,550  118,477,500  6,944,590  14.28% 
TNT 2,490  3,784,800  2,490  3,784,800  12,410,130  0.33% 
PAC 2,200  58,360,000  2,200  58,360,000  14,995,801  16.73% 
NCT 3,170  215,897,000  1,000  68,400,000  2,170  147,497,000  9,832,407  11.42% 
CCL 2,070  15,789,000  2,070  15,789,000  22,140,637  2.39% 
PTB 2,040  109,204,000  2,040  109,204,000  15,630,762  16.84% 
ELC 2,000  13,660,000  2,000  13,660,000  15,846,859  17.68% 
VTB 1,700  17,810,000  10  103,500  1,690  17,706,500  5,229,700  5.35% 
BMI 5,000  140,000,000  3,450  94,638,500  1,550  45,361,500  13,045,759  34.72% 
PET 9,380  93,204,400  8,110  80,223,700  1,270  12,980,700  30,034,989  14.32% 
TMP 1,230  50,430,000  1,230  50,430,000  33,920,070  0.54% 
HAI 1,000  2,730,000  1,000  2,730,000  87,162,704  1.29% 
FCN 2,680  28,810,000  1,840  19,872,000  840  8,938,000  30,373,744  49.59% 
DHG 1,000  103,000,000  280  29,120,000  720  73,880,000  59,117,186  54.78% 
BBC 650  32,175,000  650  32,175,000  355,297  46.70% 
PDN 650  48,620,000  650  48,620,000  9,021,913  0.29% 
TYA 610  8,052,000  610  8,052,000  4,508,552  26.51% 
CMX 1,030  15,069,500  480  6,998,000  550  8,071,500  11,355,790  13.40% 
DGC 500  20,500,000  500  20,500,000  70,598,467  1.78% 
CLC 300  9,750,000  300  9,750,000  12,279,869  2.14% 
UIC 240  9,584,500  240  9,584,500  2,206,490  21.42% 
GDT 240  9,052,000  240  9,052,000  4,843,323  20.74% 
VCF 200  42,182,000  200  42,182,000  12,872,598  0.57% 
VTO 200  1,392,000  200  1,392,000  37,683,258  1.82% 
STG 200  3,000,000  200  3,000,000  48,068,680  0.08% 
BSI 170  1,649,000  170  1,649,000  50,017,342  8.03% 
SGN 1,560  104,988,000  1,400  93,962,000  160  11,026,000  9,402,271  2.00% 
DSN 160  7,174,000  160  7,174,000  3,655,781  18.74% 
TMT 100  510,000  100  510,000  17,341,657  2.39% 
SVI 90  7,290,000  90  7,290,000  12,760,969  0.56% 
FUESSVFL 40  441,500  40  441,500  1,165,200  311.20% 
FRT 40  924,000  40  924,000  10,461,904  35.75% 
SFI 30  692,500  30  692,500  5,829,843  10.35% 
PGC 20  369,000  20  369,000  26,771,558  4.63% 
CLL 20  570,000  20  570,000  14,189,249  7.27% 
CDC 20  535,000  20  535,000  7,643,466  0.34% 
SBA 20  319,000  20  319,000  29,617,127  0.04% 
HAX 20  288,000  20  288,000  15,594,716  6.56% 
LBM 20  672,000  20  672,000  4,306,321  5.94% 
THG 10  519,000  10  519,000  6,994,675  0.83% 
DHA 10  391,000  10  391,000  5,531,156  12.42% 
COM 10  525,000  10  525,000  6,862,798  0.40% 
FUESSV50 10  134,000  10  134,000  4,162,890  65.75% 
VRC 23,517,124  1.97% 
PGI 25,061,413  20.75% 
PGD 1,942,138  46.84% 
PTL 48,830,406  0.17% 
PHC 12,587,119  0.11% 
PSH 61,837,722   
POM 115,010,071  7.88% 
PNJ 200,000  13,600,000,000  200,000  13,600,000,000  22,310  48.99% 
PTC 8,767,055  0.29% 
VPI 74,478,690  2.45% 
TNC 9,001,860  2.24% 
VPS 11,812,490  0.71% 
PJT 7,158,731  2.40% 
PIT 7,337,224  0.73% 
PNC 5,321,560  0.80% 
PMG 22,319,224  0.91% 
PME 28,452,969  62.07% 
MDG 5,335,625   
MCP 7,355,955  0.19% 
VAF 18,455,885  0.00% 
NAF 43,202,922  35.16% 
TVS 21,161,139  25.52% 
UDC 15,741,760  4.02% 
MCG 25,455,846  4.74% 
LGL 24,079,421  2.18% 
LGC 7,735,375  44.99% 
LEC 12,788,638  0.00% 
LSS 33,031,743  1.81% 
LM8 4,434,729  1.77% 
YBM 6,902,234  0.73% 
TS4 7,668,092  1.55% 
TTB 22,863,324  0.17% 
OPC 11,667,718  5.10% 
TPC 11,570,566  1.64% 
TRA 2,421,444  43.16% 
TRC 14,362,190  1.13% 
TTE 14,529,634  0.00% 
VDP 6,216,250  0.54% 
NBB 48,143,011  1.08% 
NAV 3,841,220  0.98% 
VSH 76,085,678  12.11% 
NVT 73,256,100  19.05% 
VSI 6,393,690  0.56% 
SRF 694,370  46.86% 
SRC 13,723,725  0.10% 
SPM 6,423,900  3.12% 
TDC 47,124,850  1.88% 
VID 13,646,478  4.81% 
SSC 7,188,195  1.05% 
SMA 9,311,618  0.05% 
VNL 3,568,050  9.36% 
VNS 19,788,922  19.84% 
TDP 23,519,329  0.00% 
SMC 9,318,510  33.72% 
TDW 3,939,680  2.65% 
TCM 12,245  46.16% 
TAC 16,054,413  1.61% 
TCO 8,734,918  2.32% 
VIP 30,576,785  4.34% 
TCD 14,443,109  18.46% 
TCB 39,950  22.51% 
TCT 4,606,630  12.98% 
VMD 7,306,970  1.68% 
ST8   49.00% 
SVT 5,157,939  4.46% 
VIS 19,215,769  73.97% 
TCR 49.00% 
TGG 12,970,375  1.49% 
VFG 14,840,928  2.75% 
TLH 48,564,516  1.44% 
REE 21,957  48.99% 
SC5 6,679,440  4.42% 
S4A 20,665,620  0.03% 
RIC 4,727,888  32.53% 
PXT 9,618,530  0.91% 
PXS 22,889,652  10.85% 
PXI 14,586,010  0.38% 
TMS 49.00% 
VDS 48,674,405  0.37% 
QBS   49.00% 
SGR 22,305,598  0.02% 
VOS 65,259,040  2.39% 
VPD 52,188,358  0.04% 
SII 32,233  48.95% 
SHP 41,241,654  4.99% 
SHA 14,555,504  1.02% 
SFC 5,447,753  0.75% 
TIX 14,673,146  0.09% 
SCD 3,511,600  7.69% 
VPH 35,584,265  11.68% 
THI 23,880,650  0.06% 
SFG 23,162,132  0.64% 
DRL 4,568,990  0.91% 
HCD 13,012,060  0.81% 
CNG 8,410,540  17.85% 
BCM 488,983,890  1.76% 
BHN 73,096,920  17.47% 
CMV 5,906,054  0.21% 
DTL 30,095,714  0.01% 
DTA 8,810,661  0.21% 
HAS 2,511,383  17.61% 
HAR 49,576,678  0.08% 
HID 28,236,994  0.95% 
HPX 81,107,159  21.09% 
FDC 18,913,330  0.04% 
HQC 224,074,799  1.98% 
HRC 14,594,831  0.68% 
ASG 18,446,719  0.74% 
BCE 13,671,246  3.43% 
DQC 15,917,463  2.67% 
ATG 7,327,640  0.86% 
ASP 49.00% 
HMC 10,078,290  1.01% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
CKG 25,179,130  1.04% 
EMC 7,490,373  0.03% 
FUCVREIT 2,403,450  0.93% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
CHP 66,894,954  3.47% 
FCM 19,253,925  2.04% 
CEE 20,250,620  0.20% 
CIG 15,450,944  0.01% 
FTM 24,424,800  0.15% 
CCI 8,265,573  2.42% 
GSP 14,575,200  8.51% 
C47 8,331,273  0.05% 
GTA 5,064,235  0.31% 
BRC 6,008,688  0.44% 
BTT 6,602,847  0.09% 
DXV 4,821,650  0.30% 
CLG 10,311,120  0.25% 
CAV 28,056,868  0.29% 
GMD 5,494  49.00% 
CLW 5,739,610  4.85% 
APH 79,846,879  50.41% 
ITD 7,348,008  12.46% 
ITC 35,194,896  0.47% 
DC4 14,673,332  0.09% 
ABS 14,103,240  0.03% 
ABT 6,550,908  2.56% 
AGG 27,607,499  15.53% 
DAG 21,035,236  0.23% 
ADS 12,482,671  4.53% 
DCL 16,945,817  2.75% 
IMP 2,602  49.00% 
LAF 6,889,813  2.22% 
L10 4,752,753  0.94% 
AAM 5,927,845  0.99% 
HOT 3,918,780  0.02% 
LCM 9,960,290  8.57% 
KOS 50,256,450  0.56% 
KMR 21,207,009  62.72% 
KPF 8,825,793  0.02% 
DAT 22,542,077  0.00% 
DBD 52,370,280  0.02% 
HTI 7,965,508  17.07% 
HTL 379,991  45.83% 
HU1 4,531,270  3.69% 
DLG 140,561,015  2.04% 
ICT 32,037,310  0.46% 
HUB 7,468,140  0.02% 
HU3 4,414,793  4.85% 
CRC 7,310,490  0.26% 
HVX 19,240,401  0.88% 
HVH 10,535,160  1.00% 
ILB   49.00% 
DHM 15,313,389  0.23% 
DPR 15,322,310  13.37% 
AGM 7,752,100  6.41% 
APC 6,676,854  15.82% 
ACC 10  193,000  -10  -193,000  3,133,364  17.67% 
TNI 10  30,600  -10  -30,600  25,389,300  0.64% 
SAV 50  762,500  -50  -762,500  382,685  46.38% 
FPT 60  3,180,000  -60  -3,180,000  52,047  48.99% 
TVT 100  2,050,000  -100  -2,050,000  10,256,590  0.16% 
IBC 130  2,782,000  330  7,194,000  -200  -4,412,000  24,865,210  0.52% 
NHH 310  15,500,000  -310  -15,500,000  34,403,510  0.11% 
SMB 20  760,000  350  13,300,000  -330  -12,540,000  10,584,856  13.54% 
ACL 380  5,358,000  -380  -5,358,000  18,475,797  2.71% 
TN1 380  22,230,000  -380  -22,230,000  8,567,421  0.20% 
NSC 430  30,661,000  -430  -30,661,000  7,508,665  6.31% 
MWG 500  53,800,000  -500  -53,800,000  37,163  64.25% 
RAL 10  1,275,000  790  100,385,000  -780  -99,110,000  5,284,924  3.04% 
C32 890  21,894,000  -890  -21,894,000  5,136,726  14.82% 
VNG 100  1,510,000  1,000  15,050,000  -900  -13,540,000  47,204,384  0.47% 
DTT 990  11,069,000  -990  -11,069,000  3,979,994  0.18% 
GMC 1,000  16,200,500  -1,000  -16,200,500  11,611,615  10.30% 
SAM 1,000  9,550,000  -1,000  -9,550,000  122,619,484  1.20% 
SJS 1,400  32,759,000  -1,400  -32,759,000  53,804,464  2.15% 
DAH 1,470  7,689,300  -1,470  -7,689,300  16,570,020  0.55% 
SBV 1,500  15,300,000  -1,500  -15,300,000  9,308,574  14.99% 
DRH 1,500  10,425,000  -1,500  -10,425,000  28,837,075  1.73% 
LIX 100  5,610,000  1,600  89,535,000  -1,500  -83,925,000  11,776,435  12.65% 
HAP 2,000  11,400,000  3,590  20,348,100  -1,590  -8,948,100  24,538,916  4.89% 
TSC 12,780  34,360,000  14,480  38,848,100  -1,700  -4,488,100  71,549,096  0.54% 
CSM 200  3,100,000  2,000  31,400,000  -1,800  -28,300,000  49,661,699  1.08% 
SGT 1,910  12,071,200  -1,910  -12,071,200  26,073,441  13.77% 
TNA 2,240  32,592,000  -2,240  -32,592,000  16,565,771  7.31% 
GEX 29,080  619,381,000  31,460  654,766,000  -2,380  -35,385,000  173,562,554  13.45% 
VPG 5,000  61,750,000  7,890  95,837,000  -2,890  -34,087,000  19,014,184  0.55% 
MHC 2,920  16,644,900  5,840  33,333,000  -2,920  -16,688,100  19,301,778  2.39% 
SHI 2,950  26,530,000  -2,950  -26,530,000  42,474,003  0.23% 
KSB 4,740  142,900,500  7,780  232,827,000  -3,040  -89,926,500  18,298,868  14.97% 
DMC 500  26,550,000  3,670  195,519,000  -3,170  -168,969,000  15,027,470  56.73% 
BMC 10  107,000  3,250  34,780,000  -3,240  -34,673,000  3,524,707  20.56% 
EVE 40  431,500  3,310  35,086,000  -3,270  -34,654,500  13,853,337  67.00% 
NNC 3,640  169,806,000  -3,640  -169,806,000  7,079,053  16.71% 
FTS 300  3,795,000  3,980  50,299,500  -3,680  -46,504,500  103,812,616  21.51% 
PC1 100  2,255,000  3,930  88,424,000  -3,830  -86,169,000  55,273,753  14.31% 
TV2 4,030  194,865,000  -4,030  -194,865,000  566,177  13.43% 
NTL 4,480  82,031,000  -4,480  -82,031,000  28,142,500  2.74% 
DIG 3,850  73,920,000  8,480  160,696,000  -4,630  -86,776,000  81,209,207  23.77% 
VGC 4,780  109,963,500  -4,780  -109,963,500  185,239,888  7.68% 
HII 5,250  76,330,000  -5,250  -76,330,000  13,588,019  0.21% 
CVT 10,830  258,577,500  16,540  389,737,500  -5,710  -131,160,000  32,788,900  10.63% 
VSC 2,960  121,738,000  8,740  358,229,500  -5,780  -236,491,500  10,940,116  29.15% 
ANV 6,450  127,038,000  -6,450  -127,038,000  60,864,155  1.28% 
D2D 350  23,153,000  7,310  483,897,000  -6,960  -460,744,000  9,324,972  5.33% 
IJC 7,420  91,104,500  -7,420  -91,104,500  65,343,730  1.34% 
PVT 92,100  1,256,700,000  100,000  1,355,095,500  -7,900  -98,395,500  88,322,695  17.62% 
SCR 7,990  51,072,200  -7,990  -51,072,200  174,301,026  1.42% 
QCG 8,740  51,807,500  -8,740  -51,807,500  133,445,137  0.50% 
YEG 1,100  49,896,000  10,000  450,000,000  -8,900  -400,104,000  21,690,607  30.66% 
CTF 9,190  189,500,500  -9,190  -189,500,500  22,277,361  0.08% 
PLP 2,000  13,480,000  11,880  80,125,400  -9,880  -66,645,400  19,140,295  1.15% 
BTP 4,000  56,400,000  14,150  199,515,000  -10,150  -143,115,000  23,723,004  9.78% 
VCI 49,500  1,826,275,000  59,950  2,177,406,000  -10,450  -351,131,000  120,648,186  27.14% 
TDM 780  17,474,000  12,050  272,422,000  -11,270  -254,948,000  41,870,600  7.13% 
SVC 11,520  816,721,000  -11,520  -816,721,000  11,693,592  13.91% 
SCS 21,080  2,531,306,000  33,340  4,002,337,000  -12,260  -1,471,031,000  13,766,065  29.34% 
DHC 12,440  576,515,000  -12,440  -576,515,000  11,287,193  28.49% 
NKG 2,000  17,170,000  14,710  125,200,000  -12,710  -108,030,000  147,000,629  19.23% 
SAB 5,960  1,101,976,000  18,860  3,490,419,000  -12,900  -2,388,443,000  236,593,509  63.11% 
APG 12,940  131,196,000  -12,940  -131,196,000  33,335,900  2.04% 
LCG 13,680  135,035,900  -13,680  -135,035,900  18,955,928  39.59% 
BCG 14,470  117,018,100  -14,470  -117,018,100  29,003,447  18.20% 
BFC 14,730  246,032,500  -14,730  -246,032,500  25,511,372  4.37% 
DGW 2,100  108,420,000  17,670  913,377,000  -15,570  -804,957,000  9,658,581  26.62% 
PPC 5,400  124,025,000  21,820  500,980,000  -16,420  -376,955,000  108,500,319  15.74% 
PDR 17,460  668,397,000  -17,460  -668,397,000  178,568,242  0.77% 
BMP 19,510  1,045,709,000  37,420  2,006,071,000  -17,910  -960,362,000  15,450,432  81.13% 
HSL 34,880  167,036,000  54,170  259,514,300  -19,290  -92,478,300  14,541,761  7.67% 
STB 641,120  9,261,271,000  660,650  9,507,035,000  -19,530  -245,764,000  271,697,865  9.22% 
HDG 7,570  184,329,500  27,440  666,296,500  -19,870  -481,967,000  64,110,732  7.44% 
PHR 21,200  1,150,774,000  -21,200  -1,150,774,000  49,307,069  12.61% 
FIT 2,100  17,593,400  26,910  226,080,700  -24,810  -208,487,300  122,214,062  1.02% 
HAH 1,000  13,550,000  26,130  356,631,000  -25,130  -343,081,000  13,894,665  20.52% 
CII 65,300  1,142,456,000  95,470  1,666,402,500  -30,170  -523,946,500  106,670,421  32.33% 
KDC 30,420  1,088,473,500  -30,420  -1,088,473,500  194,301,386  24.29% 
TDH 31,500  242,483,100  -31,500  -242,483,100  44,873,758  9.17% 
DPG 32,470  830,496,000  -32,470  -830,496,000  21,926,333  0.27% 
DRC 82,000  1,621,335,500  116,900  2,295,340,500  -34,900  -674,005,000  35,111,489  19.44% 
TTF 11,960  104,410,800  47,770  407,140,800  -35,810  -302,730,000  150,906,058  0.74% 
TLD 37,390  386,141,500  -37,390  -386,141,500  8,555,964  53.90% 
VJC 18,570  1,940,488,000  67,660  7,020,371,000  -49,090  -5,079,883,000  67,077,539  17.62% 
SJF 57,740  120,737,400  -57,740  -120,737,400  38,317,246  0.62% 
SZC 210  5,083,500  60,440  1,469,871,500  -60,230  -1,464,788,000  48,330,170  0.67% 
LDG 15,240  102,352,800  78,850  518,805,100  -63,610  -416,452,300  114,900,523  1.17% 
VIC 48,110  4,747,218,000  122,640  12,062,062,000  -74,530  -7,314,844,000  772,819,717  13.83% 
TCL 16,030  494,326,000  92,300  2,839,388,000  -76,270  -2,345,062,000  11,831,324  9.77% 
GAS 15,100  1,091,111,000  97,430  7,021,600,000  -82,330  -5,930,489,000  878,469,852  3.13% 
EVG 82,650  408,609,800  -82,650  -408,609,800  28,569,400  1.38% 
DPM 4,500  76,475,000  89,800  1,519,079,000  -85,300  -1,442,604,000  145,504,759  11.82% 
HPG 2,255,360  66,056,649,500  2,344,120  68,332,828,000  -88,760  -2,276,178,500  481,728,298  34.46% 
NLG 320  8,516,000  92,720  2,463,619,500  -92,400  -2,455,103,500  1,760,108  48.32% 
VPB 376,720  9,542,625,000  473,980  12,065,423,000  -97,260  -2,522,798,000  8,553,650  23.10% 
GEG 450  6,877,500  105,720  1,605,376,500  -105,270  -1,598,499,000  26,576,269  35.97% 
BWE 1,600  40,526,000  132,250  3,336,704,500  -130,650  -3,296,178,500  61,347,140  8.10% 
GTN 10  240,000  140,860  3,355,958,500  -140,850  -3,355,718,500  248,634,350  0.55% 
BID 9,160  389,672,000  161,030  6,818,094,000  -151,870  -6,428,422,000  508,247,212  17.36% 
NVL 164,980  10,263,910,000  -164,980  -10,263,910,000  317,526,967  5.61% 
ROS 4,080  9,139,200  169,920  380,127,600  -165,840  -370,988,400  266,955,681  1.97% 
CTI 1,800  23,610,000  183,780  2,390,603,500  -181,980  -2,366,993,500  24,728,505  9.75% 
KBC 600  8,880,000  205,880  3,044,764,500  -205,280  -3,035,884,500  146,246,644  18.26% 
HNG 214,950  2,489,220,500  -214,950  -2,489,220,500  541,167,208  0.18% 
FLC 2,977,979  12,236,482,790  3,225,889  13,250,686,590  -247,910  -1,014,203,800  326,841,908  2.97% 
SSI 444,520  7,874,200,500  702,500  12,398,707,500  -257,980  -4,524,507,000  301,238,766  58.01% 
SBT 10,740  171,188,000  321,930  5,085,741,500  -311,190  -4,914,553,500  554,504,174  9.18% 
PVD 6,940  78,172,000  362,330  4,105,741,500  -355,390  -4,027,569,500  166,458,793  9.51% 
VHM 108,390  8,317,696,000  529,770  40,608,965,000  -421,380  -32,291,269,000  904,934,429  21.98% 
HCM 40,940  890,881,000  479,600  10,412,197,500  -438,660  -9,521,316,500  156,155,648  48.95% 
VCB 253,070  21,691,482,000  744,590  63,706,806,000  -491,520  -42,015,324,000  236,181,773  23.63% 
POW 1,120  11,541,500  595,080  6,129,324,000  -593,960  -6,117,782,500  912,992,459  10.01% 
VRE 1,215,850  33,912,267,500  1,816,080  50,549,976,000  -600,230  -16,637,708,500  431,262,783  30.48% 
HDB 2,298,810  57,822,577,000  3,060,180  77,005,583,000  -761,370  -19,183,006,000  97,457,263  11.57% 
ITA 224,410  1,150,571,100  1,077,140  5,497,586,200  -852,730  -4,347,015,100  397,831,612  1.38% 
HSG 235,340  3,623,871,000  1,356,350  20,768,980,500  -1,121,010  -17,145,109,500  176,623,621  9.28% 
VNM 222,590  23,546,077,000  1,352,360  143,268,140,000  -1,129,770  -119,722,063,000  730,508,949  58.06% 
KDH 1,542,650  36,947,414,500  -1,542,650  -36,947,414,500  48,009,895  40.70% 
CTG 145,900  4,570,771,000  2,017,230  62,874,093,000  -1,871,330  -58,303,322,000  21,377,670  99.43% 
MSN 2,870  241,750,000  2,484,040  209,662,424,000  -2,481,170  -209,420,674,000  147,891,769  36.41% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung