TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 10,816,010 8.31% 637,214,060,000 17.53%
Tổng bán 7,239,850 5.56% 477,709,040,000 13.14%
Chênh lệch mua bán +3,576,160   +159,505,020,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
HPG 2,627,450  104,734,080,000  1,470,930  58,513,210,000  1,156,520  46,220,870,000  150,082,193  39.11% 
STB 1,018,650  12,026,540,000  17,860  210,280,000  1,000,790  11,816,260,000  248,698,570  13.26% 
SSI 976,190  30,119,440,000  333,100  10,322,820,000  643,090  19,796,620,000  223,735,978  55.26% 
VNM 1,350,280  239,174,450,000  955,230  169,554,340,000  395,050  69,620,110,000  587,103,257  59.55% 
VCB 866,090  49,448,910,000  493,220  28,135,430,000  372,870  21,313,480,000  338,756,384  20.58% 
HDB 726,400  26,912,400,000  372,300  13,784,480,000  354,100  13,127,920,000  25,767,070  27.37% 
HSG 235,450  2,953,280,000  520  6,510,000  234,930  2,946,770,000  97,865,469  21.04% 
GEX 217,000  6,602,340,000  217,000  6,602,340,000  89,316,927  15.52% 
KDC 177,930  6,046,400,000  1,500  49,800,000  176,430  5,996,600,000  75,172,164  19.71% 
HAX 100,000  1,635,460,000  4,220  68,110,000  95,780  1,567,350,000  13,217,421  11.25% 
VJC 263,860  46,180,310,000  171,620  30,017,350,000  92,240  16,162,960,000  24,099,491  24.66% 
PC1 140,000  4,529,160,000  60,000  1,950,560,000  80,000  2,578,600,000  12,940,805  37.79% 
PPC 55,080  937,080,000  20  340,000  55,060  936,740,000  108,978,356  15.60% 
HAG 50,250  236,830,000  50,250  236,830,000  370,155,392  3.07% 
NT2 92,030  2,714,460,000  71,020  2,095,810,000  21,010  618,650,000  81,126,191  20.82% 
TVS 18,200  245,880,000  18,200  245,880,000  21,305,157  12.19% 
VSC 24,270  851,060,000  6,420  223,950,000  17,850  627,110,000  7,014,082  35.00% 
VHC 10,530  592,100,000  10,530  592,100,000  55,404,806  40.04% 
SKG 10,000  206,000,000  10,000  206,000,000  2,733,151  43.30% 
TLD 34,400  452,860,000  26,000  351,000,000  8,400  101,860,000  8,738,100  0.46% 
PVT 10,730  166,320,000  2,400  37,200,000  8,330  129,120,000  43,766,995  33.45% 
PNC 6,070  93,580,000  6,070  93,580,000  5,318,231  0.83% 
NCT 14,020  1,298,470,000  8,640  802,470,000  5,380  496,000,000  8,202,137  16.21% 
TRC 4,500  113,400,000  4,500  113,400,000  12,529,870  7.23% 
NLG 3,750  105,200,000  100  2,790,000  3,650  102,410,000  49.00% 
SAB 52,690  11,840,400,000  50,130  11,267,410,000  2,560  572,990,000  252,173,391  9.68% 
REE 2,500  78,500,000  2,500  78,500,000  49.00% 
UIC 2,110  52,420,000  2,110  52,420,000  2,567,640  16.90% 
VCI 2,790  232,420,000  1,010  86,630,000  1,780  145,790,000  10,090,873  40.59% 
ROS 23,840  1,041,960,000  22,430  971,000,000  1,410  70,960,000  264,441,334  2.41% 
HAH 1,210  16,580,000  1,210  16,580,000  8,228,195  25.16% 
PLP 1,120  15,230,000  1,120  15,230,000  5,147,150  14.69% 
NKG 1,010  16,920,000  1,010  16,920,000  76,949,432  40.81% 
HTT 900  2,300,000  900  2,300,000  9,281,170  2.59% 
SFI 830  22,140,000  10  290,000  820  21,850,000  1,618,843  35.43% 
SHI 440  2,920,000  440  2,920,000  30,412,205  1.65% 
GMC 430  11,930,000  430  11,930,000  5,325,151  14.77% 
VTB 330  5,600,000  330  5,600,000  4,898,996  8.11% 
GTA 200  2,800,000  200  2,800,000  4,097,582  9.60% 
VFG 200  9,550,000  200  9,550,000  8,110,895  14.88% 
TNA 110  3,630,000  110  3,630,000  4,478,791  13.43% 
NSC 100  10,940,000  100  10,940,000  6,019,497  9.64% 
VNS 80  1,150,000  80  1,150,000  14,960,698  26.95% 
HTV 70  1,090,000  70  1,090,000  4,626,153  13.70% 
SZL 70  2,360,000  70  2,360,000  6,540,520  16.30% 
LBM 30  960,000  30  960,000  3,630,191  6.29% 
TRA 20  1,560,000  20  1,560,000  382,812  48.08% 
TYA 20  230,000  20  230,000  3,632,842  40.78% 
TNT 10  20,000  10  20,000  12,452,130  0.34% 
VID 10  60,000  10  60,000  12,405,094  0.40% 
KSB 10  370,000  10  370,000  20,248,250  5.73% 
SMA 7,892,170  0.04% 
VPB 100,000  3,315,000,000  100,000  3,315,000,000  25.00% 
SMC 6,045,935  22.97% 
SHA 13,220,470  1.06% 
SJS 43,439,472  11.18% 
SHP 41,539,998  4.67% 
SII 23,710  48.96% 
VPD 50,171,491  0.05% 
SJF 32,336,900   
VMD 6,818,991  4.84% 
ST8   49.00% 
VIS 22,446,744  34.10% 
STG 41,771,107  0.11% 
VNG 36,133,497  0.95% 
SPM 6,485,930  2.67% 
VNL 3,501,350  10.10% 
SSC 7,178,568  1.12% 
SRC 13,704,849  0.17% 
VPG 9,799,750   
SAV   49.00% 
VRC 24,378,967  0.24% 
SBV 7,621,968  21.15% 
SBA 29,423,452  0.36% 
VSH 71,540,601  14.31% 
RIC 5,139,407  63.46% 
VTO 37,286,956  2.31% 
S4A 20,663,940  0.03% 
VSI 6,389,990  0.59% 
SFG 23,097,491  0.52% 
VPK 4,293,159  20.38% 
SGR 19,393,454  0.03% 
VPH 26,230,097  14.33% 
SFC 5,438,936  0.83% 
SCD 3,299,640  10.18% 
SC5 6,645,554  4.65% 
SCR 145,137,452  3.22% 
VPS 11,810,500  0.72% 
VCF 12,871,441  0.57% 
TIX 10,584,779  8.91% 
TLG 36,430,390  27.94% 
VAF 18,391,675  0.12% 
TIP 9,024,230  14.30% 
TGG 12,740,000   
TEG 8,513,529  1.70% 
THI 23,740,770  0.35% 
THG 5,821,935  0.48% 
TVT 10,211,270  0.37% 
TPC 11,388,256  2.39% 
TSC 71,809,465  0.36% 
TS4 7,600,591  1.97% 
TPB 25.00% 
TMT 16,649,815  4.35% 
TMS 49.00% 
TNC 8,979,190  2.35% 
UDC 17,124,100  0.07% 
TDH 1,041,227  47.72% 
SVI 5,265,705  7.97% 
SVC 1,692  48.99% 
VDP 6,109,939  1.20% 
SVT 5,157,049  0.01% 
VDS 44,216,990  0.41% 
STT 940,058  37.25% 
VIP 28,782,382  6.96% 
VHG 72,719,165  0.52% 
TTF 91,024,259  6.59% 
TCO 8,725,254  2.37% 
TCM   49.00% 
TDC 47,016,810  1.98% 
TCR 109,883  97.84% 
TCL 7,318,607  14.06% 
TBC 30,836,586  0.44% 
TAC 16,011,820  1.74% 
TCD 11,553,241  15.45% 
TCB   23.00% 
RDP 13,723,905  0.48% 
MCG 25,468,997  4.71% 
HSL 12,599,880   
MCP 7,281,219  0.69% 
HRC 13,473,768  4.39% 
HTL 227,606  47.10% 
LHG 15,890,482  17.23% 
HU3 4,429,263  4.71% 
LIX 7,931,074  24.52% 
HU1 4,552,070  3.48% 
HOT 3,918,070  0.02% 
NAV 3,681,304  2.98% 
HNG 421,805,638  1.44% 
NNC 6,003,091  21.61% 
NAF 11,624,407  13.77% 
MHC 15,218,717  2.51% 
MDG 5,281,515  0.50% 
MWG 49.00% 
HQC 193,625,094  8.37% 
ICF 5,906,110  2.88% 
KMR 29,528,149  48.09% 
KSH 28,082,480  0.17% 
KSA 41,700,488  4.37% 
IDI 86,864,482  1.17% 
KAC 11,751,931  0.03% 
JVC 49.00% 
ITC 29,476,113  6.33% 
ITD 6,723,407  13.73% 
HVG 83,419,309  4.54% 
LCM 9,324,880  11.14% 
LGC 7,706,691  45.00% 
LEC 12,788,620   
LCG 19,300,315  29.70% 
HVX 19,241,861  0.85% 
IBC 20,222,080  1.64% 
LAF 6,848,602  2.50% 
L10 4,731,957  1.15% 
PNJ 50,000  5,510,000,000  50,000  5,510,000,000  49.00% 
PMG 16,165,360  0.01% 
PPI 23,295,681  0.76% 
POM 76,988,145  7.93% 
PME   49.00% 
PJT 5,150,982  15.47% 
GDT 3,738,236  23.93% 
HAP 23,248,505  7.21% 
HAR 49,595,584  0.07% 
HAI 88,559,912  0.52% 
PXS 22,015,995  12.31% 
PXI 14,545,120  0.52% 
QCG 131,000,617  1.39% 
PXT 9,593,040  1.03% 
GMD   21.00% 
GTN 144,514,477  42.19% 
PTC 8,761,725  0.32% 
GSP 10,738,660  13.20% 
PTL 48,669,206  0.33% 
HDC 13,974,029  18.00% 
HHS 123,371,857  4.10% 
PAN 71,401,608  40.60% 
PDR 110,960,801  7.35% 
PDN 6,028,408  0.18% 
HLG 21,208,619  1.21% 
HMC 10,200,150  0.43% 
HID 14,165,557  5.49% 
OPC 10,292,792  8.34% 
OGC 144,179,174  0.94% 
PGI 24,967,683  20.86% 
HAS 2,300,053  20.25% 
PIT 7,331,326  0.77% 
PHR 200  4,520,000  200  4,570,000  -50,000  32,518,870  9.00% 
HCD 13,208,070  0.08% 
PGC 22,557,490  11.62% 
PGD 18,840,212  28.07% 
TDW 10  200,000  -10  -200,000  3,935,530  2.70% 
TIE 10  60,000  -10  -60,000  4,226,411  4.84% 
TCT 10  600,000  -10  -600,000  3,887,970  18.60% 
MBB 10  270,000  -10  -270,000    20.00% 
LDG 20  290,000  -20  -290,000  66,243,003  7.59% 
IMP 30  1,550,000  -30  -1,550,000  5,687  48.99% 
SGT 100  510,000  -100  -510,000  26,473,326  13.23% 
SRF 100  1,520,000  -100  -1,520,000  7,275,329  26.61% 
PTB 10  910,000  120  10,800,000  -110  -9,890,000  11,304,325  14.11% 
KPF 210  6,200,000  -210  -6,200,000  8,401,886  0.04% 
GIL 2,660  108,000,000  2,890  117,330,000  -230  -9,330,000  5,931,318  6.40% 
NBB 250  4,950,000  -250  -4,950,000  6,196,124  34.65% 
TDG 420  5,360,000  -420  -5,360,000  5,701,640  4.80% 
LGL 770  5,870,000  -770  -5,870,000  16,909,347  0.12% 
HDG 800  29,520,000  1,810  66,970,000  -1,010  -37,450,000  26,822,321  13.69% 
PVD 1,500  19,500,000  2,600  33,800,000  -1,100  -14,300,000  95,576,491  24.06% 
VNE 5,000  33,000,000  6,860  44,660,000  -1,860  -11,660,000  30,796,719  14.95% 
KBC 2,000  24,200,000  -2,000  -24,200,000  150,277,888  17.41% 
TMP 2,030  62,730,000  -2,030  -62,730,000  34,131,120  0.24% 
ITA 2,050  4,780,000  -2,050  -4,780,000  375,447,671  4.21% 
RAL 340  34,780,000  2,500  250,000,000  -2,160  -215,220,000  5,131,924  4.37% 
HTI 200  2,450,000  2,400  29,400,000  -2,200  -26,950,000  7,891,108  17.37% 
IJC 2,500  23,290,000  -2,500  -23,290,000  61,571,282  4.09% 
NTL 2,510  24,390,000  -2,510  -24,390,000  25,236,240  9.32% 
PAC 3,070  131,210,000  -3,070  -131,210,000  8,793,403  30.08% 
KHP 3,810  35,740,000  -3,810  -35,740,000  13,022,545  17.66% 
SJD 4,740  120,810,000  -4,740  -120,810,000  13,172,326  29.91% 
SAM 300  2,060,000  5,540  38,060,000  -5,240  -36,000,000  110,151,755  3.44% 
HBC 190  4,860,000  8,190  211,320,000  -8,000  -206,460,000  48,386,191  24.16% 
NVT 9,450  41,450,000  -9,450  -41,450,000  47,716,760  47.27% 
PET 30  280,000  10,000  93,600,000  -9,970  -93,320,000  26,215,155  18.73% 
STK 10,010  153,310,000  -10,010  -153,310,000  23,656,738  9.53% 
HCM 58,340  3,527,800,000  70,300  4,203,800,000  -11,960  -676,000,000  52,207,967  59.76% 
SBT 1,000  14,700,000  13,440  200,410,000  -12,440  -185,710,000  516,168,626  3.59% 
LM8 15,000  382,000,000  -15,000  -382,000,000  4,116,000  5.16% 
PLX 740  46,320,000  19,550  1,222,130,000  -18,810  -1,175,810,000  119,151,650  10.79% 
KDH 18,720  583,860,000  38,780  1,205,430,000  -20,060  -621,570,000  18,412,672  44.25% 
HT1 7,000  82,600,000  27,910  328,810,000  -20,910  -246,210,000  164,135,804  5.99% 
VOS 2,770  4,430,000  24,220  39,140,000  -21,450  -34,710,000  66,746,990  1.32% 
TLH 31,300  293,570,000  -31,300  -293,570,000  40,423,275  5.52% 
VHM 28,660  3,282,420,000  66,740  7,641,300,000  -38,080  -4,358,880,000  883,635,949  16.02% 
TCH 48,600  1,038,030,000  -48,600  -1,038,030,000  163,880,585  3.85% 
NVL 2,300  114,800,000  63,240  3,164,470,000  -60,940  -3,049,670,000  358,823,084  9.75% 
LSS 73,290  585,920,000  -73,290  -585,920,000  30,525,258  5.39% 
VIC 152,580  18,797,170,000  282,170  34,723,130,000  -129,590  -15,925,960,000  537,651,588  8.62% 
MSN 100,750  8,066,450,000  270,470  21,663,930,000  -169,720  -13,597,480,000  230,372,642  29.10% 
VRE 974,690  38,455,700,000  1,295,760  51,077,310,000  -321,070  -12,621,610,000  321,337,693  32.10% 
VND 182,970  3,422,880,000  593,180  11,113,080,000  -410,210  -7,690,200,000  11,192,617  43.92% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung