TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giao dịch NĐT Nước ngoài /
Sàn Ngày Chọn ngày tháng
VNINDEX Khối lượng
giao dịch (cp)
%KLGD/
Tổng KLGD
Giá trị giao dịch (VNĐ) %GTGD/
Tổng GTGD
Tổng mua 14,640,690 9.52% 1,190,985,230,000 29.24%
Tổng bán 8,125,190 5.28% 309,194,420,000 7.59%
Chênh lệch mua bán +6,515,500   +881,790,810,000  
Mua Bán
Khối lượng giao dịch ròng
Giá trị giao dịch ròng
Room còn lại
Đang sở hữu
Khối lượng
Giá trị
Khối lượng
Giá trị
KBC 323,420  5,042,884,000  323,420  5,042,884,000  117,920,327  24.21% 
VNM 436,010  54,377,729,000  143,990  17,961,538,000  292,020  36,416,191,000  714,059,519  59.00% 
E1VFVN30 455,060  6,766,668,200  282,300  4,196,376,000  172,760  2,570,292,200  30,714,250  163.44% 
VRE 327,850  11,592,461,000  160,030  5,658,755,500  167,820  5,933,705,500  386,168,130  32.42% 
GEX 200,000  4,031,076,000  54,490  1,099,445,000  145,510  2,931,631,000  139,434,403  16.16% 
HDB 131,500  3,466,335,000  18,750  496,835,000  112,750  2,969,500,000  54,127,975  24.48% 
PVT 150,000  2,707,750,000  51,360  923,084,500  98,640  1,784,665,500  51,559,280  30.68% 
BWE 87,410  2,356,793,500  87,410  2,356,793,500  58,461,160  10.03% 
MSN 147,180  11,349,092,000  59,910  4,620,531,000  87,270  6,728,561,000  100,797,014  40.38% 
DLG 76,170  116,540,100  76,170  116,540,100  140,601,713  2.02% 
BID 109,030  3,987,931,500  43,740  1,599,701,500  65,290  2,388,230,000  914,201,061  3.26% 
HTN 42,020  816,782,000  42,020  816,782,000  14,028,771  0.20% 
FLC 40,190  157,022,300  40,190  157,022,300  326,635,766  2.99% 
PPC 99,920  2,534,614,500  62,080  1,557,922,000  37,840  976,692,500  109,642,714  15.39% 
ANV 67,230  1,666,337,000  34,870  865,333,000  32,360  801,004,000  59,276,595  2.52% 
VHM 149,430  12,550,322,000  118,340  9,934,030,000  31,090  2,616,292,000  1,135,488,585  15.10% 
CTG 26,850  557,089,500  550  11,380,000  26,300  545,709,500    100.00% 
BFC 22,800  359,925,000  22,800  359,925,000  20,037,878  13.95% 
PLX 17,330  1,082,658,000  17,330  1,082,658,000  88,482,330  13.16% 
VIC 111,890  13,641,909,000  95,820  11,678,886,000  16,070  1,963,023,000  732,621,811  15.02% 
OGC 14,520  58,951,200  14,520  58,951,200  145,259,644  0.58% 
DGW 13,250  306,771,000  500  11,625,000  12,750  295,146,000  14,373,551  14.74% 
NTL 14,000  371,000,000  1,600  42,160,000  12,400  328,840,000  28,692,910  3.89% 
CSV 13,420  346,364,000  2,100  54,600,000  11,320  291,764,000  13,977,806  17.38% 
TDM 11,000  351,907,500  11,000  351,907,500  33,223,730  14.28% 
LHG 10,000  181,000,000  10,000  181,000,000  17,600,332  13.81% 
VSC 9,000  259,550,000  9,000  259,550,000  4,897,724  40.11% 
SCR 8,000  53,280,000  8,000  53,280,000  160,442,862  1.70% 
CMG 7,790  322,048,000  7,790  322,048,000  28,350,208  9.65% 
DHG 10,120  962,490,000  2,560  243,080,000  7,560  719,410,000  59,805,202  54.26% 
SCS 7,490  1,176,315,000  7,490  1,176,315,000  14,278,205  27.48% 
CCL 6,000  47,760,000  6,000  47,760,000  21,009,782  4.77% 
QCG 5,870  29,232,600  5,870  29,232,600  132,678,177  0.78% 
CRC 5,500  100,071,000  5,500  100,071,000  7,343,500  0.04% 
YEG 5,490  282,277,000  5,490  282,277,000  21,563,707  31.06% 
BSI 6,400  46,720,000  1,080  7,884,000  5,320  38,836,000  48,927,357  8.92% 
SMB 5,000  197,500,000  5,000  197,500,000  12,224,946  8.04% 
GDT 5,300  202,085,000  380  14,440,000  4,920  187,645,000  4,510,364  22.68% 
KSB 4,600  110,860,000  4,600  110,860,000  21,474,752  9.07% 
TLG 6,600  377,080,000  2,000  113,600,000  4,600  263,480,000  47,151,765  33.33% 
PVD 5,000  80,250,000  610  9,821,000  4,390  70,429,000  103,454,632  22.01% 
SGT 4,000  25,960,000  4,000  25,960,000  26,212,761  13.58% 
FRT 4,050  201,685,000  150  7,515,000  3,900  194,170,000  244,164  48.64% 
FMC 3,550  106,605,000  3,550  106,605,000  16,587,419  7.74% 
FPT 3,300  171,600,000  3,300  171,600,000  696  49.00% 
DHC 3,000  90,000,000  3,000  90,000,000  7,480,758  31.81% 
TV2 2,800  251,786,000  2,800  251,786,000  106,143  14.56% 
HSG 3,600  23,798,000  1,120  7,380,800  2,480  16,417,200  133,029,899  17.59% 
DVP 2,450  109,370,000  2,450  109,370,000  14,153,420  13.62% 
HVN 33,730  1,316,074,000  31,400  1,225,099,000  2,330  90,975,000  283,197,075  10.03% 
HCM 179,000  3,816,684,500  176,740  3,762,976,000  2,260  53,708,500  134,030,588  56.18% 
BIC 1,850  44,215,000  1,850  44,215,000  1,752,379  47.51% 
CNG 1,840  41,685,000  1,840  41,685,000  8,047,299  19.20% 
BCE 1,700  11,050,000  1,700  11,050,000  12,967,350  5.78% 
CII 1,520  31,769,000  1,520  31,769,000  49,714,087  52.44% 
PTB 4,000  285,854,000  2,500  178,750,000  1,500  107,104,000  14,004,129  20.18% 
VNL 1,180  18,585,000  1,180  18,585,000  3,567,940  9.36% 
PHR 1,150  82,570,000  1,150  82,570,000  55,833,437  7.79% 
YBM 1,000  9,930,000  1,000  9,930,000  6,269,659  0.77% 
CLW 1,000  23,000,000  1,000  23,000,000  5,710,440  5.07% 
LDG 1,000  8,200,000  1,000  8,200,000  112,774,822  2.05% 
HT1 1,000  15,000,000  1,000  15,000,000  162,701,691  6.36% 
HAX 830  17,186,000  830  17,186,000  14,080,560  11.21% 
BMP 720  37,714,000  720  37,714,000  19,009,660  76.78% 
CAV 720  35,640,000  720  35,640,000  28,106,512  0.20% 
FIT 610  2,035,500  610  2,035,500  118,978,130  2.29% 
GMC 560  15,680,000  560  15,680,000  6,399,673  13.21% 
TMP 510  17,697,000  510  17,697,000  34,108,730  0.27% 
VFG 500  21,000,000  500  21,000,000  14,585,816  3.55% 
ADS 500  5,700,000  500  5,700,000  12,479,141  0.10% 
OPC 500  24,500,000  500  24,500,000  10,926,473  7.89% 
TVS 500  5,750,000  500  5,750,000  21,884,713  21.09% 
AAA 690  11,764,500  300  5,115,000  390  6,649,500  63,331,900  2.56% 
HBC 300  4,095,000  300  4,095,000  60,663,110  25.48% 
IJC 1,500  23,100,000  1,200  17,405,000  300  5,695,000  65,125,060  1.50% 
NKG 200  1,266,900  200  1,266,900  107,777,194  48.83% 
ATG 140  158,200  140  158,200  6,998,870  3.02% 
TCT 130  5,803,500  130  5,803,500  3,745,230  19.71% 
SFI 130  2,977,000  130  2,977,000  1,806,872  36.43% 
TRA 100  6,400,000  100  6,400,000  1,665,602  44.98% 
NSC 100  8,650,000  100  8,650,000  6,785,966  10.41% 
DHA 50  1,745,000  50  1,745,000  5,965,354  9.55% 
LBM 50  1,440,500  50  1,440,500  4,335,159  5.65% 
VTB 40  614,000  40  614,000  4,895,692  8.14% 
DPR 30  1,254,000  30  1,254,000  13,162,510  18.39% 
CLC 30  1,008,000  30  1,008,000  11,701,494  4.35% 
APC 30  704,000  30  704,000  4,673,562  10.12% 
TCL 20  561,000  20  561,000  7,303,205  14.13% 
AST 20  1,318,000  20  1,318,000  6,626,879  34.27% 
UIC 10  352,000  10  352,000  2,104,470  22.69% 
TNA 10  128,000  10  128,000  12,838,056  12.07% 
SVC 10  425,000  10  425,000  313,692  47.75% 
KHP 10  97,600  10  97,600  11,606,986  21.07% 
TN1 10  530,000  10  530,000  6,506,870  0.08% 
HTV 10  149,000  10  149,000  4,599,087  13.90% 
SHI 41,438,133  1.42% 
PGD 19,431,407  27.41% 
SHA 13,235,638  1.01% 
SHP 41,234,634  5.00% 
PGC 24,189,201  8.91% 
SJF 38,620,576  0.24% 
SII 24,710  48.96% 
SFG 23,202,962  0.56% 
SFC 5,440,036  0.82% 
PIT 7,334,675  0.74% 
COM 6,856,118  0.45% 
SGR 22,310,308  0.01% 
SGN 7,549,927  7.52% 
PGI 25,055,373  20.76% 
ST8   49.00% 
SSC 7,188,268  1.05% 
SRF 713,386  46.80% 
PDN 6,013,678  24.80% 
S4A 20,661,010  0.04% 
STK 27,710,521  9.82% 
STG 48,066,545  0.08% 
CLL 14,198,139  7.24% 
SMA 9,290,678  0.16% 
SKG 2,461,061  45.11% 
SMC 8,385,307  33.75% 
SRC 13,719,387  0.12% 
SPM 6,437,650  3.02% 
PDR 136,373,512  7.38% 
PNC 5,319,843  0.81% 
PXS 22,395,802  11.67% 
PXI 14,532,150  0.56% 
PXT 9,576,460  1.12% 
RDP 16,478,566  0.45% 
RAL 5,283,736  3.05% 
QBS   49.00% 
CMX 5,859,267  4.68% 
APG 33,953,340  0.22% 
POM 100,042,587  7.89% 
PTC 8,766,735  0.30% 
PNJ 20  49.00% 
CMV 5,906,554  0.20% 
PTL 48,689,316  0.31% 
SC5 6,652,893  4.60% 
SBV 8,255,804  18.83% 
ASM 124,177,482  1.03% 
SCD 3,389,960  9.12% 
PJT 7,082,530  2.89% 
PLP 9,877,824  9.49% 
AGM 7,428,710  8.18% 
PMG 20,121,175  1.37% 
RIC 5,140,092  31.10% 
REE 24  49.00% 
PME 28,440,559  62.09% 
SBA 29,615,535  0.04% 
SAV 49.00% 
SAM 116,978,275  2.03% 
SVI 4,800,170  11.59% 
CDC 7,640,819  0.35% 
ACL 8,291,185  3.17% 
VDS 48,703,832  0.34% 
CEE 20,203,270  0.32% 
VIS 19,062,764  74.18% 
VMD 7,303,340  1.70% 
VID 13,572,132  0.66% 
VIP 29,531,176  5.87% 
CHP 63,127,195  3.45% 
TVT 10,266,340  0.11% 
CIG 15,443,014  0.04% 
TVB 11,876,895  0.15% 
VAF 18,439,905  0.04% 
VCI 101,879,835  37.50% 
TYA 3,466,953  43.49% 
UDC 17,137,880  0.03% 
VNE 32,176,353  13.42% 
VRC 22,454,344  4.09% 
ABT 6,534,551  2.68% 
VPK 4,551,874  18.65% 
VPS 11,816,470  0.69% 
VTO 37,153,291  2.48% 
CCI 8,238,763  2.57% 
AAM 5,924,907  1.01% 
VSH 74,272,145  12.99% 
ACC 2,834,950  20.65% 
VOS 65,546,300  2.18% 
VNG 40,919,625  5.36% 
C47 8,289,313  0.30% 
VPG 12,728,627  0.88% 
VPI 66,689,620  7.32% 
VPB   30.66% 
VPD 52,158,431  0.07% 
TTE 14,529,454  0.00% 
TDG 7,728,664  2.91% 
AGF 13,475,916  1.06% 
TCR 49.00% 
TDC 46,849,800  2.15% 
TGG 13,365,915  0.04% 
THG 6,409,461  0.44% 
TDW 3,936,480  2.69% 
TEG 15,538,834  1.02% 
TBC 30,775,486  0.53% 
TCB 22.51% 
SVT 5,158,069  0.00% 
TAC 16,175,833  1.26% 
TCM 39,686  45.93% 
TCO 8,731,994  2.33% 
TCD 12,183,487  17.13% 
NLG 49.00% 
THI 23,881,280  0.06% 
TPB 30.00% 
TPC 11,559,406  1.68% 
TNI 25,716,830  0.02% 
TNT 12,475,440  0.08% 
TSC 71,494,130  0.58% 
TTB 22,899,194  0.10% 
TRC 12,092,500  8.69% 
TS4 7,632,065  1.77% 
TLD 9,124,134  0.26% 
CLG 8,525,910  8.69% 
TIP 8,848,053  14.97% 
TIX 14,673,556  0.09% 
TMT 17,301,356  2.49% 
TNC 8,991,120  2.29% 
TLH 48,799,813  1.21% 
TMS 486  49.00% 
PAN 6,463,109  45.20% 
HSL 14,319,906  9.08% 
DTT 3,974,165  0.25% 
HQC 205,050,105  5.98% 
HTI 7,958,408  17.10% 
BTP 23,872,754  9.53% 
DTL 30,095,524  0.01% 
HPX 70,341,605  13.83% 
HMC 9,800,330  2.33% 
HLG 21,166,499  1.30% 
HII 13,459,799  0.67% 
DCM 246,013,853  2.53% 
HOT 3,918,180  0.02% 
DXV 4,809,190  0.42% 
HVX 19,241,481  0.88% 
HVH 9,777,680  0.11% 
HVG 89,659,483  1.00% 
DRL 4,589,000  0.69% 
ILB   49.00% 
IBC 20,312,510  4.43% 
HUB 7,470,570   
DTA 8,408,750  0.11% 
HTT 9,591,510  1.04% 
BCG 17,189,827  19.86% 
HU3 4,380,383  5.20% 
DSN 3,293,061  21.75% 
HU1 4,531,770  3.68% 
HID 26,626,930  3.80% 
FUCTVGF1 7,345,710  0.03% 
FTS 93,574,465  22.18% 
FTM 24,484,530  0.03% 
FUESSV50 5,759,200  79.20% 
FUCVREIT 2,401,810  0.96% 
FUCTVGF2 8,086,078  1.43% 
DAT 22,541,897  0.00% 
FIR 6,369,470  0.00% 
FDC 18,826,510  0.26% 
FCN 28,851,303  49.66% 
DBC 20,617,289  26.37% 
DBD 25,615,360  0.10% 
FCM 19,025,935  2.60% 
HAS 2,336,372  19.80% 
HAR 49,414,412  0.24% 
HAP 23,379,639  6.97% 
ELC 14,714,884  19.87% 
BHN 72,774,570  17.60% 
HCD 13,213,770  0.06% 
HAH 14,491,775  19.29% 
GIL 10,078,287  5.33% 
DAG 19,041,496  4.08% 
EVG 28,782,340  1.03% 
EMC 7,490,343  0.03% 
GTA 5,051,887  0.42% 
GMD 6,204  49.00% 
ITC 31,506,328  3.40% 
LSS 32,938,288  1.95% 
LMH   49.00% 
LM8 4,432,490  1.79% 
MCP 7,339,147  0.30% 
MCG 25,485,546  4.69% 
MBB 20.00% 
BRC 6,009,898  0.44% 
CSM 48,215,463  2.47% 
LCM 9,936,208  8.66% 
DMC 12,707,214  63.41% 
LGL 23,988,057  1.02% 
LGC 7,711,152  45.00% 
LEC 12,788,618  0.00% 
NVT 51,535,100  43.06% 
DIC 10,705,379  8.73% 
NCT 9,248,572  13.66% 
PAC 9,889,441  27.72% 
DHM 15,325,669  0.19% 
ASP 49.00% 
NBB 28,985,077  12.15% 
MSH 20,607,716  7.79% 
MHC 17,644,703  2.13% 
MDG 5,281,565  0.50% 
NAV 3,567,430  4.41% 
NAF 18,838,496  5.75% 
MWG 677  64.70% 
KSH 28,051,430  0.22% 
KMR 21,189,984  62.75% 
DRH 29,549,119  0.56% 
KOS 50,836,700  0.00% 
BTT 6,604,697  0.07% 
KPF 8,825,543  0.02% 
DPG 21,897,478  0.34% 
L10 4,747,803  0.99% 
ITD 6,131,938  20.06% 
JVC 2,322,385  31.71% 
LCG 22,928,190  32.59% 
KAC 11,751,931  0.03% 
DQC 15,772,630  3.10% 
VSI 20  437,000  -20  -437,000  6,400,200  0.51% 
CTF 100  2,020,000  -100  -2,020,000  22,306,706  0.02% 
HRC 100  5,200,000  -100  -5,200,000  13,641,307  3.84% 
GAB 100  1,650,000  -100  -1,650,000  6,760,740  0.01% 
LAF 190  1,425,000  -190  -1,425,000  6,873,227  2.33% 
BBC 200  13,200,000  -200  -13,200,000  301,041  47.05% 
EIB 380  6,707,000  -380  -6,707,000  260,570  29.98% 
LIX 60  2,469,000  450  18,247,500  -390  -15,778,500  9,443,244  19.85% 
C32 100  2,483,500  590  14,307,500  -490  -11,824,000  2,743,302  30.75% 
CTD 490  49,843,000  -490  -49,843,000  41,098  48.95% 
CRE 500  12,450,000  -500  -12,450,000  16,840,640  27.95% 
D2D 530  46,136,000  -530  -46,136,000  9,599,532  4.05% 
IMP 1,000  47,900,000  1,670  79,993,000  -670  -32,093,000  77,452  56.17% 
GSP 380  5,326,000  1,060  14,786,000  -680  -9,460,000  10,827,000  12.91% 
SJS 700  11,840,000  -700  -11,840,000  44,580,429  10.19% 
SZC 2,150  50,847,500  3,000  70,800,000  -850  -19,952,500  48,921,320  0.08% 
NNC 1,210  63,424,000  2,130  111,612,000  -920  -48,188,000  6,124,930  21.06% 
VPH 1,050  4,630,500  2,000  8,800,000  -950  -4,169,500  34,009,184  13.34% 
DCL 1,000  17,200,000  -1,000  -17,200,000  16,616,847  3.33% 
HTL 1,000  19,500,000  -1,000  -19,500,000  241,051  46.99% 
VCF 1,000  180,000,000  -1,000  -180,000,000  12,868,198  0.59% 
TTF 1,080  3,380,400  -1,080  -3,380,400  90,724,077  28.78% 
AGR 10  45,900  1,100  4,862,000  -1,090  -4,816,100  99,585,237  2.03% 
BMC 720  12,964,000  1,990  36,206,500  -1,270  -23,242,500  3,779,431  18.50% 
CVT 20  424,500  1,500  31,636,000  -1,480  -31,211,500  31,677,984  13.66% 
HAI 1,500  2,505,000  -1,500  -2,505,000  88,188,962  0.73% 
VNS 1,570  21,221,500  -1,570  -21,221,500  16,632,054  24.49% 
HHS 1,730  5,224,600  -1,730  -5,224,600  118,474,377  5.88% 
GTN 10  195,000  1,890  36,666,000  -1,880  -36,471,000  241,361,800  3.46% 
SJD 2,390  47,800,000  -2,390  -47,800,000  15,047,587  27.19% 
SAB 880  243,147,000  3,770  1,041,402,000  -2,890  -798,255,000  234,688,999  63.40% 
PHC 3,100  38,440,000  -3,100  -38,440,000  11,455,565  0.06% 
AMD 140  226,800  3,300  5,280,000  -3,160  -5,053,200  79,122,996  0.61% 
VDP 10  350,000  4,000  135,600,000  -3,990  -135,250,000  6,195,839  0.78% 
CTS 10,000  89,900,000  15,000  133,810,400  -5,000  -43,910,400  39,609,091  11.79% 
DAH 6,000  88,500,000  -6,000  -88,500,000  16,514,970  0.71% 
BVH 9,630  747,853,000  17,110  1,322,110,000  -7,480  -574,257,000  163,589,728  25.66% 
DIG 10  124,000  12,000  150,041,000  -11,990  -149,917,000  37,792,871  36.40% 
HDG 6,700  242,679,500  20,000  726,148,000  -13,300  -483,468,500  39,842,358  15.43% 
TCH 2,000  44,200,000  15,920  354,706,000  -13,920  -310,506,000  152,176,764  4.46% 
DXG 186,050  2,638,551,500  201,000  2,849,477,500  -14,950  -210,926,000  7,933,005  46.80% 
VGC 10  186,000  18,600  345,960,000  -18,590  -345,774,000  161,057,808  13.08% 
IDI 19,900  124,937,000  39,870  249,618,900  -19,970  -124,681,900  92,837,591  2.10% 
EVE 40,000  458,250,000  62,500  715,648,000  -22,500  -257,398,000  15,461,477  63.17% 
POW 102,000  1,320,790,000  126,360  1,640,061,000  -24,360  -319,271,000  800,839,939  14.80% 
SZL 24,500  1,405,350,000  -24,500  -1,405,350,000  7,108,650  13.46% 
SBT 24,790  393,671,500  -24,790  -393,671,500  551,781,153  5.96% 
CTI 25,000  588,450,000  -25,000  -588,450,000  14,724,985  25.63% 
ROS 500  12,750,000  26,360  676,219,500  -25,860  -663,469,500  263,666,338  3.06% 
GAS 7,450  759,097,000  33,680  3,426,457,000  -26,230  -2,667,360,000  867,434,772  3.72% 
PC1 27,000  475,750,000  -27,000  -475,750,000  17,996,446  37.70% 
KDC 440  8,316,000  28,260  537,653,000  -27,820  -529,337,000  203,351,299  20.77% 
BMI 31,060  841,786,000  -31,060  -841,786,000  9,601,966  38.49% 
VHC 24,310  2,039,955,000  55,560  4,643,873,000  -31,250  -2,603,918,000  59,821,097  35.26% 
VND 33,830  500,997,500  -33,830  -500,997,500  13,041,904  43.08% 
PET 1,100  8,238,000  38,880  290,668,700  -37,780  -282,430,700  27,264,249  17.52% 
NVL 19,800  1,226,135,000  59,510  3,683,316,000  -39,710  -2,457,181,000  292,449,453  7.15% 
ITA 100  335,000  50,280  169,849,200  -50,180  -169,514,200  379,805,871  3.30% 
KDH 53,340  1,272,663,000  -53,340  -1,272,663,000  15,694,504  46.12% 
STB 600  6,180,000  63,860  657,208,000  -63,260  -651,028,000  196,506,318  13.21% 
HNG 10  183,000  69,350  1,237,894,500  -69,340  -1,237,711,500  429,887,628  0.53% 
DPM 151,020  2,084,237,500  221,780  3,066,634,000  -70,760  -982,396,500  114,737,759  19.69% 
NT2 9,200  226,780,000  86,180  2,126,163,500  -76,980  -1,899,383,500  77,663,159  22.02% 
HDC 2,000  41,000,000  100,000  2,055,000,000  -98,000  -2,014,000,000  17,858,177  20.87% 
DRC 100,000  2,169,077,500  -100,000  -2,169,077,500  30,537,332  23.29% 
SSI 4,500  100,430,000  127,640  2,844,186,500  -123,140  -2,743,756,500  213,181,034  58.21% 
TDH 1,800  17,140,000  151,500  1,451,052,900  -149,700  -1,433,912,900  13,149,708  34.99% 
VCB 118,080  9,142,762,000  484,680  37,465,199,000  -366,600  -28,322,437,000  226,228,750  23.90% 
HPG 32,370  749,608,500  419,030  9,668,498,000  -386,660  -8,918,889,500  303,313,489  38.01% 
VJC 28,280  3,692,397,000  449,240  58,604,251,000  -420,960  -54,911,854,000  57,171,120  19.44% 
HAG 743,000  3,595,046,900  -743,000  -3,595,046,900  374,066,450  2.25% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung