MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 01/04/2024, 00:00
TIN

 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (UpCOM)

Giá hiện tại: TIN 10.8 +0.2(+1.89%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
File đính kèm:

1.TIN_2024.4.1_109d9ad_2._Nghi_quyet_vv_Thong_qua_chuong_trinh_noi_dung_hop_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2024.pdf

2.TIN_2024.4.1_17c1a86_Bao_cao_cua_Ban_kiem_soat_ve_ket_qua_hoat_dong_nam_2023_va_dinh_huong_nam_2024.pdf

3.TIN_2024.4.1_202906a_To_trinh_vv_Thay_doi_dia_diem_dat_tru_so_chinh_Cong_ty_Tai_chinh_CP_Tin_Viet.pdf

4.TIN_2024.4.1_23ccd5a_To_trinh_vv_Mien_nhiem__bau_bo_sung_thanh_vien_BKS_kem_Du_thao_Quy_che_bau_cu.pdf

5.TIN_2024.4.1_3b4d663_Du_thao_Quy_che_Bau_thanh_vien_Ban_kiem_soat_nhiem_ky_20232028.pdf

6.TIN_2024.4.1_43cce87_1._Cong_van_Cong_bo_thong_tin_Chuong_trinh_noi_dung_tai_lieu_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_2024.pdf

7.TIN_2024.4.1_794c2c3_13._To_trinh_sua_doi_bo_sung_Dieu_Le_Cong_ty_tai_chinh_co_phan_Tin_Viet.pdf.zip

8.TIN_2024.4.1_7b703b4_3._Chuong_trinh_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2024.pdf

9.TIN_2024.4.1_7c0db4e_Du_thao_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2024.pdf

10.TIN_2024.4.1_7d69394_To_trinh_thong_qua_BCTC_kiem_toan_va_phuong_an_PPLN_2023.pdf

11.TIN_2024.4.1_83de488_4.Giay_moi_tham_du__Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2024.pdf

12.TIN_2024.4.1_86e8ada_Bao_cao_cua_HDQT_ve_ket_qua_HDKD_nam_2023_va_dinh_huong_nam_2024.pdf

13.TIN_2024.4.1_88adcf1_To_trinh_vv_Thong_qua_chuong_trinh_noi_dung_hop_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2024.pdf

14.TIN_2024.4.1_8b79b1a_Du_thao_The_le_bieu_quyet_tai_DHCD_thuong_nien_nam_2024.pdf

15.TIN_2024.4.1_904c8da_Bao_cao_tu_danh_gia_cua_BKS_va_tung_thanh_vien_BKS.pdf

16.TIN_2024.4.1_a680e86_To_trinh_thu_lao_phu_cap_HDQT_BKS.pdf

17.TIN_2024.4.1_df93cd1_To_trinh_vv_Tiep_tuc_thuc_hien_phuong_an_tang_von_dieu_le_nam_2023..pdf

18.TIN_2024.4.1_e4e1d60_Bao_cao_cua_Ban_dieu_hanh_ket_qua_HDKD_nam_2023_va_dinh_huong_HDKD_nam_2024.pdf

19.TIN_2024.4.1_e784f0a_Du_thao_Quy_che_to_chuc_DHDCD_thuong_nien_nam_2024.pdf

20.TIN_2024.4.1_f7f2c77_6.Giay_uy_quyen_tham_du_DHDCD_thuong_nien_nam_2024.pdf

21.TIN_2024.4.1_fa8d49d_5._Phieu_dang_ky_tham_du_DHDCD_thuong_nien_nam_2024.pdf


 

Theo HNX

Các tin khác
TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TIN: Bổ nhiệm bà Đặng Ngọc Thảo Uyên giữ chức thành viên BKS từ 19.04.2024
BCTC Q1/2024: VietCredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8,8 tỷ đồng
TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VietCredit: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 sau kiểm toán đạt 22,06 tỷ đồng
TIN: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Hồ Hồng Hải
TIN: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
TIN: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung BKS
TIN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.