MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/03/2024, 00:00
TIN

 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (UpCOM)

Giá hiện tại: TIN 10.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIN: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIN của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
+ Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
+ Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
+ Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TIN: Bổ nhiệm bà Đặng Ngọc Thảo Uyên giữ chức thành viên BKS từ 19.04.2024
BCTC Q1/2024: VietCredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8,8 tỷ đồng
TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VietCredit: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 sau kiểm toán đạt 22,06 tỷ đồng
TIN: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Hồ Hồng Hải
TIN: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
TIN: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung BKS
TIN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.