MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

DNSE

 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - DNSE>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động ngày 30/10/2007. Hiện nay, DNSE đang hoạt động với các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 4,475,031 4,503,901 5,128,324 2,737,821
Lợi nhuận tài chính 29,908 44,230 35,780 -26,524
Lợi nhuận khác -112,101 -49,200 -49,200
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -77,225 604,560 582,719 -738,014
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN -227,821 473,808 456,335 -590,411
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -227,821 473,808 456,335 -590,411
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 142,741,608 147,431,009 162,645,605 157,907,519
Tổng tài sản 176,591,976 180,895,597 171,437,608 171,680,356
Nợ ngắn hạn 14,657,416 18,487,229 8,572,904 9,406,064
Tổng nợ 14,657,416 18,487,229 8,572,904 9,406,064
Vốn chủ sở hữu 161,934,560 162,408,368 162,864,703 162,274,292
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.