MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

CIMBVINASHIN

 Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin (OTC)

Logo Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin - CIMBVinashin>
Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin được cấp phép thành lập ngày 23/2/ 2010, có vốn điều lệ 333,34 tỷ đồng, được sáng sáng lập bởi Công ty Tài chính TNHH Công nghiệp tàu thủy và Ngân hàng CIMB Investment Bank Berhard. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty: Môi giới; Tự doanh; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán;...
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp       Quý 2-2012
(Đã soát xét)
(Đã soát xét)
Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV       7,365,899
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV       1,632,368
Tổng lợi nhuận trước thuế       1,632,368
Lợi nhuận sau thuế       1,224,276
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ       1,224,276
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn       326,485,042
Tổng tài sản       417,832,641
Nợ ngắn hạn       55,401,785
Tổng nợ       55,430,429
Vốn chủ sở hữu       362,402,212
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.