MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 24/10/2023, 00:00
PSG

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: PSG 0.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSG: 27.10.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSG của CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
§ Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
§ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
§ Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
§ Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
§ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
§ Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
          - Nội dung họp: § Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm soát Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023;
§ Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
§ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chính thức tại Thư mời đại hội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/11/2023

 

Theo HNX

Các tin khác
PSG: Đính chính Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2023 lần 3
PSG: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: 10.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 3)
PSG: ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 2) không đủ điều kiện tổ chức
PSG: ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 1) không đủ điều kiện tổ chức
PSG: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: 28.11.2023, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: Duy trì diện hạn chế giao dịch
PSG: 27.10.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.