MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/03/2023, 08:14
POB

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: POB 50.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
POB: 15.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POB của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình thông qua quyết toán thù lao – lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Một số vấn đề khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình – số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Thời gian họp: dự kiến 11/04/2023


Theo HNX

Các tin khác
POB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
POB: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POB: Báo cáo thường niên 2023
POB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
POB: Bổ nhiệm ông Lã Văn Dũng giữ chức Thành viên BKS từ 27/07/2023
POB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.