MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

ECC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL - ECC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán EUROCAPITAL chính thức tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam theo giấy phép số 80/UBCK-GP, ngày 25 tháng 1 năm 2008. Các nghiệp vụ kinh doanh chính của EuroCapital: Môi giới chứng khóan; Tự doanh chứng khóan; Tư vấn đầu tư chứng khóan; Lưu ký chứng khóan và các dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của Pháp luật.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 22,209 31,667 19,816 25,837
Lợi nhuận tài chính 96,502 186,851 98,100 66,045
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -1,800,844 -1,284,065 -1,359,367 -1,172,526
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN -1,800,844 -1,284,065 -1,359,367 -1,172,526
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1,800,844 -1,284,065 -1,359,367 -1,172,526
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 134,290,273 133,294,464 132,351,667 131,679,901
Tổng tài sản 145,668,928 138,543,030 137,177,814 141,658,971
Nợ ngắn hạn 355,903 244,878 251,530 199,413
Tổng nợ 355,903 361,545 355,696 291,079
Vốn chủ sở hữu 145,313,025 143,899,785 142,540,418 141,367,892
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.