MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/03/2024, 00:00
FT1

 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (UpCOM)

Giá hiện tại: FT1 41.3 -0.7(-1.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FT1: 25.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
          - Nội dung họp: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2024 (dự kiến 25/04/2024)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan
FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan
FT1: Thay đổi nhân sự thành viên HDDQT và thành viên BKS
FT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
FT1: Thay đổi nhân sự thành viên HDDQT và thành viên BKS
FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chấp thuận hợp đồng giao dịch với người có liên quan
FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chấp thuận hợp đồng giao dịch với người liên quan
FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.