MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/04/2024, 00:00
DOP

 CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UpCOM)

Giá hiện tại: DOP 13.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DOP: 7.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Các báo cáo:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023;
Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Các tờ trình:
Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2023;
Phân phối lợi nhuận và các quỹ Công ty;
Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
Và một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DOP: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023
DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024NQ-HĐQT-DOP
DOP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DOP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DOP: 7.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
DOP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DOP: 03.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 1 Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp
DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.