MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/03/2024, 00:00
CQN

 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (UpCOM)

Giá hiện tại: CQN 28.2 +0.1(+0.36%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CQN: 25.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại tỉnh Quảng Ninh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại thư mời)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền
CQN: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
CQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CQN: 25.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CQN: 26.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CQN: Nghị quyết HĐQT thông qua mua cổ phiếu TCT Vật tư nông nghiệp
CQN: Bà Trần Thu Trang-làm người Phụ trách quản trị từ 10.10.2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.