MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
PAS

 Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: PAS 4.1 -0.1(-2.38%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PAS: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAS của CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2024 (Trường hợp có sự thay đổi, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo Giấy mời họp (Trường hợp có sự thay đổi, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website và thông báo trực tiếp trong Giấy mời họp)
          - Nội dung họp: Dự kiến:
+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;
+ Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;
+ Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty;
+ Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;
+ Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
+ Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Theo HNX

Các tin khác
PAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm
PAS: Nguyễn Trần Phương- đã bán 350.000 cp - không còn là cổ đông lớn
PAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Địa ốc Thành Lâm
PAS: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
PAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị chủ trương mua bán hàng hóa với công ty Thép Sài Gòn
PAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PAS: Điều lệ Công ty
PAS: Bổ nhiệm bà Lê Hoàng Yến giữ chức Thành viên HĐQT độc lập từ 24.04.2024
PAS: 24.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PAS: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.