MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 16/02/2024, 00:00
MVN

 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: MVN 16.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MVN: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 16/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc VIMC.
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.
+ Báo cáo tài chính năm 2023 của VIMC đã được kiểm toán.
+ Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023.
+ Báo cáo về định hướng phát triển của VIMC theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của VIMC;
+ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của VIMC;
+ Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024;
+ Danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT VIMC;
+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có);
+ Nội dung khác (nếu có).

 

Theo HNX

Các tin khác
ĐHĐCĐ VIMC: Tiếp tục giữ vững thị phần, lên kế hoạch lợi nhuận tăng 29% trong năm 2024
MVN: Giải trình về việc duy trì diện cảnh báo
MVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ phiếu cảng biển, vận tải biển đồng loạt "vượt sóng" trong ngày thị trường giảm hơn 6 điểm, điều gì đã xảy ra?
MVN: UBCKNN chấp thuận gia hạn đăng ký chào bán cổ phiếu SHC
MVN: Gia hạn thời gian bán cổ phiếu SHC
MVN: Đã bán toàn bộ 1.323.000 cổ phiếu SSG
MVN: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SHC: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP chưa bán toàn bộ 437.400 cổ phiếu
PHP: Ông Lương Hoàng Anh làm thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ từ 15.2.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.