MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
KHW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: KHW 24.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KHW: 26.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHW của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng 2024 – 2029;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng 2024 - 2029;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, giai đoạn 2019 – 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 2024 – 2029;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức năm 2024;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội bộ;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2024, theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
KHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KHW: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
KHW: CBTT Bất thường về Quyết định xử phạt thuế
KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thư mời cổ đông tham dự và tài liệu họp ĐHĐCĐ
KHW: Đề cử, ứng cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
KHW: Báo cáo thường niên 2023
KHW: 26.03.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
KHW: 27.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
KHW: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
KHW: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2023, KHKD năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.