MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
ICI

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: ICI 6.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ICI: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX

Các tin khác
ICI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
ICI: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2023
ICI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ICI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICI: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.