MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
HTP

 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HNX)

Giá hiện tại: HTP 14.3 +0.7(+5.15%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTP: 18.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo về hoạt đồng giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
          - Nội dung họp: + Kiện toàn Hội đồng quản trị, bao gồm: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
+ Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
+ Thông qua phương án hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, qua đó trực tiếp sở hữu và đưa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HTP: 17.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HTP: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HTP: 19.4.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HTP: 18.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HTP: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
HTP: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
HTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HTP: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
HTP: NQ HĐQT Về việc: Hủy bỏ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
HTP: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.