MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/04/2023, 16:34
DCH

 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: DCH 10.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DCH: 25.5.2023, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 05/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 05/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Các tờ trình:
1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
7. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DCH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông
DCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị cuộc họp HĐQT phiên họp quý I năm 2024
DCH: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo và Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DCH
DCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DCH: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
DCH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
DCH: Bổ nhiệm bà Vũ Thùy Linh giữ chức Trưởng BKS từ 29/06/2023
DCH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông
DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.