MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 16/03/2023, 17:04
BHK

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (UpCOM)

Giá hiện tại: BHK 19.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BHK: 29.3.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHK của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2023 (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023;
+ Tờ trình thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định (nếu có).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BHK: Bổ nhiệm ông Trương Văn Hải là người được ủy quyền CBTT
BHK: Thay đổi nhân sự Công ty
BHK: 31.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp)
BHK: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023
BHK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BHK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BHK: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHK: 18.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHK: Báo cáo thường niên 2023
BHK: Quyết định HĐQT chấp thuận ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, QSD nhãn hiệu "Bia hơi Hà Nội"
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.