MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 360,232,092,093 562,502,209,851 433,490,137,490 373,212,827,331
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 360,232,092,093 562,502,209,851 433,490,137,490 373,212,827,331
4. Giá vốn hàng bán 300,060,289,190 473,816,618,217 391,275,442,167 294,393,624,180
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 60,171,802,903 88,685,591,634 42,214,695,323 78,819,203,151
6. Doanh thu hoạt động tài chính 20,189,671,657 18,683,849,942 17,740,212,443 12,936,395,605
7. Chi phí tài chính 6,751,325,193 28,425,264,224 12,892,269,390 22,157,057,413
- Trong đó: Chi phí lãi vay 4,658,704,978 11,054,690,966 10,842,902,869 9,831,981,382
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,043,473,281 8,848,412,117 13,268,877,798 10,616,692,999
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 68,566,676,086 70,095,765,235 33,793,760,578 58,981,848,344
12. Thu nhập khác 1,753,574
13. Chi phí khác 34,996,316 131,707,014 3,500,000 98,186,492
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -33,242,742 -131,707,014 -3,500,000 -98,186,492
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 68,533,433,344 69,964,058,221 33,790,260,578 58,883,661,852
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16,779,341,284 17,080,239,191 8,825,284,766 14,261,071,563
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -3,051,054,615 -3,051,054,615 -2,002,554,615 -1,730,721,670
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 54,805,146,675 55,934,873,645 26,967,530,427 46,353,311,959
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 54,805,146,675 55,934,873,645 26,967,530,427 46,353,311,959
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 581 593 286 492
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.