MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 762,644,749,002 925,099,448,647 942,969,145,894 1,300,472,256,892
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 369,446,020
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 762,275,302,982 925,099,448,647 942,969,145,894 1,300,472,256,892
4. Giá vốn hàng bán 740,673,974,563 901,157,108,263 920,926,158,440 1,276,307,195,049
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 21,601,328,419 23,942,340,384 22,042,987,454 24,165,061,843
6. Doanh thu hoạt động tài chính 6,007,130,031 5,356,849,185 6,716,971,298 5,872,859,909
7. Chi phí tài chính 12,365,039,887 11,663,893,790 10,036,533,410 8,877,078,895
- Trong đó: Chi phí lãi vay 12,346,817,616 11,643,564,989 10,028,881,683 8,846,928,481
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 11,037,453,550 14,152,841,414 13,840,993,379 16,895,387,784
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,092,313,001 1,417,210,524 1,496,282,821 -1,249,941,915
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,113,652,012 2,065,243,841 3,386,149,142 5,515,396,988
12. Thu nhập khác 35,972,249
13. Chi phí khác 310,000 3,338,355 112,044,008
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -310,000 32,633,894 -112,044,008
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,113,342,012 2,097,877,735 3,274,105,134 5,515,396,988
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,344,105,963 1,237,277,137 715,943,526 1,834,465,181
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,769,236,049 860,600,598 2,558,161,608 3,680,931,807
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,769,236,049 860,600,598 2,558,161,608 3,680,931,807
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.