MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 459,250,790,000 531,313,566,000 421,593,769,000 506,822,518,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 29,116,765,000 35,047,867,000 26,396,488,000 29,920,414,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 430,134,025,000 496,265,699,000 395,197,281,000 476,902,104,000
4. Giá vốn hàng bán 289,048,671,000 326,847,559,000 268,041,855,000 299,010,439,000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 141,085,354,000 169,418,140,000 127,155,426,000 177,891,665,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính 5,411,274,000 9,025,026,000 10,312,352,000 10,036,737,000
7. Chi phí tài chính 104,236,000 322,817,000 58,653,000 14,429,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 95,887,312,000 107,674,094,000 86,660,145,000 91,144,921,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,415,508,000 9,825,838,000 9,063,556,000 9,526,126,000
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 41,089,572,000 60,620,417,000 41,685,424,000 87,242,926,000
12. Thu nhập khác 260,183,000 7,388,513,000 62,470,000 82,863,000
13. Chi phí khác 278,277,000 372,804,000 143,097,000 1,418,960,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -18,094,000 7,015,709,000 -80,627,000 -1,336,097,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 41,071,478,000 67,636,126,000 41,604,797,000 85,906,829,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 9,703,842,000 5,429,349,000 7,436,893,000 17,461,473,000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,422,855,000 6,962,093,000 4,629,059,000 42,773,000
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 32,790,491,000 55,244,684,000 29,538,845,000 68,402,583,000
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 32,790,491,000 55,244,684,000 29,538,845,000 68,402,583,000
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 376 634 339 785
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.