MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 205,489,952,558 165,579,913,477 132,962,949,133 130,122,836,088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 205,489,952,558 165,579,913,477 132,962,949,133 130,122,836,088
4. Giá vốn hàng bán 199,153,821,760 163,865,819,795 132,193,777,482 129,732,033,229
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 6,336,130,798 1,714,093,682 769,171,651 390,802,859
6. Doanh thu hoạt động tài chính 90,815,999 262,819 422,236 281,451,347
7. Chi phí tài chính 244,155,348 220,378,163 248,651,733 275,011,081
- Trong đó: Chi phí lãi vay -506,580,236
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 87,450,000 274,592,816 175,669,750
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 820,844,894 537,095,086 220,698,852 445,832,269
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 5,361,946,555 869,433,252 25,650,486 -224,258,894
12. Thu nhập khác 1,174 1,000,000 883,615,469
13. Chi phí khác 93,057,441 41,542 4,436,489
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -93,056,267 1,000,000 883,573,927 -4,436,489
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 5,268,890,288 870,433,252 909,224,413 -228,695,383
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 117,874,616 57,771,592 200,696,019
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 5,151,015,672 812,661,660 708,528,394 -228,695,383
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,635,914,105 740,974,651 717,953,962 -206,575,701
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 515,101,567 71,687,009 -9,425,568 -22,119,682
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.