MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2023 Quý 4-2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8,825,360,498,716 9,249,620,869,660
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 179,582,258,811 176,396,727,781
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 8,645,778,239,905 9,073,224,141,879
4. Giá vốn hàng bán 7,753,682,842,081 8,123,530,589,517
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 892,095,397,824 949,693,552,362
6. Doanh thu hoạt động tài chính 12,714,863,276 43,756,716,481
7. Chi phí tài chính 64,154,868,097 49,551,969,633
- Trong đó: Chi phí lãi vay 54,630,974,661 25,318,241,519
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 720,474,822,205 734,992,345,785
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 115,497,186,360 104,267,348,253
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 4,683,384,438 104,638,605,172
12. Thu nhập khác 7,632,152,138 13,253,025,050
13. Chi phí khác 109,136,736 2,677,667,757
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 7,523,015,402 10,575,357,293
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 12,206,399,840 115,213,962,465
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 22,887,270,833 21,404,514,178
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -24,841,593,485 -9,553,103,350
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 14,160,722,492 103,362,551,637
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 14,147,544,591 103,352,251,012
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 13,177,901 10,300,625
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.