MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Hưng Yên (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2020 Quý 3- 2020 Quý 4- 2020 Quý 1- 2021 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,739,204,364 6,619,269,245 10,419,739,636 7,407,960,619
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 7,739,204,364 6,619,269,245 10,419,739,636 7,407,960,619
4. Giá vốn hàng bán 8,752,632,197 10,961,429,435 14,004,008,612 7,617,025,575
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -1,013,427,833 -4,342,160,190 -3,584,268,976 -209,064,956
6. Doanh thu hoạt động tài chính 74,476 24,837 15,836 10,747
7. Chi phí tài chính 688,306,051 559,892,159 761,669,536 695,366,696
- Trong đó: Chi phí lãi vay 688,306,051 559,892,159 761,669,536 695,366,696
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 388,241,033 276,941,264 468,131,064 400,275,558
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 677,691,433 626,119,215 725,051,427 502,855,611
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -2,767,591,874 -5,805,087,991 -5,539,105,167 -1,807,552,074
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 3,267,396 71,438,118 73,299,354
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -3,267,396 -71,438,118 -73,299,354
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -2,770,859,270 -5,805,087,991 -5,610,543,285 -1,880,851,428
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -2,770,859,270 -5,805,087,991 -5,610,543,285 -1,880,851,428
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -2,770,859,270 -5,805,087,991 -5,610,543,285 -1,880,851,428
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -5,805 -5,611 -1,881
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) -2,771
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.