MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Hưng Yên (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2020 Quý 3- 2020 Quý 4- 2020 Quý 1- 2021 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 18,149,207,290 14,432,728,580 9,895,685,099 9,103,427,237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 355,739,461 53,980,578 246,756,352 143,070,902
1. Tiền 355,739,461 53,980,578 246,756,352 143,070,902
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4,864,569,495 3,909,179,046 4,026,450,657 3,939,714,252
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 532,722,050 714,236,845 690,658,410 684,503,910
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,773,400,000 201,350,000 216,350,000 49,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,558,447,445 2,993,592,201 3,119,442,247 3,206,210,342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 12,928,898,334 10,469,568,956 5,622,478,090 5,020,642,083
1. Hàng tồn kho 13,570,227,308 11,110,897,930 7,220,966,963 6,619,130,956
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -641,328,974 -641,328,974 -1,598,488,873 -1,598,488,873
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 34,056,072,434 39,085,952,845 38,378,870,357 38,604,471,823
I. Các khoản phải thu dài hạn 343,215,219 343,215,219 343,215,219 387,469,524
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn 343,215,219
6. Phải thu dài hạn khác 343,215,219 343,215,219 387,469,524
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 32,173,180,024 31,342,806,523 36,518,624,457 36,738,212,754
1. Tài sản cố định hữu hình 32,173,180,024 31,342,806,523 36,518,624,457 36,738,212,754
- Nguyên giá 67,715,512,465 67,715,512,465 74,000,341,335 75,230,230,812
- Giá trị hao mòn lũy kế -35,542,332,441 -36,372,705,942 -37,481,716,878 -38,492,018,058
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 75,980,000 75,980,000 75,980,000 75,980,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -75,980,000 -75,980,000 -75,980,000 -75,980,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 100,000,000 6,187,063,834
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 100,000,000 6,187,063,834
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,439,677,191 1,212,867,269 1,517,030,681 1,478,789,545
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,439,677,191 1,212,867,269 1,517,030,681 1,478,789,545
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 52,205,279,724 53,518,681,425 48,274,555,456 47,707,899,060
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 41,334,109,868 48,452,599,560 48,819,016,876 50,133,211,908
I. Nợ ngắn hạn 34,254,369,215 41,406,158,907 38,073,437,804 39,920,932,836
1. Phải trả người bán ngắn hạn 6,432,412,819 13,514,601,707 13,603,501,211 15,536,071,847
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,350,477,178 1,342,751,084 665,005,730 750,514,130
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 352,353,704 281,934,553 1,477,361,800 1,754,260,417
4. Phải trả người lao động 2,123,784,800 2,191,832,400 2,937,684,100 1,758,777,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 852,278,063 1,375,179,892 575,133,248 998,393,254
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,886,246,779 2,465,259,956 2,651,782,187 3,258,121,741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 20,308,024,872 20,285,808,315 16,214,178,528 15,916,003,447
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi -51,209,000 -51,209,000 -51,209,000 -51,209,000
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 7,079,740,653 7,046,440,653 10,745,579,072 10,212,279,072
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 7,049,740,653 7,016,440,653 10,715,579,072 10,182,279,072
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 10,871,169,856 5,066,081,865 -544,461,420 -2,425,312,848
I. Vốn chủ sở hữu 10,871,169,856 5,066,081,865 -544,461,420 -2,425,312,848
1. Vốn góp của chủ sở hữu 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -950,000 -950,000 -950,000 -950,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 9,234,507,003 9,234,507,003 9,234,507,003 9,234,507,003
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,154,783,600 1,154,783,600 1,154,783,600 1,154,783,600
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -9,617,170,747 -15,422,258,738 -21,032,802,023 -22,913,653,451
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2,745,812,640 -8,550,900,631 -14,161,443,916 -1,880,851,428
- LNST chưa phân phối kỳ này -6,871,358,107 -6,871,358,107 -6,871,358,107 -21,032,802,023
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 52,205,279,724 53,518,681,425 48,274,555,456 47,707,899,060
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.