MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,217,139,076 79,704,396,278 44,359,144,722 77,370,779,238
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 14,217,139,076 79,704,396,278 44,359,144,722 77,370,779,238
4. Giá vốn hàng bán 14,063,882,492 79,080,334,898 44,049,478,464 78,203,590,393
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 153,256,584 624,061,380 309,666,258 -832,811,155
6. Doanh thu hoạt động tài chính 359,380,401 583,293,770 533,135,471 1,148,303,152
7. Chi phí tài chính 318,581,406 425,103,488 229,480,560 388,255,849
- Trong đó: Chi phí lãi vay 318,581,406 425,103,488 229,480,560 388,255,849
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 158,207,237 203,023,249 167,970,172 28,171,205
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 35,848,342 579,228,413 445,350,997 -100,935,057
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 26,577 11,500,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -26,577 -11,500,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 35,821,765 579,228,413 433,850,997 -100,935,057
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,164,353 116,402,303 46,759,610 -34,317,893
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 28,657,412 462,826,110 387,091,387 -66,617,164
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 28,657,412 462,826,110 387,091,387 -66,617,164
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 05 75 63 -11
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.