MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1-2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 257,529,553,557 337,377,589,884 157,381,919,113
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 257,529,553,557 337,377,589,884 157,381,919,113
4. Giá vốn hàng bán 212,268,259,331 302,520,357,274 134,054,944,028
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 45,261,294,226 34,857,232,610 23,326,975,085
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,182,711,217 -5,278,472,278 7,428,039,244
7. Chi phí tài chính 9,426,688,301 -11,098,306,034 -957,043,297
- Trong đó: Chi phí lãi vay -825,809,869 364,214,920 1,853,146,990
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 978,032,870
9. Chi phí bán hàng 11,446,539,273 17,443,174,873 9,980,505,312
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,143,828,564 5,663,619,635 15,740,466,496
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 5,426,949,305 18,548,304,728 5,991,085,818
12. Thu nhập khác 558,648,562 686,819,950 1,210,316,098
13. Chi phí khác 6,953,010 30,976,000 615,856
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 551,695,552 655,843,950 1,209,700,242
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 5,978,644,857 19,204,148,678 7,200,786,060
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 163,289,336
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 5,815,355,521 19,204,148,678 7,200,786,060
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6,166,040,288 18,424,913,065 7,594,313,736
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -350,684,765 779,235,613 -393,527,676
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 851 319
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.