MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Everpia (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 991,478,005,775 860,319,585,027 794,327,689,024 760,022,742,366
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 27,616,452,389 57,645,410,058 53,809,420,099 40,577,899,478
1. Tiền 20,274,793,939 19,482,004,918 38,963,766,634 38,762,668,793
2. Các khoản tương đương tiền 7,341,658,450 38,163,405,140 14,845,653,465 1,815,230,685
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 340,888,306,729 211,149,586,241 209,002,020,574 254,738,369,509
1. Chứng khoán kinh doanh 49,130,272,543
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -527,517,809
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 292,285,551,995 211,149,586,241 209,002,020,574 254,738,369,509
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 216,059,968,586 215,810,232,485 205,992,314,652 157,705,379,586
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 179,753,770,461 183,087,358,272 190,314,688,167 138,008,626,487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 31,245,464,875 28,012,836,917 12,297,008,891 10,929,041,603
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 35,229,827,168 34,051,674,516 32,127,614,090 37,703,861,309
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -30,169,093,918 -29,341,637,220 -28,746,996,496 -28,936,149,813
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 390,379,659,852 358,876,428,537 318,858,400,712 300,808,796,788
1. Hàng tồn kho 418,684,158,181 390,513,587,687 350,971,246,180 328,921,642,256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -28,304,498,329 -31,637,159,150 -32,112,845,468 -28,112,845,468
V.Tài sản ngắn hạn khác 16,533,618,219 16,837,927,706 6,665,532,987 6,192,297,005
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,913,580,136 1,890,499,922 2,716,419,641 2,418,254,317
2. Thuế GTGT được khấu trừ 13,231,699,695 12,801,354,319 1,995,021,555 3,774,020,071
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 21,964 22,235 22,402 22,617
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,388,316,424 2,146,051,230 1,954,069,389
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 532,632,216,594 592,311,225,452 585,052,549,373 577,684,328,546
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,393,869,224 2,451,344,819 2,646,500,118 2,646,700,919
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 2,393,869,224 2,451,344,819 2,646,500,118 2,646,700,919
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 162,551,160,183 358,749,968,878 351,808,662,982 342,648,212,772
1. Tài sản cố định hữu hình 161,471,729,234 357,730,161,671 350,851,604,008 341,752,389,122
- Nguyên giá 618,488,781,854 771,267,646,986 773,733,498,835 770,437,005,411
- Giá trị hao mòn lũy kế -457,017,052,620 -413,537,485,315 -422,881,894,827 -428,684,616,289
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 1,079,430,949 1,019,807,207 957,058,974 895,823,650
- Nguyên giá 41,690,321,795 41,698,609,929 41,703,773,568 41,710,450,120
- Giá trị hao mòn lũy kế -40,610,890,846 -40,678,802,722 -40,746,714,594 -40,814,626,470
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 198,272,959,056 838,076,900 1,019,733,800 1,019,733,800
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 198,272,959,056 838,076,900 1,019,733,800 1,019,733,800
V. Đầu tư tài chính dài hạn 9,570,108,487 60,468,272,638 60,424,716,482 65,026,076,071
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 11,590,390,000 11,590,390,000 11,590,390,000 11,590,390,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 10,122,200,000 10,185,200,000 10,224,450,000 10,275,200,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -12,142,481,513 -12,689,063,760 -12,944,186,760 -12,142,481,513
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 51,381,746,398 51,554,063,242 55,302,967,584
VI. Tài sản dài hạn khác 159,844,119,644 169,803,562,217 169,152,935,991 166,343,604,984
1. Chi phí trả trước dài hạn 136,972,254,352 147,076,953,395 146,457,684,270 145,164,888,329
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 22,871,865,292 22,726,608,822 22,695,251,721 21,178,716,655
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,524,110,222,369 1,452,630,810,479 1,379,380,238,397 1,337,707,070,912
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 533,049,242,298 457,665,759,789 380,552,412,792 337,997,688,122
I. Nợ ngắn hạn 358,803,406,652 283,726,629,158 258,945,871,407 237,615,819,193
1. Phải trả người bán ngắn hạn 89,123,610,842 60,553,460,043 66,888,983,148 45,858,885,964
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 19,086,589,578 31,796,795,421 19,140,646,208 15,408,338,137
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,808,600,839 7,847,064,376 7,325,413,733 6,210,523,821
4. Phải trả người lao động 22,766,417,361 23,068,315,383 25,757,678,310 15,470,794,077
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,756,559,333 2,666,367,232 882,396,901 1,836,882,829
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,819,085,532 1,509,340,920 1,546,689,045 1,923,430,112
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 217,442,543,167 156,285,285,783 137,404,064,062 150,906,964,253
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 174,245,835,646 173,939,130,631 121,606,541,385 100,381,868,929
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 21,548,288,697 18,992,895,442 19,289,059,158 19,564,386,702
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 152,697,546,949 154,946,235,189 102,317,482,227 80,817,482,227
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 991,060,980,071 994,965,050,690 998,827,825,605 999,709,382,790
I. Vốn chủ sở hữu 991,060,980,071 994,965,050,690 998,827,825,605 999,709,382,790
1. Vốn góp của chủ sở hữu 419,797,730,000 419,797,730,000 419,797,730,000 419,797,730,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 419,797,730,000 419,797,730,000 419,797,730,000 419,797,730,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 184,195,877,847 184,195,877,847 184,195,877,847 184,195,877,847
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -5,740,088,004 -4,790,812,879 -4,912,777,212 -4,602,046,205
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 5,504,043,548 5,358,034,758 5,068,287,461 4,064,613,506
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 376,640,507,864 379,564,137,900 383,607,743,924 384,653,794,653
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 365,713,574,217 365,713,574,167 365,713,574,354 383,538,969,794
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,926,933,647 13,850,563,733 17,894,169,570 1,114,824,859
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 10,662,908,816 10,840,083,064 11,070,963,585 11,599,412,989
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,524,110,222,369 1,452,630,810,479 1,379,380,238,397 1,337,707,070,912
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.