MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Xây dựng điện Vneco12 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,856,965,788 7,400,686,209 6,425,406,840 13,473,622,324
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 3,856,965,788 7,400,686,209 6,425,406,840 13,473,622,324
4. Giá vốn hàng bán 3,006,282,571 6,020,680,907 5,010,023,336 14,270,439,913
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 850,683,217 1,380,005,302 1,415,383,504 -796,817,589
6. Doanh thu hoạt động tài chính 59,323,865 41,055,024 81,568,272 62,658,995
7. Chi phí tài chính 625,006,491 955,541,456 1,004,189,605 1,188,507,472
- Trong đó: Chi phí lãi vay 625,006,491 955,541,456 1,004,189,605 1,188,507,472
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 22,240,122 241,398,483 42,748,184 12,880,862
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 247,553,456 203,359,634 415,087,201 902,961,084
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 15,207,013 20,760,753 34,926,786 -2,838,508,012
12. Thu nhập khác 18,500,000
13. Chi phí khác 14,804,545 13,593,378 36,956,172
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 3,695,455 -13,593,378 -36,956,172
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 15,207,013 24,456,208 21,333,408 -2,875,464,184
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,041,402 9,691,241 11,785,357 48,521,590
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 12,165,611 14,764,967 9,548,051 -2,923,985,774
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 12,165,611 14,764,967 9,548,051
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.