MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2022 Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 15,855,817,025 16,262,150,249 21,219,335,615 20,158,254,238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,657,900,226 3,508,273,150 5,055,734,315 12,059,000,457
1. Tiền 1,657,900,226 3,508,273,150 3,055,734,315 4,559,000,457
2. Các khoản tương đương tiền 2,000,000,000 2,000,000,000 7,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 83,845,020 165,419,902 128,325,926 232,167,431
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 83,845,020 165,419,902 128,325,926 100,167,431
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 7,679,671,278 8,188,457,197 11,635,275,374 3,316,881,612
1. Hàng tồn kho 7,679,671,278 8,188,457,197 11,635,275,374 3,316,881,612
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 4,434,400,501 4,400,000,000 4,400,000,000 4,550,204,738
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4,434,400,501 4,400,000,000 4,400,000,000 4,550,204,738
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 132,508,230,608 130,321,497,429 128,255,024,143 126,178,511,759
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 129,925,895,165 127,768,505,538 125,710,740,627 123,555,192,223
1. Tài sản cố định hữu hình 129,147,133,781 126,996,866,973 124,946,224,881 122,797,799,296
- Nguyên giá 167,767,912,785 167,767,912,785 167,866,060,933 167,842,879,115
- Giá trị hao mòn lũy kế -38,620,779,004 -40,771,045,812 -42,919,836,052 -45,045,079,819
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 778,761,384 771,638,565 764,515,746 757,392,927
- Nguyên giá 997,194,500 997,194,500 997,194,500 997,194,500
- Giá trị hao mòn lũy kế -218,433,116 -225,555,935 -232,678,754 -239,801,573
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,544,283,516 2,544,283,516 2,544,283,516 2,623,319,536
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 2,544,283,516 2,544,283,516 2,544,283,516 2,623,319,536
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 38,051,927 8,708,375
1. Chi phí trả trước dài hạn 38,051,927 8,708,375
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 148,364,047,633 146,583,647,678 149,474,359,758 146,336,765,997
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 17,666,576,643 19,784,089,627 19,944,123,188 13,256,960,493
I. Nợ ngắn hạn 17,666,576,643 19,784,089,627 19,944,123,188 13,256,960,493
1. Phải trả người bán ngắn hạn 2,795,411,093 31,933,000 33,968,250
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,001,267,360 260,000,000 734,034,800
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 29,955,024 259,949,406 294,418,911 691,228,026
4. Phải trả người lao động 278,445,000 1,535,519,079 2,096,078,715 2,128,066,916
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 329,383,807 56,176,978 617,785,026 28,818,629
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 3,487,671,838 2,791,526,061 3,722,018,330 2,659,089,870
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 12,000,000,000 8,113,603,000 8,900,000,000 5,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 539,853,614 3,971,904,010 3,547,854,406 2,715,788,802
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 130,697,470,990 126,799,558,051 129,530,236,570 133,079,805,504
I. Vốn chủ sở hữu 130,730,515,984 127,469,235,084 129,547,082,402 133,763,386,399
1. Vốn góp của chủ sở hữu 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000 120,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,046,092,077 1,046,092,077 1,046,092,077
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10,730,515,984 6,423,143,007 8,500,990,325 12,717,294,322
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 269,595,217 558,164,317 2,636,011,635 5,864,978,690
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,460,920,767 5,864,978,690 5,864,978,690 6,852,315,632
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác -33,044,994 -669,677,033 -16,845,832 -683,580,895
1. Nguồn kinh phí -33,044,994 -669,677,033 -16,845,832 -683,580,895
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 148,364,047,633 146,583,647,678 149,474,359,758 146,336,765,997
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.