MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2016 Quý 4- 2016 Quý 1-2017 Quý 2- 2017 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 58,179,691,751 20,366,290,669 37,590,927,351
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 58,179,691,751 20,366,290,669 37,590,927,351
4. Giá vốn hàng bán 47,933,817,390 16,662,321,313 30,492,143,846
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 10,245,874,361 3,703,969,356 7,098,783,505
6. Doanh thu hoạt động tài chính 22,395,217 2,032,206 345,417,716
7. Chi phí tài chính 5,554,399,067 2,386,687,358 3,697,671,905
- Trong đó: Chi phí lãi vay 5,554,399,067 2,386,687,358 3,697,671,905
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 665,464,584 196,042,300 366,922,085
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,698,695,912 618,643,176 4,012,049,495
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -3,650,289,985 504,628,728 -632,442,264
12. Thu nhập khác 109,976,733 53,920,985 67,947,815
13. Chi phí khác 64,243,527 11,219,921 -5,470,211
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 45,733,206 42,701,064 73,418,026
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -3,604,556,779 547,329,792 -559,024,238
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -3,604,556,779 547,329,792 -559,024,238
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -3,604,556,779 547,329,792 -559,024,238
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.