MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 547,055,067,005 479,846,542,956 474,464,366,128 505,762,732,016
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 1,023,416,995 272,242,592 82,026,288
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 547,055,067,005 478,823,125,961 474,192,123,536 505,680,705,728
4. Giá vốn hàng bán 491,329,208,048 432,128,138,991 426,143,089,853 456,814,704,746
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 55,725,858,957 46,694,986,970 48,049,033,683 48,866,000,982
6. Doanh thu hoạt động tài chính 4,875,394,074 4,468,030,953 3,483,897,169 5,378,572,273
7. Chi phí tài chính 7,594,151,363 6,575,565,187 4,413,606,603 4,801,341,602
- Trong đó: Chi phí lãi vay 6,176,018,390 6,365,703,758 2,444,720,089 3,636,990,654
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 1,205,796,980 893,631,009 871,399,110 1,406,816,179
9. Chi phí bán hàng 6,289,810,975 6,835,162,803 6,085,501,337 9,694,554,957
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,877,719,595 18,557,553,104 24,044,992,182 24,458,203,130
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 30,045,368,078 20,088,367,838 17,860,229,840 16,697,289,745
12. Thu nhập khác 2,499,735,608 3,174,818,715 2,898,542,887 3,151,248,135
13. Chi phí khác 147,650,000 130,320,149 8,487,774
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 2,352,085,608 3,044,498,566 2,898,542,887 3,142,760,361
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 32,397,453,686 23,132,866,404 20,758,772,727 19,840,050,106
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,442,111,621 4,413,339,158 3,936,770,028 3,687,605,902
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 25,955,342,065 18,719,527,246 16,822,002,699 16,152,444,204
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 25,144,002,798 17,935,519,685 15,583,089,247 14,643,524,275
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 811,339,267 784,007,561 1,238,913,452 1,508,919,929
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.