MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Thương mại và khai thác khoáng sản (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 269,161,353,757 449,994,517,884 647,311,693,565 1,000,134,132,331
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,472,000 11,667,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 269,158,881,757 449,994,517,884 647,300,026,565 1,000,134,132,331
4. Giá vốn hàng bán 267,954,191,716 445,022,365,629 641,831,859,210 993,241,623,885
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,204,690,041 4,972,152,255 5,468,167,355 6,892,508,446
6. Doanh thu hoạt động tài chính 6,579,782,400 82,517,364 1,138,431,568 67,690,107
7. Chi phí tài chính 16,028,382,026 3,205,987,076 3,979,267,836 4,041,059,818
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,722,716,181 3,126,199,116 4,240,896,537
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 775,341,494 157,008,561 426,405,114 155,813,690
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp -5,068,315,526 1,246,330,339 1,244,990,173 1,301,675,435
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -3,950,935,553 445,343,643 955,935,800 1,461,649,610
12. Thu nhập khác -35,451,880 67,427,432
13. Chi phí khác 221,698,430 1,080,000 150,039,086 341,970,446
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -257,150,310 66,347,432 -150,039,086 -341,970,446
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -4,208,085,863 511,691,075 805,896,714 1,119,679,164
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -4,208,085,863 511,691,075 805,896,714 1,119,679,164
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -4,208,085,863 511,691,075 805,896,714 1,119,679,164
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.