MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,770,534,258 6,443,962,253 12,305,897,523 12,733,713,905
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 14,770,534,258 6,443,962,253 12,305,897,523 12,733,713,905
4. Giá vốn hàng bán 10,487,940,799 11,761,385,200 11,074,075,531 7,217,415,445
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 4,282,593,459 -5,317,422,947 1,231,821,992 5,516,298,460
6. Doanh thu hoạt động tài chính 5,380,365,491 13,069,780,639 5,622,471,801 915,871,827
7. Chi phí tài chính 5,128,981,534 5,933,267,108 5,373,560,192 5,185,711,680
- Trong đó: Chi phí lãi vay 5,128,981,534 5,933,267,108 5,373,560,192 16,492,538,980
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -37,227,273 -32,477,272
9. Chi phí bán hàng 725,065,063 787,450,913 840,966,188 1,749,999
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 320,874,464 606,015,731
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,488,037,889 994,412,398 607,290,141 638,692,877
12. Thu nhập khác 5,039,262 889,507 3,100 888,503
13. Chi phí khác 200,304 1,240,759
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 4,838,958 889,507 -1,237,659 888,503
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,492,876,847 995,301,905 606,052,482 639,581,380
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,098,575,369 199,060,381 121,458,028 127,902,387
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,394,301,478 796,241,524 484,594,454 511,678,993
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,394,301,478 796,241,524 484,594,454 511,678,993
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 28 2,275
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.