MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,354,130,256 5,372,943,037 23,664,828,098 24,179,621,483
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 704,386,486 25,139,800 401,953,992 560,360,840
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 3,649,743,770 5,347,803,237 23,262,874,106 23,619,260,643
4. Giá vốn hàng bán 2,106,385,750 4,123,871,585 16,324,053,565 16,935,470,642
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,543,358,020 1,223,931,652 6,938,820,541 6,683,790,001
6. Doanh thu hoạt động tài chính 183,046,513 11,209,842 146,002,092 2,256,637
7. Chi phí tài chính 391,933,646 156,525 -637,334,900 23,338,871
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 797,531,013 168,222,523 2,680,201,712 2,099,089,924
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,028,849,606 802,354,726 2,551,723,578 2,939,493,271
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -1,491,909,732 264,407,720 2,490,232,243 1,624,124,572
12. Thu nhập khác 353,703,704
13. Chi phí khác 3,000,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 350,703,704
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -1,141,206,028 264,407,720 2,490,232,243 1,624,124,572
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -218,014,792 58,309,691 507,190,188 330,824,915
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -923,191,236 206,098,029 1,983,042,055 1,293,299,657
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -923,191,236 206,098,029 1,983,042,055 1,293,299,657
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.