MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,273,113,057 5,859,696,405 8,039,616,082 7,715,863,241
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 9,273,113,057 5,859,696,405 8,039,616,082 7,715,863,241
4. Giá vốn hàng bán 7,922,793,362 5,636,393,346 7,787,208,863 6,946,046,087
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,350,319,695 223,303,059 252,407,219 769,817,154
6. Doanh thu hoạt động tài chính 71,649,515 22,250,655 3,004,511 445,907
7. Chi phí tài chính 11,340,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,174,057,477 1,313,911,895 1,216,372,747 1,363,673,355
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 236,571,733 -1,068,358,181 -960,961,017 -593,410,294
12. Thu nhập khác 23,652,130 156,273,859 334,846,020 1,079,667,985
13. Chi phí khác 64,967,602 103,500,008 99,806,119 84,000,008
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -41,315,472 52,773,851 235,039,901 995,667,977
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 195,256,261 -1,015,584,330 -725,921,116 402,257,683
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 52,716,772 44,291,123 44,291,123 44,291,124
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 142,539,489 -1,059,875,453 -770,212,239 357,966,559
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 142,539,489 -1,059,875,453 -770,212,239
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 04 -29 -21 10
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 04
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.