MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 28,340,938,942 27,884,475,860 28,228,404,241 29,843,595,245
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 28,340,938,942 27,884,475,860 28,228,404,241 29,843,595,245
4. Giá vốn hàng bán 19,214,432,117 17,450,073,423 18,782,436,715 20,257,365,251
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 9,126,506,825 10,434,402,437 9,445,967,526 9,586,229,994
6. Doanh thu hoạt động tài chính 834,380 3,187,041 1,404,996 1,284,443
7. Chi phí tài chính 351,501,995 849,750,408 538,790,865 853,514,801
- Trong đó: Chi phí lãi vay 351,501,995 849,750,408 538,790,865 853,514,801
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,180,570,909 1,148,707,707 1,195,697,266 1,372,501,211
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,889,408,188 4,255,087,670 4,719,280,358 4,563,174,066
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,705,860,113 4,184,043,693 2,993,604,033 2,798,324,359
12. Thu nhập khác 162,039,740 238,712,202 109,596,036 232,865,389
13. Chi phí khác 50,000,000 434,696 53,604 23,189,354
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 112,039,740 238,277,506 109,542,432 209,676,035
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,817,899,853 4,422,321,199 3,103,146,465 3,008,000,394
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 573,579,971 884,551,179 620,640,013 601,600,079
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,244,319,882 3,537,770,020 2,482,506,452 2,406,400,315
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,244,319,882 3,537,770,020 2,482,506,452 2,406,400,315
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.