MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,746,656,910 5,273,654,668 12,032,269,706 23,855,883,798
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 9,746,656,910 5,273,654,668 12,032,269,706 23,855,883,798
4. Giá vốn hàng bán 8,473,272,118 4,580,724,614 11,069,133,686 25,110,080,832
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,273,384,792 692,930,054 963,136,020 -1,254,197,034
6. Doanh thu hoạt động tài chính 130,335,058 1,109,292,599 1,140,014,849 80,711,308
7. Chi phí tài chính 997,963,080 -2,511,132,149 710,620,358 -688,952,857
- Trong đó: Chi phí lãi vay 966,839,768 975,980,024 890,748,371 998,690,436
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 39,113,860 35,605,092 13,879,266 47,785,321
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 842,618,961 875,381,704 671,987,420 1,201,534,190
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -475,976,051 3,402,368,006 706,663,825 -1,733,852,380
12. Thu nhập khác 82,366,045
13. Chi phí khác 257,436,136 4,200,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -257,436,136 78,166,045
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -475,976,051 3,402,368,006 449,227,689 -1,655,686,335
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 68,198,203
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -475,976,051 3,402,368,006 381,029,486 -1,655,686,335
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -475,976,051 3,402,368,006 381,029,486 -1,655,686,335
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 746 84 -363
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.