MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2- 2019 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,515,326,447
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 11,515,326,447
4. Giá vốn hàng bán 7,738,670,431
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 3,776,656,016
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,355,183
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 251,635,714
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,763,315,161
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 1,764,060,324
12. Thu nhập khác 4,927,271
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 4,927,271
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,768,987,595
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 353,797,519
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,415,190,076
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,415,190,076
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.