MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,684,485,825 3,037,810,176 31,171,866,764 48,089,280,419
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 329,611,144 158,111,286 89,965,400 204,652,303
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 15,354,874,681 2,879,698,890 31,081,901,364 47,884,628,116
4. Giá vốn hàng bán 11,102,300,560 1,882,188,683 27,974,608,323 42,579,270,433
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 4,252,574,121 997,510,207 3,107,293,041 5,305,357,683
6. Doanh thu hoạt động tài chính 415,437,569 116,336,990 224,487,608 175,913,338
7. Chi phí tài chính -93,727,600 10,582,000 13,510,000 15,162,760
- Trong đó: Chi phí lãi vay 7,216,600
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 3,532,490,549 555,244,755 1,770,759,896 3,312,820,461
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 773,946,425 189,101,413 920,392,073 1,050,744,521
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 455,302,316 358,919,029 627,118,680 1,102,543,279
12. Thu nhập khác 92,137,445 14,749 108,900 112,889
13. Chi phí khác 96,246 13,505
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 92,041,199 14,749 95,395 112,889
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 547,343,515 358,933,778 627,214,075 1,102,656,168
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 124,777,323 76,161,268 126,034,877 224,358,353
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 422,566,192 282,772,510 501,179,198 878,297,815
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 422,566,192 282,772,510 501,179,198 878,297,815
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.